evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
accounting

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ бакалавры (ВАСТА)

«Бухгалтерлік есеп және аудит» (BACTA) бағдарламасының мақсаты – мультимәдениетті және қарым-қатынастық дағдыларға ие, өзінің қызмет саласында қазіргі таңдағы ғылыми және практикалық деңгейде қоғамдық маңызы бар мәселелерді жоғары кәсіби деңгейде және шығармашылық жолмен шеше алатын, сонымен қатар жоғары әлеуметтік және жеке жауапкершілігі бар, бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу салаларында кәсіптік қызметті жүзеге асыра алатын жоғары білікті кадрларды даяралу.

ВАСТА бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін түлектер келесілерді жүзеге асыра алатын болады:

 • Тиімді ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас мақсатында ағылшын тілінің кәсіби деңгейін көрсету;
 • Бизнес үрдістер мен жобаларға байланысты басқарушылық мәселелерді шешу барысында математикалық және статистикалық талдау құралдарын, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана шеберлігін көрсету;
 • Бизнестің, басқарудың және көшбасшылықтың (менеджмент, маркетинг, операцияларды басқару және іскерлік құқық) негізгі қағидаларын таныту және қолдану, сонымен қатар басқарушылық мәселелерді шешу мақсатында теорияны практикаға енгізу;
 • Бизнес операциялармен байланысты және қаржылық есептіліктерді дайындауда, сондай-ақ қаржылық талдауға және компания ресурстарын ұтымды бөлуге қатысты деректерді жинаудың заманауи әдістерін көрсету және қолдану
 • бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы этикаға, жауапкершілікке және тұрақтылыққа қатысты бар және ықтимал мәселелерді анықтау және этиканың, жауапкершілік пен тұрақтылықтың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын қолдану арқылы нұсқаулар беру
 • компанияның шаруашылық операциялары туралы деректерді жинау және талдау, ХҚЕС пайдалана отырып қаржылық есеп беру
 • жедел және стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін басқару есебінің құралдарын пайдалана отырып, жедел ақпаратты жинау, жіктеу, синтездеу және талдау;
 • тәуекелдерді анықтау, тиісті бақылау және аудит рәсімдерін таңдау және қолдану, қорытындыларды дайындау және оларды негізгі мүдделі тараптарға жеткізу;
 • қаржылық және салық есептілігін жасау, басқару шешімдерін қабылдау, ішкі және сыртқы бақылау қажеттіліктері үшін қажетті деректерді жинау және өңдеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану
 • заңға және салық кодексіне сәйкес жеке және заңды тұлғаларға салық есептілігін жасау

Бухгалтерлік есеп пен аудит бакалавры дәрежесін алу үшін студент 146 КИМЭП кредитін (240 ECTS) өтуі қажет.
Келесі кестеде бухгалтерлік есеп пен аудит бағдарламасыныңы оқу жоспары көрсетілген.

Пән санаттары ECTS КИМЭП кредиттері
Жалпыбілімдік талаптар 56 36
Бағдарламаның негізгі талаптары 112 68
Негізгі мамандану талаптары 60 36
Қорытынды аттестация 12 6
БАРЛЫҒЫ 240 146

Бағдарламаның негізгі талаптары (112 ECTS/68 КИМЭП кредиті):

 • Міндетті пәндер (92 ECTS credits / 56 КИМЭП
  кредиті)
 • Таңдау бойынша пәндер (20 ECTS credits/12 КИМЭП
  кредиті)
Бағдарламамның негізгі талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндетті пәндер 92 56
BUS4251.1 Практика бағдарламасы I 2 1 30 КИМЭП кредиті
ACC4251.2 / ACC4211.2 Бухгалтерлік есеп бойынша практика бағдарламасы II/ Есептегі
прецеденттер (практика бағдарламасының алмастыруы)
2 2 60 КИМЭП кредиті және  BUS4251.1
ENG/GEN1100 Академиялық сөйлеу 5 3 ENG 1110/ GEN1010
ENG/GEN1121 Академиялық оқу және жазу 2 5 3 ENG 1120
KAZ2103 немесе RUS2103 Кәсіби қазақ тілі (орыс тілі) 3 2
FIN2105 Бизнес микроэкономикасы 5 3 ENG1120
FIN2106 Бизнес макроэкономикасы 5 3 FIN2105
MGT3001 Басқару негіздері 5 3 ENG1120
ACC2102 Қаржылық есеп I 5 3 FIN2105
FIN3121 Қаржылық менеджмент 5 3 ACC2102 FIN2105
IFS2203 Басқарушылық ақпараттық жүйелер 5 3 GEN/OPM1300/ 2301
MKT3130 Маркетинг негіздері 5 3 ENG1120
OPM3131 Операциялық менеджмент негіздері 5 3 GEN2402
GEN2402 Бизнсетегі статистикалық талдау 5 3 MATH1202/ GEN1201
ACC2201 Басқарушылық есеп I 5 3 ACC2102 FIN2105
FIN3101 Корпоративтік қаржы 5 3 FIN2105, ACC2102, FIN3121
LAW2202 Іскерлік заңнама 5 3
MGT4201 Бизнес стратегиясы және саясаты 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
OPM3011 Іскерлік деректерді талдаудың есептік әдістері 5 3 GEN2402
GEN1201 Бизнес және экономика үшін математика 5 3 жоқ
Таңдау бойынша пәндер 20 12
XXXX Электив 1 5 3
XXXX Электив 2 5 3
XXXX Электив 3 5 3
XXXX Электив 4 5 3
Барлығы 112 68

Негізгі мамандану талаптары (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS):

 • Міндеттті пәндер (27 КИМЭП кредиті / 45 ECTS) и
 • Таңдау бойынша пәндер (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)
Негізгі мамандану талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндеттті пәндер 45 27
ACC3101 Қаржылық есеп II 5 3 ACC 2102
ACC3201 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) I 5 3 ACC3101
ACC3202 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) II 5 3 ACC3201
ACC3110 Басқарушылық есеп II 5 3 ACC 2201
ACC4203 Аудит 5 3 ACC 3101
ACC3210 Қазақстандағы салық салу 5 3 ACC 2102
ACC4201 Қаржылық есептің жоғары деңгейі 5 3 ACC 3202
BUS3334 Бизнестегі әдеп, жауапкершілік және тұрақты даму 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2102
ACC4251.3 Бухгалтерлік есеп бойынша практика бағдарламасы  III 5 3 ACC4251.2 немесе ACC4211.2
Таңдау бойынша пәндер 15 9
ACC3204 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 5 3 ACC3202
ACC3205 Салық салу негіздері 5 3 ACC 2102
ACC3299 Бухгалтерлік есеп бойынша таңдаулы тақарыптар 5 3 ACC3202
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер 5 3 ACC 3101 және GEN/ OPM 1300 /2301
ACC4205 Бағаны есептеп шығару 5 3 ACC2201
ACC4208/FIN Қаржылық есепті талдау 5 3 ACC3110
ACC4209 Алаяқтықты тексеру негіздері 5 3 ACC3101
ACC4210 Халықаралық есеп 5 3 ACC3101
ACC4211 Бухглатерлік есептегі прецеденттер 5 3 ACC3202
ACC4216 Кәсіби аудит 5 3 ACC 4203
ACC4220 Салықтық жоспарлау 5 3 ACC 3210
ACC4240 Трансферттік баға белгілеу және көпұлттық кәсіпорындарға салық салу 5 3 ACC3205 немесе ACC3210
ACC4800 Бухгалтерлік есеп пен қаржыны сандық түрлендіру 5 3 ACC3101
ACC4880 Әлеуметтік желілер мен есеп 5 3 ACC3101
ACC4881 Тұрақты даму есебі 5 3 ACC3101
BUS4800 Заманауи бизнестегі прецеденттер 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
CIT3805 Ірі деректерді талдау 5 3 OPM3011
БАРЛЫҒЫ 36 60

Қорытынды аттестация (6 КИМЭП кредиті /12 ECTS)

Қорытында аттестация пәндері ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
BUS4271 Дипломдық жұмыс I 6 3 102 КИМЭП кредиті және GEN2402
ACC4272 Дипломдық жұмыс II 6 3 128 КИМЭП кредиті және BUS4271
БАРЛЫҒЫ 12 6

Бухгалтерлік есеп және аудит
бағдарламасының студенттері ұсынылған келесі мамандықтардың біреуін таңдай алады:

(1) Кәсіби бухгалтерлік есеп

(2) Аудит

(3) Салық салу

Кәсіби бухгалтерлік есеп (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
 Негізгі мамандық
бойынша міндетті барлық 9
пән
45 27
ACC3204 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 5 3
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер 5 3
 Төмендегілерден
кезкелген бір
пән:
ACC3299 Бухгалтерлік есепбойынша таңдаулы тақырыптар
ACC4211 ACC4208 Бухгалтерлік есептегі прецеденттер Қаржылық есеп анализі 5 3
ACC3212 Құнды есептеу
БАРЛЫҒЫ 60 36

Аудит (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Негізгі мамандық
бойынша міндетті барлық 9
пән
45 27
ACC4209 Алаяқтықты тергеу негіздері 5 3
ACC4216 Кәсіби аудит 5 3
Төмендегілерден
кезкелген бір
пән
ACC3204 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
ACC4211 ACC3212 Бухгалтерлік есептегі прецеденттер Есептегі ақпараттық жүйелер 5 3
БАРЛЫҒЫ 60 36

Салық салу (36 КИМЭП
кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Негізгі мамандық
бойынша міндетті барлық 9
пән
45 27
ACC3205 Салық салу негзідері 5 3
ACC4220 Салықтық жоспарлау 5 3
Төмендегілерден
кезкелген бір
пән:
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер
ACC4209 ACC4211 Алаяқтықты тексеру негіздері

Бухгалтерлік есептегі прецеденттер

5 3
ACC4240 Көпұлтты кәсіпорындарда тренсферртік бағаны белгілеу және салық салу
БАРЛЫҒЫ 60 36

БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚОСЫМША МАМАНДАНУ

Студенттерге бірнеше қосымша мамандану бойынша таңдау беріледі, бірақ қосымша маманданусыз да оқуды бітіруге
болады. Қосымша маманданусыз білім алу элективті пәндерді таңдауда көбірек мүмкіндіктер береді, себебі қосымша
мамандық студентті бекітілген тізімдегі пәндерді өтуге міндеттейді.

Қосымша мамандық алу үшін бизнес факультетінің барлық студенттері 9 КИМЭП кредитін немесе 15 ECTS кредитін
құрайтын пәндерден өту қажет. Бір пән негізгі және қосымша мамандық бойынша қатар есептелмейді.

Төмендегі кестеде ББФ студенттеріне қосымша мамандық бойынша қойылатын талаптар көрсетілген.

Қосымша мамандықтар Коды Пән атауы КИМЭП Кредиттері ECTS Пререквизиттер
 

 

Бухгалтерлік есеп (кез-келген 3 пән)

ACC3101 Қаржылық есеп II 3 5 ACC2102
ACC3201 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) I 3 5 ACC3101
ACC3202 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) II 3 5 ACC3201
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер 3 5  

ACC3101

 

ACC3110

Басқарушылық есеп II 3 5  

ACC2201

 

 

Қаржы

FIN3210 Корпоративтік қаржы 3 5 FIN3121,

ACC2102, FIN2105

FIN3220 Инвестициялар 3 5 FIN3121
FIN3101
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару 3 5 FIN3121
FIN3101
 

 

 

Ақпараттық жүйелер

(кез-келген 3 пән)

 

IFS3202

Бизнестегі деректер қорын басқару жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

CIT1303 Ақпараттық жүйелер және желілер  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

IFS3745 Ақпараттық қауіпсіздікті басқару  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

 

Компьютерлік қолданбалар

 

CIT2731

Бизнес графикасы  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

Немесе  GEN/OPM2301

 

CIT3734

Бизнестегі желілік технологиялар  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

Менеджмент (кез-келген 3 пән)

 

MGT3206

Көшбасшылық және уәждеме 3 5  

MGT3001

MGT3208 Жаңартпаларды басқару 3 5  

MGT3001

MGT3210 Халықаралық бизнес 3 5 MGT3001
MGT3212 Ұйымдық мінез-құлық 3 5  

MGT3001

 

 

Көшбасшылық

LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары және озық тәжірибелері 3 5  

MGT3001

LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларды қолдану 3 5  

MGT3001

LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық 3 5 LDP 3201

LDP4201

 

 

Адам ресурстарын басқару

MGT3204 Адам ресурстарын басқару 3 5  

MGT3001

MGT4208 Даярлау және даму 3 5 MGT3204
 

MGT4210

Сыйақы және өнімділік менеджменті  

3

 

5

 

MGT3204

 

 

Кәсіпкерлік

MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері 3 5  

MGT3001

MGT3218 Бизнес моделінің жаңартпалары 3 5 MGT3211
 

MGT3217

Компанияны құру және дамыту  

3

 

5

 

MGT3211

 

Маркетинг

(MKT 3150  және

кез-келген 2 пән)

MKT3150 Стратегиялық маркетинг 3 5 MKT3130
MKT3201 Тұтынушы мінез-құлығы 3 5 MKT3150
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар 3 5  

MKT3130

MKT3214 Бренд-менеджмент 3 5 MKT3150
MKT4203 Маркетингтік зерттеу 3 5 MKT3150
Туризм және қонақжайлық бизнесі (MKT3221 және кез-келген 2
пән)
MKT3221 Туризм қағидалары мен практикасы 3 5 Жоқ
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 3 5 Жоқ
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі 3 5 MKT3130
MKT3223 Тауашалық туризм 3 5 Жоқ
MGT3216 Демалыс пен ойын-сауықты басқару 3 5 Жоқ
Анализ және ірі деректерді басқару (IFS4203 және кез-келген
2 пән)
IFS3202 Деректер қорын басқару жүйесі 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4203 Басқарушылық ірі деректерді талдау 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4302 Бизнес-аналитика қосымшасы 3 5 GEN/OPM1300 немесе

GEN/OPM2301; MKT 3130

CIT3908 Киберқауіпсіздік 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
CIT3816 Мобильді технологиялар және қолданбалар 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
Логистика және жеткізу тізбегін басқару (OPM 3205 және
кез-келген 2 пән)
OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару 3 5 OPM3131
OPM4201 Сатып алу және материалдық ағымдарды басқару 3 5 OPM3205
OPM4501 Тасымалдау және үлестіруді басқару 3 5 OPM3131

МАҚТАУ ҚАҒАЗДАРЫ

 Бакалавриаттың мамандандырылған бағдарламалары бойынша мақтау қағаздарын алу үшін студент
келесілерді жүзеге асыру қажет:

 1. Бэнг атындағы бизнес факультетінің бакалавриат бағдарламаларымен ұсынылатын сәйкес салада үш пәннен
  өту.;
 2. Тиісті мақтау қағазын алу үшін барлық міндетті пәндер бойынша жалпы ОҮБ (4.00-ден кем емес) талаптарын
  орындау
 3. Барлық пререквизиттерден өту (пререквизиттерден босату, қатар тіркелу, ББФ пәндеріне балама ретінде ӘҒФ
  пәндерінен өтуге рұқсат берілмейді).

«АУДИТ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC4203 Аудит
ACC4209 Алаяқтықты тексеру
ACC4216 Кәсіби аудит

«САЛЫ САЛУ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC3205 Салық салу негіздері
ACC3210 Қазақстандағы салық салу
ACC4240 Көпұлтты кәсіпорындарға салық салу

«КОРПОРАТИВТІ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» (9
КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN4224 Халықаралық қаржылық менеджмент
FIN4212 Бірігу және жұтылу
FIN4221 Инвестициялық банк ісі

«ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАР ЖӘНЕ
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ» (9
         
КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару
FIN4224 Қаржылық деривативтер
FIN4232 Қаржылық тәуекелдерді басқару және шешім қабылдау

«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР ЖӘНЕ БРЕНДИНГ» (9 КИМЭП
кредиті / 15
ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар
MKT3201 Тұтынушылар мінез-құлқы
MKT3214 Бренд-менеджмент

«ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ
ҮЙ БИЗНЕСІ» (9 КИМЭП
кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3221 Туризм практикасы мен қағидалары
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі/ MKT3223 Тауашалық туризм

/MGT3216 Демалыс және ойын-сауық бизнесін басқару

«КӘСІПКЕРЛІК» (9 КИМЭП кредиті / 15
ECTS)

Міндетті пәндер:
MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері
MGT321 8 Бизнес моделінің жаңартпалары
MGT321 7 Компанияны құру және дамыту

«ІРІ ДЕРЕКТЕРДІ
БАСҚАРУ» (9 КИМЭП
кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер
(
кезкелген 3
пән):
IFS3202 Дерекқорларды басқару жүйелері
CIT3805 Ірі деректерді талдау
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары
CIT3908 Киберқауіпсіздік
CIT3816 Мобильді технологиялар мен қоданбалар

«ЛОГИСТИКА» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару
OPM4201 Сатып алу мен материалдық ағымдарды басқару
OPM4501 Тасымалдау және үлестіруді басқару

«КӨШБАСШЫЛЫҚ» (9 КИМЭП кредиті / 15
ECTS)

Көшбасшылықты дамыту бағдарламасыны мақсаты – студенттердің қазақстандық бизнес пен үкіметте маңызды
лауазымдарға ие болуы үшін қажетті дағдыларды дамыту. Бағдарлама оқытушының жетекшілігімен практикадан өтумен
аяқталатын көшбасшылық дағдыларын іс жүзінде қолдануға басты назар аударылады. Төменде көрсетілген барлық
бағдарлама талаптарын орындаған студенттер Көшбасшылық бойынша сертификатқа ие болады.

 Міндетті пәндер
LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары мен озық тәжірибелері
LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларын практикалық қолдану
LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық

АСС2102 Финансовый учет 1 (3 кредита)Пререквизиты: нетЭтот предмет знакомит студентов с
финансовым учетом и рассматривает такие темы, как: принципы и концепции бухгалтерского учета, цикл
бухгалтерского учета, включая регистрацию операций; подготовку финансовой отчетности, корректировку и закрытие
счетов на право собственности, партнерские отношения и корпорации. Предмет также рассматривает: бухгалтерский
учет для торговли, наличные средства; временные инвестиции и дебиторские задолженности; материальные запасы и
себестоимость реализованной продукции; основной капитал, естественные ресурсы и нематериальные активы.АСС3101
Финансовый учет 2 (3 кредита)
Пререквизиты: АСС2102 (АСС2101 или АСС1201)Данный предмет
продолжает знакомить студентов с финансовым учетом и адресует следующие темы: организация и деятельность
корпораций; корпоративные сделки; представление отчетов по прибыли и нераспределенным доходам; доходы в расчете
на акцию; облигации, как денежные обязательства и инвестиции; отчет о движении денег,  вложения в акционерный
капитал и международная деятельность.ACC2201 Управленческий учет I (3
кредита)
Пререквизиты: ACC2102 (ACC2101
или  
AC1201)Предыдущее название: Управленческий учетДанный предмет знакомит
студентов с основными концепциями ценового и управленческого учета. Предмет знакомит
студентов с внутренним использованием финансовой информации. Предмет рассматривает такие темы, как: системное
проектирование (производственный заказ и калькуляция издержек производства по процессам), динамика затрат,
анализ безубыточности, переменные затраты, калькуляция затрат по функциям, планирование прибылей, нормативные
издержки, бюджетирование и отчетность с раскрытием показателей направлений деятельности. По возможности
изучаются и другие темы. АСС 3110 Управленческий учет 2 (3 кредита)Пререквизиты:
АСС2201
Предмет не может быть пройден студентами, получившими кредит за ACC3203Предыдущее
название: Производственный учет 1
Данный предмет построен на использовании основных ценовых и
управленческих концепций руководителями в
организациях. Данный предмет знакомит студентов с основными концепциями производственного учета и учит их
измерять, анализировать и готовить финансовую и другую информацию. Рассматриваемые темы могут включать: анализ
безубыточности, заказную калькуляцию издержек, калькуляцию затрат по функциям, бюджетирование, определение
ценообразования и процесса принятия решений при наличии соответствующей информации, а также решения по
ценообразованию.

 

ACC3200 Вопросы этики в бухгалтерском учете (2 кредита)

Пререквизиты: ACC2201

Предмет предназначен для понимания студентами значения этики, различных аспектов морального рассуждения и того,
каким образом моральные рассуждения используются для этического принятия решений, а также для изучения
инструментов и методов анализа этических ситуаций и использования этих инструментов для принятия этических
решений. Конкретные темы включают в себя: идентификацию заинтересованных сторон, разработку кодексов
корпоративного поведения, влияние деловой этики и корпоративного поведения на корпоративное управления, важность
этики в области управленческого учета, внутреннего аудита и некоммерческих бухгалтерских и юридических вопросов
ответственности, с которыми сталкиваются бухгалтеры.
ACС3201 Средний уровень финансового учета I (3 кредита)

Пререквизиты: ACС3101 (или АСС2101)

Этот предмет начинается с тщательного анализа вопросов по бухгалтерскому учету, рассматриваемых в Финансовой
учете. Предмет рассматривает некоторые из следующих тем: процесс бухгалтерского учета, финансовый учет и
финансовая отчетность, отчет о доходах и расходах и отчет о нераспределенной прибыли, балансовый отчет и отчет о
движении денег, признание дохода и определение дохода, денежные средства и задолженности, оценка материальных
запасов, отклонение от цен приобретения и оценка стоимости материальных запасов.

ACC3202 Средний уровень финансового учета II (3 кредита)

Пререквизиты: ACС3201

Данный предмет продолжает проведение тщательного анализа и развития вопросов финансового учета. Среди
рассматриваемых тем, следующие: бухгалтерский учет основных средств, нематериальные активы и естественные
ресурсы; инвестиции; текущие обязательства и непредвиденные расходы; облигации (инвестиции и кредиторская
задолженность) и многолетние векселя к оплате, лизинг; учет подходного налога; капитал акционеров, включая
авансированный капитал, нераспределенные доходы и дивиденды; и доход в расчёте на акцию.

ACС3204 Международные стандарты финансовой отчетности (3 кредита)

Пререквизиты: ACС3202

Практика проведения отчетности значительно отличается по всему миру. В настоящее время Казахстан требует
использования Международных стандартов отчетности в деловых операциях. Этот предмет заполняет пробелы между
планами бухгалтерских счетов, методами общепринятого бухгалтерского учета и методами международных стандартов
финансовой отчетности. По прохождении предмета, студенты будут готовы вести бизнес в Казахстане, используя
прошлый опыт и современные методы.

 

ACС3205 Основы налогообложения (3 кредита)

Пререквизиты: ACС2102 (или АСС2101)

Этот предмет делает обзор концепций, структуры и политики налогообложения. Среди рассматриваемых тем, следующие:
виды налогов и юрисдикция их использования, налоговая политика и стандарты твердого налога, налоги в качестве
издержек операций, планирование подоходного налога, налогооблагаемый доход от деловых операций, приобретение
собственности, распоряжение и вычеты на возмещение затрат.

ACС3210 Налогообложение в Казахстане (3 кредита)

Пререквизиты: ACC2102 (или ACC2101)

Данный предмет проводит обзор налоговой структуры, включая концепции и политику, формирующие закон. Упор
делается на основные концепции, применяемые ко всем налогоплательщикам, и на налогообложение лиц. Предмет также
охватывает налогообложение операций с собственностью, периоды и методы бухгалтерской отчетности, корпоративную
формулировку и налогообложение дохода, а также налогообложение товариществ и корпораций.

АСС3212 Информационные системы учета (3 кредита)

Пререквизиты: АСС3101 (АСС2101 или АСС1202) и GEN2301 (IS2201,  CIT1712 или GEN1300)

Предмет, не может быть пройден студентами, получившими кредит за IFS3212

Данный предмет рассматривает вопросы компьютерного учета. Предмет изучает навыки, необходимые для использования
современных приложений по бухгалтерскому учету для эффективного процесса принятия решений. Через личный опыт
работы с подобными приложениями, студенты получают навыки, необходимые для эффективного и аккуратного
манипулирования информацией для получения полезной информации. В конечном итоге ожидается, что студенты
развивают практические навыки для разрешения обычных деловых ситуаций. Предмет включает обсуждения по принципам
бухгалтерских приложений и сконцентрирован на эффективных методах использования приложений в сфере бизнеса.

 

ACС3299 Избранные темы бухгалтерского учета (3 кредита)

Пререквизиты: ACС3202

Предмет исследует частные вопросы бухгалтерского учета. Темы варьируются в зависимости от предпочтений студентов
и преподавателей.

ACС4201 Высший уровень финансового учета (3 кредита)

Пререквизиты: ACС3202

Этот предмет построен на среднем уровне предметов по бухгалтерскому учету, развивая профессиональное суждение, а
также более технические навыки, необходимые студентам в их карьере в области бухгалтерского учета, аудита или
финансов. Среди рассматриваемых тем, следующие: слияние компаний, консолидированная финансовая отчетность,
межкорпоративные инвестиции, факторы, влияющие на интересы собственности, сегментированная и промежуточная
отчетность, учет международной деятельности, операции с иностранной валютой, перевод иностранных операций и учет
иностранных операций.

AC4203 Аудит (3 кредита)

Пререквизиты: ACC3101

Основной уклон этого предмета делается на процесс принятия решений аудитора, как в проведении аудита финансовой
отчетности, так и в проведении аудита внутреннего контроля над финансовой отчетностью. Предмет преподает
фундаментальные концепции и методики, включая: определение характера и количества доказательств, необходимых
аудитору, принимая во внимание индивидуальные обстоятельства каждого дела; требования, выдвигаемые
необходимостью соответствия Акту США Сарбейнса-Оксли 2002 года и разделу 404, имеющему отношение к внешнему
контролю; технологии, электронную коммерцию и мошенничество.

 

ACC4205 Калькуляция стоимости (3 кредита)

Пререквизиты: ACC2201

Калькуляция стоимости подразумевает измерение, анализ и сообщение финансовой и нефинансовой информации,
касающейся расходов на приобретение или использование ресурсов в организации. Управление затратами относится к
подходам и мероприятиям, осуществляемым руководителями для использования ресурсов с целью повышения показателей
для клиентов и достижения организационных целей. Темы, затрагиваемые на данном предмете: основной бюджет и
функциональный бухгалтерский учет, гибкие бюджеты, прямые и накладные отклонения от нормативных затрат и
контроль менеджмента, инвентаризация затрат и анализ потенциала, решения по ценообразованию и управлению
затратами, система управленческого контроля, трансфертное ценообразование, управление производительностью,
компенсации и multinational considerations.

 

ACС4209 Расследование мошенничества (3 кредита)

Пререквизиты: ACC3101

Предмет предоставляет студентам фундаментальные и практические знания в отношении мировых угроз мошенничества, и
готовит к работе по борьбе с мошенничеством. Студенты смогут определить и оценить соответствующие факторы риска,
получив знания современного аудита, где законодательство либо стандарты требуют определения факторов
мошенничества. Знания, полученные по этому предмету, обычно не изучаемые стандартным предметом по
профессиональному аудиту по причине нехватки времени, должны послужить в качестве инструментов для определения
мошенничества при проведении любых проверок.

ACC4210 Международный учет (3 кредита)

Пререквизиты: ACC3202

Цель предмета — дать студентам базовые знания относительно того, почему практика бухгалтерского учета отличаются
от страны к стране. Кроме того, предмет стремится познакомить студентов с различными аспектами гармонизации по
различным процедурам бухгалтерского учета разных стран для того, чтобы студенты могли понять, каким образом
компании, работающие на международном уровне, справляются с отличиями бухгалтерского учета в странах, в которых
они работают. Затронутые темы включают: роль внутреннего аудита в международном бизнесе, сравнительные
международные управления финансового надзор, прозрачность и раскрытие информации, сегментная отчетность,
валютные операции и переводы, учет изменений уровня цен, корпоративное управление и управление глобальными
операциями, бюджетирование и оценка производительности.

 

ACС4211 Прецеденты в бухгалтерском учете (3 кредита)

Пререквизиты: ACС3202 или получение 90 кредитов

Данный предмет предоставляет студентам возможность применять полученные знания и навыки в адресации ряда
реальных вопросов, возникающих в организациях. Множество разнообразных случаев, в плане адресации вопросов и
различных организационных обстановок, представляют возможность активизировать обучение невозможное для получения
в реальной жизни. Более того, обучение может проходить без отрицательных последствий реальной жизни. Ожидается,
что студенты смогут развить и применить не только свои критические, аналитические навыки и навыки в принятии
решений, но также и навыки письменного и устного общения.

 

ACС4216 Профессиональный аудит (3 кредита)

Пререквизиты: ACС4203

Данный предмет углубляет знания, полученные на AC4203, до профессионального уровня, готовя студентов к занятию
должностей в международных бухгалтерских компаниях. Предмет разработан с целью углубления знаний студентов по
процедурам, стандартам аудита, а также навыкам необходимым для применения знаний в области аудита и другого рода
проверок.

ACC4220 Налоговое планирование (3 кредита)

Пререквизиты: ACC3210

Налоговое планирование представляет собой продвинутый курс по налогообложению, предназначенный для обеспечения
глубокого знания законодательства по прямым налогам и его влияние на принятие решений. Предмет включает в себя
основные компоненты международного налогообложения, такие как концепция постоянного представительства и принцип
независимости сторон, используемые для международных схем налогового планирования. На предмете также обсуждается
разница между законным налоговым планированием, уклонением от уплаты налогов, а также некоторые налоговые методы
планирования многонациональных предприятий. Курс дает теоретические и практические подходы. Кроме того, с целью
иллюстрации основных понятий будут использоваться ситуационные исследования и судебные решения. Предмет
предназначен для подготовки студентов, заинтересованных в работе в качестве консультантов по налоговым вопросам
в своей будущей карьере.

 

АСС4240 Налогообложение мультинациональных предприятий (3 кредита)

Пререквизиты: ACC3205 или ACC3210

Данный предмет рассматривает новые области налогообложения с направленностью на интерпретацию и применение
налогового законодательства в международной и сравнительной перспективе. Предмет рассматривает отдельные сферы
налогообложения в мультинациональных предприятиях, давая теоретическое и практическое руководство к
использованию сложных правил различной юрисдикции в момент управления возможностями налогообложения и его
проблемами. Предмет также рассматривает налоговые критерии финансовых отчетностей.

ACC4250 Кредитная программа практики (6 кредитов)

Пререквизит: наличие 90 кредитов

Практика – работа в компании и обучение без отрыва от работы. Практика предоставляет возможность применения
знаний по бухгалтерскому учету и аудиту, полученных на занятиях.

ACC4275 Диссертация (2 кредита)

Пререквизиты: 105 кредитов

Диссертация представляет собой исследовательскую работу в области бухгалтерского учета и аудита. Студенты
находятся под руководством члена ППС. Более подробная информация по написанию диссертации предоставлена в
правилах Университета КИМЭП по данному вопросу.

ACC4277 Государственный экзамен (1 кредит)

Пререквизит: согласно нормам МОН РК

Студентам необходимо сдать государственный экзамен. Подробная информация по данному требованию указана в
разделе, посвященном правилам Университета КИМЭП.

Оплата за обучение, взносы и стипендии
Как казахстанским, так и иностранным студентам предоставляются различные гранты за академические заслуги.
Во время обучения в Университете КИМЭП студенты также могут подать заявление на вакансию с неполной рабочей
занятостью в Университете.

Контактные данные отдела
Финансовой Поддержки
.


Стипендии и гранты

Nejat-Capar-

Nejat Çapar, Ph.D.

(English) Dean
Associate Professor of Management

Толығырақ:

Educational Background and Bio:

Nejat Çapar received his Ph.D. in Strategic Management from the Florida State University and MBA from Temple University. He has previously taught at the Florida State University, American University of Sharjah, and Bilkent University among others and has been a guest lecturer at various universities. His work has been published in the Journal of International Business Studies, Academy of Management Proceedings, and Journal of Business Ethics among others. He served as an Editorial Board Member for the Journal of International Management during 2010-2018, and as an ad-hoc reviewer for various other academic journals. He has been active in reviewing and presenting papers at the Academy of Management and Academy of International Business Conferences. His research interests include international diversification and performance relationships, the interrelationships between diversification, firm resources and performance, as well as cross-cultural differences in management.


yuliya frolova (1)

(English) Yuliya Frolova, DBA

Associate Dean for Undergraduate Programs
Associate Professor, Management area

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Liza Rybina (2)

Лиза Рыбина

Associate Professor for Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Mira-Nurmakhanova

Мира Нурмаханова

Chair of Accounting and Finance departments
Professor of Finance

Толығырақ:

Ассистант-профессор

Образование:

Доктор экономических наук (Ph.D.), Государственный университет Айовы, 2008 г.

Магистр экономических наук (MA), КИМЭП, 1999 г.

Доктор математических наук (Ph.D.), Казахский государственный университет, 1994 г.

Краткая биография:

Получила степень Ph.D. на кафедре экономики в Государственном университете Айовы. Кроме того, прошла несколько статистических предметов для получения дополнительной специальности в области статистики. Мое первое образование было связано с математикой, в 1997 г. я решила продолжить свое обучение и поступила на магистерскую программу КИМЭП в области экономики. Я получила стипендию от Программы по оказанию поддержки сфере высшего образования за отличную учебу в КИМЭП и окончила КИМЭП с отличием.

Одним из мотивирующим фактором продолжения послевузовского обучения после работы преподавателем математики в университете стало желание преподавать экономику. Мне посчастливилось преподавать в США во время работы над своей диссертации. За время пребывания в Айове я три года проработала в качестве ассистента преподавателей таких предметов, как макроэкономика, микроэкономика и промышленные предприятия. Кроме того, самостоятельно преподавала принципы макроэкономики на уровне бакалавриата. Основные интересующие области для преподавания: принципы экономики, денежные средства и банковское дело, финансовая экономика, экономика окружающей среды. Привлекает как преподавание прикладных, так и более теоретических курсов.

Преподаваемые в КИМЭП предметы:

Макроэкономика предприятия, корпоративные финансы, принципы финансов.

Научо-исследовательские интересы:

Байесов подход в эконометрике, экономика окружающей среды, финансовая экономика

Избранные публикации:

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. July 2011. “Kazakhstan – The Real Currency and Growth Challenge for Commodity Producing Countries”, Journal of Business and Policy Research, World Business Institute, Berwick (Cabell journal)

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. ”Managing the Natural Resource Curse of Central Asia”, Energy Economics, submitted for publication, under review.

Nurmakhanova M.Timing of fertilizer application,Proceeds of meeting, July 2008, Orlando, USA.

Nurmakhanova M. Crop choice model, Proceeds of meeting, July 2006, Los Angeles, USA.

Nurmakhanova M., Takabaev M.About Mathematical Modelling of Streams with Glacial Origin, in: Geographical Basis of the Sustainable Development of Kazakhstan. Almaty. 1998. pp. 561-565.

Nurmakhanova M. Optimization Methods – Principles for Curriculum Construction, in: Computerization of Pedagogic Education. Almaty. 1995. pp.68-70.

Nurmakhanova M., Takabaev M. Mathematical Modelling of Streams with Rainfall Origin, in: Direct and Reverse Problems for Differential Equations. Almaty. 1996. pp. 73-77.

Nurmakhanova M., Takabaev M., Tnishtikbayeva G.M. Non-stationary nonlinear processes in open streams, News of the Kazakh State University, Vol. 5. 1998. pp. 92-98.

Takabaev M., Nurmakhanova M. Numerical Modelling of Streams with Glacial Origin, News of the Kazakh State University, Vol. 4. 1996. pp. 178-193.

Inerbaev N., Nurmakhanova M., Takabaev M.Numerical Solution of Streams Movement, News of the Kazakh Academy of Science, Vol. 5. 1995. pp. 123-130.

Conference Presentations

1. Scientific seminar at Dublin Institute of Technology, November 2012, Dublin, Ireland. “The impact of bank market power on bank credit risk-taking and stability in Kazakhstan”

2. 9th Annual KIMEP International Research Conference, April 2012, Almaty. “The curse of Natural Resources: Is it a matter of degree or a Yes it exists/No it doesn’t exist question”.

3. Business and Social Science Research Conference, January 2010, Dubai. “Kazakhstan- the real currency and growth challenge for commodity producing countries”.

4. 4th workshop of Centre for Advanced Studies in Economics and Econometrics, June 2010, Faro, Portugal. “Effect of Oil Prices on Macroeconomic Performance of the Country”.

5. 6th Annual KIMEP International Research Conference, April 2010, Almaty. “Sustainable microfinancing practicies for Kazakhstan”.

Публикации (docx)

Контактная информация:

Тел.: 270-44-40, внут. 2348

Офис: 216a/Здание Достык

E-mail: miranur@kimep.kz


Alma Alpeissova (6)

(English) Alma Alpeissova, DBA, MA

(English) Chair of Management and Marketing departments
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Alimshan-Faizulayev

Alimshan Faizulayev, Ph.D.

Director Research, Associate Professor of Finance

Толығырақ:

Name: Dr. Alimshan Faizulayev

Position: Research Director / Assistant Professor, Bang College of Business.

Educational Background: Ph.D. in Finance, Eastern Mediterranean University, N. Cyprus.

Experience:

08.2019- Present => Assistant Professor/ Research Director BCB, Kimep University, Kazakhstan.

04.2021-Present  => Research Director (co-owner), London Center for Development, London , UK.

10.2021-Present => Member (non-voting) of the AIXQI Index Committee of Astana International Exchange (AIX).

01.2017-01.2021 => Investment Advisor/ Coordinator in CIS regions, Dovec Group of Companies, Cyprus.

01.2011-09.2017 => Project Manager, Dogus Yol Tourism (education and tourism), Turkey.

09.2015-01.2019 => Senior Lecturer, Eastern Mediterranean University, Cyprus.

01.2015-07.2015 => Guest Lecturer, American Hotel & Lodging Educational Institute, USA.

 

Research Interest:

-Conentional Banking, Islamic Banking,

-Energy economics

 

Research Articles:

Damira, A., Narimanovna, J. G., Lyazzat, Y., Rustamov, B., Faizulayev, A., & Bekun, F. V. (2022). Competition Determinants of Eurasian Economic Union Oil and Gas Companies . International Journal of Energy Economics and Policy12(2), 336–341. https://doi.org/10.32479/ijeep.12906 (Scopus, ABDC)

 

Isah Wada, Alimshan Faizulayev, Festus Victor Bekun (2021). “Exploring the role of conventional energy consumption on environmental quality in Brazil: Evidence from cointegration and conditional causality”,Gondwana Research, https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.06.009. ((SCI / SCOPUS Q2 IF:6.05)

 

Faizulayev, A. Wada, I. Kyzdarbekova, A. Parmankulova, I (2021). “What drives the banking competition in Islamic Finance Oriented Countries? Islamic vs Conventional banks.” Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0173 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Solomon,  P. N. Festus, V. B. Faizulayev, A. (2021) “Energy Consumption, Natural Resources, Urbanization, and Ecological Footprint in South Africa: The Moderating Role of Human Capital.”  International Journal of Energy Economics and Policy. https://doi.org/10.32479/ijeep.11099  (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Faizulayev, A, Bakitjanovna, KR, Wada, I. (2020) Revisiting the dynamic impact of external debt on economic growth in Nigeria: Cointegration and conditional causality analysis. J Public Affairs;e2538.  https://doi.org/10.1002/pa.2538 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Wada, I, Faizulayev, A, Khademolomoom, AH, Alzubi, A. (2020) Energy use, real output‐growth, FDI, energy‐intensity and CO2 emission; the case of Kazakhstan. J Public Affairs;e2300. https://doi.org/10.1002/pa.2300 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

Faizulayev A., Wada I. (2019) Spillover Effect of Interest Rate Volatility on Banking Sector Development in Nigeria: Dynamic ARDL Bound Test Approach. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_8(Scopus)

 

Faizulayev A., Wada I. (2019) What Drives the Banking Performance? Case of Eurasian Economic Union Countries. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_3(Scopus)

 

Hamed W., Faizulayev A. (2019) Does the Financial Performance of Banks Change During the Global Financial Crisis? The Case of Palestine. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_12(Scopus)

 

Faizulayev A., Bektas E. (2018) Profitability Determinants of Islamic and Conventional Banks During the Global Financial Crises: The Case of Emerging Markets. In: Ozatac N., Gökmenoglu K. (eds) Emerging Trends in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01784-2_17

 

Alimshan Faizulayev, Eralp Bektas & Abdul Ghafar Ismail 2018. “Profitability and persistency in the service industry: the case of QISMUT+3”, Service Industries Journal, https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1461210. (SSCI/ SCOPUS Q1 IF-6.539)

 


IMG_6805

Dana Abeuova, Ph.D.

(English) Director of the Center of Entrepreneurship and Innovation
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Dana Abeuova is an Assistant Professor in the Department of Management and Marketing at KIMEP University. She received her Ph.D. in Management from ESCP Business School, as part of the École Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne, France; M.S. in Information Systems from Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, USA; B.S. in Informatics from School of Informatics, Indiana University Bloomington, USA.

Her professional background is comprised of work in the private sector, academia, and international non-governmental organization. Her teaching experience includes lecturing at Kazakh-British Technical University in Kazakhstan and at ESCP Europe Business School in France.

Her research interests lie in the areas of new venture development and talent attraction in new entrepreneurial ventures.


Monowar Mahmood (2)

(English) Monowar Mahmood, Ph.D.

(English) Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Pleshko photo (2)

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Толығырақ:

Larry Pleshko (PhD. Marketing, M.B.A, B.S. Engineering) is a Professor of Marketing with more than thirty years of experience in university-level education. He has been a full-time faculty
member at a variety of universities around the world, including Barry University, UAE University, Kuwait University, Curtin University, and American University of Ras AlKhaimah. His
area of expertise is marketing management and strategy. Dr. Pleshko has published more than fifty international journal articles, mostly in the area of service businesses such as banking, fast-food restaurants, or coffee-shop retailing. His teaching is mostly centered upon marketing principles, marketing strategy, consumer behavior, market research, and promotion management


Halil Kiymaz, Headshot , Rollins College, Photo: Scott Cook

Halil Kiymaz, Ph.D.

Professor of Finance

Толығырақ:

Halil Kiymaz is a Visiting Professor of Finance at the BCB. Professor Kiymaz obtained his Ph.D. in

Financial Economics from the University of New Orleans, USA. His experience includes working as a Professor of Finance at the Crummer Graduate School of Business. Professor Kiymaz also taught at the University of Houston-Clear Lake, Bilkent University, and the University of New Orleans. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and has served at the CFA Institute in various capacities.


Vladimir Garkavenko (2)

Vladimir Garkavenko, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


elmira-bogovieva-e1413173424282

(English) Elmira Bogoviyeva, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


zhanat syzdykov (1)

(English) Zhanat Syzdykov, MPA

(English) Assistant Professor on Special Appointment Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nurlan Orazalin (3)

Nurlan Orazalin, Ph.D., DBA, CMA

Assistant Professor,
Accounting area

Толығырақ:
Name Nurlan S. Orazalin
Position Assistant Professor
Contact detail orazalin@kimep.kz

270-44-40, ext. 2183

Education background
 • Doctor of Business Administration in Accounting, KIMEP University, Kazakhstan
 • Master of Science in Accounting, Texas A&M University, USA

·        Bachelor of Accounting and Auditing, Kazakh State Academy of Management, Kazakhstan

·        Certified Management Accountant, the Institute of Management Accountants, USA

Overview Nurlan S. Orazalin has extensive teaching experience in the areas of accounting and finance. Dr. Orazalin has considerable practical and consulting experience and has worked with a variety of industries, including banking, oil and gas, constructions, communications, and manufacturing. In his current position, Dr. Orazalin teaches courses such as Introduction to Accounting, Managerial Accounting, Advanced Accounting, Financial Reporting and Management Control Systems, International Financial Reporting Standards (IFRS), Auditing, Financial Statement Analysis, Introduction to Finance, Modern Research in Accounting etc. He has DBA in accounting from KIMEP University, Kazakhstan and MS in accounting from Texas A&M University, USA. He is a Certified Management Accountant and a Member of the Institute of Management Accountants of USA, and provides consulting services for domestic and international companies/banks. His research and professional interests are primarily focused on financial reporting, corporate governance, corporate social responsibility, sustainability performance and integrated reporting, and fair value accounting. Dr. Orazalin is the author of several articles in peer- reviewed journals, book chapters, and conference proceedings. He received the best teacher award for outstanding teaching from KIMEP University in 2006 and the Kazakhstani business professor of the year award from the Lawyer, Academics and Consultants of Kazakhstan in 2009.
Research Interests
 • Corporate Governance and Corporate Governance Disclosures
 • Corporate Social Responsibility Reporting
 • Current topics in International Financial Reporting Standards
 • Sustainability Performance and Integrated Reporting
 • Accounting for derivatives and financial instruments
 • Fair Value Accounting
 • The Study of Capital Markets in Emerging Markets in CIS and Central Asia regions.
Selected Publications ·         Orazalin, N. (2018), Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Emerging Markets, International Journal of Business and Globalisation, accepted, forthcoming (SCOPUS listed)

·         Mahmood, M. and Orazalin, N. (2017), Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan’s oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy, Journal of Cleaner Production, Volume 164, pp. 389-397 (SSCI and SCOPUS listed)

·         Orazalin, N., Mahmood M. and Lee, KJ. (2016), Corporate governance, financial crisis, and firm performance: Lessons from top Russian Banks, Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 16 Issue 5, pp.798 – 814 (ABS and SCOPUS listed)

·      Orazalin, N., Makarov, R. and Ospanova M. (2015), Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia, Journal of Business, Economics and Finance, Volume 4, Issue 4,pp. 710-722

·      Orazalin N., Mahmood, M. and Lee, K.J. (2015), Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period, Journal of Accounting, Finance and Economics, Volume 5, No 1, pp. 46-55 

·         Mahmood, M., Orazalin, N. and Zhakupova, B., (2013), Fostering Creativity and Innovation Through Leadership, International Journal of Strategic Management, Volume 1, 2013, pp. 67-75

·         Bhasin, M., Makarov. R. and Orazalin, N., (2012), The Determinants of Voluntary Disclosure in the Banking Sector of Kazakhstan, International Journal of Contemporary Business Studies, Volume 3, No. 3,  pp. 60-71

·         Absar, N., Orazalin, N. and Mahmood M. (2012), Human capital reporting in emerging economies: A comparative study on the banking industry of Kazakhstan and Bangladesh, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 12, No. 3, pp. 28-36

·         Mailibayeva, Z., Makarov, R. and Orazalin, N. (2012), Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan, Journal of International Business and Economics, Volume 12, Issue 2, pp. 97-105

·         Orazalin, N. and Lee S.H. (2011), Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index, Journal of International Finance Studies, Volume 11, No. 1, pp. 126-132

Book Chapters

 • Makarov, R., Orazalin, N. and Mahmood M. (2014), “Corporate Governance and Voluntary Disclosure: A Study on the Banking Industry of Kazakhstan”, Governance in the new era: Cases and perspectives from top to bottom and left to right, Business Expert Press, New York, 2014.

Conference Papers

 • “Improving Regulatory Framework of Corporate Governance in Kazakhstan: The Role of International Organizations” (with Monowar Mahmood), International Conference: “Contested Global Governance, transformed Global Governors?” 2017, July, Bishkek, Kyrgyzstan
 • “Working Capital Management and Firm Performance: Evidence from Emerging Markets”, KBTU Business School Conference 2017, Kazakh British Technical University, Almaty, Kazakhstan
 • “The Effect of Corporate Governance on Sustainability Reporting”, 13th KIMEP International Research Conference (KIRC 2016). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • “Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Human Capital Reporting in Emerging and Developing Economies: Comparative study based on Banking sectors of Bangladesh and Kazakhstan”, IABE Conference 2012, June, Venice, Italy
 • “Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan”, the KIMEP International Conference 2012 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index” (with Sang Hoon Lee), IABE Conference 2011, June, Barcelona, Spain
 • “Business Combinations in the CIS – The Role of Individual Agents in Accounting for Control” (with Gavin Kretzschmar and Rashid Makarov), the KIMEP International Conference 2011 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Do Revaluations of Fixed Assets Really Provide Reliable Measurement in Financial Reporting?” 6th KIMEP International Research Conference (KIRC 2009). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • «Анализ финансового положения хозяйствующего субьекта». XXI век: Бухгалтерский учет и Аудит в Республике Казахстан. Конференция в КазГАУ. Алматы, Казахстан
Teaching Current Courses Taught

 

·         Financial Accounting

·         Management Accounting

·         Selected Topics in Accounting

·         International Financial Reporting Standards

·         Modern Research Studies in Accounting

·         Auditing

Grants
Awards
 • Best Paper Award, awarded at Eurasia Business Research Conference, 16-18 June 2014, Istanbul Turkey, by World Business Institute
 • Kazakhstani Business Professor of the Year Award, awarded at the 2009 Lawyer, Academics and Consultants Awards. Almaty, Kazakhstan, 2009


Maya Katenova (1)

(English) Maya Katenova, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Olga Uzhegova

(English) Uzhegova Olga, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Alexandr Ostrovskiy (1)

(English) Alexander Ostrovsky, DBA

(English) Assistant Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Uldana-Baizyldayeva-1

(English) Uldana Baizyldayeva, Ph.D.

(English) Assistant Professor
Bachelor of Information Systems

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


PHOTO-2023-01-05-20-38-19

Дария Айнекова

(English) Assistant Professor of OMIS

Толығырақ:

Старший адъюнкт-преподаватель

Образование:

Магистр экономики (MA), КИМЭП, Алматы, Казахстан, июнь 2003 г.

Бакалавр в области математики (B.A.), Казахский национальный государственный университет, Алматы, Казахстан, июнь  1997 г.

Основные преподаваемые дисциплины и опыт педагогической деятельности:

Шесть лет опыта преподавания макроэкономики, микроэкономики, денежных средств и банковского дела, дифференциального и интегрального исчисления, математических методов, количественных методов при проведении экономического анализа.

Научно-исследовательская деятельность:

Экономический рост, макроэкономика, экономическое моделирование.

Участие в образовательных и профессиональных ассоциациях:

Международная научно-исследовательская конференция КИМЭП “Глобальный бизнеса и трансформация рынка. Новые тенденции в Центральной Азии”,  22-23 апреля 2011 г. “Оценка источников экономического роста Казахстана”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП).

Шанхайская международная конференция по социальным наукам, 17-21 август 2011 г.,  “Темы роста казахстанской экономики в долгосрочной перспективе”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП). Участие в конференции прошло при финансовой поддержке КИМЭП.

Контактная информация:

Тел.: +7(727) 270-42-63, внут. 3063

Офис: 218/Зд. Валиханова

E-Mail: dariya@kimep.kz


zyro-image

Sekip Engin Mendi, Ph.D.

Assistant Professor, OMIS area

Толығырақ:

Dr. Engin Mendi received his PhD degree in Integrated Computing from University of Arkansas at Little Rock (UALR), two MS degrees, one in Applied Science from UALR and the other in Computational Engineering from Technical University of Munich, Germany and BS degree in Civil Engineering from Middle East Technical University, Turkey. Previously, he was a faculty member at Computer Engineering Department at Konya Chamber of Commerce Karatay University, Turkey, a software developer at Plasma Physics Institute at Max-Planck-Society, Munich, Germany, and a graduate intern at Wright Brothers Institute at US Air Force Research Lab, Dayton, Ohio and at IABG mbH, Munich, Germany. His research interests are in the areas of image-video processing, health informatics and mobile application development. He has published and co-authored more than 30 publications, over 10 journal papers, 1 book chapter and numerous conference papers.


zhakupova-bibgul

(English) Bibigul Zhakupova, MA

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Ruslan Safarov Photo

Ruslan Safarov, MSc

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:
Name Ruslan Safarov
Position Senior Lecturer of Accounting
Contact detail r.safarov@kimep.kz ; office phone: 270-44-40, ext. 2251
Education background MSc (International Accounting and Finance), Cass Business School, City University London, UK

BSc (Business Administration and Accounting), KIMEP, Kazakhstan

Certifications Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Teaching Current Courses Taught

– Professional Auditing

– Intermediate Accounting

– Financial Accounting

Practical Experience Ruslan has seven years of experience in audit and preparation of the financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards. Being part of UK team during 2013-2015 Ruslan was deeply involved into the audit of cross national companies with headquarters based in UK, US and Australia with the UK and US GAAP reporting requirements. On a top of that Ruslan participated in internal audit engagements with subsequent consultation on tax, financial reporting and risk management issues of the companies’ management based in CIS countries and UK.

Ruslan was involved into the audit engagements of clients from various industries including oil&gas, retail, banking and insurance. Key clients in portfolio are as follows:

·        In Kazakhstan: Caspi Meruerty Operating Company B.V., North Company Operating Company, Karachaganak Petroleum B.V., Phystech LLP, JSC SB Alfa Bank Kazakhstan, JSC Generali Life, Philip Morris Kazakhstan LLP, Nestle Food Kazakhstan LLP, Kelun Kazpharm LLP, Sadvik Mining & Construction LLP, Burda Alatau Press, Alsad Kazakhstan LLP

·        In the UK: Corona Energy LLP (UK based, part of Macquarie Group listed on ASE), DST Systems Inc. (UK based, NYSE listed), Danone LTD + Danone Waters LTD (UK based), Galliford Try Plc. (UK based, LSE listed).

Grants – Laureate of “Bolashak” State Scholarship


saule

Saule Dyussembina, CMA, MBA, MPhil

Senior Lecturer in Accounting

Толығырақ:

Senior Lecturer in Accounting


Akhliddin Ismailov (2)

(English) Akhliddin Ismailov, MBA

(English) Senior Lecturer of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Yevgeniya Kim (2)

(English) Yevgeniya Kim, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Oleg Vlasov, KIMEP University, Almaty, Kazakhstan

(English) Oleg Vlassov, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


hala

Hala Abdelmoneim Abdallah Abdelgaffar, PhD

Assistant Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Hala Abdelgaffar is an Assistant Professor of Human Resource Management and Organizational Behavior at KIMEP University.

Disciplines

 • Management
 • Human Resources
 • Organizational Studies

Research Interests

She is predominantly interested in the individual behavior and organizational socio-cultural climate and norms that influence the effectiveness of core human resource management processes, and the challenges facing business schools in mainstreaming responsible management education in their academic activities and practices. Her current research focuses on career shock facing employees during crises, workplace challenges facing females in the MENA region, and psycho-social behaviors at the workplace. She has a wide portfolio of teaching expertise in OB and HRM at various levels of Higher Education (Undergraduate, Master, and MBA), and she has previously held teaching posts at Estonian Business School (EBS) and the American University in Cairo (AUC).

Hala’s research interests lie at the heart of human resource management examining how individuals can be motivated, inspired, engaged, and developed to perform better and more effectively. Her work has been published in leading academic journals including the Journal of Management Development; The International Journal of Management Education; Journal of Workplace Learning; International Journal of Public Administration; International Journal of Organizational Analysis; Equality, Diversity, and Inclusion: An International Journal; International Journal of Contemporary Hospitality Management; Management of Environmental Quality: An International Journal; International Journal of Organizational Analysis; International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research; Journal of Family Business Management; Tourism and Hospitality Research; and Asia-Pacific Journal of Business Administration.

Awards and Recognition

Hala’s Ph.D. thesis review article on ‘Responsible Management Education: practices, outcomes, and Challenges’ won the 2022 Emerald Literati Award for Outstanding Paper. She graduated with an honorary BA in English language and literature, traveled as a Fulbright scholar to complete the international teacher training institute at Saint Bernardino, California, U.S.A., became a university fellow at AUC, Egypt, then later an international examiner for Cambridge Australia, and a certified UKIV and Life Skills examiner, Cambridge, UK, and was recently nominated and completed content creation for an open access national mega project with AUC.

Teaching

Her teaching, mentorship, and workshops are infused with insights from her research and consultancy, as well as her strong international experience (aside from her homeland Egypt, she has lived, worked, and/or studied as an academic scholar in Estonia, Germany, Belgium, Switzerland, U.S.A., and the Netherlands).

She is highly committed to the future of management education, and she is particularly interested in the development of early-career academicians.


mohd

Mohd Zain Bin Mohamed, PhD

Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor M. Zain Mohamed received his PhD (Management) from the Manchester Business School, University of Manchester, UK, in 1993. Prior to joining KIMEP University in August 2023, Prof. Zain was a Professor of Management in several AACSB/EQUIS accredited universities including Sultan Qaboos University, Oman; King Abdulaziz University, Saudi Arabia; Qatar University; University of Dubai, UAE; United Arab Emirates University; and Universiti Putra Malaysia. He was also a Visiting Professor at the college of business/economics of the Tashkent State Technical University, Uzbekistan, and the University of Mauritius. Before becoming an academic in December 1980, Prof. Zain was an IT Consultant with the Information Systems Consulting Division of Arthur Andersen & Company (now known as Accenture), Kuala Lumpur, Malaysia. Prof. Zain’s research interests are in the areas of innovation and technology management, information management, competitiveness of firms, entrepreneurship, and corporate strategies.  His publications have appeared in many refereed and scholarly international journals including Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Creativity and Innovation Management, Information & Management, International Journal of Information Management, International Journal of Innovation Management, International Journal of Project Management, Journal of Global Competitiveness, Journal of Islamic Marketing, Scandinavian Journal of Management, Services Marketing Quarterly, Social Behavior and Personality, Technovation, and Thunderbird International Business Review. Prof. Zain has also undertaken many consulting projects with public and private organizations in Malaysia in the areas of technology mapping, competitiveness of industries, project feasibility studies, market surveys, business processes and systems, and social & economic studies.


NORIZAN

Norizan Binti Mohd Kassim, PhD

Professor of Marketing, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor Norizan Mohd Kassim specializes in marketing and holds a Ph.D. from Southern Cross University in New South Wales, Australia, which she obtained in 2002. Her research interests are in cross-cultural studies, consumer behavior, service quality, customer satisfaction, customer loyalty, service innovation, the competitiveness of organizations, and entrepreneurship. She has collaborated actively with researchers in several other management disciplines. She has published numerous articles in reputable international journals, including the Journal of Business Research, the European Journal of Marketing, the Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, the Asia Pacific Business Review, the International Journal of Quality & Reliability Management, the International Journal of Innovation Management, and the Electronic Markets. Prior to her affiliation with KIMEP University, she held the position of Professor and Assistant Dean for Graduate Studies and Research in the College of Economics, Management, and Information Systems at the University of Nizwa in Nizwa, Oman. Since May 2019, she has been Technical Director for the Oman Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Project. Additionally, she held academic positions in universities accredited by AACSB in Malaysia and abroad. Some universities included in this list are the United Arab Emirates University, Qatar University, King Abdulaziz University, and the University of Dubai. Before pursuing an academic career, she acquired substantial expertise across multiple sectors, such as banking, finance, and stock brokerage, for a considerable period.


DENNIS

Dennis Orlenn Olson, PhD

Research Chair / Professor of Finance, Department of Accounting and Finance

Толығырақ:

Prior to coming to KIMEP, Dennis Olson was a visiting scholar at Oregon State University-Cascades in the USA. He holds a PhD in economics from the University of Wyoming (USA) and a Canadian Chartered Professional Accountant (CPA) designation, as well as the American professional designations of Chartered Financial Consultant (ChFC) and Chartered Life Underwriter CLU).

He has taught economics, finance, and accounting classes in the US, Canada, New Zealand, Denmark, Colombia, Oman, Kuwait, and the United Arab Emirates (UAE). His research primarily uses econometric techniques to address issues in banking, investments, corporate finance, economic efficiency, and public finance. This research has appeared in journals, such as, the Journal of Banking and Finance, International Journal of Accounting, Journal of Corporate Finance, European Economic Review, International Journal of Forecasting, Economic Inquiry, Southern Economic Journal, Energy Economics, Emerging Markets Review, and Financial Review.

Outside of academia, he is married with two grown children who previously accompanied him to various universities around the world. His hobbies include traveling, fishing, golf, chess, and learning languages.