evision-corporate-image
bachelor-of-arts-in-translation-studies

Аударма ici

Бағдарламаның мақсаты
Бағдарлама жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды – аудармашыларды, аударма ісі және аударма технологиялары саласындағы теориялық және практикалық білімдерін кеңейтуге арналған; ғылыми-техникалық ақпараттармен өз бетінше жұмыс істей білуге, кәсіптік қызметте отандық және шетелдік тәжірибені қолдануға, алынған ақпаратты жүйелеуге және қорытындылауға; көшбасшылық қасиеттерге ие, сонымен қатар заманауи білім беру технологияларын қолдана отырып, жаңа білім алу.

Оқытудың нәтижесі:

 • Тілді жақсы білетіндігін көрсету (CEFR B2-C1 деңгейі) және екінші шет тілін еркін қолдану (CEFR B1 деңгейі)
 • Әр түрлі әлеуметтік және академиялық контексте ауызша және жазбаша, сөйлей алу мен тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын көрсете алу.
 • Ағылшын тілінде және екінші шет тілінде негізгі әдеби шығармалар бойынша терең білімін көрсете алу/ кәсіби тілде де.
 • Тілдің  ерекшеліктері мен талдауы, сонымен қатар тілді қолдану теориясы мен практикасы жайлы жан-жақты түсінігі болу.
 • Аударманың қазіргі тенденциялары мен лингвистикалық теориялары және олардың аударма практикасымен байланысы туралы кәсіби білімін көрсете алу.
 • Аударма  барысында  салиқалы  шешімдерді қабылдауға  керекті  лингвистикалық  емес  білімді    пайдалану  дағдысын  көрсете білу.
 • Түпнұсқаға жақын  мәтінді  нақты  және  дәл  беру   іскерлігін көрсету.
 • Аударманың дәлдігін  көрсету/  барлық  тілідк  деңгей  түрлері  бойынша/  фонемалық,  морфологиялық,  синтаксистік,  семанткиалық, прагматикалық).
 • Аударма барысында   әртүрлі мәдениет,  діни сенім, саяси ұстаным    түрлеріне,  толеранттылық пен   құрмет көрсету.
 • Еңбек  ету  барысында,  магистратурада білім алуға керек     жалпы    пәндік, соның  ішінде  ұғымдық,  зерттеушілік,  сыни ойлау  дағдыларын,  өмір бойы  өзін  дамыту  дағдыларын   көрсету  және   қолдану.
Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы
Академиялық ауызша сөйлеу практикасы Пән түрлі академиялық тақырыптар бойынша студенттердің дәлелді сөйлеу дағдыларын дамытады, болашақ кәсіби іс-әрекетінде коммуникативтік құзіреттіліктер арқылы жүзеге асыра алатын жалпы мәдени құзіреттіліктерді жетілдіріп, қалыптастырады. Сабақ дәрісханада дискуссия, дебат, презентация түрінде өтеді. Бұл курстың сабақ тақырыптары студент топтарының ғылыми және практикалық қызығушылығына байланысты таңдалады.
Академиялық оқу және жазу практикасы II Пән академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастырады. Студенттер академиялық контекстке сәйкес критерийлерді пайдаланып таңдалған зерттеу тақырыбын қорғайды және зерттеу жүргізуге дайындалады.Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Эссе академиялық және әдеби жанр ретінде, Ғылыми мәтіндермен жұмыс, реферат жазу, аннотация жазу, Ғылыми басылымға рецензия жазу, Академиялық мәтінді редакциялау т.б.
Аударма ісіне кіріспе Пән аудармашының кәсіби қызметінің аясы мен ерекшелігі жайында түсінікті қалыптастырып, шет тіліне және шет тілінен өзге тілге аударудың қағидаларымен таныстыра-ды. Пән: Орталық Азия мен әлемдегі аудармашы мамандығы, Аударма түрлері (ауызша, ізбе-із, ілеспе) және олардың айырмашылығы, Парақтан аудару, Аудармашының кәсіби этикасы және т.б. тақырыптарды қамтиды.
Кәсіби қазақ тілі 1 Курсты оқу барысында студенттер қысқа есеп беру, кәсіби мәтіндерді талдау және ондағы негізгі ақпаратты іздеу, дайын іскери мәтіндерді талдау және жеке ауызша, жазбаша формадағы кәсіби сөйлеу тілін құру дағдыларын қалыптастырады. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Газет және журнал мақалаларын оқу, Іскери хат-хабар, Шаблонды формаларды толтыру, Реферат, Презентация.
Кәсіптік орыс тілі, 1 деңгей Бұл курс студенттерді кәсіби оқуға және сәйкесінше олардың нақты өмірде және жұмыста кәсіби қажеттіліктері үшін орыс тілін қолдануға дайындайды. Бұл студенттерге экономикалық және кәсіби терминологияны және меморандумдар, хаттар, электрондық пошталар, үлгерімдер туралы есептер, іскери идиомалар, сұхбат және презентациялар сияқты негізгі коммуникациялық құралдарды қолдану арқылы студенттерге орыс тілін меңгеруге көмектеседі. Сабақтың негізгі мақсаты іскери әлем жағдайында орыс тілінде сөйлеу және сөйлеу дағдыларын қолдану мен жетілдіруге арналады.
Латын тілі Пән студенттерге латын тілінің ғылыми элементтерін терең таныстырып, көкжиегін кеңейтеді және олардың заманауи тілдерді зерттеуде ғылыми бағыттағы ұстанымдарын қалып-тастырады. Пән: Латын тілі мен антикалық мәдениетке кіріспе, Фонетика, Морфология, Жай сөйлем синтаксисі, Лексика мен фразеология, Латын тіліндегі нақыл сөздердің стилистикалық ерекшеліктері мен грамматикалық құрылымы және т.б. тақырыптарды қамтиды.
Лингвистика негіздері Пән кәсіби құзыреттілікті қалыптастырып, тілді пайдалану саласында теориялық негіздер білімін кеңейтеді. Курс мақсаты – әлемдегі көптеген таңғажайып тілдермен және лингвисти-калық талдау негіздерімен таныстыру. Пән:Тілдің қызметі мен өмір сүру формалары, Тіл және қоғам, Тілдің жүйелі әрі құрылымдық құбылысы, Хат және жазу, Әлем тілдерінің классификациясы тәрізді көптеген тақырыптарды қамтиды.
Риторика мен композицияға кіріспе Пән риторика жайында негізгі түсінік, топ алдындағы сөз жанры және оның композициялық тәсілдерімен таныстырады. Пән: Риторика және пән міндеттері, Шешендік өнер, Шаршы сөз өнерінің негіздері, Шешен мен аудитория, Сөз сайысы мен әңгімелесу шеберлігінің негіздері, Негізгі мәтіндерге және мәселелер, әдістемелерге шолу секілді тақырыптарды қамтиды.
Тіл және оның құрылымы 1 Курс мазмұны артикуляциялық және акустикалық фонетикамен, базалық фонологиялық талдаумен танысуға бағытталған. Курсты оқу барысында төмендегідей практикалық дағдылар қалыптасады: транскрипция IPA, өрістік техникалар, сөйлеудің сандық талдауы. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Тіл біліміндегі жүйе мен құрылым ұғымдары, Тілдік құрылымның деңгейлік моделі, Тілдік деңгейлер мен бірліктер.
Тіл және оның құрылымы 2 Аталған курс студенттерді грамматикалық құрылымдар мен сөз құрылымының негізгі принциптерінің сипаттамасымен таныстырады. Пәннің мақсаты морфосинтаксистік талдаудың практикалық дағдыларын дамыту. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Ағылшынның жай сөйлемін құру, Ағылшынның құрмалас сөйлемін құру, Сұраулы сөйлем, Модальді етістіктер және олардың баламалары, Шартты рай.
Ағылшын тілінің тарихына кіріспе Бұл курста ағылшын тарихынан ежелгі ағылшын тілінен бастап қазіргі уақыт / дәуірге дейінгі негізгі мәселелерге шолу жасалады: генетикалық қатынастар, дыбыс жүйесіндегі өзгерістер, сөз және сөйлем құрылымы, прагматика. Студенттер ағылшын қоғамындағы негізгі тарихи, мәдени және лингвистикалық өзгерістерді зерттейді, кішкентай еуропалық аралда сөйлейтін тілдің заманауи әлемге және өте ықпалды тілге айналғанын түсінеді
Американдық әдебиетке кіріспе Бұл курстың мақсаты – студенттерде американдық әдебиет пен мәдениеттің негізгі даму кезеңдері жайлы көзқарас қалыптастыру. Аталмыш курсқа сәйкес тіл, мәдениет, саясат, экономика салаларындағы тақырыптарды қозғайтын мәтіндерді талдау және түсіндіру. Бұл пәнде: Әдебиет тарихын дәуірге бөлудің мәдениеттанушылық негіздері. Еркіндіктің мәні. Қала және ауыл дихотомиялары. Нәсілшілдік мәселелері және т.б.
Ауызша аударма мәселелері Пәннің мақсаты – интерпретация мәселелерін анықтау және шешу қабілеттерін қалыптастыру. Курс аударманың әртүрлі мәселелеріне және оларды шешу жолдарына қатысты аударма тақырыптарына арналған. Мысалы: Аударма бірлігі мәселесі. Аударылған мәтіннің лингвистикалық дизайнының мәселелері: мақсатты тілдің жүйесі, нормасы және стандарты. Аудармадағы қателіктер: нормативті-лингвистикалық, қалыпты, семантикалық, нормативті-стилистикалық, «өз». Мәдениетаралық компонент мәселесін аудармалық зерттеу.
Ауызша аудармаға кіріспе Бұл курс шет тілінің кәсіби қызметке қажет деңгейде (аударма ісінің практикалық дағдылары, шет тілінен ана тіліне және керісінше аударғанда мәтіннің прагматикалық бейімделуінің негізгі амалдары) меңгеру құзыретін қалыптастырады. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Ауызша аудармадағы грамматикалық түрлендірулер. Ауызша аудармадағы ықшамдалу. Ауызша аудармаға тән айрықша аудармашылық тәсілдер және т.б.
Британ әдебиетіне кіріспе Курсты оқу барысында тіл, мәдениет, саясат, экономика салаларын қамтитын түпнұсқа мәтіндер мен бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерін талдау және түсіндіру біліктілігі меңгеріледі. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Өнеркәсіптік төңкеріс мұрасы және оның британ әдебиетінде көрініс табуы. Британ әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына отаршылдықтың және империяның ықпалы және т.б.
Дискурс талдауына кіріспе Бұл курс дискурсты ұйымдастыру мен оның қызметін лингвистиканың объектісі ретінде және дискурстық талдау туралы білім қалыптастырады. Курсты оқу барысында дискурстың қалыптасу механизмдері мен дискурсты тұсіну, дискурстық талдау әдістері мен қағидаттары қарастырылады. Тақырыптары: Дискурстық талдауға кіріспе. Дискурс модельдері\үлгілері. Дискурстық талдау объектісі. Дискурс жүйелі мәтін ретінде.Дискурс құрылымы. Дискурстық талдау теориялары.
Екінші шет тілі. Бастапқы деңгей (қытай, корей, немісі) Пәннің мақсаты – сөйлеу қызметінің негізгі түрлеріндегі коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту, студенттердің тілдік және сөйлеу дағдыларын дамыту, екінші шет тіліның мәдениеті және дәстүрлері туралы базалық ақпаратты алу. Аталған курс студенттерге төрт тілдік дағды: айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым бойынша іргелі білім беруге арналады (Қытай, Корей, Немісі).
Ізбе-із аударма Бірізді аударма стилі мен әдістері бойынша практикалық курс. Ол тақырыптық бағыттан ерекшеленеді, ол теорияға емес, практикаға бағытталған, әр түрлі жағдайларда, оның ішінде сот, медициналық және басқа контексте дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік береді, мұнда жүйелі аударма маңызды рөл атқарады.
Іскерлік аударма Берілген курстың негізгі мақсаты іскерлік хаттарды аудару дағдылары мен кәсіби білікті қалыптастыру, іскерлік хаттар жазу, сонымен қатар іскерлік қарым-қатынас жағдаяттарындағы коммуникацияны жүзеге асыру дағдыларын дамыту болып табылады.Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Іскерлік құжаттаманы аудару ерекшеліктері. Бизнес хаттарды аудару. Компанияның өкімдік құжаттамасын аудару және т.б. Түпнұсқа мәтіндердің кең ауқымын аудару практикасы беріледі.
Өлең туындыларын әдеби аудару Аталмыш пән өлең туындыларын әдеби аударуға арналған.Курстың мақсаты – шетелдік поэзия аудармасының ерекшеліктерін үйрену.Тілдік, мәдени және сыни контекстерге аса көңіл бөлінеді.Бастапқы мәтіндер өлеңмен жазылған еңбектермен шектеледі.«Өлең туындыларын әдеби аудару» пәнінде келесідей тақырыптар қарастырылады: Әдеби аударманың негізгі қиындықтары. Поэзиядағы әдеби аударманың ерекшеліктері.Мәндік немесе мағыналық қателер.Поэтикалық аударма мәселелері.
Прозалық әдеби аударма Бұл пән прозада әдеби аударма жасау білімін, сонымен қатар аудармашылардың жоғары сапалы мәтіндер құрастыру үшін пайдаланатын әдістері мен стратегияларын қалыптастырады. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Әдеби аударма мәтін интерпретациясының жоғарғы түрі ретінде. Көркем әдебиеттің функционалды стилінің ерекшеліктері. Әдеби аударма жасау барысындағы аудармашылық стратегиялар. Образды лексиканы аудару және т.б.
Аударма ісі бойынша практикум Берілген пәннің мақсаты аударманың теориялық және практикалық негіздерін меңгеру барысында студенттерде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттің қалыптасуына және дамуына ықпал ету болып табылады.Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Аударма теориясының негіздері. Аударма мәтіннің тілдік айшықталуы проблемасы. Аудармада мазмұнды жеткізу мәселесі. Оңтайлы аудармалық шешімдерді іздеу, Аудармада сәйкестікке қол жеткізудің негізгі амал-тәсілдерін меңгеру.
Заңгерлік аударма ісі Пәннің мақсаты – студенттерге үйреніп жатқан шет тілінен орыс тіліне және керісінше, жазбаша және ауызша заңнамалық құжаттарды толыққанды аудару құзыреттілігін дамытатын біліммен қамтамасыз ету. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Заңнамалық мәтіндердің ерекшеліктері. Заң саласындағы хаттарды, келісім-шарттарды, құқық қорғау саласындағы басқа да құжаттарды аудару. Түпнұсқа заң мәтіндерінің кең ауқымын аудару практикасы.
Аударма ісіндегі заманауи технологиялар Бұл курстың мақсаты компьютерлік аударма саласында арнайы білімі, іскерлігі, дағдысы бар мамандарды қалыптастыру. Бағдарламалық қамтамасыз ету барысында лайықты аударма ісін жүргізу, өңдеу жұмыстарын жүргізу іскерлігін меңгерту. Курста копмпьютер және аударма, автоматтандырылған аудрама, аударма ісі жадылық жүйесі, машиналық аудрама, субтирт,редакциялау.
БАҚ ақпараттық аударма Бұл курстың мақсаты БАҚ мәтіні туралы күрделі, құрастыру барысында тілдік және тілдік емес шарттарға негізделетін лингвистикалық құрылым ретінде түсінік қалыптастыру. Пәнде мына тақырыптар қарастырылады: БАҚ –тың дәстүрлі құралдары. веб сайтты аударудың ерекшеліктері машиналық аударма, субтитрлар, редакциялау, және форматтау.
Екінші шет тілі: БАҚ және газет (қытай, корей, немісі) Газет, журнал, теледидар, радио, ғаламторды қоса, Қытай БАҚ тіліне кіріспе. Курс таңдалған материалдардың мазмұнын да, тілдің лингвистикалық ерекшеліктерін де: құрылымын, лексикасы мен стилін терең түсінуді қамтиды. Екінші шет тіліне ақпарат құралдарында кең тақырыптарды зерттеу, талдау және талқылау арқылы оқылымды түсінуге баса назар аударылады.
Екінші шет тілі: іскерлік қарым-қатынас тілі (қытай, корей, неміс) Бұл курс екінші шет тілінде, іскерлік ортаға байланысты, түсіну, сөйлеу, оқу және жазуды дамытуға арналған. Заманауи іскерлік байланыстарына қызығушылық танытқандар үшін тереңдетілген екінші шет тілі курсы Бұл бизнеске қатысты шынайы материалдардың әр түрлі түрлерін қамтиды.
Екінші шет тілі. Аралық орта деңгей (қытай, корей немісі) Бұл курс екінші шет тілінің фонетика, морфология және синтаксистік білімі жеткілікті және қытай тілінде күнделікті сөйлеу тәжірибесі бар студенттерге бағытталған. Курс студенттердің екпінін арттыруға, дұрыс интонацияны шығаруға, екінші шет тілінің грамматикасын білуге, екінші шет тілінің функционалды стильдерінің негізгі ерекшеліктерін білуге көмектеседі
Екінші шет тілі. Ілгері деңгей (Қытай, корей, неміс) Курс әлеуметтік мәдени сауаттылық пен тілдік құзіреттіліктің жоғары деңгейінің арасындағы байланысты баса көрсете отырып, сыни тұрғыдан білуді дамытуды жалғастыруда. Сындарлы сауаттылықтарын кеңейте отырып, студенттер танымал мәдениеті, әлеуметтік өзгерісі, мәдени дәстүрлері, саясат және тарихқа қатысты мәтіндерді түсіндіреді.
Екінші шет тілі. Орта деңгей (қытай, корей немісі) Курс студенттердің тілдік және мәдени құзіреттілігін дамытады. Мәтіндермен жұмыс жасау кезінде студенттер нақты тәжірибе мен жеке естеліктерден бастап тарихи оқиғаларға дейінгі тақырыптарды түсіндіру, баяндау, сипаттау және талқылау керек. Топтық іс-шаралар арқылы мәдениеті мен қоғамының түрлі аспектілері ұсынылады.
Екінші шет тілі. Фильмдер арқылы оқыту (қытай, корей, немісі) Курс фильмдер арқылы ауызша және мәтіндік байланысқа бағытталған. Ол мәдениетінің аспектілерін және шынайы өмірді еліктейтін театрлық қойылымдардағы эмоционалды / әлеуметтік мағыналардың көріністерін зерттейді.
Жазбаша аударманың мәселелері Бұл пәннің мақсаты тіларалық қарым-қатынас жағдайында бара- бар жазбаша аударма жасауға керекті лингвистикалық және аудармашылық құзыретін қалыптастыру. Бұл тереңдетілген курс аударма ісінің нақты тақырыптарына арналады. Мысалы, аударма ісінің грамматикалық мәселелері, лексика-семантикалық және фразеологиялық аударма мәселелері, авторлық ұстанымды, концепцияны ескеру.

 

Juldyz-Smagulova-6

(English) Juldyz Smagulova, PhD

(English) Associate Professor, Dean

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Karina Narymbetova (3)

Karina Narymbetovа, CSc

(English) Assistant Professor, Associate Dean

Толығырақ:

CSc, Assistant Professor
LC Deputy Director

Karina Narymbetova received her Candidate of Philological Sciences from al-Farabi Kazakh National University (2009, Kazakhstan), and her MA in TESOL from KIMEP University (2016).

Her research interests are principally in the area of literary studies, language education, and teacher training. Her research on comparative literary studies was partly done under JFDP fellowship as a visiting scholar in 2004-2005 at the WSU and University of Washington, USA. She is a self-directed, action-oriented professional with over 20 years’ experience in education who has developed a diverse teaching and training record. As a British Council Researcher Connect Trainer she has worked in a training and consultancy capacity with teachers and researchers. She has made keynote and workshop presentations for many national and international conferences on various aspects of teaching & learning.

She teaches both undergraduate and graduate students and believes it is important to understand different learning styles and strengths that students bring to class. Her favorite part of teaching is searching for approaches to help struggling students to cope with challenging material.

Publications:

 • Narymbetova, K. (2019, august). Elementary literacy program in Kazakhstan. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Babeshko, Y. & Narymbetova, K. (2019, august). Are you “instateacher”? Academic literacy through social network sites. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Narymbetova, K., Kulichenko Y. (2016). Literacy and Education: raising the intellectual potential of Kazakhstan. Symposium proceedings New trends in Science and Education. pp. 76-78
 • Narymbetova, K, (2016). Literacy Assessment and Evaluation Practices in Kazakhstan: Teachers’ Perspective. Paper presented at the international conference 3rd Baltic – 17th Nordic Literacy Conference. Turku, Finland
 • Narymbetova, K. (2016). Kazakhstan in the works of American writers. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 82-115
 • Narymbetova, K. (2016). American image in Kazakh literature. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 116-138
 • Narymbetova, K. (2016). Poetry of Kanapiyanov, Kenzheyev and Kodar in foreign publications. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 212-231
 • Narymbetova, K. (2017, April). Literacy assessment and evaluation practices in Kazakhstan: teachers’ perspective. Paper presented at the international conference “Governance and Communication: Between Modernity and Post-Modernity”, KIMEP. Almaty

Karina Narymbetova,
Senior Lecturer, CSc
LC Deputy Director
Language Center, KIMEP University
2, Abai Ave., 050010, Almaty
tel # 7 727 270-43-71, ext 2617
nkarina@kimep.kz


Mr.-John-Sedwick-Westbrook

John Sedwick Westbrook , MFA, MA

(English) Senior Lecturer

Толығырақ:

John Westbrook holds an MFA in Creative Writing, with a concentration in poetry, from the University of Florida (2012, USA). He completed an MA in English at the University of Tulsa (2017, USA) and a BA in English at the Rice University (2009, USA).

His research interests include contemporary Anglophone poetry, poetry in translation, and creative writing pedagogy. He formerly served as assistant poetry editor for the American literary journal Subtropics and now serves as co-editor of KIMEP’s new humanities journal Language, Culture, Environment. His poems and translations have appeared in publications such as the Manchester Review, the New Criterion, and the Southern Review.

Mr. Westbrook teaches Academic Reading and Writing II and Introduction to Films.


Dr.-Vivienne-Ruth-Westbrook-2

Vivienne Ruth Westbrook, PhD

(English) Professor

Толығырақ:

Dr. Vivienne Westbrook received her Ph.D. in Reformation Biblical and Cultural Translation from the University of Manchester (1998), her M.Phil. in Renaissance Paratext (1995) and her M.Ed. in Educational Psychology (2000). She received her M.A. in Screenwriting from the University of London and The London Film School (2008). She holds a range of degree-level qualifications, including Business Studies (1984), Literary Studies (1992), English Literature and Language (1994), Psychology (2000) and Teaching English as a Foreign Language (2018).

Her current research interests and expertise include Renaissance culture and its subsequent transformations and adaptations, philosophies of humour, maritime environmental humanities and screenwriting. She is the General Editor of the two Routledge series: Humour in Literature and Culture, and Oceans, Seas and Shorelines: a natural and cultural environmental history. She has three books and two more series currently in process. She is an experienced international conference presenter and book and journal editor who has also published five books, sixteen articles and twelve book chapters. Her eighteen scripts for teaching Business English have been televised in China and Taiwan repeatedly. Her most recent work is Westbrook, Vivienne and Shun-liang Chao (Eds.), Humour in the Arts: New Perspectives(London and New York: Routledge, 1 August, 2018; 2019) and Westbrook, Vivienne, Shaun Collin, Dean Crawford and Mark Nicholls, Sharks in the Arts: from Feared to Revered(London and New York: Routledge, 17 May, 2018).

Dr. Westbrook has devised and taught numerous graduate courses, and supervised theses, in the areas of Renaissance Literature and Culture, Film Adaptation, Humour and Screenwriting. She is currently teaching undergraduate courses in Academic Writing, Creative Writing and Shakespeare for Business.


Dr.-Basem-Ibrahim-Malawi-Al-Raba

Basem Al-Raba’a, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Dr. Basem Al-Raba’a holds a dual Ph.D. in Linguistics and Near Eastern Languages and Cultures from Indiana University Bloomington (2017, USA). He completed his MA in Near Eastern Languages and Cultures at Indiana University Bloomington (2013, USA), his MA in Linguistics at Yarmouk University (2009, Jordan), and his BA in English Language at Yarmouk University (2004, Jordan).

His main area of research is Arabic syntax, but his work also focuses on the morphosyntax-semantics interface. He has been particularly working on reflexivity, reciprocality, transitivity, theta and Case marking, and participles. Other areas of interest include Arabic phonology and sociolinguistics.

Dr. Al-Raba’a teaches undergraduate and graduate courses, such as Language and its structure I: Phonetics and Phonology, Language and its structure II: Morphology and Syntax, Introduction to Language and Society, and Language Analysis for Language Instructors: Formal and Functional Grammars.


Askat Tleuov

(English) Askat Tleuov

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


George Rueckert (5)

(English) George Rueckert, PhD

(English) Assistant Professor for English and Translation,
Director of Undergraduate and Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Kara Kathleen Fleming (8)

Kara Fleming, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

PhD in Linguistics, University of Hong Kong, Hong Kong, China (2015)

M.St. General Linguistics and Comparative Philology, University of Oxford, UK

Kara Fleming is an assistant professor in the Language Center. She received her Ph.D. in Linguistics from the University of Hong Kong and her M.St. in Linguistics from the University of Oxford. Her research interests include language ideologies, language policy, multilingualism, and the relationships between language and ethnic and national identity. Her work has appeared or is forthcoming in several international peer-reviewed edited volumes and journals, such as Language Ecology, and her monograph co-authored with Umberto Ansaldo, Revivals, nationalism, and linguistic discrimination: Threatening languages, is forthcoming with Routledge in 2020.

Dr Fleming teaches graduate courses including Introduction to Linguistics; Sociolinguistics; and Curriculum and Materials Development for TESOL; her undergraduate teaching includes Fundamentals of Linguistics; Language in Society, and academic English courses.

Selected publications:

Fleming, K., & Ansaldo, U. (forthcoming). Threatening languages: Revivals, nationalism, and linguistic discrimination. London: Routledge.

Fleming, K. (in preparation b). Poststructuralist approaches to language contact. In U. Ansaldo & M. Meyerhoff (Eds.), Routledge Handbook of Pidgin and Creole Languages. London: Routledge.

Fleming, K. (2019a). Language, scale, and ideologies of the national in Kazakhstan. In S. Dovchin & T. Barrett (Eds.), Critical Inquiries in the Studies of Sociolinguistics of Globalization. Multilingual Matters.

Fleming, K. (2019b). Who is “diverse”?: (In)tolerance, education, and race in Hong Kong. In J. Gube & F. Gao (Eds.), Education, ethnicity and equity in the multilingual Asian context. Springer.

Fleming, K. (2018). Transformative multilingualism?: Class, race and linguistic repertoires in Hong Kong. In J. Jaspers & L. M. Madsen (Eds.), Languagised lives: Fixity and fluidity in sociolinguistic theory and practice. London: Routledge.

Fleming, K. (2017). Hong Kong’s language ecology and the racialized linguistic order. Language Ecology, 1(1), 25–43. https://doi.org/10.1075/le.1.1.03fle

Fleming, K. (2015a). Constructing categories in a multilingual Hong Kong school. In M. O’Sullivan, D. Huddart, & C. Lee (Eds.), The future of English in Asia: Perspectives on language and literature (pp. 75–92). London: Routledge.

Fleming, K. (2015b). Ideology, identity, and linguistic repertoires among South Asian students in Hong Kong (Unpublished Ph.D. Thesis). University of Hong Kong, Hong Kong.


Konstantinos Kristofer Dimitriou (6)

(English) Konstantinos Kristofer Dimitriou

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Maganat Shegebayev (1)

(English) Maganat Shegebayev, MA TESOL

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Su Jin Lee (1)

(English) Su Jin Lee, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.