evision-corporate-image
language-courses-for-corporate-clients

Когнитивтік ғылымдар саласындағы бакалавр

 Зерттеу бағыты
Тіл- адам баласына берілген үлкен сый. Біздің мақсатымыз -cый ретінде берілген  бірегей табиғат тартуын терең әрі кешенді зерттеу. Осы бағытта оқу барысында тілдің күрделі әрі  ең қызық – адам санасына келіп түскен ақпараттың қарым-қатынас жасай алу деңгейіне дейінгі үдерісі қарастырылады. Бағдарламада ұсынылатын курстар тілдің өте ауқымды құбылыс екендігін түсінуге көмектесіп, сана мен ақпараттың байланысын,  санадағы ақпараттың дыбысталуға дейінгі кезеңдерін  жіті зерделейді.

Бағдарламаның негізгі мақсаты- табиғи коммуникация,когнитивті жүйе және жасанды интеллект саласындағы білікті мамандарды даярлау.

Бағдарлама төрт салалы

 • Негізгі және жалпы пәндер
 • Лингвистика
 • Психолингвистика  және психология
 • Компьютерлік лингвистика  және бағдарламалау

Оқу бағдарламасына енетін пәндер тереңдігімен және бай мазмұнға ие болуымен сипатталады. Мәселен, лингвистика, когнитивті психология, жасанды интеллектке кіріспе, корпустық лингвистика, нейрондық жүйелер,бағдарламалау, т.б.

Бағдарлама нағыз маманға қажет  дағды мен қабілеттерге ие болуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда:

 • Ағылшын тілін ( CERF B2-C1 деңгейі) жетік меңгеру.
 • Кәсіби ағылшын тілін әлеуметтік және академиялық салаларда, жазбаша, ауызша қарым -қатынас жасау іскерлігі.
 • Лингвистиканың теориялық негіздерін қолдана алу, тілдік деректердегі эмпирикалық заңдылықтарды нақты сипаттау мен талдай алу.
 • Психологиялық және когнитивті үдерістер секілді тіл деректерін өңдеуде когнитивті талдау әдістерін қолдана алу қабілеті.
 • Сандық және сапалық талдауды өз кәсібінде теориялық және практикалық тұрғыдан пайдалана алу біліктігі.
 • Бағдарламалау дағдысы мен есептеу әдіс- құралдарын жоғары деңгейде пайдалану дағдысына ие болу.
 • Есептеу құралдары мен статистикалық талдау негізінде туындаған қиындықтарды анықтау және оларды шешу жолдарын әзірлеу.
 • Лингвистиканың теориясы мен тәжірибесіне, психология, есептеу тіл білімі мен бағдарламалауға сүйене отырып, деректерге талдау және сыни ойлау іскерлігін көрсету.
 • Тәжірибе барысында меңгерген дағдылар мен этикалық қағидаларды ұстана отырып зерттеулер  жүргізе білу.

Бағдарлама түлегі атқара алатын қызметтер

Бағдарламаны тәмамдаған студенттер білікті маман ретінде когнитивті лингвистика, компьютерлік лингвистика, табиғи тілді өңдеу мен жасанды интеллект, жаңа бағдарламалық қамсыздандыру мен жаңғырту, грамматиканы тексеру, машиналық аударма, ақпаратты іздестіру секілді бір-бірімен қабаттасып әрі тоғысып жатқан салаларда өз қызметтерін атқара алады. Бағдарлама түлектері психологиялық, деректерді талдау, бағдарламалау біліктілігі мен іскерлігін меңгергендіктен, аталған дағдыларды қажет ететін барлық салаларда, мәселен, білім беру технологиялары, телекоммукация, деректерді  ұсыну, еңбек өнімділігін тестілеу, сөз бен дауысты тану, жасанды интеллект, кеңес беру тәрізді көптеген салаларда қызмет атқара алады.

Түлектеріміздің қабілет пен дағдылары қажет ететін салаларды атап айтсақ:

 • Жасанды интеллект пен ақпаратты өңдеу
 • Деректерді ұсыну мен ақпаратты іздеу
 • Деректерді талдау. Мысалы, медициналық деректерді талдау
 • Білім және білім беру технологиялары
 • Ойын дизайны және әзірлеу
 • Маркетинг саласындағы маркетинг
 • Медиа және телекоммуникация
 • Ғылыми зерттеулер

Бағдарлама кімге қызық?

 • Адам санасының қызметіне қызығушылық танытқандарға;
 • Интеллект, тіл мен ойлаудың байланысын зерттегісі келетіндерге;
 • Оқыту тетіктерін түсінуді мұрат еткендерге;
 • Ойлау мен психология, философия, лингвистика пәндерінің байланысына қызығушылық танытқандарға;
 • Робот пен компьютерлік кодтау, жасанды интеллектіге қызығушылық танытқандарға.
 • Қарқынды дамып келе жатқан салаларға үлкен әлеуетті мансаптық мүмкіндіктерімен қол жеткізгісі келетіндерге.

Бағдарлама ұсынатын пәндер сипаттамасы

Психолингвистика: Тіл мен ақыл Студент психолингвистика теориясының негізгі тақырыптарымен танысып, адам тілінің қарым-қатынас жасағанға дейінгі санасындағы үдерістерін қарастырады. Көптілділік мәселесінің психологиялық көрінісін анықтап, бірінші және екінші тілді меңгеру аспектілерін талқылауға қатысады.
Когнитивті психологияға кіріспе Әлем жайында ақпаратты (қабылдау мен зейін) қабылдау, ақпаратты сақтау мен түсіндіре білу (оқу мен жады),  ақпаратты алу мен пайдалана алу  (жоғарғы когнитивтік қызмет /шешім қабылдау).
Қабылдау Қоршаған әлемді қабылдауымыз қалай жүзеге асады? Курс мақсаты осы сұраққа жауап іздеудің айналысында өрбиді. Атап айтқанда, қабылдау мен сенсорлық негіздерін зерттеу, мимен қабылданатын сыртқы әсерлер,  аудиал және визуал тәрізді  қабылдау түрлерін қарастырады.
Когнитивтік ғылым есептеулері Студенттер математикалық талдаудың негізгі идеялары мен әдістерін математикалық модельдеуде қолдану дағдысын меңгереді. Оқу үдерісінде меңгерген аналитикалық дағды-қабілеттер когнитивті ғылымдар, компьютерлік лингвистика және бағдарламалау  курстарында пайдаланумен маңызды. Студенттер қарапайым тілдік сипаттамаларды математикалық өрнекке айналдырып, өздеріне қажет нәтиже алуға мүмкіндіктерге ие болып, түсіндіре алады.
Бағдарламалау негіздері Қордаланған мәселелерді шешуге қажет бағдарламалау құралдарымен танысады. Нысанаға бағытталған дизайн қағидаттары мен бағдарламалау жайында білімдерін кеңейтіп,  интерфейс пен мұраға ие болу, деректер құрылымы, жіктеу, бағдарламалау іскерлігін (Python)  жетік меңгереді. Курс когнитивтік ғылымдармен байланысы бар әрі сабақтас пәндерді зерттейтін студенттерге арналған.
Алгоритм және деректер құрылымына кіріспе Курс алгоритм және деректер құрылымы саласындағы бағдарла-машыларды алғашқы дайындығымен қамтамасыз етумен маңызды. Студенттер алгоритм және деректердің іргелі құрылымдарымен танысып, есептерде қолдану әдісін меңгереді. Курс  тақырыптары ауқымды. Мысалы, Алгоритмдерді талдау, Деректердің абстрактылы типтері (ADT), Тізім, кезек және массивтер, Іздеу тармақтары (BST,AVL,B-тармақтары), Басымды кезектер, Жіктеу алгоритмдері, Деректер құрылымы Hash, Кестелер.
Формальды тілдер және соңғы автоматтар Курс компьютерлердің абстрактылы модельдері ( соңғы автоматтар, Тьюринг пен сығымдауға арналған машина, бұранда, тіл мен дәлелдеудің негізгі әдістері), анықтаушы әрі құрастырушы тілдік топтар, ойды білдіру, грамматика, тілдер, соңғы автоматтар және олардың байланысы мен қасиеті жайында іргелі білім беріп, еркін контекстік тілдерге кіріспе, алгоритм, теория мен жобаларға арналған қосымшалар ұсынылады.
Жасанды интеллектке кіріспе Курс жасанды интеллект саласындағы іргелі ұғымдарға шолу жасап, әдістер мен мақсаты жайында түсінік қалыптастырады.  Оқу үдерісінде  мақсат пен міндеттерді ұсына білу, іздеудің әдіс-тәсілдері, шектеулердің таралымы,  тағайындау, зияткерлік жүйелердегі білім мен шешім, сарапшылар кеңесі, туындаған қиындықтарды  ойын түрінде шешу жүйесі, табиғи тілдерді өңдеу мен тұжырымдамаларды әзірлеу, тану, түсіну және аударма мәселесі қарастырылады.
Нейрондық желілер Курс нейрондық желілердің құрылымы, қосымша мен теорияларды пайдалана оқыту алгоритмдеріне арналған. Курс тақырыптары: маусымдық және оңтайлы желілі ассоциативтік естеліктер, көмескі логиканы пайдаланудың бақылау жүйесі, Коэн-Гроссберг теоремасы, бақыланбайтын оқыту, ойлаудың жоғарғы деңгейі, Хевбидің  дифференциалды оқыту желілері, қадағаланатын оқыту, бейінді бақылау,бейінді векторлық квант әдісі, орта көлемді шаршы әдісі,  өздігімен ұйымдасатын Кохонен карталары, Гроссберг теориясы, модельдеу, Больцман мен Коши бойынша оқыту, бейімделгіш резонанс және Габор желілері.
Адам және компьютер Курс адам мен компьютер арасындағы байланысты бағалау, жобалау бойынша негізгі теория, қағида- ережелерді қамтиды. Атап айтқанда: жобалау әдістемесі (ауқымды жобалау, нәтижелер шынайылығының төмен және жоғары деңгейлі прототиптерін әзірлеу, тұтынушылық  интерфейс технологиясы (құрылғыны іске қосу мен шығару, байланысу стильдері), тұтынушылық  интерфейсті сандық және сапалық бағалау,

(сарапшылар шолуы, тестілеу, пайдаланудағы ыңғайлылық).

Тіл логикасы Курс тіл философиясы, адамның ойы мен логикасы, логика мен тілдің байланысы, логиканың түрлері,  ұғым жайында абстрактылы түсінік пен оның шынайы бейнесі жайында. Тақырыптар тілдің мен санадағы ақпараттың байланысы, тіл мен шынайы құбылыс, тіл мен әрекеттің байланысын қарастыруымен қызық.
Корпустық лингвистика Курс корпустық лингвистика негіздерімен таныстырып, негізгі есептеу және сандық әдістерін зерттейді. Студенттер зерттеу барысында корпустардың лингвистикалық зерттеулердегі ықпалын байқап, тиімді әдістерін тәжірибеде пайдалану мүмкіндігіне  ие болады.
Juldyz-Smagulova-6

(English) Juldyz Smagulova, PhD

(English) Associate Professor, Dean

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Karina Narymbetova (3)

Karina Narymbetovа, CSc

(English) Assistant Professor, Associate Dean

Толығырақ:

CSc, Assistant Professor
LC Deputy Director

Karina Narymbetova received her Candidate of Philological Sciences from al-Farabi Kazakh National University (2009, Kazakhstan), and her MA in TESOL from KIMEP University (2016).

Her research interests are principally in the area of literary studies, language education, and teacher training. Her research on comparative literary studies was partly done under JFDP fellowship as a visiting scholar in 2004-2005 at the WSU and University of Washington, USA. She is a self-directed, action-oriented professional with over 20 years’ experience in education who has developed a diverse teaching and training record. As a British Council Researcher Connect Trainer she has worked in a training and consultancy capacity with teachers and researchers. She has made keynote and workshop presentations for many national and international conferences on various aspects of teaching & learning.

She teaches both undergraduate and graduate students and believes it is important to understand different learning styles and strengths that students bring to class. Her favorite part of teaching is searching for approaches to help struggling students to cope with challenging material.

Publications:

 • Narymbetova, K. (2019, august). Elementary literacy program in Kazakhstan. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Babeshko, Y. & Narymbetova, K. (2019, august). Are you “instateacher”? Academic literacy through social network sites. Learning from the past for the future: Literacy for all. Copenhagen, Denmark.
 • Narymbetova, K., Kulichenko Y. (2016). Literacy and Education: raising the intellectual potential of Kazakhstan. Symposium proceedings New trends in Science and Education. pp. 76-78
 • Narymbetova, K, (2016). Literacy Assessment and Evaluation Practices in Kazakhstan: Teachers’ Perspective. Paper presented at the international conference 3rd Baltic – 17th Nordic Literacy Conference. Turku, Finland
 • Narymbetova, K. (2016). Kazakhstan in the works of American writers. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 82-115
 • Narymbetova, K. (2016). American image in Kazakh literature. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 116-138
 • Narymbetova, K. (2016). Poetry of Kanapiyanov, Kenzheyev and Kodar in foreign publications. In Y.K. Kalizhanov (Eds), Kazakh-American Literary relations: Present and Future. pp. 212-231
 • Narymbetova, K. (2017, April). Literacy assessment and evaluation practices in Kazakhstan: teachers’ perspective. Paper presented at the international conference “Governance and Communication: Between Modernity and Post-Modernity”, KIMEP. Almaty

Karina Narymbetova,
Senior Lecturer, CSc
LC Deputy Director
Language Center, KIMEP University
2, Abai Ave., 050010, Almaty
tel # 7 727 270-43-71, ext 2617
nkarina@kimep.kz


Mr.-John-Sedwick-Westbrook

John Sedwick Westbrook , MFA, MA

(English) Senior Lecturer

Толығырақ:

John Westbrook holds an MFA in Creative Writing, with a concentration in poetry, from the University of Florida (2012, USA). He completed an MA in English at the University of Tulsa (2017, USA) and a BA in English at the Rice University (2009, USA).

His research interests include contemporary Anglophone poetry, poetry in translation, and creative writing pedagogy. He formerly served as assistant poetry editor for the American literary journal Subtropics and now serves as co-editor of KIMEP’s new humanities journal Language, Culture, Environment. His poems and translations have appeared in publications such as the Manchester Review, the New Criterion, and the Southern Review.

Mr. Westbrook teaches Academic Reading and Writing II and Introduction to Films.


Dr.-Vivienne-Ruth-Westbrook-2

Vivienne Ruth Westbrook, PhD

(English) Professor

Толығырақ:

Dr. Vivienne Westbrook received her Ph.D. in Reformation Biblical and Cultural Translation from the University of Manchester (1998), her M.Phil. in Renaissance Paratext (1995) and her M.Ed. in Educational Psychology (2000). She received her M.A. in Screenwriting from the University of London and The London Film School (2008). She holds a range of degree-level qualifications, including Business Studies (1984), Literary Studies (1992), English Literature and Language (1994), Psychology (2000) and Teaching English as a Foreign Language (2018).

Her current research interests and expertise include Renaissance culture and its subsequent transformations and adaptations, philosophies of humour, maritime environmental humanities and screenwriting. She is the General Editor of the two Routledge series: Humour in Literature and Culture, and Oceans, Seas and Shorelines: a natural and cultural environmental history. She has three books and two more series currently in process. She is an experienced international conference presenter and book and journal editor who has also published five books, sixteen articles and twelve book chapters. Her eighteen scripts for teaching Business English have been televised in China and Taiwan repeatedly. Her most recent work is Westbrook, Vivienne and Shun-liang Chao (Eds.), Humour in the Arts: New Perspectives(London and New York: Routledge, 1 August, 2018; 2019) and Westbrook, Vivienne, Shaun Collin, Dean Crawford and Mark Nicholls, Sharks in the Arts: from Feared to Revered(London and New York: Routledge, 17 May, 2018).

Dr. Westbrook has devised and taught numerous graduate courses, and supervised theses, in the areas of Renaissance Literature and Culture, Film Adaptation, Humour and Screenwriting. She is currently teaching undergraduate courses in Academic Writing, Creative Writing and Shakespeare for Business.


Dr.-Basem-Ibrahim-Malawi-Al-Raba

Basem Al-Raba’a, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Dr. Basem Al-Raba’a holds a dual Ph.D. in Linguistics and Near Eastern Languages and Cultures from Indiana University Bloomington (2017, USA). He completed his MA in Near Eastern Languages and Cultures at Indiana University Bloomington (2013, USA), his MA in Linguistics at Yarmouk University (2009, Jordan), and his BA in English Language at Yarmouk University (2004, Jordan).

His main area of research is Arabic syntax, but his work also focuses on the morphosyntax-semantics interface. He has been particularly working on reflexivity, reciprocality, transitivity, theta and Case marking, and participles. Other areas of interest include Arabic phonology and sociolinguistics.

Dr. Al-Raba’a teaches undergraduate and graduate courses, such as Language and its structure I: Phonetics and Phonology, Language and its structure II: Morphology and Syntax, Introduction to Language and Society, and Language Analysis for Language Instructors: Formal and Functional Grammars.


Askat Tleuov

(English) Askat Tleuov

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


George Rueckert (5)

(English) George Rueckert, PhD

(English) Assistant Professor for English and Translation,
Director of Undergraduate and Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Kara Kathleen Fleming (8)

Kara Fleming, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

PhD in Linguistics, University of Hong Kong, Hong Kong, China (2015)

M.St. General Linguistics and Comparative Philology, University of Oxford, UK

Kara Fleming is an assistant professor in the Language Center. She received her Ph.D. in Linguistics from the University of Hong Kong and her M.St. in Linguistics from the University of Oxford. Her research interests include language ideologies, language policy, multilingualism, and the relationships between language and ethnic and national identity. Her work has appeared or is forthcoming in several international peer-reviewed edited volumes and journals, such as Language Ecology, and her monograph co-authored with Umberto Ansaldo, Revivals, nationalism, and linguistic discrimination: Threatening languages, is forthcoming with Routledge in 2020.

Dr Fleming teaches graduate courses including Introduction to Linguistics; Sociolinguistics; and Curriculum and Materials Development for TESOL; her undergraduate teaching includes Fundamentals of Linguistics; Language in Society, and academic English courses.

Selected publications:

Fleming, K., & Ansaldo, U. (forthcoming). Threatening languages: Revivals, nationalism, and linguistic discrimination. London: Routledge.

Fleming, K. (in preparation b). Poststructuralist approaches to language contact. In U. Ansaldo & M. Meyerhoff (Eds.), Routledge Handbook of Pidgin and Creole Languages. London: Routledge.

Fleming, K. (2019a). Language, scale, and ideologies of the national in Kazakhstan. In S. Dovchin & T. Barrett (Eds.), Critical Inquiries in the Studies of Sociolinguistics of Globalization. Multilingual Matters.

Fleming, K. (2019b). Who is “diverse”?: (In)tolerance, education, and race in Hong Kong. In J. Gube & F. Gao (Eds.), Education, ethnicity and equity in the multilingual Asian context. Springer.

Fleming, K. (2018). Transformative multilingualism?: Class, race and linguistic repertoires in Hong Kong. In J. Jaspers & L. M. Madsen (Eds.), Languagised lives: Fixity and fluidity in sociolinguistic theory and practice. London: Routledge.

Fleming, K. (2017). Hong Kong’s language ecology and the racialized linguistic order. Language Ecology, 1(1), 25–43. https://doi.org/10.1075/le.1.1.03fle

Fleming, K. (2015a). Constructing categories in a multilingual Hong Kong school. In M. O’Sullivan, D. Huddart, & C. Lee (Eds.), The future of English in Asia: Perspectives on language and literature (pp. 75–92). London: Routledge.

Fleming, K. (2015b). Ideology, identity, and linguistic repertoires among South Asian students in Hong Kong (Unpublished Ph.D. Thesis). University of Hong Kong, Hong Kong.


Konstantinos Kristofer Dimitriou (6)

(English) Konstantinos Kristofer Dimitriou

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Maganat Shegebayev (1)

(English) Maganat Shegebayev, MA TESOL

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Su Jin Lee (1)

(English) Su Jin Lee, PhD

(English) Assistant Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.