evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
management

Менеджмент бакалавры (BMGT)

Менеджмент бакалавриаты (BMGT) бағдарламасы студенттерді қазіргі қазақстандық және әлемдік еңбек нарығының түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға даярлайды. Оқуын бітіргеннен кейін студенттер іскерлік әкімшілік саласында өздерінің теориялық және практикалық білімін паш ететін болады. Олар бухгалтерлік есеп, қаржы, сату мен маркетинг, сонымен қатар ақпараттық технологиялыр сияқты компанияның түрлі функциялары қалайша қызмет ететінін түсінетін болады. Өз білімі мен дағдыларын қолдана отырып менеджмент бакалавриаты түлектері бизнес немесе мемлекеттік қызметте болсын, өздері жұмыс істейтін қауымдастыққа қомақты үлес қосатын мамандар болып шығады.

BMGT бағдарламасын сәтті бітіргеннен кейін түлектер келесілерді жүзеге асыра алатын болады:

 • Тиімді ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас мақсатында ағылшын тілінің кәсіби деңгейін көрсету;
 • Бизнес үрдістер мен жобаларға байланысты басқарушылық мәселелерді шешу барысында математикалық және статистикалық талдау құралдарын, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана шеберлігін көрсету;
 • Бизнестің, басқарудың және көшбасшылықтың (менеджмент, маркетинг, операцияларды басқару және іскерлік құқық) негізгі қағидаларын таныту және қолдану, сонымен қатар басқарушылық мәселелерді шешу мақсатында теорияны практикаға енгізу;
 • Бизнес операциялармен байланысты және қаржылық есептіліктерді дайындауда, сондай-ақ қаржылық талдауға және компания ресурстарын ұтымды бөлуге қатысты деректерді жинаудың заманауи әдістерін көрсету және қолдану
 • Басқару саласындағы этика, жауапкершілік пен тұрақтылыққа байланысты қазіргі және мүмкін проблемаларын анықтау және оларды түзету;
 • Өзгерістер мен инновацияларды басқару мақсатында өз білім көрсете білу және оларды қолдану;
 • Кәсіпкерлік пен оның қолдануына негізгі концепциялар мен заманауи әдістерді қолдану;
 • Халықаралық бизнес пен мәдениаралық менеджмент мәселелерін терең білу және оларды практикалық қолдану;
 • басқарушылық мәселелерді талдау үшін тұжырымдамалық білім мен дағдыларды, шешім қабылдаудың әртүрлі тәсілдерін, персоналды басқаруды және компанияның әртүрлі мүдделі тараптарына әсер ету және тиімді қарым-қатынас жасау қабілетін көрсету;
 • жетекшілік ететін практикалық жаттығулар мен дербес зерттеулерді, сонымен қатар менеджмент саласындағы тақырыптарға теориялық құрылымдарды синтездеу және қолданумен байланысты жеке басқару жобаларын жүргізу

Менеджмент бакалавры дәрежесін алу үшін студент 146 КИМЭП кредитін (240 ECTS) өтуі қажет. Келесі кестеде менеджмент бағдарламасының оқу жоспары көрсетілген.

Пән санаттары ECTS КИМЭП кредиттері
Жалпыбілімдік талаптар 56 36
Бағдарламаның негізгі талаптары 112 68
Негізгі мамандану талаптары 60 36
Қорытынды аттестация 12 6
БАРЛЫҒЫ 240 146

Бағдарламаның негізгі талаптары (112 ECTS/68 КИМЭП кредиті):

 • Міндетті пәндер (92 ECTS credits / 56 КИМЭП кредиті)
 • Таңдау бойынша пәндер (20 ECTS credits/12 КИМЭП кредиті)
Бағдарламамның негізгі талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндетті пәндер 92 56
BUS4251.1 Практика бағдарламасы I 2 1 30 КИМЭП кредиті
MGT4251.2/ MGT4204.2 Менеджмент бойынша практика бағдарламасы II/ Менеджмент саласындағы жағдайларды талдау (практика бағдарламасын алмастыра алады) 2 2 60 КИМЭП кредиті және  BUS4251.1
ENG/GEN1100 Академиялық сөйлеу 5 3 ENG 1110/ GEN1010
ENG/GEN1121 Академиялық оқу және жазу 2 5 3 ENG 1120
KAZ2103 немесе RUS2103 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 2
FIN2105 Бизнес микроэкономикасы 5 3 ENG1120
FIN2106 Бизнес макроэкономикасы 5 3 FIN2105
MGT3001 Басқару негіздері 5 3 ENG1120
ACC2102 Қаржылық есеп I 5 3 FIN2105
FIN3121 Қаржылық менеджмент 5 3 ACC2102, FIN2105
IFS2203 Басқарушылық ақпараттық жүйелер 5 3 GEN/OPM1300/ 2301
MKT3130 Маркетинг негіздері 5 3 ENG1120
OPM3131 Операциялық менеджмент негіздері 5 3 GEN2402
GEN2402 Бизнестегі статистикалық талдау 5 3 MATH1202/ GEN1201
ACC2201 Басқарушылық есеп I 5 3 ACC 2102
FIN3210 Корпоративтік қаржы 5 3 FIN2105, ACC2102, FIN3121
LAW2202 Іскерлік заңнама 5 3
MGT4201 Бизнес стратегиясы және саясаты 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
OPM3011 Іскерлік деректерді талдаудың есептік әдістері 5 3 GEN2402
GEN1201 Бизнес және экономика үшін математика 5 3 Жоқ
Таңдау бойынша пәндер 20 12
XXXX Электив 1 5 3
XXXX Электив 2 5 3
XXXX Электив 3 5 3
XXXX Электив 4 5 3
БАРЛЫҒЫ 112 68

Негізгі мамандану талаптары (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS):

 • Міндетті пәндер (27 КИМЭП кредиті / 45 ECTS) және
 • Таңдау бойынша пәндер (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)
Негізгі мамандану талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндетті пәндер 45 27
BUS3334 Бизнестегі әдеп, жауапкершілік және тұрақты даму 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
MGT3204 Адам ресурстарын басқару 5 3 MGT3001
MGT3206 Көшбасшылық және уәждемеу 5 3 MGT3001
MGT3208 Жаңартпаларды басқару 5 3 MGT3001
MGT3210 халықаралық бизнес 5 3 MGT3001
MGT3212 Ұйымдық мінез-құлық 5 3 MGT3001
MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері 5 3 MGT3001
MGT3213 Өзгерсістерді басқару 5 3 MGT3001
MGT4251.3 Практика бағдарламасы III 5 3 MGT4251.2/ MGT4204.2
Таңдау бойынша пәндер 15 9
BUS4201 Әлеуметтік кәсіпкерлік 5 3 MGT3211
MGT3217 Кәсіпорынды құру және жеделдету 5 3 MGT3211
MGT3218 Бизнесөмоделінің жаңартпалары 5 3 MGT3211
MGT3207 Келіссөздерді басқару 5 3 MGT3001
MGT3205 Шешімдерді қабылдау 5 3 MGT3001
MGT3209 Халықаралық менеджмент 5 3 MGT3001
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 5 3 MGT3001
MGT3216 Ойынөсауық пен босуақты басқару 5 3 MGT3001
MGT3299 Менеджмент боцйынша таңдаулы тақырыптар 5 3 MGT3001
MGT4210 Сыйақылар мен өнімділікті басқару 5 3 MGT3204
MGT4208 Даярлау және даму 5 3 MGT3204
MGT4204 Менеджмент саласындағы жағдайларды талдау 5 3 MGT3001
LDP3201 Көшбасшылық: қағидалар мен озық тәжірибе 5 3 MGT3001
LDP4201 Көшбасшылық; қағидаларды қолдану 5 3 MGT3001
LDP4202 Іс-әрекеттегі көшбасшылық 5 3 LDP3201 және LDP4201
MGT4800 Іскерліе стратегиясын үлгілеу 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
MGT4801 Бәсекелестік динамикасы 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
MGT3800 Объектерді басқару 5 3 MGT3001

Қорытынды аттестация (6 КИМЭП кредиті/12 ECTS):

Қорытынды аттестация пәндері ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
BUS4271 Дипломдық жұмыс  I 6 3 102 кредит және GEN2402
MGT4272 Дипломдық жұмыс II 6 3 128 кредит және BUS4271
БАРЛЫҒЫ 12 6

Менеджмент  бағдарламасының студенттері ұсынылған келесі мамандықтардың біреуін таңдай алады:

(1)    Адам ресурстарын басқару

(2)     Көшбасшылық

Адам ресурстарын басқару (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Course Code  Course Title

Негізгі мамандық бойынша міндетті барлық 9 пән

ECTS

45

KIMEP creits

27

MGT4208 Дайындық және даму 5 3
MGT4210 Сыйақылар және өнімділік менеджменті 5 3
Төмендегілерден кезкелген бір пән:
MGT3205 Шешім қабылдау 5 3
MGT3207 Келіссөздерді басқару 5 3
MGT3299 Менеджмент бойынша таңдаулы тақырыптар 5 3
MGT4204 Менеджмент саласындағы жағдайларды талдау 5 3
БАРЛЫҒЫ 60 36

Көшбасшылық (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Негізгі мамандық бойынша міндетті барлық 9 пән 45 27
LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары мен озық тәжірибелері 5 3
LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларды қолдану 5 3
LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық 5 3
БАРЛЫҒЫ 60 36

БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚОСЫМША МАМАНДАНУ

Студенттерге бірнеше қосымша мамандану бойынша таңдау беріледі, бірақ қосымша маманданусыз да оқуды бітіруге болады. Қосымша маманданусыз білім алу элективті пәндерді таңдауда көбірек мүмкіндіктер береді, себебі қосымша мамандық студентті бекітілген тізімдегі пәндерді өтуге міндеттейді.

Қосымша мамандық алу үшін бизнес факультетінің барлық студенттері 9 КИМЭП кредитін немесе 15 ECTS кредитін құрайтын пәндерден өту қажет. Бір пән негізгі және қосымша мамандық бойынша қатар есептелмейді.

Төмендегі кестеде ББФ студенттеріне қосымша мамандық бойынша қойылатын талаптар көрсетілген.

Қосымша мамандықтар Коды Пән атауы КИМЭП Кредиттері ECTS Пререквизиттер
 

 

Бухгалтерлік есеп (кез-келген 3 пән)

ACC3101 Қаржылық есеп II 3 5 ACC2102
ACC3201 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) I 3 5 ACC3101
ACC3202 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) II 3 5 ACC3201
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер 3 5  

ACC3101

 

ACC3110

Басқарушылық есеп II 3 5  

ACC2201

 

 

Қаржы

FIN3210 Корпоративтік қаржы 3 5 FIN3121,

ACC2102, FIN2105

FIN3220 Инвестициялар 3 5 FIN3121
FIN3101
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару 3 5 FIN3121
FIN3101
 

 

 

Ақпараттық жүйелер

(кез-келген 3 пән)

 

IFS3202

Бизнестегі деректер қорын басқару жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

CIT1303 Ақпараттық жүйелер және желілер  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

IFS3745 Ақпараттық қауіпсіздікті басқару  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

 

Компьютерлік қолданбалар

 

CIT2731

Бизнес графикасы  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

CIT3734

Бизнестегі желілік технологиялар  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

Менеджмент (кез-келген 3 пән)

 

MGT3206

Көшбасшылық және уәждеме 3 5  

MGT3001

MGT3208 Жаңартпаларды басқару 3 5  

MGT3001

MGT3210 Халықаралық бизнес 3 5 MGT3001
MGT3212 Ұйымдық мінез-құлық 3 5  

MGT3001

 

 

Көшбасшылық

LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары және озық тәжірибелері 3 5  

MGT3001

LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларды қолдану 3 5  

MGT3001

LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық 3 5 LDP 3201

LDP4201

 

 

Адам ресурстарын басқару

MGT3204 Адам ресурстарын басқару 3 5  

MGT3001

MGT4208 Даярлау және даму 3 5 MGT3204
 

MGT4210

Сыйақылық және өнімділік менеджменті  

3

 

5

 

MGT3204

 

 

Кәсіпкерлік

MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері 3 5  

MGT3001

MGT3218 Бизнес моделінің жаңартпалары 3 5 MGT3211
 

MGT3217

Компанияны құру және дамыту  

3

 

5

 

MGT3211

 

Маркетинг

(MKT 3150  және

кез-келген 2 пән)

MKT3150 Стратегиялық маркетинг 3 5 MKT3130
MKT3201 Тұтынушы мінез-құлығы 3 5 MKT3150
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар 3 5  

MKT3130

MKT3214 Бренд-менеджмент 3 5 MKT3150
MKT4203 Маркетингтік зерттеу 3 5 MKT3150
Туризм және қонақжайлық бизнесі (MKT3221 және кез-келген 2 пән) MKT3221 Туризм қағидалары мен практикасы 3 5 Жоқ
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 3 5 Жоқ
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі 3 5 MKT3130
MKT3223 Тауашалық туризм 3 5 Жоқ
MGT3216 Демалыс пен ойын-сауықты басқару 3 5 Жоқ
Ірі деректерді талдау және басқару (IFS4203 және кез-келген 2 пән) IFS3202 Деректер қорын басқару жүйесі 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4203 Басқарушылық ірі декертер талдауы 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары 3 5 GEN/OPM1300 немесе

GEN/OPM2301; MKT 3130

CIT3908 Киберқауіпсіздік 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
CIT3816 Мобильді технологиялар және қолданбалар 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
Логистика және жеткізу тізбегін басқару (OPM 3205 және кез-келген 2 пән) OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару 3 5 OPM3131
OPM4201 Сатып алу және материалдық ағымдарды басқару 3 5 OPM3205
OPM4501 Тасымалдау мен үлестіруді басқару 3 5 OPM3131

МАҚТАУ ҚАҒАЗДАРЫ

 Бакалавриаттың мамандандырылған бағдарламалары бойынша мақтау қағаздарын алу үшін студент келесілерді жүзеге асыру қажет:

 1. Бэнг атындағы бизнес факультетінің бакалавриат бағдарламаларымен ұсынылатын сәйкес салада үш пәннен өту.;
 2. Тиісті мақтау қағазын алу үшін барлық міндетті пәндер бойынша жалпы ОҮБ (4.00-ден кем емес) талаптарын орындау
 3. Барлық пререквизиттерден өту (пререквизиттерден босату, қатар тіркелу, ББФ пәндеріне балама ретінде ӘҒФ пәндерінен өтуге рұқсат берілмейді).

«АУДИТ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC4203 Аудит
ACC4209 Алаяқтықты тексеру
ACC4216 Кәсіби аудит

«САЛЫҚ САЛУ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC3205 Салық салу қағидалары
ACC3210 Қазақстандағы салық салу
ACC4240 Көпұлтты корпорацияларға салық салу

«КОРПОРАТИВТІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN4224 Халықаралық қаржылық менеджмент
FIN4212 Бірігу және жұту
FIN4221 Инвестициялық банк ісі

«ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАР ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ» (9          КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару
FIN4224 Қаржылық деривативтер
FIN4232 Қаржылық тәуекелдерді басқару және шешім қабылдау

«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР ЖӘНЕ БРЕНДИНГ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар
MKT3201 Тұтынушылар мінез-құлқы
MKT3214 Бренд-менеджмент

«ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3221 Туризм практикасы мен қағидалары
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі/ MKT3223 Тауашалық туризм

/MGT3216 Демалыс және ойын-сауықты басқару

«КӘСІПКЕРЛІК» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері
MGT321 8 Бизнес моделінің жаңартпалары
MGT321 7 Компанияны құру және дамыту

«ІРІ ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚАРУ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер (кезкелген 3 пән):
IFS3202 Дерекқорларды басқару жүйелері
CIT3805 Ірі деректеді талдау
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары
CIT3908 Киберқауіпсіздік
CIT3816 Мобильді технологиялар мен қосымшалар

«ЛОГИСТИКА» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару
OPM4201 Сатып алу мен материалдық ағымдарды басқару
OPM4501 Тасымалдау және үлестіруді басқару

«КӨШБАСШЫЛЫҚ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Көшбасшылықты дамыту бағдарламасыны мақсаты – студенттердің қазақстандық бизнес пен үкіметте маңызды лауазымдарға ие болуы үшін қажетті дағдыларды дамыту. Бағдарлама оқытушының жетекшілігімен практикадан өтумен аяқталатын көшбасшылық дағдыларын іс жүзінде қолдануға басты назар аударылады. Төменде көрсетілген барлық бағдарлама талаптарын орындаған студенттер Көшбасшылық бойынша сертификатқа ие болады.

 Міндетті пәндер
LDP3201 Көшбасшылық: негіздері мен озық тәжірибелері
LDP4201 Көшбасшылық: негіздерін практикалық қолдану
LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық

MGТ3001 Основы менеджмента (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Предыдущий код предмета: MG2201

Данный предмет рассматривает роль и характер менеджмента, используемого в современном бизнесе. Предмет предоставит систематическое понимание основных концепций теории и практики менеджмента. В этом контексте будет предложен краткий обзор основ ключевого управленческого мышления. Затем последует исследование среды менеджеров и обсуждение социальных и этнических вопросов, влияющих на менеджеров. Разнообразные роли менеджеров в современном бизнесе рассматриваются с упором на определение ключевой роли, которую может оказать управление в развитии успешных организаций, как частных, так и государственных, как больших, так и малых.

 

MGT3200 Управленческая этика (2 кредита)

Пререквизиты: MGT3001

В последнее время этика в менеджменте стала популярным и важным понятием. Различные компании могут иметь различные этические нормы, но управление этикой почти одинаковое в любой отрасли. Студенты узнают, что коррупция является злоупотреблением властью для достижения незаконной личной выгоды. Взяточничество и коррупция являются крайними формами неэтичного поведения. Где бы они не вели бизнес, менеджерам необходимо не только избегать нарушение закона, но и следовать высоким этическим стандартам. Этика и соответствующее поведение превосходят всю предпринимательскую деятельность и занимают видное место в принятии управленческих решений в отношении финансовой деятельности и конкурентных преимуществ. Комплексный, стратегический подход к этическому, устойчивому и социально ответственному поведению предоставляет фирмам конкурентные преимущества, в том числе более тесные отношения с клиентами, сотрудниками, акционерами, поставщиками и сообществом, в котором они ведут бизнес.

 

MGТ3201 Бизнес коммуникации (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет знакомит студентов с принципами общения в организациях. Рассматриваются наиболее общие организационные переменные величины общения; например, искажение информации, конфликт, власть, стиль управленческого лидерства, роли, интервьюирование, перегруз и недогруз информации. Упор делается на применении рассматриваемых  принципов и до обстановки в организации. Моделирование, упражнения и изучение конкретных случаев используются для придачи предмету практической уместности.

 

MGТ3202 Основы деловой этики (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Понимание деловой этики критически важно для современных менеджеров. Предмет рассматривает превалирующие теории этики, устанавливающие и направляющие ожидания общества в ведении бизнеса в сегодняшнем частном и государственном секторах в рамках социального, экономического и политического порядка в контексте местных традиций. Ответственность всех заинтересованных сторон в бизнесе будет изучаться с этической точки зрения. Рассматриваются международные этические рамки в определении деловых решений. В изучении предмета интенсивно используются конкретные случаи с целью иллюстрации и решения деловых этических проблем. Целью предмета является ознакомление студента с этическими концепциями, уместными для разрешения моральных вопросов бизнеса; определить моральные стороны, касающиеся управления конкретных проблемных областей бизнеса; и дать понимание социальной, технологической и естественной сред в рамках моральных вопросов бизнеса.

 

MGТ3204 Управление человеческими ресурсами (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Предмет не может быть пройден студентами, получившими кредиты за PAD3253

Данный предмет в основном рассматривает деятельность, напрямую влияющую на процесс найма в компанию сотрудников и на обращение с ними после их найма. Данная деятельность включает вопросы подбора, подготовки, оценки, компенсаций, трудовых отношений, условий работы и другие имеющие отношение вопросы.

 

MGТ3205 Принятие решений (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Предмет сосредоточен на идеях, возможных для использования в бизнесе, с целью понимания решений в целом. Учебный план содержит концепции рационального выбора, идентичность, уместность и правила, зависящие от предыдущего опыта. Предмет также исследует принятие решений в случаях непоследовательности предпочтений или идентичностей. Перспективы проектирования решений также тщательно исследуются.

 

MGТ3206 Лидерство и мотивация (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Данный предмет предназначен для будущих менеджеров, которым необходимо знание в области мотивации людей, управлении группами и использовании уместного стиля лидерства. Предмет объединяет в себе как лекции, так и семинары.

 

MGТ3207 Управление ведением переговоров (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Данный предмет рассматривает искусство и навыки ведения переговоров в различных деловых ситуациях. Обсуждаются случаи, анализирующие вопросы и проблемы, от продаж и договоров до самых сложных вопросов международного бизнеса.

 

MGТ3208 Инновационный менеджмент (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Цель предмета – познакомить студентов с современным мышлением в области менеджмента. Изучение наиболее последних направлений и идей в области менеджмента и их практическое применение. Предмет содержит обзор книг, написанных известными теоретиками в сфере менеджмента, а также критический анализ применения этих теорий в Казахстане.

 

MGТ3209 Международный менеджмент (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Предмет сравнивает стили менеджмента, используемые в разных странах, и эффективность этих стилей на культуру этих стран. Методы сравниваются с современными методами менеджмента, используемыми в Казахстане, для формулировки эффективных методов для практического использования. Упор делается на изучении конструкции организации; политических, юридических и экономических проблем; личных вопросов и стратегий переговоров.

 

MGТ3210 Международный бизнес (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Данный предмет включает изучение вопросов и логистики, требуемых для ведения бизнеса на международной арене. Подробно обсуждаются такие вопросы, как глобализация, влияние экономики, социо-культурные факторы и экономическая политика. Характер и экономическая роль транснациональной корпорации, включая влияние юридических, политических, образовательных и культурных переменных на деятельность руководства, формируют основу предмета. Конкретные случаи, показывающие управленческую, маркетинговую, финансовую и бухгалтерскую деятельность в мировом экономическом пространстве.

 

MGТ3211 Управление малым бизнесом (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Лекции и методы анализа конкретных ситуаций применяются для исследования и анализа проблем, имеющих отношение к началу работы и функций малого бизнеса. Темы включают: выбор местоположения, бизнес планирование, организационный контроль, финансы и другие области интересов владельца малого бизнеса. Предмет включает разработку бизнес плана.

 

MGТ3212 Организационное поведение (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Предмет не может быть пройден студентами, получившими кредиты за PAD3536

Управляющие выполняют работу при помощи других людей. Они принимают решения, распределяют ресурсы и направляют деятельность других в достижении целей. Менеджеры работают в организации, которая является сознательно координируемой социальной единицей, состоящей из одного или более людей. Данные единицы желают достичь общей цели или ряда целей. Этот предмет развивает четкое понимание человеческого аспекта работы и дает знание поведенческих аспектов работы в организациях.

 

MGТ3213 Управление изменениями (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Данный предмет является введением в управление изменениями в организациях с уклоном на развитие способности студента понимать необходимость изменений в организациях, что достигается путем концентрации на концептуальных и теоретических основах изменений в организационном контексте, анализе эффективности управления изменениями, помогающем организации получить конкурентоспособное преимущество, а также внедрении ключевых инструментов изменений.

 

MGТ3215 Управление гостиничным бизнесом (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет изучает философию и историю гостиничного бизнеса и особенности данной сферы. Предлагается обширный обзор стилей менеджмента, теорий и организационных структур менеджмента и маркетинга, а также введение в местные и международные проблемы, имеющие отношение к данной области. Предмет изучает такие конкретные вопросы гостиничного бизнеса как менеджмент прибыли, маркетинг услуг, каналы распределения и стратегии управления качеством услуг.

 

MGТ3216 Управление досугом и развлечениями (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Предмет рассматривает теории досуга (время, когда работа, сон и другие основные потребности человека, удовлетворены), а также ежедневную практику управления развлекательными заведениями. Предмет знакомит студентов со сферой досуга и развлечений в обществе (роль, концепции и принципы), с взаимоотношением между туризмом, досугом и развлечениями, включая праздники, спортивные мероприятия, основные концепции досуга на свежем воздухе, ресурсы проведения досуга на свежем воздухе, управление ресурсами досуга, досуг в изменяющемся мире.

 

MGТ3299 Избранные темы в менеджменте (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001

Данный предмет предлагает дальнейшее изучение различных сфер менеджмента. Темы изменяются из года в год в зависимости от конкретных потребностей и сильных сторон студентов.

 

MGТ4201 Стратегия и политика бизнеса (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001 MKТ3150/MKТ3140, FIN3121, ACC2201

Данный предмет рассматривает организацию как целое, включая понимание того, каким образом и почему различные функции бизнеса взаимозависимы и должны координироваться. Предмет рассматривает среду в которой бизнес руководит своей стратегий и внутренней административной деятельностью. Упор делается на проблемы и вопросы, влияющие на успех всей организации.

 

MGT4204 Прецеденты в менеджменте (3 кредита)

Пререквизиты: MGТ3001  и 90 кредитов

Предмет предлагает изучение высшего уровня практических проблем в управлении бизнес учреждениями.

 

MGT4208 Обучение и развитие (3 кредита)

Пререквизиты: MGT3204

Этот предмет охватит всеобъемлющий и широкий круг вопросов, относящихся к обучению работника и его развитию. На нем будут обсуждаться вопросы для уточнения роли обучения и развития в области управления человеческими ресурсами в организационном контексте. Студенты будут готовы планировать и осуществлять программы обучения для сотрудников разных уровней, в том числе оценку потребностей в обучении, принципы обучения, методы обучения, организацию содержания обучения, проведение различных тренингов, мотивацию обучаемых и методы оценки тренинга. Кроме того, это поможет понять национальные модели развития человеческих ресурсов и программы развития навыков в различных национальных контекстах.

 

MGT4210 Компенсации и управление производительностью (3 кредита)

Пререквизиты: MGT3204

Основная цель предмета заключается в предоставлении знаний по управлению производительностью и практикам компенсаций, а также их роль в развитии конкурентных преимуществ организаций. Студенты будут готовы взять на себя роль компетентных профессионалов в вопросе компенсаций, имея четкое понимание управления производительностью и практик компенсаций, а также среды, в которой профессионалы сферы бизнеса планируют, реализуют и оценивают практики оценки производительности сотрудников и системы компенсаций. Они получат представление о контексте компенсаций, критериях, используемых для оценки производительности сотрудников, структуре компенсационной системы, преимуществах и других современных проблемах, с которыми сталкиваются менеджеры по персоналу в реальных условиях.

 

MGT4250 Кредитная программа практики (6 кредитов)

Пререквизит: наличие 90 кредитов

Практика – работа в компании и обучение без отрыва от работы. Практика предоставляет возможность применения знаний по менеджменту, полученных на занятиях.

 

MGT4275 Диссертация (2 кредита)

Пререквизиты: 105 кредитов

Диссертация представляет собой исследовательскую работу на тему в области менеджмента. Студенты находятся под руководством члена ППС. Более подробная информация по написанию диссертации предоставлена в правилах Университета КИМЭП по данному вопросу.

 

MGT4277 Государственный экзамен (1 кредит)

Пререквизит: согласно нормам МОН РК

Студентам необходимо сдать государственный экзамен. Подробная информация по данному требованию указана в разделе, посвященном правилам Университета КИМЭП.

 

OPM3011 Инструменты и методы принятия решений (3 кредита)

Пререквизиты: GEN1201 или GEN1202

Заменяет предмет OP1201 Количественные методы бизнеса

Предмет знакомит с необходимыми концепциями математических методов бизнеса и дает знание компьютерных инструментов, используемых в процессе принятия решений и при решении различных проблем. Будут рассматриваться следующие темы: решения по производительности труда, анализ безубыточности, анализ чувствительности, древо решений, методы оценки и пересмотра планов, анализ временных  рядов, методы количественного прогнозирования, система поддержки принятия решений и сводные таблицы. Предмет включает лабораторные занятия на которых делается упор на применение компьютерных инструментов.

 

OPМ3131 Введение в операционный менеджмент (3 кредита)

Пререквизиты: GEN2402

Предыдущее название предмета: ОРМ2202

Данный предмет рассматривает основы операционного менеджмента, используемого в организациях-производителях и организациях предоставляющих услуги. Операционный менеджмент использует аналитическое мышление для решения практических задач. Студентам представят методы эффективного операционного менеджмента: управление производительностью, проектирование изделий и процессов, характер работы, планирование и управление потоком материалов, рабочая сила и планирование мощностей, проектный менеджмент и управление качеством.

 

OPМ3205 Логистика и управление сетями поставок (3 кредита)

Пререквизиты: OPМ3131

Предмет рассматривает то, каким образом организации могут получить устойчивое конкурентоспособное преимущество на мировом рынке путем действенного и эффективного управления сетью поставок и распределения.  В предмет включено: изучение методов и способов формирования стратегии сетей поставки, анализа маршрута сетей поставки, аутсорсинга и партнерства в рамках сетей поставки, философии управления JIT (just in time – точно в срок), управления материальными запасами и системы производства и материально-технического снабжения, деятельности склада, разработки системы логистики, реверсирования логистики, информационных систем логистики и планирования средств предприятия. Предмет также рассматривает уместность современной логистики сетей поставки в Казахстане. Концепции предмета проиллюстрированы и применены к конкретной ситуации местной промышленности.

 

OP3207 Общее руководство качеством (3 кредита)

Пререквизиты: OPM3131

Данный предмет делает упор на применение принципов и методов общего руководства качеством в производственных и обслуживающих организациях. Предмет знакомит студентов с различными аспектами менеджмента качества и обсуждает следующие вопросы: философия и принципы качества, общее руководство менеджмента и постоянное улучшение качества, контроль и улучшение процессов (статистический контроль, возможности процесса и методика «шести сигм»), улучшение качества, приемочная выборка,  ISO 9000:2000 и внедрение качественных улучшений.

 

OPМ3215 Временной прогноз бизнеса (3 кредита)

Пререквизиты: GEN2402

Предмет предназначен для уже подготовленных студентов, желающих улучшить свои знания в прикладной статистике. Предмет состоит из моделей и методов прогнозирования, таких как модели экспоненциального сглаживания, модели ARIMA, нейронные сетевые методы, прогнозирование, основанное на системе правил, бизнес прогнозирование. Коммерческое программное обеспечение, такое как SPSS и нейронный сетевой пакет, будут практически применяться. Даются примеры временного прогноза, имеющего отношение к маркетингу, функционированию и финансам.

 

OP4202 Управление перевозками и управление распределением (3 кредита)

Пререквизиты: OPM3131

Технологии и варианты перевозок изменяются очень быстро. Необходимо изучать основные отличия видов сообщения в плане структур первоначальной стоимости, видов сообщения, конкурентоспособности рынка и характеристик услуг для минимизации стоимости транспортировки, а также общих расходов на логистику, и сокращения времени отправки. Предмет адресует роль коммерческого транспорта в логистике и бизнесе, существующую транспортную инфраструктуру, посредников, участвующих в перевозке товаров из/в страну; планирование и контейнерную перевозку; вид сообщений, перевозчиков и третьих сторон; правила и документации по транспортировке; системы управления перевозками; схемы организация транспорта.

 

IFS2203 Управление информационными системами

Пререквизиты: GEN2301 или GEN1300

Данный предмет дает широкий обзор информационным системам, включая их ресурсы и компоненты. В дополнении к этому, предмет рассматривает ключевые управленческие вопросы, имеющие отношение к внедрению и применению информационных систем на предприятии, к пониманию влияния на информационные системы/информационные технологии на функции бизнеса; определение стратегий для корпоративного развития на основании эффективного использования и управления информационных систем; анализ бизнес проблем, разработку проекта для соответствующих решений в сфере информационных систем; понимание бизнес процессов и предоставление более эффективного контроля за управлением и более эффективные системы принятия решений.

 

IFS3202 Системы управления базами данных в бизнесе (3 кредита)

Пререквизиты: GEN2301 или GEN1300

Базы данных играют ключевую роль в управлении бизнесом.  Управление без наличия правильной базы данных немыслимо. Данный предмет дает непосредственную подготовку по инструментам и методам подготовки и построения баз данных предприятий и оценки данных из этих баз. Предмет показывает, каким образом технологии базы данных могут быть эффективно использованы для управления деловыми операциями, маркетинговыми продукциями и услугами, а также для поддержания отношений с потребителями. Предмет предусматривает разработку студентами базы данных для реальных задач бизнеса, внедрение простой базы данных при использовании доступных средств. Предмет изучает физические базы данных и применение систем управления базами данных (структуры памяти и индексные структуры, системный каталог, оптимизация запросов, обработка операций, контроль совпадений, восстановление базы данных, безопасность и авторизация), а также другие соответствующие  темы.

 

IFS3208 Передача информации и компьютерные сети  (3 кредита)

Пререквизиты: IFS2203

Предмет представляет базовые знания в области коммуникационных систем, являющихся одной из самых обширных сфер компьютерной науки. Предмет охватывает систематические методы для классификации текущих и будущих разработок в области компьютерных коммуникаций; изменения инфраструктуры информации и коммуникационных систем,  систем распределения, открытых систем; коммуникационных локальных сетей (в рамках организаций) и открытых сетей (между организациями); коммуникационных услуг для местных и открытых сетей. В дополнении предмет познакомит студентов с моделями сетей, intranet и Ethernet, а также их использование в электронном бизнесе и коммерции.

 

IFS3211 Информационная система безопасности (3 кредита)

ПререквизитыIFS2203

Предмет охватывает информационные аспекты безопасности, аспекты информационной сети безопасности и аспекты информационной технологии. Данные аспекты будут включать процессы безопасности, средства и методы безопасности, стандарты безопасности, центры ответственности, проблемы и процессы внедрения, общую стоимость владения, а также преимущества организации. Кроме того, будет представлен подробный анализ различных имеющихся на рынке вариантов реализации инфраструктуры безопасности в глобальной среде.

 

IFS4202 Управление системами сетевого бизнеса (3 кредита)

Пререквизиты: IFS2203

Данный предмет учит студентов, каким образом такие новые информационные и коммуникационные технологии, широкополосной Интернет, мобильная связь и Интернет, могут использоваться в развитии и улучшении бизнес процессов (сетевой бизнес), сокращая расходы для получения прибыли, а также время работы. Предмет дает студентам возможность развить необходимые аналитические навыки для определения ценности новой экономики. По завершении предмета студенты смогут ответить на следующие вопросы: каким образом лидирующие компании и новые предприятия ведут бизнес через Интернет? Какими бывают модели сетевого бизнеса? Каковы правила конкуренции сетевого бизнеса и как они влияют на отношения, доходность и стоимость акций? Каким образом сформулировать наилучшие стратегии сетевого бизнеса не только для коммерческих фирм, но и для руководства некоммерческими учреждениями, такими как правительство, здравоохранение и другие государственные коммунальные услуги? Каким образом можно использовать информационные и коммуникационные технологии для создания устойчивого бизнеса в Казахстане?

 

CIT2731 Бизнес графика (3 кредита)

Пререквизиты: GEТ1300 или GEN2301

Этот предмет изучает графическое программное обеспечение, основы компьютерной графики: вектора, растровое отображение, двухмерную и трехмерную графику. Делается упор на использование компьютерной графики в бизнесе (дизайн визитных карточек, логотипов, буклетов, брошюр, анимационных банеров, билбордов и т.д.) при помощи Corel Draw 12, Corel Draw X5 в качестве пакета программ «3 в 1», объединяющего векторную и растровую графику (рисование при помощи Corel Draw, модификация изображения при помощи Corel Photo Paint и анимации при помощи Corel R.A.V.E.).

 

CIT2733 Исследование опросов при помощи пакета SPSS (3 кредита)

Пререквизиты: GEN1300 или GEN2301, GEN2400, GEN2401 или GEN2402

Данный предмет представляет введение в такие различные функции SPSS, как управление данными, анализ и построение графиков и др. Предмет делает основной упор на исследование опросов, охватывая такие острые темы, как дизайн вопросника, шифр и ввод ответов, перевод данных с одного формата в другой, манипуляцию и анализ данных при помощи различных подходов, методы и, наконец, подготовку заключительного отчета, кратко и четко суммирующего результаты. По завершении этого предмета студентам поручается подготовка группового проекта по проведению виртуального опроса по любой теме, выбранной группой.

CIT3734 Дизайн веб-страниц (3 кредита)

Пререквизиты: GEN1300 или GEN2301

Данный предмет знакомит студентов с основами разработки веб-сайтов. Изучаемые темы включают: публикацию веб-сайтов, обновление веб-сайтов, Интернет технологии. Предмет делает обзор всемирной сети, электронной почты, новостных групп, браузеров всемирной сети, основных элементов веб-страниц и организации виртуальных сообществ. В качестве инструментов разработки сайтов используется такое программное обеспечение как MS FrontPage и Dream Weaver.

Оплата за обучение, взносы и стипендии
Как казахстанским, так и иностранным студентам предоставляются различные гранты за академические заслуги.
Во время обучения в Университете КИМЭП студенты также могут подать заявление на вакансию с неполной рабочей занятостью в Университете.

Контактные данные отдела Финансовой Поддержки.

Стипендии и гранты

Nejat-Capar-

Nejat Çapar, Ph.D.

(English) Dean
Associate Professor of Management

Толығырақ:

Educational Background and Bio:

Nejat Çapar received his Ph.D. in Strategic Management from the Florida State University and MBA from Temple University. He has previously taught at the Florida State University, American University of Sharjah, and Bilkent University among others and has been a guest lecturer at various universities. His work has been published in the Journal of International Business Studies, Academy of Management Proceedings, and Journal of Business Ethics among others. He served as an Editorial Board Member for the Journal of International Management during 2010-2018, and as an ad-hoc reviewer for various other academic journals. He has been active in reviewing and presenting papers at the Academy of Management and Academy of International Business Conferences. His research interests include international diversification and performance relationships, the interrelationships between diversification, firm resources and performance, as well as cross-cultural differences in management.


yuliya frolova (1)

(English) Yuliya Frolova, DBA

Associate Dean for Undergraduate Programs
Associate Professor, Management area

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Liza Rybina (2)

Лиза Рыбина

Associate Professor for Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Mira-Nurmakhanova

Мира Нурмаханова

Chair of Accounting and Finance departments
Professor of Finance

Толығырақ:

Ассистант-профессор

Образование:

Доктор экономических наук (Ph.D.), Государственный университет Айовы, 2008 г.

Магистр экономических наук (MA), КИМЭП, 1999 г.

Доктор математических наук (Ph.D.), Казахский государственный университет, 1994 г.

Краткая биография:

Получила степень Ph.D. на кафедре экономики в Государственном университете Айовы. Кроме того, прошла несколько статистических предметов для получения дополнительной специальности в области статистики. Мое первое образование было связано с математикой, в 1997 г. я решила продолжить свое обучение и поступила на магистерскую программу КИМЭП в области экономики. Я получила стипендию от Программы по оказанию поддержки сфере высшего образования за отличную учебу в КИМЭП и окончила КИМЭП с отличием.

Одним из мотивирующим фактором продолжения послевузовского обучения после работы преподавателем математики в университете стало желание преподавать экономику. Мне посчастливилось преподавать в США во время работы над своей диссертации. За время пребывания в Айове я три года проработала в качестве ассистента преподавателей таких предметов, как макроэкономика, микроэкономика и промышленные предприятия. Кроме того, самостоятельно преподавала принципы макроэкономики на уровне бакалавриата. Основные интересующие области для преподавания: принципы экономики, денежные средства и банковское дело, финансовая экономика, экономика окружающей среды. Привлекает как преподавание прикладных, так и более теоретических курсов.

Преподаваемые в КИМЭП предметы:

Макроэкономика предприятия, корпоративные финансы, принципы финансов.

Научо-исследовательские интересы:

Байесов подход в эконометрике, экономика окружающей среды, финансовая экономика

Избранные публикации:

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. July 2011. “Kazakhstan – The Real Currency and Growth Challenge for Commodity Producing Countries”, Journal of Business and Policy Research, World Business Institute, Berwick (Cabell journal)

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. ”Managing the Natural Resource Curse of Central Asia”, Energy Economics, submitted for publication, under review.

Nurmakhanova M.Timing of fertilizer application,Proceeds of meeting, July 2008, Orlando, USA.

Nurmakhanova M. Crop choice model, Proceeds of meeting, July 2006, Los Angeles, USA.

Nurmakhanova M., Takabaev M.About Mathematical Modelling of Streams with Glacial Origin, in: Geographical Basis of the Sustainable Development of Kazakhstan. Almaty. 1998. pp. 561-565.

Nurmakhanova M. Optimization Methods – Principles for Curriculum Construction, in: Computerization of Pedagogic Education. Almaty. 1995. pp.68-70.

Nurmakhanova M., Takabaev M. Mathematical Modelling of Streams with Rainfall Origin, in: Direct and Reverse Problems for Differential Equations. Almaty. 1996. pp. 73-77.

Nurmakhanova M., Takabaev M., Tnishtikbayeva G.M. Non-stationary nonlinear processes in open streams, News of the Kazakh State University, Vol. 5. 1998. pp. 92-98.

Takabaev M., Nurmakhanova M. Numerical Modelling of Streams with Glacial Origin, News of the Kazakh State University, Vol. 4. 1996. pp. 178-193.

Inerbaev N., Nurmakhanova M., Takabaev M.Numerical Solution of Streams Movement, News of the Kazakh Academy of Science, Vol. 5. 1995. pp. 123-130.

Conference Presentations

1. Scientific seminar at Dublin Institute of Technology, November 2012, Dublin, Ireland. “The impact of bank market power on bank credit risk-taking and stability in Kazakhstan”

2. 9th Annual KIMEP International Research Conference, April 2012, Almaty. “The curse of Natural Resources: Is it a matter of degree or a Yes it exists/No it doesn’t exist question”.

3. Business and Social Science Research Conference, January 2010, Dubai. “Kazakhstan- the real currency and growth challenge for commodity producing countries”.

4. 4th workshop of Centre for Advanced Studies in Economics and Econometrics, June 2010, Faro, Portugal. “Effect of Oil Prices on Macroeconomic Performance of the Country”.

5. 6th Annual KIMEP International Research Conference, April 2010, Almaty. “Sustainable microfinancing practicies for Kazakhstan”.

Публикации (docx)

Контактная информация:

Тел.: 270-44-40, внут. 2348

Офис: 216a/Здание Достык

E-mail: miranur@kimep.kz


Alma Alpeissova (6)

(English) Alma Alpeissova, DBA, MA

(English) Chair of Management and Marketing departments
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Alimshan-Faizulayev

Alimshan Faizulayev, Ph.D.

Director Research, Associate Professor of Finance

Толығырақ:

Name: Dr. Alimshan Faizulayev

Position: Research Director / Assistant Professor, Bang College of Business.

Educational Background: Ph.D. in Finance, Eastern Mediterranean University, N. Cyprus.

Experience:

08.2019- Present => Assistant Professor/ Research Director BCB, Kimep University, Kazakhstan.

04.2021-Present  => Research Director (co-owner), London Center for Development, London , UK.

10.2021-Present => Member (non-voting) of the AIXQI Index Committee of Astana International Exchange (AIX).

01.2017-01.2021 => Investment Advisor/ Coordinator in CIS regions, Dovec Group of Companies, Cyprus.

01.2011-09.2017 => Project Manager, Dogus Yol Tourism (education and tourism), Turkey.

09.2015-01.2019 => Senior Lecturer, Eastern Mediterranean University, Cyprus.

01.2015-07.2015 => Guest Lecturer, American Hotel & Lodging Educational Institute, USA.

 

Research Interest:

-Conentional Banking, Islamic Banking,

-Energy economics

 

Research Articles:

Damira, A., Narimanovna, J. G., Lyazzat, Y., Rustamov, B., Faizulayev, A., & Bekun, F. V. (2022). Competition Determinants of Eurasian Economic Union Oil and Gas Companies . International Journal of Energy Economics and Policy12(2), 336–341. https://doi.org/10.32479/ijeep.12906 (Scopus, ABDC)

 

Isah Wada, Alimshan Faizulayev, Festus Victor Bekun (2021). “Exploring the role of conventional energy consumption on environmental quality in Brazil: Evidence from cointegration and conditional causality”,Gondwana Research, https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.06.009. ((SCI / SCOPUS Q2 IF:6.05)

 

Faizulayev, A. Wada, I. Kyzdarbekova, A. Parmankulova, I (2021). “What drives the banking competition in Islamic Finance Oriented Countries? Islamic vs Conventional banks.” Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0173 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Solomon,  P. N. Festus, V. B. Faizulayev, A. (2021) “Energy Consumption, Natural Resources, Urbanization, and Ecological Footprint in South Africa: The Moderating Role of Human Capital.”  International Journal of Energy Economics and Policy. https://doi.org/10.32479/ijeep.11099  (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Faizulayev, A, Bakitjanovna, KR, Wada, I. (2020) Revisiting the dynamic impact of external debt on economic growth in Nigeria: Cointegration and conditional causality analysis. J Public Affairs;e2538.  https://doi.org/10.1002/pa.2538 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Wada, I, Faizulayev, A, Khademolomoom, AH, Alzubi, A. (2020) Energy use, real output‐growth, FDI, energy‐intensity and CO2 emission; the case of Kazakhstan. J Public Affairs;e2300. https://doi.org/10.1002/pa.2300 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

Faizulayev A., Wada I. (2019) Spillover Effect of Interest Rate Volatility on Banking Sector Development in Nigeria: Dynamic ARDL Bound Test Approach. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_8(Scopus)

 

Faizulayev A., Wada I. (2019) What Drives the Banking Performance? Case of Eurasian Economic Union Countries. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_3(Scopus)

 

Hamed W., Faizulayev A. (2019) Does the Financial Performance of Banks Change During the Global Financial Crisis? The Case of Palestine. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_12(Scopus)

 

Faizulayev A., Bektas E. (2018) Profitability Determinants of Islamic and Conventional Banks During the Global Financial Crises: The Case of Emerging Markets. In: Ozatac N., Gökmenoglu K. (eds) Emerging Trends in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01784-2_17

 

Alimshan Faizulayev, Eralp Bektas & Abdul Ghafar Ismail 2018. “Profitability and persistency in the service industry: the case of QISMUT+3”, Service Industries Journal, https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1461210. (SSCI/ SCOPUS Q1 IF-6.539)

 


IMG_6805

Dana Abeuova, Ph.D.

(English) Director of the Center of Entrepreneurship and Innovation
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Dana Abeuova is an Assistant Professor in the Department of Management and Marketing at KIMEP University. She received her Ph.D. in Management from ESCP Business School, as part of the École Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne, France; M.S. in Information Systems from Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, USA; B.S. in Informatics from School of Informatics, Indiana University Bloomington, USA.

Her professional background is comprised of work in the private sector, academia, and international non-governmental organization. Her teaching experience includes lecturing at Kazakh-British Technical University in Kazakhstan and at ESCP Europe Business School in France.

Her research interests lie in the areas of new venture development and talent attraction in new entrepreneurial ventures.


Monowar Mahmood (2)

(English) Monowar Mahmood, Ph.D.

(English) Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Pleshko photo (2)

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Толығырақ:

Larry Pleshko (PhD. Marketing, M.B.A, B.S. Engineering) is a Professor of Marketing with more than thirty years of experience in university-level education. He has been a full-time faculty
member at a variety of universities around the world, including Barry University, UAE University, Kuwait University, Curtin University, and American University of Ras AlKhaimah. His
area of expertise is marketing management and strategy. Dr. Pleshko has published more than fifty international journal articles, mostly in the area of service businesses such as banking, fast-food restaurants, or coffee-shop retailing. His teaching is mostly centered upon marketing principles, marketing strategy, consumer behavior, market research, and promotion management


Halil Kiymaz, Headshot , Rollins College, Photo: Scott Cook

Halil Kiymaz, Ph.D.

Professor of Finance

Толығырақ:

Halil Kiymaz is a Visiting Professor of Finance at the BCB. Professor Kiymaz obtained his Ph.D. in

Financial Economics from the University of New Orleans, USA. His experience includes working as a Professor of Finance at the Crummer Graduate School of Business. Professor Kiymaz also taught at the University of Houston-Clear Lake, Bilkent University, and the University of New Orleans. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and has served at the CFA Institute in various capacities.


Vladimir Garkavenko (2)

Vladimir Garkavenko, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


elmira-bogovieva-e1413173424282

(English) Elmira Bogoviyeva, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


zhanat syzdykov (1)

(English) Zhanat Syzdykov, MPA

(English) Assistant Professor on Special Appointment Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nurlan Orazalin (3)

Nurlan Orazalin, Ph.D., DBA, CMA

Assistant Professor,
Accounting area

Толығырақ:
Name Nurlan S. Orazalin
Position Assistant Professor
Contact detail orazalin@kimep.kz

270-44-40, ext. 2183

Education background
 • Doctor of Business Administration in Accounting, KIMEP University, Kazakhstan
 • Master of Science in Accounting, Texas A&M University, USA

·        Bachelor of Accounting and Auditing, Kazakh State Academy of Management, Kazakhstan

·        Certified Management Accountant, the Institute of Management Accountants, USA

Overview Nurlan S. Orazalin has extensive teaching experience in the areas of accounting and finance. Dr. Orazalin has considerable practical and consulting experience and has worked with a variety of industries, including banking, oil and gas, constructions, communications, and manufacturing. In his current position, Dr. Orazalin teaches courses such as Introduction to Accounting, Managerial Accounting, Advanced Accounting, Financial Reporting and Management Control Systems, International Financial Reporting Standards (IFRS), Auditing, Financial Statement Analysis, Introduction to Finance, Modern Research in Accounting etc. He has DBA in accounting from KIMEP University, Kazakhstan and MS in accounting from Texas A&M University, USA. He is a Certified Management Accountant and a Member of the Institute of Management Accountants of USA, and provides consulting services for domestic and international companies/banks. His research and professional interests are primarily focused on financial reporting, corporate governance, corporate social responsibility, sustainability performance and integrated reporting, and fair value accounting. Dr. Orazalin is the author of several articles in peer- reviewed journals, book chapters, and conference proceedings. He received the best teacher award for outstanding teaching from KIMEP University in 2006 and the Kazakhstani business professor of the year award from the Lawyer, Academics and Consultants of Kazakhstan in 2009.
Research Interests
 • Corporate Governance and Corporate Governance Disclosures
 • Corporate Social Responsibility Reporting
 • Current topics in International Financial Reporting Standards
 • Sustainability Performance and Integrated Reporting
 • Accounting for derivatives and financial instruments
 • Fair Value Accounting
 • The Study of Capital Markets in Emerging Markets in CIS and Central Asia regions.
Selected Publications ·         Orazalin, N. (2018), Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Emerging Markets, International Journal of Business and Globalisation, accepted, forthcoming (SCOPUS listed)

·         Mahmood, M. and Orazalin, N. (2017), Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan’s oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy, Journal of Cleaner Production, Volume 164, pp. 389-397 (SSCI and SCOPUS listed)

·         Orazalin, N., Mahmood M. and Lee, KJ. (2016), Corporate governance, financial crisis, and firm performance: Lessons from top Russian Banks, Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 16 Issue 5, pp.798 – 814 (ABS and SCOPUS listed)

·      Orazalin, N., Makarov, R. and Ospanova M. (2015), Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia, Journal of Business, Economics and Finance, Volume 4, Issue 4,pp. 710-722

·      Orazalin N., Mahmood, M. and Lee, K.J. (2015), Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period, Journal of Accounting, Finance and Economics, Volume 5, No 1, pp. 46-55 

·         Mahmood, M., Orazalin, N. and Zhakupova, B., (2013), Fostering Creativity and Innovation Through Leadership, International Journal of Strategic Management, Volume 1, 2013, pp. 67-75

·         Bhasin, M., Makarov. R. and Orazalin, N., (2012), The Determinants of Voluntary Disclosure in the Banking Sector of Kazakhstan, International Journal of Contemporary Business Studies, Volume 3, No. 3,  pp. 60-71

·         Absar, N., Orazalin, N. and Mahmood M. (2012), Human capital reporting in emerging economies: A comparative study on the banking industry of Kazakhstan and Bangladesh, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 12, No. 3, pp. 28-36

·         Mailibayeva, Z., Makarov, R. and Orazalin, N. (2012), Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan, Journal of International Business and Economics, Volume 12, Issue 2, pp. 97-105

·         Orazalin, N. and Lee S.H. (2011), Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index, Journal of International Finance Studies, Volume 11, No. 1, pp. 126-132

Book Chapters

 • Makarov, R., Orazalin, N. and Mahmood M. (2014), “Corporate Governance and Voluntary Disclosure: A Study on the Banking Industry of Kazakhstan”, Governance in the new era: Cases and perspectives from top to bottom and left to right, Business Expert Press, New York, 2014.

Conference Papers

 • “Improving Regulatory Framework of Corporate Governance in Kazakhstan: The Role of International Organizations” (with Monowar Mahmood), International Conference: “Contested Global Governance, transformed Global Governors?” 2017, July, Bishkek, Kyrgyzstan
 • “Working Capital Management and Firm Performance: Evidence from Emerging Markets”, KBTU Business School Conference 2017, Kazakh British Technical University, Almaty, Kazakhstan
 • “The Effect of Corporate Governance on Sustainability Reporting”, 13th KIMEP International Research Conference (KIRC 2016). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • “Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Human Capital Reporting in Emerging and Developing Economies: Comparative study based on Banking sectors of Bangladesh and Kazakhstan”, IABE Conference 2012, June, Venice, Italy
 • “Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan”, the KIMEP International Conference 2012 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index” (with Sang Hoon Lee), IABE Conference 2011, June, Barcelona, Spain
 • “Business Combinations in the CIS – The Role of Individual Agents in Accounting for Control” (with Gavin Kretzschmar and Rashid Makarov), the KIMEP International Conference 2011 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Do Revaluations of Fixed Assets Really Provide Reliable Measurement in Financial Reporting?” 6th KIMEP International Research Conference (KIRC 2009). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • «Анализ финансового положения хозяйствующего субьекта». XXI век: Бухгалтерский учет и Аудит в Республике Казахстан. Конференция в КазГАУ. Алматы, Казахстан
Teaching Current Courses Taught

 

·         Financial Accounting

·         Management Accounting

·         Selected Topics in Accounting

·         International Financial Reporting Standards

·         Modern Research Studies in Accounting

·         Auditing

Grants
Awards
 • Best Paper Award, awarded at Eurasia Business Research Conference, 16-18 June 2014, Istanbul Turkey, by World Business Institute
 • Kazakhstani Business Professor of the Year Award, awarded at the 2009 Lawyer, Academics and Consultants Awards. Almaty, Kazakhstan, 2009


Maya Katenova (1)

(English) Maya Katenova, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Olga Uzhegova

(English) Uzhegova Olga, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Alexandr Ostrovskiy (1)

(English) Alexander Ostrovsky, DBA

(English) Assistant Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Uldana-Baizyldayeva-1

(English) Uldana Baizyldayeva, Ph.D.

(English) Assistant Professor
Bachelor of Information Systems

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


PHOTO-2023-01-05-20-38-19

Дария Айнекова

(English) Assistant Professor of OMIS

Толығырақ:

Старший адъюнкт-преподаватель

Образование:

Магистр экономики (MA), КИМЭП, Алматы, Казахстан, июнь 2003 г.

Бакалавр в области математики (B.A.), Казахский национальный государственный университет, Алматы, Казахстан, июнь  1997 г.

Основные преподаваемые дисциплины и опыт педагогической деятельности:

Шесть лет опыта преподавания макроэкономики, микроэкономики, денежных средств и банковского дела, дифференциального и интегрального исчисления, математических методов, количественных методов при проведении экономического анализа.

Научно-исследовательская деятельность:

Экономический рост, макроэкономика, экономическое моделирование.

Участие в образовательных и профессиональных ассоциациях:

Международная научно-исследовательская конференция КИМЭП “Глобальный бизнеса и трансформация рынка. Новые тенденции в Центральной Азии”,  22-23 апреля 2011 г. “Оценка источников экономического роста Казахстана”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП).

Шанхайская международная конференция по социальным наукам, 17-21 август 2011 г.,  “Темы роста казахстанской экономики в долгосрочной перспективе”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП). Участие в конференции прошло при финансовой поддержке КИМЭП.

Контактная информация:

Тел.: +7(727) 270-42-63, внут. 3063

Офис: 218/Зд. Валиханова

E-Mail: dariya@kimep.kz


zyro-image

Sekip Engin Mendi, Ph.D.

Assistant Professor, OMIS area

Толығырақ:

Dr. Engin Mendi received his PhD degree in Integrated Computing from University of Arkansas at Little Rock (UALR), two MS degrees, one in Applied Science from UALR and the other in Computational Engineering from Technical University of Munich, Germany and BS degree in Civil Engineering from Middle East Technical University, Turkey. Previously, he was a faculty member at Computer Engineering Department at Konya Chamber of Commerce Karatay University, Turkey, a software developer at Plasma Physics Institute at Max-Planck-Society, Munich, Germany, and a graduate intern at Wright Brothers Institute at US Air Force Research Lab, Dayton, Ohio and at IABG mbH, Munich, Germany. His research interests are in the areas of image-video processing, health informatics and mobile application development. He has published and co-authored more than 30 publications, over 10 journal papers, 1 book chapter and numerous conference papers.


zhakupova-bibgul

(English) Bibigul Zhakupova, MA

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Ruslan Safarov Photo

Ruslan Safarov, MSc

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:
Name Ruslan Safarov
Position Senior Lecturer of Accounting
Contact detail r.safarov@kimep.kz ; office phone: 270-44-40, ext. 2251
Education background MSc (International Accounting and Finance), Cass Business School, City University London, UK

BSc (Business Administration and Accounting), KIMEP, Kazakhstan

Certifications Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Teaching Current Courses Taught

– Professional Auditing

– Intermediate Accounting

– Financial Accounting

Practical Experience Ruslan has seven years of experience in audit and preparation of the financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards. Being part of UK team during 2013-2015 Ruslan was deeply involved into the audit of cross national companies with headquarters based in UK, US and Australia with the UK and US GAAP reporting requirements. On a top of that Ruslan participated in internal audit engagements with subsequent consultation on tax, financial reporting and risk management issues of the companies’ management based in CIS countries and UK.

Ruslan was involved into the audit engagements of clients from various industries including oil&gas, retail, banking and insurance. Key clients in portfolio are as follows:

·        In Kazakhstan: Caspi Meruerty Operating Company B.V., North Company Operating Company, Karachaganak Petroleum B.V., Phystech LLP, JSC SB Alfa Bank Kazakhstan, JSC Generali Life, Philip Morris Kazakhstan LLP, Nestle Food Kazakhstan LLP, Kelun Kazpharm LLP, Sadvik Mining & Construction LLP, Burda Alatau Press, Alsad Kazakhstan LLP

·        In the UK: Corona Energy LLP (UK based, part of Macquarie Group listed on ASE), DST Systems Inc. (UK based, NYSE listed), Danone LTD + Danone Waters LTD (UK based), Galliford Try Plc. (UK based, LSE listed).

Grants – Laureate of “Bolashak” State Scholarship


saule

Saule Dyussembina, CMA, MBA, MPhil

Senior Lecturer in Accounting

Толығырақ:

Senior Lecturer in Accounting


Akhliddin Ismailov (2)

(English) Akhliddin Ismailov, MBA

(English) Senior Lecturer of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Yevgeniya Kim (2)

(English) Yevgeniya Kim, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Oleg Vlasov, KIMEP University, Almaty, Kazakhstan

(English) Oleg Vlassov, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


hala

Hala Abdelmoneim Abdallah Abdelgaffar, PhD

Assistant Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Hala Abdelgaffar is an Assistant Professor of Human Resource Management and Organizational Behavior at KIMEP University.

Disciplines

 • Management
 • Human Resources
 • Organizational Studies

Research Interests

She is predominantly interested in the individual behavior and organizational socio-cultural climate and norms that influence the effectiveness of core human resource management processes, and the challenges facing business schools in mainstreaming responsible management education in their academic activities and practices. Her current research focuses on career shock facing employees during crises, workplace challenges facing females in the MENA region, and psycho-social behaviors at the workplace. She has a wide portfolio of teaching expertise in OB and HRM at various levels of Higher Education (Undergraduate, Master, and MBA), and she has previously held teaching posts at Estonian Business School (EBS) and the American University in Cairo (AUC).

Hala’s research interests lie at the heart of human resource management examining how individuals can be motivated, inspired, engaged, and developed to perform better and more effectively. Her work has been published in leading academic journals including the Journal of Management Development; The International Journal of Management Education; Journal of Workplace Learning; International Journal of Public Administration; International Journal of Organizational Analysis; Equality, Diversity, and Inclusion: An International Journal; International Journal of Contemporary Hospitality Management; Management of Environmental Quality: An International Journal; International Journal of Organizational Analysis; International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research; Journal of Family Business Management; Tourism and Hospitality Research; and Asia-Pacific Journal of Business Administration.

Awards and Recognition

Hala’s Ph.D. thesis review article on ‘Responsible Management Education: practices, outcomes, and Challenges’ won the 2022 Emerald Literati Award for Outstanding Paper. She graduated with an honorary BA in English language and literature, traveled as a Fulbright scholar to complete the international teacher training institute at Saint Bernardino, California, U.S.A., became a university fellow at AUC, Egypt, then later an international examiner for Cambridge Australia, and a certified UKIV and Life Skills examiner, Cambridge, UK, and was recently nominated and completed content creation for an open access national mega project with AUC.

Teaching

Her teaching, mentorship, and workshops are infused with insights from her research and consultancy, as well as her strong international experience (aside from her homeland Egypt, she has lived, worked, and/or studied as an academic scholar in Estonia, Germany, Belgium, Switzerland, U.S.A., and the Netherlands).

She is highly committed to the future of management education, and she is particularly interested in the development of early-career academicians.


mohd

Mohd Zain Bin Mohamed, PhD

Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor M. Zain Mohamed received his PhD (Management) from the Manchester Business School, University of Manchester, UK, in 1993. Prior to joining KIMEP University in August 2023, Prof. Zain was a Professor of Management in several AACSB/EQUIS accredited universities including Sultan Qaboos University, Oman; King Abdulaziz University, Saudi Arabia; Qatar University; University of Dubai, UAE; United Arab Emirates University; and Universiti Putra Malaysia. He was also a Visiting Professor at the college of business/economics of the Tashkent State Technical University, Uzbekistan, and the University of Mauritius. Before becoming an academic in December 1980, Prof. Zain was an IT Consultant with the Information Systems Consulting Division of Arthur Andersen & Company (now known as Accenture), Kuala Lumpur, Malaysia. Prof. Zain’s research interests are in the areas of innovation and technology management, information management, competitiveness of firms, entrepreneurship, and corporate strategies.  His publications have appeared in many refereed and scholarly international journals including Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Creativity and Innovation Management, Information & Management, International Journal of Information Management, International Journal of Innovation Management, International Journal of Project Management, Journal of Global Competitiveness, Journal of Islamic Marketing, Scandinavian Journal of Management, Services Marketing Quarterly, Social Behavior and Personality, Technovation, and Thunderbird International Business Review. Prof. Zain has also undertaken many consulting projects with public and private organizations in Malaysia in the areas of technology mapping, competitiveness of industries, project feasibility studies, market surveys, business processes and systems, and social & economic studies.


NORIZAN

Norizan Binti Mohd Kassim, PhD

Professor of Marketing, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor Norizan Mohd Kassim specializes in marketing and holds a Ph.D. from Southern Cross University in New South Wales, Australia, which she obtained in 2002. Her research interests are in cross-cultural studies, consumer behavior, service quality, customer satisfaction, customer loyalty, service innovation, the competitiveness of organizations, and entrepreneurship. She has collaborated actively with researchers in several other management disciplines. She has published numerous articles in reputable international journals, including the Journal of Business Research, the European Journal of Marketing, the Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, the Asia Pacific Business Review, the International Journal of Quality & Reliability Management, the International Journal of Innovation Management, and the Electronic Markets. Prior to her affiliation with KIMEP University, she held the position of Professor and Assistant Dean for Graduate Studies and Research in the College of Economics, Management, and Information Systems at the University of Nizwa in Nizwa, Oman. Since May 2019, she has been Technical Director for the Oman Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Project. Additionally, she held academic positions in universities accredited by AACSB in Malaysia and abroad. Some universities included in this list are the United Arab Emirates University, Qatar University, King Abdulaziz University, and the University of Dubai. Before pursuing an academic career, she acquired substantial expertise across multiple sectors, such as banking, finance, and stock brokerage, for a considerable period.


DENNIS

Dennis Orlenn Olson, PhD

Research Chair / Professor of Finance, Department of Accounting and Finance

Толығырақ:

Prior to coming to KIMEP, Dennis Olson was a visiting scholar at Oregon State University-Cascades in the USA. He holds a PhD in economics from the University of Wyoming (USA) and a Canadian Chartered Professional Accountant (CPA) designation, as well as the American professional designations of Chartered Financial Consultant (ChFC) and Chartered Life Underwriter CLU).

He has taught economics, finance, and accounting classes in the US, Canada, New Zealand, Denmark, Colombia, Oman, Kuwait, and the United Arab Emirates (UAE). His research primarily uses econometric techniques to address issues in banking, investments, corporate finance, economic efficiency, and public finance. This research has appeared in journals, such as, the Journal of Banking and Finance, International Journal of Accounting, Journal of Corporate Finance, European Economic Review, International Journal of Forecasting, Economic Inquiry, Southern Economic Journal, Energy Economics, Emerging Markets Review, and Financial Review.

Outside of academia, he is married with two grown children who previously accompanied him to various universities around the world. His hobbies include traveling, fishing, golf, chess, and learning languages.