evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
comission

Университетті басқару

Шешімдер қабылдаудың айқын да ойластырылған үдерісімен үйлесімдегі ашық байланыстар КИМЭП Университетінің негізгі құндылықтарының құрамдас бөлігі болып табылады, ал, осы үдерістерге студенттердің, оқытушылар мен әкімшілік-техникалық персоналдың, сонымен қатар басқа да мүдделі тараптардың қатысуы – университетті басқарудың басты принциптерінің бірі.
Басқару органдары КИМЭП Университеті Жарғысының ережелеріне сәйкес әрекет ететін Қамқоршылар Кеңесі және Академиялық Кеңес болып табылады.

Миссия тұжырымдамасы

КИМЭП Университетінің миссиясы жоғары білімді азаматтарды тәрбиелеу және іскерлік әкімшілдік, әлеуметтік ғылымдар, құқық, тілдер және басқа салаларда білімді дамыту, оқыту, оқу, зерттеулер жүргізі, қоғамдық пайдалы жұмыс арқылы Қазақстан мен Орталықазиялық аймақта, және одан тыс өмір сапасын жақсарту болып табылады.
Осы миссияны жүзеге асыру үшін КИМЭП Университеті кез келген әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орнының түлектерімен теңдесе алатын талантты студенттер үшін халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес келетін аса жоғары деңгейдегі бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламаларын ұсынады. КИМЭП Университетінің студенттері көшбасшылық қасиеттерін, талантын, тілдік қабілеттіліктері мен академиялық жетістіктерін көрсете алады.
Аталмыш миссия тұжырымдамасы жоо-ның қызметі үшін практикалық міндетттер жүктейтін негізгі құндылықтарды жүзеге асырады. Университет қоғамдастығының барлық өкілдері құрметтеушілік, ашықтық, адалдық қағидаларын ұстанып, білім сапасына ерекше назар аударады және непотизмге, сыбайлас жемқорлық пен кемсітушілікке жол бермейді.

КИМЭП Университетінің құндылықтары:

КИМЭП Университеті оқытушылардың, әкімшілік-техникалық қызметкерлер құрамының, студенттердің күш салуымен барлық қызметкерлер мен студенттер іс-әрекетінің негіздік принциптері болып табылатын жеті негізгі құндылықты тұжырымдады. Негізгі құндылықтар Университеттің мәдениетін қалыптастырып, оның жалпы көзқарасы мен миссиясын орындау үшін негіз болып табылады. Жоо бастапқыда 12 негізгі құндылықты әзірлеген. КИМЭП Студенттер Қауымдастығының өтініші бойынша, 2018-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарлауды құрастыру барысында негізгі құндылықтардың өзектілігі арттырылды. ЖОО қызметінің принциптері бастапқы 12 принципке қарағанда есте жеңіл сақталып және жеңіл қабылданатындай жеті басты постулатқа тұжырылды.

1. Академиялық орта, ол бірлікке, өзара сенімге, еркін идеялар алмасуына, бүкіл өмір бойына оқуға мүмкіндік береді, сонымен қатар студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің аса жоғары әлеуетке жетуін қолдайды;
2. Оқуда, оқытуда, зерттеулер жүргізуде және қызмет көрсетуде интеллектуалдық әрі жеке бастың адалдығы;
3. Студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің әл-ауқаттылығы;
4. Ұлтына, жасына, діни наным-сеніміне және университеттің міндеттерімен байланысты емес қандай да бір басқа факторларға назар аудармайтын, яғни студенттер, олардың ата-аналары, түлектер, қызметкерлер, оқытушылар және қоғамдастық өкілдері үшін инклюзивті орта;
5. Ең жоғары этикалық стандарттарды ұстанатын қоғамның болашақ көшбасшыларын дайындау;
6. Қоғамның дамуына университеттің маңызды үлесі мен жақсы атағы;
7. Шешімдер қабылдаудағы ашықтық, фаворитизмнің, непотизм мен сыбайлас жемқорлықтың болмауы.

Мазмұны
1. Жалпы ережелер және «КИМЭП Университеті» БАҚ заңды мәртебесі
2. «КИМЭП Университеті» БАҚ қызметінің нысаны, мақсаттары мен міндеттері
3. Құрылтайшылар
4. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері
5. «КИМЭП Университеті» БАҚ акциялары
6. «КИМЭП Университеті» БАҚ басқару (Органдар. Акционерлердің Жалпы жиналысы. Қамқоршылар Кеңесі. Атқару Комитеті. Кеңестер)
7. «КИМЭП Университеті» БАҚ басшылары
8. «КИМЭП Университеті» БАҚ аффилирленген тұлғалары. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпараттар беру тәртібі
9. Оқытушылар, ғылыми қызметкерлер және әкімшілік-техникалық қызметкерлер
10. «КИМЭП Университеті» БАҚ оқуға түсу, студенттер мен тыңдаушылар
11. Академиялық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
12. Білім беру жүйесі және оқу жоспарының құрылымы
13. Студенттердің оқуын бағалау жүйесі
14. Қоғамдық ұйымдар
15. «КИМЭП Университеті» БАҚ филиалдары мен өкілдіктері
16. «КИМЭП Университеті» БАҚ қаржылық есептілігі және аудит
17. «КИМЭП Университеті» БАҚ қайта ұйымдастыру және тарату

КИМЭП Университетінің жарғысының толық нұсқасын шығарып алу (.pdf) (.pdf)

Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесі

КИМЭП Университетінің стратегиялық даму мәселелерін әзірлеу және шешу, білім берудің ең озық халықаралық технологияларын пайдалану, ғылыми -зерттеу жұмыстары мен халықаралық академиялық ынтымақтастықты дамыту мақсатында Қазақстан мен шетелдік мемлекеттердің ғылым, білім беру, бизнес және мемлекеттік ұйымдарының жоғары беделді өкілдерінен Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі құрылады. Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесінің мүшелері КИМЭП Университеті акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, КИМЭП Университетінің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Қамқоршылар Кеңесінің / Директорлар Кеңесінің құрамы
Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі Қазақстанның, сондай-ақ басқа елдердің үкімет, бизнес және білім салаларындағы көшбасшыларынан тұрады. Директорлар Кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің мүшелері «КИМЭП Университеті» Б

АҚ Акционерлерінің Жалпы жиналысымен сайланады.

Қазіргі таңда Директорлар Кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің құрамына кіретіндер:
1. Стивен Джон Бересфорд Най – директорлар Кеңесінің/қамқоршылар Кеңесінің төрағасы, акционер Чан Йан Бэнгтің өкілі;
2. Чан Йан Бэнг – акционері (60%), Президент кабинетінің төрағасы;
3. Асылова Бибігүл Амангелдіқызы – акционердің (40%) өкілі, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі;
4. Ыбырайымов Қалымжан Уәлиханұлы – акционердің (40%) өкілі, ҚР-ның Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының міндетін атқарушы;
5. Оспанова Насымжан Жамбековна – акционердің (40%) өкілі, ҚР-ның Білім және ғылым министрлігінің Техникалық және кәсіби білім беру департаментінің директоры;
6. Сунг Хам Янг – тәуелсіз директоры;
7. Жумағазиев Эльдар Тынышбайұлы – тәуелсіз директоры, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары;
8. Базарбекова Жанар Өмірзаққызы – акционер Чан Йан Бэнгтің өкілі;
9. Анастасиос Ситсас – тәуелсіз директоры;
10. Сунг Нам Ким – тәуелсіз директоры.

Барнетт Тимоти Люис
Бірінші проректор

Содействие Президенту и функции представительства Президента вуза по поручениям. Действия от имени Президента по его поручениям. Курирует все вопросы вуза: учебную и экономическую деятельность, а также инновационную и стратегическую работу вуза

 

Dr. Damian Andreas Riviez, Ph.D
Проректор по учебной работе

Проректор по учебной работе несет ответственность за всю деятельность университета, связанную с академическим лидерством, учебными планами, управлением персоналом академических подразделений, бюджетным планированием и управлением финансами академических подразделений. Оказывает поддержку и сотрудничество в рамках системы управления ППС. Все сферы академической деятельности подотчетны Проректору по учебной работе.

 

Фидирко Юрий Владимирович
Проректор по финансам

1. Разрабатывает операционный капитал и бюджет в тесном сотрудничестве с комитетом по бюджету
2. Руководит операционной деятельностью по распределению финансовой поддержки для обеспечения соответствия с политикой и бюджетными требованиями Университета
3. Руководит расходованием бюджетных средств посредством осуществления руководства над директором по бюджетированию и финансовому контролю
4. Осуществляет контроль по финансовому планированию и ежедневному регулированию денежным потоком посредством постоянного контроля и внутренней отчетности
5. Разрабатывает и внедряет стратегические улучшения в сфере финансового менеджмента, уменьшения рисков и в процедурах по финансовой отчетности
6. Оценивает и пересматривает процесс авторизации общих договоров, тендеров, платежных документов, запросов на возмещение расходов, командировочных документов и другой деятельности, не связанной с трудоустройством
7. Руководит процессом ведения студенческих финансовых отчетностей, а также предлагает поправки

 

Aigerim-Ibrayeva
Ибраева Айгерим Роллановна
Заместитель Проректора по воспитательной работе

Заместитель Проректора по ВР осуществляет руководство вопросами внеучебной студенческой деятельности, работой служб по поддержке студентов, в т.ч. медицинской службы, спортивного центра, общежития, условий проживания и жизнедеятельности на территории университета, студенческого центра и деятельности студенческого правительства. Совместная работа с преподавателями, сотрудниками и студентами с целью обеспечения богатой среды обучения, содействующей интеллектуальному, психологическому, социальному развитию, а также развитию лидерского потенциала и развлекательной сферы для студенческого контингента.

 

 

Deans


Dr. Nejat Capar, Ph.D.
Декан Факультета Бизнеса им.Бэнга

Предоставление стратегического лидерства и стратегического менеджмента для академического и операционного развития факультета.
1. Обеспечение реализации положений и предписаний Университета в рамках факультета;
2. Обеспечение надлежащего использования и распределения всех ресурсов: физических, информационных, человеческих и финансовых, включая планирование в рамках бюджета;
3. Способствование корпоративному планированию и коммуникационным процессам; руководство разработкой планов факультета, включая установление целей, генерирующих доход;
4. Несение ответственности перед руководством за всех сотрудников факультета, а также поддержание безопасных условий труда;

 


Пек Геральд Бернд
Декан Факультета Социальных наук

Предоставление стратегического лидерства и стратегического менеджмента для академического и операционного развития факультета.
1. Обеспечение реализации положений и предписаний Университета в рамках факультета;
2. Обеспечение надлежащего использования и распределения всех ресурсов: физических, информационных, человеческих и финансовых, включая планирование в рамках бюджета;
3. Способствование корпоративному планированию и коммуникационным процессам; руководство разработкой планов факультета, включая установление целей, генерирующих доход;
4. Несение ответственности перед руководством за всех сотрудников факультета, а также поддержание безопасных условий труда;

 


Ричард Линстром
Декан Школы Права

Предоставление стратегического лидерства и стратегического менеджмента для академического и операционного развития Школы права.
1. Обеспечение реализации положений и предписаний Университета в рамках факультета;
2. Обеспечение надлежащего использования и распределения всех ресурсов: физических, информационных, человеческих и финансовых, включая планирование в рамках бюджета;
3. Способствование корпоративному планированию и коммуникационным процессам; руководство разработкой планов Школы права, включая установление целей, генерирующих доход;
4. Несение ответственности перед руководством за всех сотрудников Школы права, а также поддержание безопасных условий труда;

 

Смагулова Жулдыз Сагидоллаевна
Декан факультета образования и гуманитарных наук

Предоставляет стратегическое видение факультету гуманитарных наук и образования, контролирует внедрение эффективных систем управления и стимулирует факультета к совершенствованию и развитию. Руководит подготовительной программой World Languages Preparatory Program для обеспечения самого высокого уровня обучения и поддержки студентов. Основные приоритеты: нанимать, обучать и развивать лучших языковых инструкторов в регионе, а также обеспечивать в работе сотрудников предоставление лучшего сервиса и преподавания студентам.

 

Брайан Л.Дэвис, PhD

Брайан Л.Дэвис, PhD
Декан Общего Образования

Руководство разработкой академических программ, преподавание общеобразовательных дисциплин и разработка долгосрочных инициатив в вопросах планирования и развития в рамках учебного плана бакалавриата Университета КИМЭП. Декан соблюдает последовательность общеобразовательных дисциплин, изучаемых всеми студентами программ бакалавриата.

 

Өкілеттік
КИМЭП Университеті Академиялық кеңесінің мекемесі КИМЭП-тің Қамқоршылар кеңесінің (2009 ж.) ұсынысы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысымен (2009 ж.) бекітілді. Кеңестің КИМЭП Жарғысы (2009 жылы ҚР Әділет министрлігі өзгерту енгізген және мақұлдаған) қойған өз міндеттерін атқару, институттың академиялық мақсаттарына жету үшін, сонымен қатар өзінің студенттерін оқытуға қолайлы академиялық ережелерді дайындау үшін қажетті өкілеттігі бар.

Мақсаты
КИМЭП Университеті Академиялық кеңесінің («Кеңес») мақсаты – КИМЭП Университетінің академиялық мәселелерін басқару.[1] Кеңес – профессор-оқытушылар құрамы дайындаған ұсыныстарды президент кабинетіне берудің ресми құралдарымен профессор-оқытушылар құрамын қамтамасыз ететін КИМЭП Университетінің алқалық органы. Кеңестің ерекше өкілеттігі болмағандықтан, Кеңес академиялық тарапқа жататын кез келген мәселелерді басқаруға жауап береді.

КИМЭП Университетінің Академиялық кеңесінің құрамы
V-ші бөлікте анықталған тәртіпке сәйкес Кеңес тек қана КИМЭП Университетінің профессор-оқытушылар құрамының мүшелерінен құралуы қажет (осы Ережелердің ІІ-бөлігінің 1- тарауындағы анықтамаға қараңыз). Кеңестің мүшесі тұрақты комитет төрағасының қызметін атқара алады.

Академиялық кеңестегі мүшелік
Жоғары/ жоғары білімнен кейінгі білім бағдарламаларын жүзеге асыратын әрбір факультет Кеңесте таныстырылуы керек. Өкілдердің негізгі саны:
1. Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 3 өкілі;
2. Бэнг атындағы бизнес факультетінің 3 өкілі;
3. Білім беру және гуманитарлық ғылымдар факультетінің 2 өкілі;
4. Заң факультетінің 1 өкілі.

Барлық өкілдер аталмыш факультет анықтаған тәсілмен әрбір факультетте сайланулары керек.

Дауыс берушілер құрамына әрбір факультетте сайланған оқытушылар, декандар және КИМЭП Студенттер қауымдастығының өкілі – 2 студент кіреді.

Барлық дауыс беруші мүшелер: 16

Дауыс бере алмайтын Кеңестің мүшелері болып келетін лауазымды тұлғалары:

1. Оқу істері жөніндегі проректор, қабылдау және тіркеу жөніндегі директор, Басқарушы кадрларға арналған білім орталығының директоры, тіркеу бөлімінің директоры Кеңесте дауыс беруге құқығы жоқ бақылаушы статусына ие.

«Қазақстан Менеджмент, экономика және болжау институты» бейкоммерциялық акционерлік қоғамының («КИМЭП» БАҚ) Акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген «КИМЭП Университеті» бейкоммерциялық акционерлік қоғамының («КИМЭП Университеті» БАҚ) Жарғысы, 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 14 Хаттама, Алматы қ-сы [КИМЭП Университетінің Жарғысы], 6.4.1. бап