evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
PHD1

Білім беру саясаты мен басқару саласындағы философия докторы

Бағдарлама жайында мәлімет
Серпінді әрі күрделі өмірмен бірге біте қайнасқан білім саласының алғашқы мектеп баспалдағынан жоғары оқу орнына дейінгі мекемелерінде оқыту жүйесін тиімді басқарып, ұйымдастыратын іргелі білімнің қажеттілігі айқын сезілуде. Осы тұрғыда ең маңызды сауалдар – білім жүйесіне қатысты мекемелердің қажетті ресурстарға қол жеткізіп, пайдалана алуды жақсарту, мұғалім мен оқытушылардың кәсіби дамуына көшбасшылардың қосатын үлесі, оқушылар үлгерімін қолдау, оқу үдерісі барысында алынған нәтижелердегі мәліметтер мен бағалауды аналитикалық зерттеулерде ұтымды қолдану үдерісін айқындау және білімдегі жетістік, әділет секілді түпкі екі қағидаға саясат пен заңнаманың ықпалын анықтау екені айқын.

Біздің ұстаным: білім іргелі, теориялық тұрғыдан ауқымды әрі сүбелі тұжырым мен салмақты дәлелдерге негізделіп, оқу практикасының барысына елеулі септігін тигізу керек.

Білім беру саясаты мен басқару саласындағы үміткер – білім саласында зерттеу мен көшбасшыларды оқытуға бағытталып, пәндерді жүйелі және сыни ойлау тұрғысынан пайымдай алатын дағдыларға ие тұлға.

Түлектеріміз білім беру мен басқару саласына бірегей әрі қомақты үлес қосып, ел ішіндегі білім мекемелерінің қызметін сапалық тұрғыдан жаңа деңгейге бетбұрыс жасай алатын жоғары дәрежеге ие мамандар.

Бағдарлама ұсынатын білім
Оқу үдерісі барысында білім беру реформасына, білім бағдарламасы мен бағытына, білім алушылардың үлгеріміне заң мен саясаттың ықпалы жан-жақты қарастырылады. Студенттер сонымен бірге, саясатты құрастыру мен жүзеге асыруына әсер ететін саяси, әлеуметтік және құқықтық тетіктерді талдайды. Білім беру саясаты мен басқару саласындағы философия докторы бағдарламасының талаптарын сәтті тәмамдаған түлектер:

 • Пәндер тоғысуындағы күрделі құбылыстарды жүйелі және сыни тұрғыдан пайымдай алу қабілетін көрсете біледі.
 • Білім беру саясаты мен басқару саласындағы іргелі мәселелерді шешу мақсатында теорияларды, әдістеме мен эмпирикалық нәтижелерді сыни тұрғыдан зерделеу, синтез бен бағалауға қатыса алады.
 • Білім беру саласы мен оқу үдерісіне елеулі үлес қоса алатын тәуелсіз, зерделі дербес зерттеуші ретінде мамандандырылған когнитивтік, техникалық және зерттеушілік дағдыларын көрсете біледі.
 • Өз кәсібінде білім беру саясаты мен басқару теорияларын жоғары деңгейде пайдаланып, ұтымды жолмен жүзеге асыра алатын сыни көшбасшылар, саясаткер мен ғалымдарға айналады.
 • Ғылым мен білімді негізге ала отырып, басқарушылық көшбасшылық қабілеттермен қоғамның дамуы мен білім жүйесін жетілдіре алады.
 • Білім беру жүйесінде білім сапасын жақсарту мен әділеттілік қағидасын басшылыққа алып, зерттеу, саясат пен басқару тәжірибесі жайында мәліметті толық әрі айқын түрде түсіндіріп, жеткізе білу іскерлігіне ие.
 • Білім алу барысында өткізілетін тәжірибе, зерттеу, практика мен сынақтарда академиялық, педагогикалық және көшбасшылық этикалық қағидаттарды қатаң ұстанады.

Admission for PhD in Ed. Policy & Mngmnt Approved

Білім беру саясаты және менеджмент саласындағы докторлық бағдарлама (PhD)

Білім беру саясаты және менеджмент саласындағы докторлық бағдарлама (PhD)  үміткеріне  қойылатын талаптар:

  Пәндер  санаты Кредиттер ECTS
1. Білім беру компоненті 27 53
1.1. Негізгі бағдарламалық талаптар 18 25
1) Негізгі пәндер 12 20
2) Таңдау пәндері 3 5
3) Педагогикалық тәжірибе 3 10
1.2. Бағдарламаның мамандануына қойылатын талаптар 9 18
1) Негізгі пәндер 3 5
2) Таңдау пәндері 3 5
3) Ғылыми-зерттеу тағылымдамасы 3 8
2. Ғылыми жұмыс компоненті 45 115
1) Ғылыми жұмыс 1-12 36 100
2) Диссертация 1-3 9 15
3. Қорытынды аттестация 3 12
  Барлығы /Диплом алуға қажетті кредит көлемі/ 75 180
Студент бағдарламада білім алу кезінде  GPA бойынша 3, 33 жиынтығын құрайтын деңгейді ұстап тұруы қажет. “В – ” деген әріптік бағадан төмен алынған курстар ескерілгенмен, PhD дәрежесін алу үшін жеткіліксіз, яғни қабылданбайды. Басқа оқу орнынан ауыстырылған курстарда алынған бағалар орташа балды есептеуде қарастырылмайды.  Студент “C+” немесе одан төмен баға алған жағдайда, ол курсты қайта оқуы қажет. Курсты бірнеше рет қайта тапсыру мәселесі мен келісімі Кеңесте қарастырылып, шешімі негізінде беріледі. Орташа балл есептелген кезде қайта бағалау бастапқы бағаны алмастырады. Студенттің ғылыми жұмысы келесі семестрдің 7-ші аптасында аяқталмаған жағдайда “ I ” бағасы “ F”  деген  әріптік бағаға өзгереді.

EPM/TFL6103 Зерттеудің сапалық әдістері

Пререквизиттер: жоқ

Бұл курс мәліметті жинақтау, таңдау, ақпаратты талдау әдістерін үйретуге негізделген, яғни теориялық білімді іс жүзінде қолдануға машықтандыру және меңгерту мақсатын көздейді.Курс барысында докторанттарға базалық әдәс-тәсілдерді, әдістемелер мен ақпарат жинау техникалары, жолдары таныстырылып, эмпирикалық зерттеулер бағдарламаларын жобалау үлгілері, сапалық зерттеу жұмысын жүргізудің құралдарын әзірлеу туралы білім беріледі.

 

EPM6301 Білім беру көшбасшылығы

Пререквизиттер: жоқ

Бұл курс кейстер сабақтарын талдауға негізделген және білім беру ұйымын басқару қабілетіне байланысты маңызды дағдылар мен тұжырымдамаларды дамытуға бағытталған. Осы пәннің аясында ұйымдастыру теориясы, оқу процесін басқарудың факторлары мен құрылымы, білім беру қызметінің тиімділігін арттыру үшін маңызды басқару шешімдерін қабылдау өлшемдері, білім беру саласындағы корпоративтік басқарудың негізгі модельдері сияқты тақырыптар қарастырылады. Докторанттар өздерінің көшбасшылық стилін қалыптастыруды және оқу бағдарламалары мен оқу орындарын басқаруды үйренеді.

 

EPM/TFL6204 Білім берудегі тілдік саясат және жоспарлау

Пререквизиттер: жоқ

Курс тілдік зерттеулер мен қолданбалы жобаларды құру үшін қолданылатын тіл саясаты мен жоспарлаудағы теориялық әдіс-тәсілдерді таныстырудан бастап нақты тілдік жағдайда қалай жүзеге асатындығы жөнінде көп ақпарат береді. Курс мақсаты – түрлі әлеуметтік контекстілердегі, БАҚ, біләм беру мекемелері және әр алуан қаланың қоғамдық орындардағы тілдік әртүрлілікті түсіну, терең зерттеу, зерделеу әдістерін үйрету.

 

EPM6201 Білім берудегі көшбасшылық және өзгерісті басқару

Пререквизиттер: жоқ

Бұл курста докторанттар білім беру процестері мен әлеуметтік-мәдени өзгерістердің өзара әсерін көрсететін басқарудың жаңа теорияларымен танысады. Бұл курста олар оқу процесінің тиімділігін ынталандыру және ынталандыру саласындағы әдістерді, дағдылар мен теорияларды, ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын бақылау және бақылау әдістерін меңгереді. Білім беру ұйымдарында тиімді әлеуметтік өзгерістерді қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарында қолданылатын басқарушылық және шығармашылық шешімдерді әзірлеуге басты назар аударылады.

 

EPM/TFL6202 Бағдарламаны терең бағалау

Пререквизиттер: жоқ

Докторы студенттер бағдарламаны бағалаудың әр түрлі түрлерін, соның ішінде қажеттіліктерді бағалауды, қалыптастырушы зерттеулерді, процестерді бағалауды, нәтижелер мен нәтижелерді бақылауды, әсерді бағалауды және шығындарды талдауға үйретеді. Докторы студенттер практикалық тәжірибе жинақтап, тұжырымдамалық шеңберді құруды, индикаторларды әзірлеуді, компьютерленген қызмет статистикасын талдауды және әсерді өлшеу үшін бағалау жоспарын құруды қамтиды. Эксперименттік, квази-эксперименттік және эксперименттік емес зерттеу жобаларын, олардың әрқайсысының күшті жақтары мен шектеулерін қамтиды.

 

EPM6211 Білім беру экономикасы

Пререквизиттер: жоқ

Білім жергілікті, ұлттық және жаһандық экономиканың тұрақтылығының маңызды факторы болып табылады. Осы негізгі идеяларға байланысты мәселелерді шеше отырып, осы курстағы білім беру саласындағы мамандар білім беруді қаржыландыру мен қамтамасыз етуді зерттейді. Олар экономикалық принциптер мен эконометриканы білім беру практикасы мен саясатын түсінуге қолданады. Олар сонымен бірге білім берудің тиімділігі, сапасы мен теңдігін жақсарту үшін зерттеулерді анықтайды.

PhD in Education Policy and Management докторы дәрежесі сізге білім беру жүйесінде жоғары әкімшілік орындарда жұмыс істеуге, ЖОО-да сабақ беруге және зерттеу қызметімен айналысуға мүмкіндік береді.

PhD in Education Policy and Management дәрежесіне ие адамдарға арналған қызмет түрлері:

ЖОО әкімшілігі (ректор, проректор, декан және т. б.)

Білім беру саласындағы зерттеуші және талдаушы

Мектеп директоры

ЖОО оқытушысы

Білім беру саласындағы Консультант және сарапшы

Алынған білім мен дағдылар бағдарлама түлектеріне білім беру жүйесінен тыс, ұлттық және халықаралық ұйымдарда, талдау орталықтарында, мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік емес бизнес құрылымдарда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Juldyz-Smagulova-6

Д-р Жулдыз Смагулова

(English) Associate Professor, Dean

Толығырақ:

Phone:  +7 (727) 270 43 68, ext. 2112
Email: juldyz@kimep.kz
Address: 2 Abai Ave., Almaty, Kazakhstan, Dostyk Building, office #228


Askat Tleuov

(English) Askat Tleuov

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Maganat Shegebayev (1)

(English) Maganat Shegebayev, MA TESOL

(English) Associate Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Su Jin Lee (1)

Su Jin Lee, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Short Biography

Dr. Su Jin Lee is an assistant professor of Language Center, KIMEP University. She received her Ph.D. from the State University of New York at Buffalo in 2009. Prior to joining KIMEP, she was a head researcher and director of Practical English Education Center at Hanyang University, South Korea. Her research interests focus on three interrelated areas of concerns: a) effective instructional methods to develop English as a Second/Foreign Language (ESL/FL) learners’ literacy skills; b) flipped learning strategies to engage ESL/FL learners; and c) young learners’ ESL/FL literacy development. Most importantly, Dr. Lee is passionate and enthusiastic about her teaching; she constantly improves her teaching skills to help students be knowledgeable and critical about content areas. Dr. Lee is currently teaching Academic Reading and Writing II, Academic English Speaking, Curriculum Design, Teaching English through Children’s Literature, Introduction to Second Language Acquisition and Second Language Acquisition Research.

Current Publications

 • Lee, S. J. & Lee, D. (2016). Effects of Corrective Feedback on Grammatical Accuracy of EFL Writing. Learner-centered Curriculum and Instruction, 16(11).
 • Lee, D. & Lee, S. J. (2017). Effect of Two Types of Feedback on Accuracy Development of L2 Writing. Learner-centered Curriculum and Instruction, 17(17).
 • Lee, S. J. & Yoon, H. K. (2018). Input talks: a case study of one experienced preschool teacher’s use of English input. Learner-centered Curriculum and Instruction, 18(16).
 • Lee, S. J. (in progress). Kazakhstani graduate students’ perceptions of flipped instruction. The Journal of Modern British & American Language & Literature 37(1).