evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
bachelor-in-foreign-language

«Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша бакалавр

Шетел тілі бағдарламасы: екі шет тілі жоғары деңгейлі студенттерді екі тілде оқытуға, сонымен қатар мансаптық мүмкіндіктердің кең спектрін игеруге арналған. Бағдарлама академиялық тілді үйрену мен қарым-қатынасты шет тілдерін оқытудағы практикалық сабақтармен үйлестіреді және оқу жоспарларын әзірлеу мен оқытуда көшбасшылық қабілеттерге баса назар аударады.

Қалыптасатын оқыту нәтижелері:

 1. Ағылшын тілінде тиімді операциялық шеберлікті көрсету (CEFR B2-C1 деңгейі)
 2. Әр түрлі әлеуметтік және академиялық контексте тиімді қарым-қатынас және ауызша, жазбаша және кәсіби тілдік дағдыларды көрсету
 3. Негізгі әдеби мәтіндердің негізгі академиялық білімін ағылшын тілінде және екінші шетел / кәсіби тілде көрсету
 4. Тілдік қасиеттері мен талдау туралы түсініктерін көрсету
 5. Тілдерді оқыту мен оқытудың мәнмәтіндері мен процестері туралы кең және дәйекті түсінікті көрсету
 6. Оқуды жоспарлау, оқыту және ойлау кезінде, сонымен қатар оқыту мен оқуды бағалау кезінде жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын қолдану
 7. Оқыту / оқу практикасында этикалық нормаларды қолдану
 8. Мәдени құзіреттілікті көрсетіңіз және әр түрлі мәдениеттер мен тегтерге деген ашықтық пен құрмет көрсету

Магистратурада және / немесе жұмысқа орналасуда қажет болатын пәндік және жалпы дағдыларды, соның ішінде тұжырымдамалық, зерттеушілік, сыни дағдыларды және жоғары деңгейлі өмірлік дағдыларды бейімдеу және беру

УЧЕБНЫЙ ПЛАН / ОҚУ ЖОСПАРЫ

Категория предметов / Пәндер санаты Кредиты / Кредиттер ECTS
Общеобразовательные требования / Жалпы білім беру пәндері 28 46
Основные программные требования / Негізгі бағдарламалық талаптар 20 32
Базовая программа (предметы по выбору) / Базалық бағдарлама (таңдау пәндері) 49 81
Требования к основной специализации / Негізгі кәсіптендіру талаптары 5 8
Программа специализации (предметы по выбору) / Кәсіптендіру бағдарламасы (таңдау пәндері) 27 45
Прочие требования / Басқа талаптар 17 28
Всего требуется для окончания / Бітіруге қажетті жалпы кредиттер саны 146 240

План программы BAFL / BAFL бағдарламасының жоспары
В следующих таблицах представлен образец программы обучения для получения степени бакалавра иностранных языков за четыре года. / Келесі кестелерде төрт жыл ішінде шет тілдері бойынша бакалавр дәрежесін алуға арналған оқу бағдарламасының үлгісі берілген

  1-й год / 1-ші жыл
Код / Коды Осенний семестр / Күзгі семестр Кредиты/ Кредиттер  ECTS   Код / Коды Весенний семестр / Көктемдік семестр Кредиты/ Кредиттер  ECTS
LING 1101 Основы языкознания / Тілтану негіздері 3 5 LING 1201 Психология: развитие детской речи / Психология: бала тілінің дамуы 2 3
ENG 1110 Академическое аудирование и ведение записей / Академиялық тыңдалым мен жазба жасау 3 5 ENG / GEN 1100 Академический английский разговорный / Академиялық сөйлем 3 5
ENG 1120 Академическое чтение и письмо 1 / Академиялық оқылым мен жазылым 1 3 5 ENG 1121 Академическое чтение и письмо 2 / Академиялық оқылым мен жызылым 2 3 5
GEN 1000 Современная история Казахстана / Қазіргі Қазақстан тарихы 3 5 GEN / OPM 1300
или
GEN / OPM 2301
Информационные и коммуникационные технологии или Компьютерные приложения для бизнеса / Бизнеске арналған ақпараттық және коммуникациялық технологиялар немесе компьютерлік қосымшалар 3 5
КАЗ / РУС xxxx Казахский / русский / Қазақ (орыс) тілі 3 5 КАЗ / РУС xxxx Казахский / русский / Қазақ (орыс) тілі 3 5
GEN xxxx Общеобразовательный предмет по выбору (Категория B)  / Жалпы білім беру таңдау пәні (В санаты) 3 5 GEN xxxx Общеобразовательный предмет по выбору (Категория B) / Общеобразовательный предмет по выбору (Категория B)  / Жалпы білім беру таңдау пәні (В санаты) 3 5
GEN xxxx Физическая культура / Дене шынықтыру 2 2 GEN xxxx Физическая культура / Физическая культура / Дене шынықтыру 2 2
  Барлығы   20     32   Барлығы   19    30

 

  2-ші жыл
Код / Коды Осенний семестр / Күзгі семестр Кредиты/ Кредиттер  ECTS   Код / Коды Весенний семестр / Көктемдік семестр Кредиты/ Кредиттер  ECTS
TFL2101 Теория и методы воспитания личности / Тұлғаны тәрбиелеу теориясы мен әдістері 2 3 TFL 2201 Разработка учебно-методического материала в преподавании английского языка / Ағылшын тілін оқытуда оқу-әдістемелік материал әзірлеу 3 5
TFL2102 Подходы и методы преподавания английского языка / Ағылшын тілін оқытудың тәсілдері мен әдістері 3 5 CHN / RUS xxxx Второй иностранный язык: предмет по выбору (китайский/русский) / Екінші шет тілі: таңдау пәні (қытай/орыс) 3 5
LING 2101 Язык и его структура I / Тіл және оның құрылымы I 3 5 LING 2201 Язык и его структура II / Тіл және оның құрылымы II 3 5
ENG 2101 Введение в литературоведение / Әдебиеттануға кіріспе 3 5 LING 2202 Латинский язык / Латын тілі 3 5
КАЗ / РУС 22xx Профессиональный казахский/русский язык / Кәсіби қазақ (орыс) тілі 2 3 ENG xxxx Английская литература: предмет по выбору / Ағылшын әдебиеті: таңдау пәні 3 5
GEN xxxx Общеобразовательный предмет по выбору (Категория C) / Жалпы білім беру таңдау пәні (С санаты) 3 5 GEN / IRL 2510 Введение в философию или Принципы этики / Философияға кіріспе немесе Этика қағидалары 3 5
GEN xxxx Физическая культура / Дене шынықтыру 2 2 GEN xxxx Физическая культура / Дене шынықтыру 2 2
  Барлығы    18    28   Барлығы   20    32

 

Код / Коды
 
Лето 1 семестр / Жаз 1-ші семестр Кредиттер   ECTS
TFL 2202 Академическая практика / Академиялық тәжірибе 2 4
  Барлығы     2     4

 

3-й год / 3-ші жыл
 
 
Осенний семестр / Күзгі семестр
 
Кредиты / Кредиттер   ECTS     Весенний семестр / Көктемгі семестр Кредиты / Кредиттер  ECTS
LING 3301 Основы изучения второго языка / Екінші тілді меңгері негіздері 3 5 TFL 3201 Введение в критическую педагогику / Критикалық педагогикаға кіріспе 3 5
TFL3101 Введение в языковую оценку / Тілдік бағалауға кіріспе 3 5 LING 33xx Лингвистика: предмет по выбору / Лингвистика; таңдау пәні 3 5
ENG xxxx Английская литература: предмет по выбору / Ағылшын әдебиеті: таңдау пәні 3 5 CHN / RUS 2203 Лингвистика китайского (русского) языка / Қытай  (орыс) тілінің лингвистикасы 3 5
TFL3202 Технологии обучения в изучении иностранного языка / Шет тілін меңгерудегі оқу технологиялары 3 5 TFL 32xx Специализация: предмет по выбору / Кәсіптендіру: таңдау пәні 3 5
CHN / RUS 3301 Обзор китайской литературы / Обзор русской литературы / Қытай әдебиетіне шолу / орыс әдебиетіне шолу 4 6 CHN / RUS xxxx Второй иностранный язык: предмет по выбору (китайский/русский) / Екінші шет тілі: таңдау пәні (қытай/орыс) 3 5
CHN / RUS xxxx Второй иностранный язык: предмет по выбору (китайский/русский) / Екінші шет тілі: таңдау пәні (қытай/орыс) 2 3 хххх Майнор или предмет по выбору / Майнор немесе таңдау пәні 3 5
  Барлығы    18    29   Барлығы    18    30

 

4-й год / 4-ші жыл
 
 
Осенний семестр / Күзгі семестр
 
Кредиты / Кредиттер   ECTS     Весенний семестр / Көктемгі семестр Кредиты / Кредиттер  ECTS
TFL3205 Научное письмо (научное исследование) в прикладной лингвистике / Қолданбалы лингвистикадағы ғылыми жазу (ғылыми зерттеу) 3 5 CHN/RUS xxxx Второй иностранный язык: предмет по выбору(китайский/русский) / Екінші шет тілі: таңдау пәні(қытай/орыс) 3 5
CHN / RUS xxxx Второй иностранный язык: предмет по выбору (китайский/русский) / Екінші шет тілі: таңдау пәні(қытай/орыс) 3 5 хххх Майнор или предмет по выбору / Майнор немесе таңдау пәні 3 5
CHN / RUS xxxx Второй иностранный язык: предмет по выбору (китайский/русский) / Екінші шет тілі: таңдау пәні(қытай/орыс) 3 5 хххх Майнор или предмет по выбору / Майнор немесе таңдау пәні 3 5
хххх Майнор или предмет по выбору / Майнор немесе таңдау пәні 3 5 TFL 4201 Учебный практикум II / Оқу практикумы ІІ 2 4
хххх Майнор или предмет по выбору / Майнор немесе таңдау пәні 3 5 TFL 4203 Тезис 1 / Тезис 1 2 5
TFL4102 Учебный практикум I / Оқу практикумы І 2 4 TFL 4202 Комплексное тестирование / Кешендік тестілеу 1 3
  Барлығы    17    29   Барлығы    14    27

Жалпы кредит саны: 146 кредит

LING1101 Лингвистика негіздері (3 кредит)

Бұл курс студенттерге тіл біліміне, дыбыстарға (фонологияға), сөздердің бөлімдеріне (морфологияға), сөз мағынасына (семантикаға) және грамматикаға (тілге) талдау жасау сияқты тіл біліміне шолу жасайды. синтаксис). Адамдар бір-бірімен сөйлесуде тілді қалай қолданады (прагматика және дискурстық талдау)? Осы және басқа сұрақтар студенттерді әлем тілдерінің қызықты әртүрлілігімен және лингвистикалық талдау негіздерімен таныстыруға бағытталған курста қарастырылады.

LING1201 Психология: бала тілін дамыту (2 кредит)

Бұл курс нәрестелік және балалық шақта алғашқы тіл үйренуге бағытталған. Біз тілдік талдаудың дәстүрлі бағыттарының әрқайсысы: фонология, семантика, синтаксис және прагматика салаларында тілдің даму барысын қарастырамыз. Курс тілдерді үйренудегі тәжірибелік зерттеулерге және ерте оқитын студенттердің жұмысындағы негізгі танымдық және лингвистикалық механизмдерді түсіндіруге тырысатын әртүрлі теорияларға бағытталған.

LING2101 Тіл және оның құрылымы 1: Фонетика және морфология (3 кредит)

Адам тіліндегі дыбыстардың табиғаты мен анықталуы туралы кіріспе. Студенттер кросс-тілдік типология мен салыстыруға назар аудара отырып, артикуляциялық және акустикалық фонетикамен, негізгі фонологиялық анализдермен танысады. Сынып практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған, оның ішінде IPA транскрипциясы, өріс техникасы және сөйлеудің сандық анализі.

LING2201 Тіл және оның құрылымы II: Морфология және синтаксис (3 кредит)

Бұл курс студенттерді грамматикалық құрылымды және сөздердің құрылымын сипаттаудың негізгі қағидаларымен және оларды ағылшын және басқа тілдерді суреттеуде қолдануға болатындығымен таныстырады. Сабақ морфо-синтаксистік талдаудың практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, студенттер мен мұғалімдерге қиындық тудыратын қазіргі ағылшын тілінің грамматикалық құрылымын сипаттауға көңіл бөлінеді.

TFL3201 Сыни педагогикаға кіріспе (3 кредит)

Бұл курс – қысымшылық, билік, қоғам және өзгерістер арасындағы қатынастарды философиялық-педагогикалық зерттеу. Бұл курста студенттер (а) оқушыларға кедергі келтіретін өзара қысымшылық жүйелерін қарастырады; (b) Абай, Алтынсарин сияқты сыни педагогикамен айналысатын көрнекті педагогтарды тексереді, және (с) сыни педагогикаға енеді және педагогиканың сыни практикасын таңдаңыз (мысалы, сыни сауаттылық, нәсілдік / этникалық сәйкестілік, мәдениетке сәйкес педагогика)

ENG2101 Әдебиеттануға кіріспе (3 кредит)

Бұл курста әдебиеттанудың негізгі жанрлары мен орталық тақырыптарын таныстыру үшін көркем мәтіндердің мағыналық ауқымы қолданылады. Оның мақсаты әдебиет өнері туралы, оның тарихи аспектілері мен оларды талдау мен түсіндіру кезінде қолданылатын негізгі терминологияны қамтитын жан-жақты түсінік қалыптастыру. Мәтіндер поэзияны, прозаны және драманы модельдейді, ал курстық жұмыста сюжетті, кейіпкерді, күйді және символизмді зерттеуге, сонымен бірге поэтикалық, повестьтік және драмалық құрылымдар мен әдістерге баса назар аударылады.

LING2202 Латын тілі (3 кредит)

Бұл курс латын тілі мен ежелгі мәдениеттің негізгі аспектілерін ұсынады. Ол арнайы лексиканы түсінуді жеңілдету және студенттерге мамандармен де, көпшілікпен де қарым-қатынаста тиісті тілді қолдануға мүмкіндік беру үшін ғылыми тілдің латын элементтеріне негізгі әсер етеді. Бұл курста студенттер сөздерді және олардың тарихын тереңірек түсініп, сөздердің қалай құрылатынын, қазіргі сөздердің латын элементтерін оқып үйреніп, сөздік қолдану қабілетін жетілдіре отырып, сөздік қорларын арттырады.

CHN2203 Қытай тілінің лингвистикасы (3 кредит)

Бұл курс латын тілі мен ежелгі мәдениеттің негізгі аспектілерін ұсынады. Ол арнайы лексиканы түсінуді жеңілдету және студенттерге мамандармен де, көпшілікпен де қарым-қатынаста тиісті тілді қолдануға мүмкіндік беру үшін ғылыми тілдің латын элементтеріне негізгі әсер етеді. Бұл курста студенттер сөздерді және олардың тарихын тереңірек түсініп, сөздердің қалай құрылатынын, қазіргі сөздердің латын элементтерін оқып үйреніп, сөздік қолдану қабілетін жетілдіре отырып, сөздік қорларын арттырады.

CHN3301 Шетел тіліндегі әдебиетке шолу (қытай тілі) (3 кредит)

Бұл курста дәстүрлі қытай әдебиеті таныстырылады. Оқу ағылшын тіліндегі аудармадағы бастапқы мәтіндерден де, екінші сыни жұмыстардан тұрады. Бұл курста повесть және поэтикалық жанрлар, формалар мен шығармалар қарастырылады. Классикалық қытай тілінде оқуға қабілеті бар студенттерге мәтіндерді түпнұсқада оқуға кеңес беріледі, бірақ ағылшын тіліндегі аудармалар негізінде талқылау болады.

LING3301 Екінші тілді меңгеру негіздері (3 кредит)

Курста екінші тілді меңгерудің маңызды теориялары және оны меңгерудің әртүрлі әдістері ұсынылады. Ағылшын тілін үйренуге ерекше көңіл бөлінеді.

Tfl2102 Ағылшын тілін оқыту тәсілдері мен әдістері (3 кредит)

Бұл курс бүкіл әлемде шетел / екінші тілді оқытуда қолданылатын дәстүрлі және заманауи әдістерге, әдістерге және білім беру үрдістеріне кіріспе ретінде қызмет етеді. Сонымен қатар, студенттер тілдік сыныптарда қолданылатын негізгі процедуралармен және оларды кез-келген білім беру жағдайына қалай бейімделуімен танысады. Бұл курста оқулар, дискуссиялар, шағын іс-шаралар және оқытушылық тәжірибелер туралы ойлар бар.

LING4101 Қостілділік және қостілдік білім беру (3 кредит)

Курста білім беру, бағалау және саясат контекстіндегі мәселелерді талдауда қолданылатын жеке және әлеуметтік екі тілділіктің маңызды аспектілері туралы түсінік қалыптасады.

ENG2202 Американдық әдебиетке кіріспе (3 кредит)

Американдық әдебиетке бостандықтың маңызы, американдық санадағы табиғат пен жабайы табиғаттың орны, қалалық және ауылдық дихотомиялар, нәсіл, тап және гендерлік сәйкестік мәселелері сияқты негізгі тұрақты тақырыптарды талдау арқылы кіріспе. Бұған тіл, мәдениет, саясат, экономика және зияткерлік тарих саласындағы тақырыптарды қозғайтын әртүрлі жанрларды қамтитын тиісті мәтіндер мен бұқаралық ақпарат құралдарын талдау және түсіндіру кіреді. Аймақтық әдебиетке баса назар аудару.

LING3303 Дискурс талдауына кіріспе (3 кредит)

Курс жазбаша (жанрлық және жанрлық талдау) дискурстық талдау аспектілеріне арналады. Курсты аяқтағаннан кейін студенттер сөйлесу мен мәтінді ұйымдастырудағы заңдылықтарды анықтап, сипаттай алады және дискурстық аналитикалық әдістемелер мен нақты әлемдегі мәселелерге қатысты тұжырымдардың қолданылуы туралы ойлана алады.

ENG2201 Британдық әдебиетке кіріспе (3 кредит)

Британдық аралдардың әдебиетіне аймақтық және таптық сәйкестік эволюциясы, өнеркәсіптік революция мұралары, отаршылдық және империя, Ұлыбританияның Еуропа мен әлемге кең байланысы сияқты негізгі үздіксіз тақырыптарды талдау арқылы кіріспе. . Британ аралдарындағы аймақтық әдебиеттерге ерекше назар аудара отырып, түрлі жанрларды қамтитын және тіл, мәдениет, саясат, экономика және интеллектуалды тарихтағы тақырыптарға қатысты мәтіндер мен бұқаралық ақпарат құралдарына талдау жасалады.

LING3201 Ағылшын тілінің тарихына кіріспе (3 кредит)

Бұл курста ағылшын тарихынан ежелгі ағылшын тілінен бастап қазіргі уақыт / дәуірге дейінгі негізгі мәселелерге шолу жасалады: генетикалық қатынастар, дыбыс жүйесіндегі өзгерістер, сөз және сөйлем құрылымы, прагматика. Студенттер ағылшын қоғамындағы негізгі тарихи, мәдени және лингвистикалық өзгерістерді зерттейді, кішкентай еуропалық аралда сөйлейтін тілдің заманауи әлемге және өте ықпалды тілге айналғанын түсінеді.

ENG3302 Заманауи әдебиетке кіріспе (3 кредит)

Бұл курс 2000 жылдан бастап ағылшын тіліндегі аудармада ағылшын және ағылшын емес әдебиеттерге жалпы кіріспе болып табылады. Әлеуметтік, экономикалық және гендерлік қатынастарды өзгерту, тіл, мәдениет, саясат, экономика және зияткерлік тарихтағы әртүрлі жанрларды қамтитын және тақырыптарды қамтитын тиісті мәтіндер мен бұқаралық ақпарат құралдарын талдау және түсіндіру сияқты қазіргі әлемге қатысты тақырыптарға назар аударылады.

CHN3303 Қытай каллиграфиясы (2 кредит)

Бұл қытай каллиграфиясының теориясы мен өнеріне шолу жасау және қытай кейіпкерлерін жазу үшін қытай бояу щеткасын қолдану тәжірибесі. Курс студенттердің компьютерлік, каллиграфия және жазу дағдыларын дамытуға бағытталған.

CHN2201 Қытайша ауызекі сөйлеу тілі 1 (3 кредит)

Бұл курс қытай емес, қытай тілді ортада тәрбиеленбеген немесе қытай тектес, бірақ қытай тілін білмейтін және ата-анасы қытай тілін білмейтін студенттерге арналған. Бұл курс студенттердің сөйлеу қабілетін дамытады, сонымен бірге тыңдаудың пассивті емес екендігіне көз жеткізеді. Студенттер қытайша сөйлеу туралы түсінігін түрлі контексте, соның ішінде лекциялар мен формальды емес жағдайларда жақсартады. Олар қытайдың түрлі диалектілері мен формальдылық деңгейлеріне ұшырайды.

CHN2202 Қытайша ауызекі сөйлеу тілі 1 (3 кредит)

Бұл курс мақсатты тілді күнделікті қолдану арқылы студенттердің сөйлеу қабілетін дамытуды жалғастыруда. Студенттер нақты ситуациялық рөлдік ойындарға қатысады, пікірталастарға қатысады және мәдени және әдеби оқулар туралы ресми ауызша презентациялар жасайды. Бұл курс мәдени хабардарлық пен коммуникативті шеберлікке ықпал етеді. Бұл курс студенттерге ауызша және жазбаша қытайлық стресстің белсенді тобын ұсынады; бұл күнделікті тақырыптар бойынша оқумен сөйлесу дағдылары мен сөздік қорын дамытуға баса назар аударады.

ENG3301 әлемдік әдебиеттің жауһарлары (3 кредит)

Бұл курс әлемдік әдебиеттің дамуына шолу жасайды. Әр сабақ алынған әдеби келісімдерге қарсы тұратын және әдебиеттегі жаңа бағыттарға жол ашатын маңызды кітапқа арналады. Ол студенттерге әйгілі классиктер болып саналатын шығармалардан үзінділерді оқуға мүмкіндік береді.

TFL3101 Тілдік бағалауға кіріспе (3 кредит)

Бұл курс студенттерге ағылшын тілін оқыту саласындағы материалдардың, соның ішінде оқулықтар мен веб-сайттардың рөлі туралы жақсы түсінік береді. Бұл курста студенттер (а) сәйкес теориялар мен принциптерді түсінуге, (б) оқушылардың қажеттіліктерін зерттеуге арналған құралдарды алуға және (в) әртүрлі ағылшын тілі сабақтарына тапсырмалар мен материалдарды талдауға, жобалауға және бейімдеуге мүмкіндік алады.

TFL3205 қолданбалы лингвистикадағы ғылыми жазылым (ғылыми зерттеу) (3 кредит)          

Курс студенттерді қолданбалы лингвистика саласындағы зерттеулерді әзірлеу және жүргізу және басқа тілдерде сөйлейтіндерге (TESOL) ағылшын тілін оқыту үшін қажетті негізгі ұғымдар мен дағдылармен таныстыруға арналған. Курс қолданбалы лингвистика саласындағы зерттеулермен байланысты негізгі ұғымдармен танысудан бастап, зерттеу жобасын әзірлеуге және орындауға, зерттеу нәтижелерін түсіндіруге дейінгі қадамдық тәсілге негізделген. Курс аяқталғаннан кейін студенттер шағын оқу сабақтарын өз бетінше дамыта алады.

TFL2201 Ағылшын тілін оқытуда оқу-әдістемелік материал әзірлеу (3 кредит)

Бұл курс студенттерге ағылшын тілін оқыту саласындағы материалдардың, соның ішінде оқулықтар мен веб-сайттардың рөлі туралы жақсы түсінік береді. Бұл курста студенттер (а) сәйкес теориялар мен принциптерді түсінуге, (б) оқушылардың қажеттіліктерін зерттеуге арналған құралдарды алуға және (в) әртүрлі ағылшын тілі сабақтарына тапсырмалар мен материалдарды талдауға, жобалауға және бейімдеуге мүмкіндік алады.

TFL2101 Тұлғаны тәрбиелеу теориясы мен әдістер (3 кредит)

Курс мұғалімдердің кәсіби білімінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ол оқушы-оқытушыларды мектептердегі мінезді тәрбиелеудің теориялық негіздері мен әдістемелік салдарымен таныстыруға бағытталған. Студенттер мінезді дамытудың әртүрлі теорияларын зерттейді және осы теориялық тұжырымдамаларды оқу бағдарламасына біріктіру үшін оқу стратегияларын әзірлеу мен жүзеге асырудың әртүрлі тәсілдерін үйренеді. Бұл курстың тағы бір аспектісі-мұғалім өз оқушылары үшін нақты модель деген түсінік.

TFL3202 Шет тілін үйренудегі білім беру технологиялары (3 кредит)

Бұл курс шет тілі сыныптарында қолдануға арналған әр түрлі бағдарламаларды / қосымшаларды, соның ішінде аудио, видео, компьютер және Интернет сияқты құралдармен тіл үйренуді зерттейді. Студенттер тіл үйренуді жақсарту үшін бағдарламалық жасақтаманы, веб-сайттарды және басқа технологияларды таңдауды және бағалауды үйренеді. Студенттер сонымен қатар сандық мазмұнды дәстүрлі сынып тілімен араластыру туралы практикалық білім алады.

TFL3206 Білім беру саласындағы басқару (3 кредит)

Бұл курс студенттерге білім беруді басқарудың негізгі тұжырымдамаларын түсінуге мүмкіндік береді. Студенттер мотивация, көшбасшылық, қарым-қатынас және ұйымдық шешім қабылдау теориялары сияқты білім беруді басқарумен байланысты негізгі теорияларды үйренеді. Бұл курсты Қазақстандағы білім беру шындығымен байланыстыруға талпыныстар жасалатын болады.

TFL3207 Түзету оқытуға кіріспе (3 кредит)

Бұл курс студенттерге ерекше қажеттіліктері бар студенттерге білім, түсінік және күтім көрсетуге бағытталған. Әр түрлі педагогикалық іс-шаралар арқылы студенттер: әр түрлі ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың анықтамаларын, сипаттамалары мен себептерін; осы оқушылардың білім беру екпіндері мен қажеттіліктерін; Қазақстандағы Арнайы білім берудің қазіргі жағдайларын / жай-күйін; қазіргі арнайы білім берудің соңғы тенденцияларын жақсы түсінеді.

ENG3102 Риторика мен композицияға кіріспе (3 кредит)

Бұл курс студенттерді жазу саласымен таныстырады. Онда риторика мен композиция саласын анықтайтын негізгі ұғымдар, принциптер, дәстүрлер мен пікірталастар, негізгі мәтіндерге, қозғалыстарға, мәселелер мен әдістемелерге шолу жасалады.

ENG3306 Шығармашылық жазуға кіріспе (3 кредит)

Тілді меңгеруге және әр түрлі жанрдағы шығармашылық өрнекке бағытталған бейнелі жазуға кіріспе. Курс әдеби модельдерді (әр жанрдағы кәсіби шығармалар) талдауды, белгілі авторлардың шығармаларына жеке және сыныптық сынды, әр жанрдағы әдеби әдістерді дәрістер мен талқылауды қамтиды.

CHN1301 Қытай-бастапқы деңгей (3 кредит)

Бұл курс студенттерге қарапайым қарым-қатынасқа қатысуға мүмкіндік беретін қытай тілінің негізгі элементтерін енгізеді. Бұл сонымен қатар тілді одан әрі үйренуге жақсы негіз береді. Тәжірибе төрт тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу дағдыларында беріледі. Негізгі сөздік және қарапайым грамматикалық құрылымдар енгізіледі. Курс қысқа эссе жазуға, диктант жазуға, монологтарды жеткізуге және бағаланған кітаптарды қарқынды және кең оқуға бағытталған. Сөйлеу және тыңдау дағдылары негізінен Тәуелсіз тапсырмалар арқылы дамиды.

CHN3305 Қытай тілі (БАҚ және газет) (3 кредит)

Қытай бұқаралық ақпарат құралдарының тіліне кіріспе, соның ішінде газеттер, журналдар, теледидар, радио, интернет. Курс таңдалған материалдардың мазмұнын да, тілдің тілдік сипаттамаларын да: құрылымын, сөздік қорын және стилін терең түсінуді қамтиды. Қытайлық БАҚ-та тақырыптардың кең ауқымын зерттеу, талдау және талқылау арқылы оқуды түсінуді жақсартуға баса назар аударылады.

CHN1304 Қытай тілі (орташа деңгей) (3 кредит)

Курс студенттердің лингвистикалық және мәдени құзыреттілігін дамытады. Мәтіндермен жұмыс істеу кезінде студенттер нақты тәжірибе мен жеке естеліктерден бастап тарихи оқиғаларға дейінгі тақырыптарды түсіндіруі, айтуы, сипаттауы және талқылауы керек. Топтық іс-шаралар арқылы Қытай мәдениеті мен қоғамының әртүрлі аспектілері ұсынылады.

CHN1303 Қытай тілі (Pre-Intermediate деңгейі) (3 кредит)

Бұл курс қытай тілінің фонетикасы, морфологиясы және синтаксисі бойынша жеткілікті негізгі білімі бар және қытай тілінде күнделікті сөйлеу тәжірибесі бар студенттерге арналған. Курс студенттердің екпінін, олардың дұрыс интонациясын және Қытай грамматикасын білуін жақсартуға көмектеседі, сонымен қатар қытай тілінің функционалды стильдерінің негізгі функцияларымен таныстырады.

CHN1305 Қытай тілі (upper intermediate деңгейі) (3 кредит)

Курс қытай тілін қарқынды оқыту және жазбаша және ауызекі қытай тілін үйрену арқылы күнделікті қарым-қатынас жасау үшін ұсынады. Студенттер күнделікті өмірге қатысты әртүрлі тақырыптар бойынша қытай тілінде әңгімелер жүргізеді және сыныптағы пікірталастарға қатысады, сонымен қатар Қытай таңбаларынан қысқа үзінділер жазуды үйренеді.

CHN3304 Қытай тілі (Фильмдер) (3 кредит)

Курс фильмдер арқылы ауызша және мәтіндік қарым-қатынасқа баса назар аударады. Ол қытай мәдениетінің аспектілерін және шынайы өмірге еліктейтін театр қойылымдарындағы эмоционалды / әлеуметтік мағыналардың көрінісін зерттейді.

TFL3203 Пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту: жоспарлау құралдары (3 кредит)

Бұл курс мазмұнға негізделген интеграцияланған оқу бағдарламасын Жалпы жоспарлау үшін пайдалы нұсқаулық береді. Студенттер CLIL — Content Integrated Language Learning әдістемелерін пайдалана отырып, сабақтар мен сабақтарды әзірлеу үшін қандай қадамдар жасау керектігін біледі.

ENG3307 Шығармашылық жазу бойынша семинар (3 кредит)

Бұл жазу курсы студенттерге жазу идеяларын жинаудың, сыни оқудың және прозаны қайта қараудың (негізінен көркем әдебиет) негізгі стратегияларын үйретуге арналған. Курс белгіленген авторлар мен студенттердің жұмыстарын талқылауды қарастырады.

Шет тілі: екі тіл бакалавр дәрежесі көптеген салаларда мүмкіндіктер ашуы мүмкін:
• Қосымша білім беру (ғылыми зерттеулер)
• Білім беру (оқыту, білім беру менеджменті және консалтинг)
• Кәсіби, техникалық және шығармашылық жазу
• Блог жүргізу, подкастинг және әлеуметтік медиа
• Сандық мазмұн индустриясы (мысалы, веб-мазмұнды құру және басқару, копирайтинг)
• Жазбаша және ауызша аударма
• Ойын-сауық индустриясы (мысалы, ойын аудармашысы, субтитрлер және дауыс беру, сценарий жазу, редакциялау және т. б.)
• Өңдеу және жариялау
• Журналистика және хабар тарату
• Қоғаммен байланыс және персоналды басқару
• Маркетинг, жарнама және PR
• Жеке және мемлекеттік мекемелер
• Бизнес, логистика және сату
• Білім беру бағдарламалық жасақтамасын оқыту және әзірлеу агенттіктері
• Дипломатия және сауда
• Халықаралық ұйымдар
• Туризм және қонақ үй бизнесі
• Тағы басқалары
Juldyz-Smagulova-6

Д-р Жулдыз Смагулова

(English) Associate Professor, Dean

Толығырақ:

Phone:  +7 (727) 270 43 68, ext. 2112
Email: juldyz@kimep.kz
Address: 2 Abai Ave., Almaty, Kazakhstan, Dostyk Building, office #228


Karina Narymbetova (3)

Karina Narymbetovа, CSc

(English) Assistant Professor, Associate Dean

Толығырақ:

CSc, Assistant Professor
LC Deputy Director

Karina Narymbetova received her Candidate of Philological Sciences from al-Farabi Kazakh National University (2009, Kazakhstan), and her MA in TESOL from KIMEP University (2016).

Her research interests are principally in the area of literary studies, language education, and teacher training. Her research on comparative literary studies was partly done under JFDP fellowship as a visiting scholar in 2004-2005 at the WSU and University of Washington, USA. She is a self-directed, action-oriented professional with over 20 years’ experience in education who has developed a diverse teaching and training record. As a British Council Researcher Connect Trainer she has worked in a training and consultancy capacity with teachers and researchers. She has made keynote and workshop presentations for many national and international conferences on various aspects of teaching & learning.

She teaches both undergraduate and graduate students and believes it is important to understand different learning styles and strengths that students bring to class. Her favorite part of teaching is searching for approaches to help struggling students to cope with challenging material.

Publications:

 • Narymbetova, K. (2019, august). Elementary literacy program in Kazakhstan. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Babeshko, Y. & Narymbetova, K. (2019, august). Are you “instateacher”? Academic literacy through social network sites. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Narymbetova, K., Kulichenko Y. (2016). Literacy and Education: raising the intellectual potential of Kazakhstan. Symposium proceedings New trends in Science and Education. pp. 76-78
 • Narymbetova, K, (2016). Literacy Assessment and Evaluation Practices in Kazakhstan: Teachers’ Perspective. Paper presented at the international conference 3rd Baltic – 17th Nordic Literacy Conference. Turku, Finland
 • Narymbetova, K. (2016). Kazakhstan in the works of American writers. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 82-115
 • Narymbetova, K. (2016). American image in Kazakh literature. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 116-138
 • Narymbetova, K. (2016). Poetry of Kanapiyanov, Kenzheyev and Kodar in foreign publications. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 212-231
 • Narymbetova, K. (2017, April). Literacy assessment and evaluation practices in Kazakhstan: teachers’ perspective. Paper presented at the international conference “Governance and Communication: Between Modernity and Post-Modernity”, KIMEP. Almaty

Karina Narymbetova,
Senior Lecturer, CSc
LC Deputy Director
Language Center, KIMEP University
2, Abai Ave., 050010, Almaty
tel # 7 727 270-43-71, ext 2617
nkarina@kimep.kz


Mr.-John-Sedwick-Westbrook

John Sedwick Westbrook , MFA, MA

(English) Senior Lecturer

Толығырақ:

John Westbrook holds an MFA in Creative Writing, with a concentration in poetry, from the University of Florida (2012, USA). He completed an MA in English at the University of Tulsa (2017, USA) and a BA in English at the Rice University (2009, USA).

His research interests include contemporary Anglophone poetry, poetry in translation, and creative writing pedagogy. He formerly served as assistant poetry editor for the American literary journal Subtropics and now serves as co-editor of KIMEP’s new humanities journal Language, Culture, Environment. His poems and translations have appeared in publications such as the Manchester Review, the New Criterion, and the Southern Review.

Mr. Westbrook teaches Academic Reading and Writing II and Introduction to Films.


Askat Tleuov

(English) Askat Tleuov

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


George Rueckert (5)

(English) George Rueckert, PhD

(English) Assistant Professor for English and Translation,
Director of Undergraduate and Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Konstantinos Kristofer Dimitriou (6)

(English) Konstantinos Kristofer Dimitriou

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Maganat Shegebayev (1)

(English) Maganat Shegebayev, MA TESOL

(English) Associate Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Su Jin Lee (1)

Su Jin Lee, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Short Biography

Dr. Su Jin Lee is an assistant professor of Language Center, KIMEP University. She received her Ph.D. from the State University of New York at Buffalo in 2009. Prior to joining KIMEP, she was a head researcher and director of Practical English Education Center at Hanyang University, South Korea. Her research interests focus on three interrelated areas of concerns: a) effective instructional methods to develop English as a Second/Foreign Language (ESL/FL) learners’ literacy skills; b) flipped learning strategies to engage ESL/FL learners; and c) young learners’ ESL/FL literacy development. Most importantly, Dr. Lee is passionate and enthusiastic about her teaching; she constantly improves her teaching skills to help students be knowledgeable and critical about content areas. Dr. Lee is currently teaching Academic Reading and Writing II, Academic English Speaking, Curriculum Design, Teaching English through Children’s Literature, Introduction to Second Language Acquisition and Second Language Acquisition Research.

Current Publications

 • Lee, S. J. & Lee, D. (2016). Effects of Corrective Feedback on Grammatical Accuracy of EFL Writing. Learner-centered Curriculum and Instruction, 16(11).
 • Lee, D. & Lee, S. J. (2017). Effect of Two Types of Feedback on Accuracy Development of L2 Writing. Learner-centered Curriculum and Instruction, 17(17).
 • Lee, S. J. & Yoon, H. K. (2018). Input talks: a case study of one experienced preschool teacher’s use of English input. Learner-centered Curriculum and Instruction, 18(16).
 • Lee, S. J. (in progress). Kazakhstani graduate students’ perceptions of flipped instruction. The Journal of Modern British & American Language & Literature 37(1).


aku

Dariga Baktygereyeva

MA in Interpreting and Translation, University of Bath, UK Dariga…

Толығырақ:

MA in Interpreting and Translation, University of Bath, UK

Dariga Baktygereyeva has been a senior lecturer at the College of Humanities and Education since 2023. She received her bachelor degree in translation studies at the Suleiman Demirel University in 2011. She then continued her studies at the University of Bath, and is currently finalising her PhD in the same field from Durham University, UK.

Her research focuses on investigating the factors that contribute to interpreters’ positive mental states and promote lifelong learning in students. The study is a mixed method research that utilizes various psycholinguistic research methods such as eye-tracking, physiological data acquisition (heart rate variability, galvanic skin response), retrospective interviews, and subjective questionnaires to analyze cognitive, affective, and behavioral patterns in interpreters.

At present, three articles are undergoing preparation for publication:

 1. The impact of time pressure on information acquisition and processing patterns in professional and student interpreters.
 2. The influence of multimodal input modality on information retention and comprehension within the Working Memory Model.
 3. The effect of perceived workload and skills on the intrinsic motivation of professional and student interpreters.


Olga Karpushina

Olga Karpushina is a senior lecturer at the College of…

Толығырақ:

Olga Karpushina is a senior lecturer at the College of Humanities and Education. She is a graduate of Pittsburgh University, USA and a DELTA certified TESOL professional. Accomplished and caring bilingual teacher and instructor with more than 27 years of teaching and tutoring experience including 18+ years of teaching ESL and EFL in the U.S., Canada, Russia, and Kazakhstan.

Selected Publications:

 1. “Teaching With Authentic Resources: Using Newspapers and Magazines in English Classroom.” East-West: Theoretical and Practical Aspects of Teaching European and Oriental Languages. Materials of the III International Conference on Scientific Applications, March 11, 2020. Novosibirsk, Russia: 2020.
 2. “Play your Cards Right.” Bow Valley College on-line blog. www.bowvalleycollege.ca Sept. 23, 2017 “At the Intersection of Genres: Galich’s Generic Montage.” SISC, 4. Ed. Petrov, Petre and Seth Graham. Department of Slavic Languages and Literatures and CREES. 2003. 20-32. University of Pittsburgh.
 3. “The Military Body: Film Representations of the Chechen and Vietnam Wars.” SISC, 3. Ed. Goscilo, Helena and Seth Graham. Department of Slavic Languages and Literatures and CREES. 2002. 33-52. University of Pittsburgh.
 4. “Moral Hierarchy of Families in Tolstoy’s Anna Karenina.” SISC, 2. Ed. Goscilo, Helena and Petre Petrov. Department of Slavic Languages and Literatures and CREES. 2001. 63-92. University of Pittsburgh.


August Garnsey

August Garnsey is a senior lecturer at the College of…

Толығырақ:

August Garnsey is a senior lecturer at the College of Humanities and Education. He is a holder of a Master’s diploma from Northeastern Illinois University, USA and a CELTA certificate. Experienced U.S. Department of State English Language Fellow and international English teacher trainer with a MA TESOL and CELTA with over 4 years’ experience in Kazakhstan teaching and training at both the university level and secondary education level at reputable institutions. Current project work in Kazakhstan as a Fellow, has had an impact on the professional development of over 3,000 English teachers and professors and over 5,000 students across all 14 regions of Kazakhstan that integrated U.S. government programs, university partners, and multiple education departments. Skilled in academic writing, EAP, ESP, curriculum development, instructional design, CLIL, and educational technology for pre-service and in-service EFL teacher training programs in Kazakhstan.


madina

Madina Kuvatova

Madina Kuvatova is a senior lecturer at the College of…

Толығырақ:

Madina Kuvatova is a senior lecturer at the College of Humanities and Education. She is a MA in Translation studies graduate from the University of Birmingham. Previously she received her bachelor’s diploma from Pavlodar Pedagogical State Institute named after S Toraigyrov, specialising in foreign languages. She has more than 15 years of teaching experience.

In 2023 she received her CELTA certificate.


Diana Pak (1)

(English) Diana Pak

(English) Senior Lecturer, Department of English

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Dr.-Vivienne-Ruth-Westbrook-2

Vivienne Ruth Westbrook, PhD

(English) Professor

Толығырақ:

Dr. Vivienne Westbrook received her Ph.D. in Reformation Biblical and Cultural Translation from the University of Manchester (1998), her M.Phil. in Renaissance Paratext (1995) and her M.Ed. in Educational Psychology (2000). She received her M.A. in Screenwriting from the University of London and The London Film School (2008). She holds a range of degree-level qualifications, including Business Studies (1984), Literary Studies (1992), English Literature and Language (1994), Psychology (2000) and Teaching English as a Foreign Language (2018).

Her current research interests and expertise include Renaissance culture and its subsequent transformations and adaptations, philosophies of humour, maritime environmental humanities and screenwriting. She is the General Editor of the two Routledge series: Humour in Literature and Culture, and Oceans, Seas and Shorelines: a natural and cultural environmental history. She has three books and two more series currently in process. She is an experienced international conference presenter and book and journal editor who has also published five books, sixteen articles and twelve book chapters. Her eighteen scripts for teaching Business English have been televised in China and Taiwan repeatedly. Her most recent work is Westbrook, Vivienne and Shun-liang Chao (Eds.), Humour in the Arts: New Perspectives(London and New York: Routledge, 1 August, 2018; 2019) and Westbrook, Vivienne, Shaun Collin, Dean Crawford and Mark Nicholls, Sharks in the Arts: from Feared to Revered(London and New York: Routledge, 17 May, 2018).

Dr. Westbrook has devised and taught numerous graduate courses, and supervised theses, in the areas of Renaissance Literature and Culture, Film Adaptation, Humour and Screenwriting. She is currently teaching undergraduate courses in Academic Writing, Creative Writing and Shakespeare for Business.


Dr.-Basem-Ibrahim-Malawi-Al-Raba

Basem Al-Raba’a, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Dr. Basem Al-Raba’a holds a dual Ph.D. in Linguistics and Near Eastern Languages and Cultures from Indiana University Bloomington (2017, USA). He completed his MA in Near Eastern Languages and Cultures at Indiana University Bloomington (2013, USA), his MA in Linguistics at Yarmouk University (2009, Jordan), and his BA in English Language at Yarmouk University (2004, Jordan).

His main area of research is Arabic syntax, but his work also focuses on the morphosyntax-semantics interface. He has been particularly working on reflexivity, reciprocality, transitivity, theta and Case marking, and participles. Other areas of interest include Arabic phonology and sociolinguistics.

Dr. Al-Raba’a teaches undergraduate and graduate courses, such as Language and its structure I: Phonetics and Phonology, Language and its structure II: Morphology and Syntax, Introduction to Language and Society, and Language Analysis for Language Instructors: Formal and Functional Grammars.


Kara Kathleen Fleming (8)

Kara Fleming, PhD

(English) Associate Professor

Толығырақ:

PhD in Linguistics, University of Hong Kong, Hong Kong, China (2015)

M.St. General Linguistics and Comparative Philology, University of Oxford, UK

Kara Fleming is an associate professor in the Language Center. She received her Ph.D. in Linguistics from the University of Hong Kong and her M.St. in Linguistics from the University of Oxford. Her research interests include language ideologies, language policy, multilingualism, and the relationships between language and ethnic and national identity. Her work has appeared or is forthcoming in several international peer-reviewed edited volumes and journals, such as Language Ecology, and her monograph co-authored with Umberto Ansaldo, Revivals, nationalism, and linguistic discrimination: Threatening languages, is forthcoming with Routledge in 2020.

Dr Fleming teaches graduate courses including Introduction to Linguistics; Sociolinguistics; and Curriculum and Materials Development for TESOL; her undergraduate teaching includes Fundamentals of Linguistics; Language in Society, and academic English courses.

Selected publications:

Fleming, K., & Ansaldo, U. (forthcoming). Threatening languages: Revivals, nationalism, and linguistic discrimination. London: Routledge.

Fleming, K. (in preparation b). Poststructuralist approaches to language contact. In U. Ansaldo & M. Meyerhoff (Eds.), Routledge Handbook of Pidgin and Creole Languages. London: Routledge.

Fleming, K. (2019a). Language, scale, and ideologies of the national in Kazakhstan. In S. Dovchin & T. Barrett (Eds.), Critical Inquiries in the Studies of Sociolinguistics of Globalization. Multilingual Matters.

Fleming, K. (2019b). Who is “diverse”?: (In)tolerance, education, and race in Hong Kong. In J. Gube & F. Gao (Eds.), Education, ethnicity and equity in the multilingual Asian context. Springer.

Fleming, K. (2018). Transformative multilingualism?: Class, race and linguistic repertoires in Hong Kong. In J. Jaspers & L. M. Madsen (Eds.), Languagised lives: Fixity and fluidity in sociolinguistic theory and practice. London: Routledge.

Fleming, K. (2017). Hong Kong’s language ecology and the racialized linguistic order. Language Ecology, 1(1), 25–43. https://doi.org/10.1075/le.1.1.03fle

Fleming, K. (2015a). Constructing categories in a multilingual Hong Kong school. In M. O’Sullivan, D. Huddart, & C. Lee (Eds.), The future of English in Asia: Perspectives on language and literature (pp. 75–92). London: Routledge.

Fleming, K. (2015b). Ideology, identity, and linguistic repertoires among South Asian students in Hong Kong (Unpublished Ph.D. Thesis). University of Hong Kong, Hong Kong.