evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
bachelor-of-arts-in-translation-studies

Аударма ici

Бағдарлама жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды – аудармашыларды, аударма ісі және аударма технологиялары саласындағы теориялық және практикалық білімдерін кеңейтуге арналған; ғылыми-техникалық ақпараттармен өз бетінше жұмыс істей білуге, кәсіптік қызметте отандық және шетелдік тәжірибені қолдануға, алынған ақпаратты жүйелеуге және қорытындылауға; көшбасшылық қасиеттерге ие, сонымен қатар заманауи білім беру технологияларын қолдана отырып, жаңа білім алу.
Қалыптасатын оқу нәтижелері:
1. Ағылшын тілін тиімді меңгергендігін көрсету (certf B2-C1 деңгейі) және екінші шет тілінің тәуелсіз пайдаланушылары болу (certf B1 деңгейі);
2. Әр түрлі әлеуметтік және академиялық контексттер мен жанрларда тиімді қарым-қатынас дағдыларын және ауызша, жазбаша және кәсіби ағылшын тілін меңгеруін көрсету;
3. Ағылшын тіліндегі және олардың екінші шет /кәсіби тіліндегі негізгі көркем мәтіндердің негізгі академиялық білімдерін көрсету;
4. Адам тілінің қасиеттері мен талдауларын, сондай-ақ тілді қолдану теориялары мен тәжірибелерін жан-жақты түсінуді көрсету;
5. Қазіргі теориялық ойлау мен аударманың лингвистикалық теорияларын түсінуді, сондай-ақ олардың аударма практикасымен байланысын көрсету;
6. Аударма кезінде негізделген шешімдер қабылдау үшін экстралингвистикалық білімді пайдалану қабілетін көрсету;
7. Мақсатты мәтінде дәл және сенімді аударманы көрсетіңіз.
8. Барлық лингвистикалық деңгейлерде (фонематикалық, морфологиялық, синтаксистік, семантикалық және прагматикалық) аударманың/ интерпретацияның дәлдігін көрсету.
9. Олар байланыста болатын мәдениеттердің, діндердің және саяси нанымдардың әртүрлілігіне ашық және құрмет көрсетіңіз
10. Аспирантураға түсу және / немесе жұмысқа орналасу кезінде құнды болып табылатын жоғары деңгейлі тұжырымдамалық, зерттеу, сыни дағдыларды және өмір бойы оқыту дағдыларын қоса алғанда, бірқатар пәндік және жалпы дағдыларды бейімдеу және беру.

Оқу жоспары

Пәндер санаты Кредиттер ECTS
Жалпы білім беру пәндері 28 46
Негізгі бағдарламалық талаптар 20 32
Базалық бағдарлама (таңдау пәндері) 49 81
Негізгі кәсіптендіру талаптары 5 8
Кәсіптендіру бағдарламасы (таңдау пәндері) 27 45
Басқа талаптар 17 28
Бітіруге қажетті жалпы кредиттер саны 146 240

BATS бағдарламасының жоспары

Келесі кестелерде төрт жыл ішінде шет тілдері бойынша бакалавр дәрежесін алуға арналған оқу бағдарламасының үлгісі берілген.

1-ші жыл
Коды Күзгі семестр Кредиттер ECTS   Коды Көктемдік семестр Кредиттер ECTS
LING 1101 Тілтану негіздері 3 5 РНН 2101 Аударма ісіне кіріспе 3 5
ENG 1110 Академиялық тыңдалым мен жазба жасау 3 5 ENG/ GEN 1100 Академиялық сөйлем 3 5
ENG 1120 Академиялық оқылым мен жазылым 1 3 5 ENG 1121 Академиялық оқылым мен жазылым 2 3 5
GEN 1000 Қазіргі Қазақстан тарихы 3 5 GEN/ OPM 1300

немесе

GEN/ OPM 2301

 

Бизнеске арналған ақпараттық және коммуникациялық технологиялар немесе компьютерлік қосымшалар 3 5
КАЗ / РУС xxxx Қазақ (орыс) тілі 3 5 КАЗ/ РУС xxxx Қазақ (орыс) тілі 3 5
Жалпы білім беру таңдау пәні (В санаты) 3 5 GEN xxxx Жалпы білім беру таңдау пәні (В санаты) 3 5
GER xxxx Дене шынықтыру 2 2 GER xxxx Дене шынықтыру 2 2
  Барлығы 20 32   Барлығы 20 32

 

2-ші жыл
Коды Күзгі семестр Кредиттер ECTS   Коды Көктемдік семестр Кредиттер ECTS
РНН 3101 Ауызша аударма ісіне кіріспе 3 5 ENG 3102 Риторика мен композицияға кіріспе 3 5
РНН 3201 Коммерциялық аударма 3 5 КАЗ/ РУС xxxx Екінші шет тілі: таңдау пәні(қытай) 3 5
LING 2101 Тіл және оның құрылымы І 3 5 LING 2201 Тіл және оның құрылымы І 3 5
ENG 2101 Әдебиеттануға кіріспе 3 5 LING 2202 Латын тілі 3 5
КАЗ / РУС 22xx Кәсіби қазақ (орыс) тілі 2 3 РНН 3202 Заңгерлік аударма 3 5
GEN xxxx Жалпы білім беру таңдау пәні (C санаты) 3 5 GEN / IRL 2510 Философияға кіріспе немесе Этика қағидалары 3 5
GEN xxxx Дене шынықтыру 2 2 GEN xxxx Дене шынықтыру 2 2
  Барлығы 19 30   Барлығы 20 32

 

 Коды
 
Жаз 1-ші семестр Кредиттер ECTS
РНН 2202 Ауызша және жазбаша аударма бойынша тағылымдама І 2 3
  Барлығы 2 3

 

3-ші жыл
Коды Күзгі семестр Кредиттер ECTS   Коды Көктемдік семестр Кредиттер ECTS
РНН xxxx Ауызша аударма: таңдау пәні 2 3 LING 33xx Лингвистика: таңдау пәні 3 5
РНН xxxx Жазбаша аударма: таңдау пәні 3 5 ENG33xx Ағылшын риторикасы: таңдау пәні 3 5
ENG 3303 Іскерлік және кәсіби жазылым 3 5 TRNxxxx Жазбаша аударма: таңдау пәні 3 5
LING xxxx Лингвистика: таңдау пәні 3 5 CHN/RUS xxxx Екінші шет тілі: таңдау пәні(қытай) 3 5
ENG xxxx Ағылшын әдебиеті: таңдау пәні 3 5 хххх Майнор немесе таңдау пәні 3 5
CHN / RUS xxxx Екінші шет тілі: таңдау пәні(қытай) 3 5 хххх Майнор немесе таңдау пәні 3 5
ENG xxxx Ағылшын әдебиеті: таңдау пәні 3 5
  Барлығы 17 33   Барлығы 18 30

 

Коды Жаз 2-ші семестр
 
Кредиттер ЕCTS
РНН 4104 Ауызша және жазбаша аударма бойынша тағылымдама ІI 2 4
  Барлығы 2 4

 

4-ші жыл
 Коды Күзгі семестр
 
Кредиттер ECTS     Көктемгі семестр Кредиттер ECTS
РНН 4103 Аударма практикумы   3    5 CHN/RUS xxxx Екінші шет тілі: таңдау пәні (қытай)     3    5
CHN RUS xxxx Екінші шет тілі: таңдау пәні (қытай)   3    5 хххх Майнор немесе таңдау пәні     3    5
хххх Майнор немесе таңдау пәні   3    5 TRN4203 Тезис 1     2    5
хххх Майнор немесе таңдау пәні   3    5 TRN4202 Кешендік тестілеу     1    3
РНН xxxx Ауызша аударма: таңдау пәні   2    3 РНН 4201 Ауызша және жазбаша аударма бойынша тағылымдама ІІІ     2    4
  Барлығы   14    23     Барлығы   11     22

Жалпы кредит саны: 146

Аударма ісіне кіріспе (3 кредит)

Пән аудармашының кәсіби қызметінің аясы мен ерекшелігі жайында түсінікті қалыптастырып, шет тіліне және шет тілінен өзге тілге аударудың қағидаларымен таныстыра-ды. Пән: Орталық Азия мен әлемдегі аудармашы мамандығы, Аударма түрлері (ауызша, ізбе-із, ілеспе) және олардың айырмашылығы, Парақтан аудару, Аудармашының кәсіби этикасы және т.б. тақырыптарды қамтиды.

Риторика мен композицияға кіріспе (3 кредит)

Пән риторика жайында негізгі түсінік, топ алдындағы сөз жанры және оның композициялық тәсілдерімен таныстырады. Пән: Риторика және пән міндеттері, Шешендік өнер, Шаршы сөз өнерінің негіздері, Шешен мен аудитория, Сөз сайысы мен әңгімелесу шеберлігінің негіздері, Негізгі мәтіндерге және мәселелер, әдістемелерге шолу секілді тақырыптарды қамтиды.

Латын тілі (3 кредит)

Пән студенттерге латын тілінің ғылыми элементтерін терең таныстырып, көкжиегін кеңейтеді және олардың заманауи тілдерді зерттеуде ғылыми бағыттағы ұстанымдарын қалып-тастырады. Пән: Латын тілі мен антикалық мәдениетке кіріспе, Фонетика, Морфология, Жай сөйлем синтаксисі, Лексика мен фразеология, Латын тіліндегі нақыл сөздердің стилистикалық ерекшеліктері мен грамматикалық құрылымы және т.б. тақырыптарды қамтиды.

Лингвистика негіздері (3 кредит)

Пән кәсіби құзыреттілікті қалыптастырып, тілді пайдалану саласында теориялық негіздер білімін кеңейтеді. Курс мақсаты – әлемдегі көптеген таңғажайып тілдермен және лингвисти-калық талдау негіздерімен таныстыру. Пән:Тілдің қызметі мен өмір сүру формалары, Тіл және қоғам, Тілдің жүйелі әрі құрылымдық құбылысы, Хат және жазу, Әлем тілдерінің классификациясы тәрізді көптеген тақырыптарды қамтиды.

Академиялық оқу және жазу практикасы II (3 кредит)

Пән академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастырады. Студенттер академиялық контекстке сәйкес критерийлерді пайдаланып таңдалған зерттеу тақырыбын қорғайды және зерттеу жүргізуге дайындалады.Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Эссе академиялық және әдеби жанр ретінде, Ғылыми мәтіндермен жұмыс, реферат жазу, аннотация жазу, Ғылыми басылымға рецензия жазу, Академиялық мәтінді редакциялау т.б.

Академиялық ауызша сөйлеу практикасы (3 кредит)

Пән түрлі академиялық тақырыптар бойынша студенттердің дәлелді сөйлеу дағдыларын дамытады, болашақ кәсіби іс-әрекетінде коммуникативтік құзіреттіліктер арқылы жүзеге асыра алатын жалпы мәдени құзіреттіліктерді жетілдіріп, қалыптастырады. Сабақ дәрісханада дискуссия, дебат, презентация түрінде өтеді. Бұл курстың сабақ тақырыптары студент топтарының ғылыми және практикалық қызығушылығына байланысты таңдалады.

Кәсіби қазақ тілі 1 (3 кредит)

Курсты оқу барысында студенттер қысқа есеп беру, кәсіби мәтіндерді талдау және ондағы негізгі ақпаратты іздеу, дайын іскери мәтіндерді талдау және жеке ауызша, жазбаша формадағы кәсіби сөйлеу тілін құру дағдыларын қалыптастырады. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Газет және журнал мақалаларын оқу, Іскери хат-хабар, Шаблонды формаларды толтыру, Реферат, Презентация.

Кәсіби орыс тілі 1 (3 кредит)

Бұл курс студенттерді кәсіби оқуға және сәйкесінше олардың нақты өмірде және жұмыста кәсіби қажеттіліктері үшін орыс тілін қолдануға дайындайды. Бұл студенттерге экономикалық және кәсіби терминологияны және меморандумдар, хаттар, электрондық пошталар, үлгерімдер туралы есептер, іскери идиомалар, сұхбат және презентациялар сияқты негізгі коммуникациялық құралдарды қолдану арқылы студенттерге орыс тілін меңгеруге көмектеседі. Сабақтың негізгі мақсаты іскери әлем жағдайында орыс тілінде сөйлеу және сөйлеу дағдыларын қолдану мен жетілдіруге арналады.

Тіл және оның құрылымы 1 (3 кредит)

Курс мазмұны артикуляциялық және акустикалық фонетикамен, базалық фонологиялық талдаумен танысуға бағытталған. Курсты оқу барысында төмендегідей практикалық дағдылар қалыптасады: транскрипция IPA, өрістік техникалар, сөйлеудің сандық талдауы. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Тіл біліміндегі жүйе мен құрылым ұғымдары, Тілдік құрылымның деңгейлік моделі, Тілдік деңгейлер мен бірліктер.

Тіл және оның құрылымы 2 (3 кредит)

Аталған курс студенттерді грамматикалық құрылымдар мен сөз құрылымының негізгі принциптерінің сипаттамасымен таныстырады. Пәннің мақсаты морфосинтаксистік талдаудың практикалық дағдыларын дамыту. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Ағылшынның жай сөйлемін құру, Ағылшынның құрмалас сөйлемін құру, Сұраулы сөйлем, Модальді етістіктер және олардың баламалары, Шартты рай.

Америкалық әдебиетке кіріспе (3 кредит)         

Бұл курстың мақсаты – студенттерде американдық әдебиет пен мәдениеттің негізгі даму кезеңдері жайлы көзқарас қалыптастыру. Аталмыш курсқа сәйкес тіл, мәдениет, саясат, экономика салаларындағы тақырыптарды қозғайтын мәтіндерді талдау және түсіндіру. Бұл пәнде: Әдебиет тарихын дәуірге бөлудің мәдениеттанушылық негіздері. Еркіндіктің мәні. Қала және ауыл дихотомиялары. Нәсілшілдік мәселелері және т.б.

Дискурс талдауына кіріспе (3 кредит)

Бұл курс дискурсты ұйымдастыру мен оның қызметін лингвистиканың объектісі ретінде және дискурстық талдау туралы білім қалыптастырады. Курсты оқу барысында дискурстың қалыптасу механизмдері мен дискурсты тұсіну, дискурстық талдау әдістері мен қағидаттары қарастырылады. Тақырыптары: Дискурстық талдауға кіріспе. Дискурс модельдері\үлгілері. Дискурстық талдау объектісі. Дискурс жүйелі мәтін ретінде.Дискурс құрылымы. Дискурстық талдау теориялары.

Британдық әдебиетке кіріспе (3 кредит)

Курсты оқу барысында тіл, мәдениет, саясат, экономика салаларын қамтитын түпнұсқа мәтіндер мен бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерін талдау және түсіндіру біліктілігі меңгеріледі. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Өнеркәсіптік төңкеріс мұрасы және оның британ әдебиетінде көрініс табуы. Британ әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына отаршылдықтың және империяның ықпалы және т.б.

Ағылшын тілінің тарихына кіріспе (3 кредит)

Бұл курста ағылшын тарихынан ежелгі ағылшын тілінен бастап қазіргі уақыт / дәуірге дейінгі негізгі мәселелерге шолу жасалады: генетикалық қатынастар, дыбыс жүйесіндегі өзгерістер, сөз және сөйлем құрылымы, прагматика. Студенттер ағылшын қоғамындағы негізгі тарихи, мәдени және лингвистикалық өзгерістерді зерттейді, кішкентай еуропалық аралда сөйлейтін тілдің заманауи әлемге және өте ықпалды тілге айналғанын түсінеді

Ауызша аударма ісіне кіріспе (3 кредит)

Бұл курс шет тілінің кәсіби қызметке қажет деңгейде (аударма ісінің практикалық дағдылары, шет тілінен ана тіліне және керісінше аударғанда мәтіннің прагматикалық бейімделуінің негізгі амалдары) меңгеру құзыретін қалыптастырады. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Ауызша аудармадағы грамматикалық түрлендірулер. Ауызша аудармадағы ықшамдалу. Ауызша аудармаға тән айрықша аудармашылық тәсілдер және т.б.

Екінші шет тілі. Бастапқы деңгей (қытай, кәріс, неміс) (3 кредит)

Пәннің мақсаты – сөйлеу қызметінің негізгі түрлеріндегі коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту, студенттердің тілдік және сөйлеу дағдыларын дамыту, екінші шет тіліның мәдениеті және дәстүрлері туралы базалық ақпаратты алу. Аталған курс студенттерге төрт тілдік дағды: айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым бойынша іргелі білім беруге арналады (Қытай, Корей, Немісі).

Іскерлік аударма (3 кредит)

Берілген курстың негізгі мақсаты іскерлік хаттарды аудару дағдылары мен кәсіби білікті қалыптастыру, іскерлік хаттар жазу, сонымен қатар іскерлік қарым-қатынас жағдаяттарындағы коммуникацияны жүзеге асыру дағдыларын дамыту болып табылады.Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Іскерлік құжаттаманы аудару ерекшеліктері. Бизнес хаттарды аудару. Компанияның өкімдік құжаттамасын аудару және т.б. Түпнұсқа мәтіндердің кең ауқымын аудару практикасы беріледі.

Бірізді аударма (3 кредит)

Бірізді аударма стилі мен әдістері бойынша практикалық курс. Ол тақырыптық бағыттан ерекшеленеді, ол теорияға емес, практикаға бағытталған, әр түрлі жағдайларда, оның ішінде сот, медициналық және басқа контексте дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік береді, мұнда жүйелі аударма маңызды рөл атқарады.

Ауызша аударма мәселелері (3 кредит)

Пәннің мақсаты – интерпретация мәселелерін анықтау және шешу қабілеттерін қалыптастыру. Курс аударманың әртүрлі мәселелеріне және оларды шешу жолдарына қатысты аударма тақырыптарына арналған. Мысалы: Аударма бірлігі мәселесі. Аударылған мәтіннің лингвистикалық дизайнының мәселелері: мақсатты тілдің жүйесі, нормасы және стандарты. Аудармадағы қателіктер: нормативті-лингвистикалық, қалыпты, семантикалық, нормативті-стилистикалық, «өз». Мәдениетаралық компонент мәселесін аудармалық зерттеу.

Прозалық әдеби аударма  (3 кредит)

Бұл пән прозада әдеби аударма жасау білімін, сонымен қатар аудармашылардың жоғары сапалы мәтіндер құрастыру үшін пайдаланатын әдістері мен стратегияларын қалыптастырады. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Әдеби аударма мәтін интерпретациясының жоғарғы түрі ретінде. Көркем әдебиеттің функционалды стилінің ерекшеліктері. Әдеби аударма жасау барысындағы аудармашылық стратегиялар. Образды лексиканы аудару және т.б.

Өлең туындыларын әдеби аудару (3 кредит)

Бұл пән поэзиядағы әдеби аудармаға бағытталған. Курстың мақсаты-шетелдік поэзия аудармасының ерекшеліктерін зерттеу.Тілдік, мәдени контексттерге ерекше назар аударылады. Түпнұсқа мәтіндер поэзиядағы шығармалармен шектеледі. Пәнде келесі тақырыптар қарастырылады: әдеби аударманың негізгі қиындықтары, поэзияның әдеби аудармасының ерекшеліктері, семантикалық және семантикалық қателіктер, Поэтикалық аударма мәселелері.

Аударма ісі бойынша практикум (3 кредит)

Берілген пәннің мақсаты аударманың теориялық және практикалық негіздерін меңгеру барысында студенттерде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттің қалыптасуына және дамуына ықпал ету болып табылады.Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Аударма теориясының негіздері. Аударма мәтіннің тілдік айшықталуы проблемасы. Аудармада мазмұнды жеткізу мәселесі. Оңтайлы аудармалық шешімдерді іздеу, Аудармада сәйкестікке қол жеткізудің негізгі амал-тәсілдерін меңгеру.

Заңгерлік аударма ісі (3 кредит)

Пәннің мақсаты – студенттерге үйреніп жатқан шет тілінен орыс тіліне және керісінше, жазбаша және ауызша заңнамалық құжаттарды толыққанды аудару құзыреттілігін дамытатын біліммен қамтамасыз ету. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Заңнамалық мәтіндердің ерекшеліктері. Заң саласындағы хаттарды, келісім-шарттарды, құқық қорғау саласындағы басқа да құжаттарды аудару. Түпнұсқа заң мәтіндерінің кең ауқымын аудару практикасы.

Екінші шет тілі: іскерлік қарым-қатынас тілі (қытай, корей, неміс) (3 кредит)

Бұл курс екінші шет тілінде, іскерлік ортаға байланысты, түсіну, сөйлеу, оқу және жазуды дамытуға арналған. Заманауи іскерлік байланыстарына қызығушылық танытқандар үшін тереңдетілген екінші шет тілі курсы Бұл бизнеске қатысты шынайы материалдардың әр түрлі түрлерін қамтиды.

Екінші шет тілі: БАҚ және газет (қытай, корей, немісі) (3 кредит)

Газет, журнал, теледидар, радио, ғаламторды қоса, Қытай БАҚ тіліне кіріспе. Курс таңдалған материалдардың мазмұнын да, тілдің лингвистикалық ерекшеліктерін де: құрылымын, лексикасы мен стилін терең түсінуді қамтиды. Екінші шет тіліне ақпарат құралдарында кең тақырыптарды зерттеу, талдау және талқылау арқылы оқылымды түсінуге баса назар аударылады.

Екінші шет тілі. Фильмдер арқылы оқыту (қытай, корей, немісі) (3 кредит)

Курс фильмдер арқылы ауызша және мәтіндік байланысқа бағытталған. Ол мәдениетінің аспектілерін және шынайы өмірді еліктейтін театрлық қойылымдардағы эмоционалды / әлеуметтік мағыналардың көріністерін зерттейді.

Екінші шет тілі. Ілгері деңгей (Қытай, корей, неміс) (3 кредит)

Курс әлеуметтік мәдени сауаттылық пен тілдік құзіреттіліктің жоғары деңгейінің арасындағы байланысты баса көрсете отырып, сыни тұрғыдан білуді дамытуды жалғастыруда. Сындарлы сауаттылықтарын кеңейте отырып, студенттер танымал мәдениеті, әлеуметтік өзгерісі, мәдени дәстүрлері, саясат және тарихқа қатысты мәтіндерді түсіндіреді.

Екінші шет тілі. Орта деңгей (қытай, корей немісі)      (3 кредит)

Курс студенттердің тілдік және мәдени құзіреттілігін дамытады. Мәтіндермен жұмыс жасау кезінде студенттер нақты тәжірибе мен жеке естеліктерден бастап тарихи оқиғаларға дейінгі тақырыптарды түсіндіру, баяндау, сипаттау және талқылау керек. Топтық іс-шаралар арқылы мәдениеті мен қоғамының түрлі аспектілері ұсынылады.

Екінші шет тілі. Аралық орта деңгей (қытай, корей немісі) (3 кредит)

Бұл курс екінші шет тілінің фонетика, морфология және синтаксистік білімі жеткілікті және қытай тілінде күнделікті сөйлеу тәжірибесі бар студенттерге бағытталған. Курс студенттердің екпінін арттыруға, дұрыс интонацияны шығаруға, екінші шет тілінің грамматикасын білуге, екінші шет тілінің функционалды стильдерінің негізгі ерекшеліктерін білуге көмектеседі.

БАҚ ақпараттық аударма (3 кредит)

Бұл курстың мақсаты БАҚ мәтіні туралы күрделі, құрастыру барысында тілдік және тілдік емес шарттарға негізделетін лингвистикалық құрылым ретінде түсінік қалыптастыру. Пәнде мына тақырыптар қарастырылады: БАҚ –тың дәстүрлі құралдары. веб сайтты аударудың ерекшеліктері машиналық аударма, субтитрлар, редакциялау, және форматтау.

Жазбаша аударманың мәселелері (3 кредит)

Бұл пәннің мақсаты тіларалық қарым-қатынас жағдайында бара- бар жазбаша аударма жасауға керекті лингвистикалық және аудармашылық құзыретін қалыптастыру. Бұл тереңдетілген курс аударма ісінің нақты тақырыптарына арналады. Мысалы, аударма ісінің грамматикалық мәселелері, лексика-семантикалық және фразеологиялық аударма мәселелері, авторлық ұстанымды, концепцияны ескеру.

Аударма ісіндегі заманауи технологиялар (3 кредит)

Бұл курстың мақсаты компьютерлік аударма саласында арнайы білімі, іскерлігі, дағдысы бар мамандарды қалыптастыру. Бағдарламалық қамтамасыз ету барысында лайықты аударма ісін жүргізу, өңдеу жұмыстарын жүргізу іскерлігін меңгерту. Курста копмпьютер және аударма, автоматтандырылған аудрама, аударма ісі жадылық жүйесі, машиналық аударма, субтитр, редакциялау.

Шәкіртақылар мен гранттар

Қазақстандық және халықаралық студенттер үшін көптеген жетістіктерге негізделген стипендия мүмкіндіктері бар.

КИМЭП Университетінде оқи отырып, студенттер университет кампусында толық емес жұмыс күнін алуға өтініш бере алады.

Стипендияға өтініш бергіңіз келсе, Қаржылық көмек көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Біздің тілдік бағдарламаларымыз келесі салаларда мансаптық мүмкіндіктерді ашуға көмектеседі:
• Қосымша білім (зерттеу)
• Білім беру (оқыту, білім беруді басқару және консалтинг)
• Кәсіби, техникалық және шығармашылық жазу
• Блог жүргізу, подкастинг және әлеуметтік медиа
• Сандық мазмұн индустриясы (мысалы, веб-мазмұнды құру және басқару, копирайтинг)
• Жазбаша және ауызша аударма
• Ойын-сауық индустриясы (мысалы, ойын аудармашысы, субтитрлер және дауыс беру, сценарийлер, редакциялау және т. б.)
• Өңдеу және жариялау
• Журналистика және хабар тарату
• Қоғаммен байланыс және HR
• Маркетинг, жарнама және PR
• Жеке және мемлекеттік мекемелер
• Бизнес, логистика және сату
• Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу жөніндегі оқу және білім беру агенттіктері
• Дипломатия және сауда
• Халықаралық ұйымдар
• Туризм және қонақ үй бизнесі және басқалары
Juldyz-Smagulova-6

Д-р Жулдыз Смагулова

(English) Associate Professor, Dean

Толығырақ:

Phone:  +7 (727) 270 43 68, ext. 2112
Email: juldyz@kimep.kz
Address: 2 Abai Ave., Almaty, Kazakhstan, Dostyk Building, office #228


Karina Narymbetova (3)

Karina Narymbetovа, CSc

(English) Assistant Professor, Associate Dean

Толығырақ:

CSc, Assistant Professor
LC Deputy Director

Karina Narymbetova received her Candidate of Philological Sciences from al-Farabi Kazakh National University (2009, Kazakhstan), and her MA in TESOL from KIMEP University (2016).

Her research interests are principally in the area of literary studies, language education, and teacher training. Her research on comparative literary studies was partly done under JFDP fellowship as a visiting scholar in 2004-2005 at the WSU and University of Washington, USA. She is a self-directed, action-oriented professional with over 20 years’ experience in education who has developed a diverse teaching and training record. As a British Council Researcher Connect Trainer she has worked in a training and consultancy capacity with teachers and researchers. She has made keynote and workshop presentations for many national and international conferences on various aspects of teaching & learning.

She teaches both undergraduate and graduate students and believes it is important to understand different learning styles and strengths that students bring to class. Her favorite part of teaching is searching for approaches to help struggling students to cope with challenging material.

Publications:

 • Narymbetova, K. (2019, august). Elementary literacy program in Kazakhstan. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Babeshko, Y. & Narymbetova, K. (2019, august). Are you “instateacher”? Academic literacy through social network sites. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Narymbetova, K., Kulichenko Y. (2016). Literacy and Education: raising the intellectual potential of Kazakhstan. Symposium proceedings New trends in Science and Education. pp. 76-78
 • Narymbetova, K, (2016). Literacy Assessment and Evaluation Practices in Kazakhstan: Teachers’ Perspective. Paper presented at the international conference 3rd Baltic – 17th Nordic Literacy Conference. Turku, Finland
 • Narymbetova, K. (2016). Kazakhstan in the works of American writers. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 82-115
 • Narymbetova, K. (2016). American image in Kazakh literature. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 116-138
 • Narymbetova, K. (2016). Poetry of Kanapiyanov, Kenzheyev and Kodar in foreign publications. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 212-231
 • Narymbetova, K. (2017, April). Literacy assessment and evaluation practices in Kazakhstan: teachers’ perspective. Paper presented at the international conference “Governance and Communication: Between Modernity and Post-Modernity”, KIMEP. Almaty

Karina Narymbetova,
Senior Lecturer, CSc
LC Deputy Director
Language Center, KIMEP University
2, Abai Ave., 050010, Almaty
tel # 7 727 270-43-71, ext 2617
nkarina@kimep.kz


Mr.-John-Sedwick-Westbrook

John Sedwick Westbrook , MFA, MA

(English) Senior Lecturer

Толығырақ:

John Westbrook holds an MFA in Creative Writing, with a concentration in poetry, from the University of Florida (2012, USA). He completed an MA in English at the University of Tulsa (2017, USA) and a BA in English at the Rice University (2009, USA).

His research interests include contemporary Anglophone poetry, poetry in translation, and creative writing pedagogy. He formerly served as assistant poetry editor for the American literary journal Subtropics and now serves as co-editor of KIMEP’s new humanities journal Language, Culture, Environment. His poems and translations have appeared in publications such as the Manchester Review, the New Criterion, and the Southern Review.

Mr. Westbrook teaches Academic Reading and Writing II and Introduction to Films.


Askat Tleuov

(English) Askat Tleuov

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


George Rueckert (5)

(English) George Rueckert, PhD

(English) Assistant Professor for English and Translation,
Director of Undergraduate and Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Konstantinos Kristofer Dimitriou (6)

(English) Konstantinos Kristofer Dimitriou

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Maganat Shegebayev (1)

(English) Maganat Shegebayev, MA TESOL

(English) Associate Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Su Jin Lee (1)

Su Jin Lee, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Short Biography

Dr. Su Jin Lee is an assistant professor of Language Center, KIMEP University. She received her Ph.D. from the State University of New York at Buffalo in 2009. Prior to joining KIMEP, she was a head researcher and director of Practical English Education Center at Hanyang University, South Korea. Her research interests focus on three interrelated areas of concerns: a) effective instructional methods to develop English as a Second/Foreign Language (ESL/FL) learners’ literacy skills; b) flipped learning strategies to engage ESL/FL learners; and c) young learners’ ESL/FL literacy development. Most importantly, Dr. Lee is passionate and enthusiastic about her teaching; she constantly improves her teaching skills to help students be knowledgeable and critical about content areas. Dr. Lee is currently teaching Academic Reading and Writing II, Academic English Speaking, Curriculum Design, Teaching English through Children’s Literature, Introduction to Second Language Acquisition and Second Language Acquisition Research.

Current Publications

 • Lee, S. J. & Lee, D. (2016). Effects of Corrective Feedback on Grammatical Accuracy of EFL Writing. Learner-centered Curriculum and Instruction, 16(11).
 • Lee, D. & Lee, S. J. (2017). Effect of Two Types of Feedback on Accuracy Development of L2 Writing. Learner-centered Curriculum and Instruction, 17(17).
 • Lee, S. J. & Yoon, H. K. (2018). Input talks: a case study of one experienced preschool teacher’s use of English input. Learner-centered Curriculum and Instruction, 18(16).
 • Lee, S. J. (in progress). Kazakhstani graduate students’ perceptions of flipped instruction. The Journal of Modern British & American Language & Literature 37(1).


Dariga Baktygereyeva

Dariga Baktygereyeva

MA in Interpreting and Translation, University of Bath, UK Dariga…

Толығырақ:

MA in Interpreting and Translation, University of Bath, UK

Dariga Baktygereyeva has been a senior lecturer at the College of Humanities and Education since 2023. She received her bachelor degree in translation studies at the Suleiman Demirel University in 2011. She then continued her studies at the University of Bath, and is currently finalising her PhD in the same field from Durham University, UK.

Her research focuses on investigating the factors that contribute to interpreters’ positive mental states and promote lifelong learning in students. The study is a mixed method research that utilizes various psycholinguistic research methods such as eye-tracking, physiological data acquisition (heart rate variability, galvanic skin response), retrospective interviews, and subjective questionnaires to analyze cognitive, affective, and behavioral patterns in interpreters.

At present, three articles are undergoing preparation for publication:

 1. The impact of time pressure on information acquisition and processing patterns in professional and student interpreters.
 2. The influence of multimodal input modality on information retention and comprehension within the Working Memory Model.
 3. The effect of perceived workload and skills on the intrinsic motivation of professional and student interpreters.


Olga Karpushina

Olga Karpushina is a senior lecturer at the College of…

Толығырақ:

Olga Karpushina is a senior lecturer at the College of Humanities and Education. She is a graduate of Pittsburgh University, USA and a DELTA certified TESOL professional. Accomplished and caring bilingual teacher and instructor with more than 27 years of teaching and tutoring experience including 18+ years of teaching ESL and EFL in the U.S., Canada, Russia, and Kazakhstan.

Selected Publications:

 1. “Teaching With Authentic Resources: Using Newspapers and Magazines in English Classroom.” East-West: Theoretical and Practical Aspects of Teaching European and Oriental Languages. Materials of the III International Conference on Scientific Applications, March 11, 2020. Novosibirsk, Russia: 2020.
 2. “Play your Cards Right.” Bow Valley College on-line blog. www.bowvalleycollege.ca Sept. 23, 2017 “At the Intersection of Genres: Galich’s Generic Montage.” SISC, 4. Ed. Petrov, Petre and Seth Graham. Department of Slavic Languages and Literatures and CREES. 2003. 20-32. University of Pittsburgh.
 3. “The Military Body: Film Representations of the Chechen and Vietnam Wars.” SISC, 3. Ed. Goscilo, Helena and Seth Graham. Department of Slavic Languages and Literatures and CREES. 2002. 33-52. University of Pittsburgh.
 4. “Moral Hierarchy of Families in Tolstoy’s Anna Karenina.” SISC, 2. Ed. Goscilo, Helena and Petre Petrov. Department of Slavic Languages and Literatures and CREES. 2001. 63-92. University of Pittsburgh.


August Garnsey

August Garnsey

August Garnsey is a senior lecturer at the College of…

Толығырақ:

August Garnsey is a senior lecturer at the College of Humanities and Education. He is a holder of a Master’s diploma from Northeastern Illinois University, USA and a CELTA certificate. Experienced U.S. Department of State English Language Fellow and international English teacher trainer with a MA TESOL and CELTA with over 4 years’ experience in Kazakhstan teaching and training at both the university level and secondary education level at reputable institutions. Current project work in Kazakhstan as a Fellow, has had an impact on the professional development of over 3,000 English teachers and professors and over 5,000 students across all 14 regions of Kazakhstan that integrated U.S. government programs, university partners, and multiple education departments. Skilled in academic writing, EAP, ESP, curriculum development, instructional design, CLIL, and educational technology for pre-service and in-service EFL teacher training programs in Kazakhstan.


Madina Kuvatova

Madina Kuvatova

Madina Kuvatova is a senior lecturer at the College of…

Толығырақ:

Madina Kuvatova is a senior lecturer at the College of Humanities and Education. She is a MA in Translation studies graduate from the University of Birmingham. Previously she received her bachelor’s diploma from Pavlodar Pedagogical State Institute named after S Toraigyrov, specialising in foreign languages. She has more than 15 years of teaching experience.

In 2023 she received her CELTA certificate.


Diana Pak (1)

(English) Diana Pak

(English) Senior Lecturer, Department of English

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Kara Kathleen Fleming (8)

Kara Fleming, PhD

(English) Associate Professor

Толығырақ:

PhD in Linguistics, University of Hong Kong, Hong Kong, China (2015)

M.St. General Linguistics and Comparative Philology, University of Oxford, UK

Kara Fleming is an associate professor in the Language Center. She received her Ph.D. in Linguistics from the University of Hong Kong and her M.St. in Linguistics from the University of Oxford. Her research interests include language ideologies, language policy, multilingualism, and the relationships between language and ethnic and national identity. Her work has appeared or is forthcoming in several international peer-reviewed edited volumes and journals, such as Language Ecology, and her monograph co-authored with Umberto Ansaldo, Revivals, nationalism, and linguistic discrimination: Threatening languages, is forthcoming with Routledge in 2020.

Dr Fleming teaches graduate courses including Introduction to Linguistics; Sociolinguistics; and Curriculum and Materials Development for TESOL; her undergraduate teaching includes Fundamentals of Linguistics; Language in Society, and academic English courses.

Selected publications:

Fleming, K., & Ansaldo, U. (forthcoming). Threatening languages: Revivals, nationalism, and linguistic discrimination. London: Routledge.

Fleming, K. (in preparation b). Poststructuralist approaches to language contact. In U. Ansaldo & M. Meyerhoff (Eds.), Routledge Handbook of Pidgin and Creole Languages. London: Routledge.

Fleming, K. (2019a). Language, scale, and ideologies of the national in Kazakhstan. In S. Dovchin & T. Barrett (Eds.), Critical Inquiries in the Studies of Sociolinguistics of Globalization. Multilingual Matters.

Fleming, K. (2019b). Who is “diverse”?: (In)tolerance, education, and race in Hong Kong. In J. Gube & F. Gao (Eds.), Education, ethnicity and equity in the multilingual Asian context. Springer.

Fleming, K. (2018). Transformative multilingualism?: Class, race and linguistic repertoires in Hong Kong. In J. Jaspers & L. M. Madsen (Eds.), Languagised lives: Fixity and fluidity in sociolinguistic theory and practice. London: Routledge.

Fleming, K. (2017). Hong Kong’s language ecology and the racialized linguistic order. Language Ecology, 1(1), 25–43. https://doi.org/10.1075/le.1.1.03fle

Fleming, K. (2015a). Constructing categories in a multilingual Hong Kong school. In M. O’Sullivan, D. Huddart, & C. Lee (Eds.), The future of English in Asia: Perspectives on language and literature (pp. 75–92). London: Routledge.

Fleming, K. (2015b). Ideology, identity, and linguistic repertoires among South Asian students in Hong Kong (Unpublished Ph.D. Thesis). University of Hong Kong, Hong Kong.