evision-corporate-image
jouralists

Журналистика бакалавры

BAJ бағдарламасы медиа және коммуникациялар саласындағы мамандарды даярлайды да, студенттерге Қазақстандық және жаһандық медиа ортасында жұмыс істеу үшін қажетті практикалық, техникалық және мультимедиалық дағдыларды, әрі сыни ойлау қабілетін дамытып тереңдетуге мүмкіндіктер береді. Бағдарламаның бірегейлігі – студенттер Батыстық журналистиканың ең үздік дәстүрлері мен құндылықтарымен бағыттылып, БАҚ және PR саласындағы сандық дәуірінің заманауи трендтерінің үздік практикаларын біріктіріп ағылшын тіліндегі біртума контентті шығарып дайындауға үйренеді.

Журналистика бағдарламасы пәндердің теңдестірілген жиынтығын ұсынады да, медиа және коммуникациялар саласындағы студенттерді теориялық та, практикалық та тұрғыларынан даярлауға қажетті назар аударады. Студенттер ағылшын тілінің медиа стилистикасын тереңдеп зерттеу ахуалына түсіп, мультимедиалық платформалар үшін жаңалық мәтіндер мен баспасөз релиздерін жазуға үйренеді, сандық технологиялар мен алгоритмдердің қоғамға тигізген әсерін талдайды, мемлекеттердің медиа, қоғам және саясатқа әсерін зерттейді, подкастар жасайды, Adobe Spark және Tilda платформаларында вебөсайттар құрастырады, теледидар сюжеттеріне продюсерлік қолдау жасайды және ағылшын телінде шағын деректі фильмдер түсіреді.

Студенттер өз дағдыларын университет БАҚ-дарында іс жүзінде қолданады, бұлар: The KIMEP Times газеті, KIMEP Pie журналы және KIMEP SWAG студенттік радио ұйымы.

Бағдарлама журналистика, бұқаралық қатынастар, жарнама, медиа-менеджмент және коммуникациялар салаларында кәсіпқой болуға жоспарлайтындардың барлығына арналып отыр.

Оқытушылар құрамы
Бағдарлама оқытушылары – ғылыми зерттеулерін белсенді жүргізетін Қазақстан, Еуропа және Солтүстік Американың медиа (БАҚ) салаларындағы жоғары білікті кәсіпқойлар. Штаттағы оқытушылардың барлығы өз жұмыстарын халықаралық басылымдарда жариялайды.

Ұлттық рейтинг және халықаралық аккредитация

 • Бағдарлама Іскерлік әкімшілдік бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу қорынан (FIBAA) халықаралық аккредитациясына ие.

ВАJ оқу жоспары 

** бакалавр дәрежесін алу үшін студент 146 КИМЭП кредитін / 240 ECTS алуы қажет.

КИМЭП кредиттері ECTS
Жалпы білімдік талаптар 36 56
Негізгі бағдарлама талаптары 68 112
Бағдарламаның міндетті пәндері 36 60
Қорытынды аттестация 6 12
Міндетті кредиттердің барлығы 146 240

Жалпы білімдік талаптар (36 КИМЭП кредиті/ 56 ECTS) 

Студенттер жалпы білімдік пәндерді академиялық кеңесшілерден кеңес алып таңдауы керек. Төменде ВАJ бағдарламасының студенттері үшін кейбір ұсыныстар көрсетілген.

Жалпы білімдік талаптар каталогтың «Жалпы білімдік талаптар» тарауында түсіндіріледі. 

Негізгі бағдарлама талаптары – (68 КИМЭП кредиті/ 112 ECTS) 

Бағдарламаның негізгі пәндері: (32 КИМЭП кредиті/ 5 ECTS) 

Пән коды Пән атауы Кредиттер ECTS Пререквизитер
ENG1110 Академиялық сөйлеу 3 5
ENG1121 Академиялық оқу және жазу II 3 5
JMC3616.2 or JMC3615.2 Орыс тіліндегі / қазақ тіліндегі БАҚ үшін жаңалық хабарлар жазу 3 5 None
JMC2615 Жаңалық хабарлар жазу 3 5 JMC2605
JMC 4614 Медиялық талдау 3 5 None
JMC2607 БАҚ және коммуникациялардың әдептік және құқықтық мәселелері 3 5 None
JMC2605 БАҚ және қоғам 3 5 None
JMC 2612 Интернет және қоғам
PAD2700.2 Әлеуметтану негіздері 2 3 ENG0004
POL1704.2 Саясаттану негіздері 2 3 ENG0004
GEN1704.2
/ECN1101.2
Экономикаға кіріспе 2 3
JMC3611 Практика I 3 5 JMC2605
Барлығы 32 52

Негізгі бағдарлама талаптары:

Таңдау бойынша пәндер (элективтер) – келесі электрондық поштаға: css_coordinator@kimep.kz. әлеуметтік ғылымдар факультеті бағдарламалар үйлестірушісімен хабарласуыңызды өтінеміз.

Специализации (Majors)

 • Цифровая журналистика (Digital Journalism)
 • Связи с общественностью (Public Relations)

И следующие дополнительные специализации (minors):

 • Коммуникации (Communications)
 • Средства массовой информации и политика (Media and Politics)

JMC1601.2 Английский язык в медиа коммуникациях 1 (2 кредита)

Пререквизитынет

На предмете развиваются навыки журналистского и академического письма. Охватываемые темы: должное цитирование материала (используя как методы журналистики, так и академический стиль); выявление и предотвращение плагиата; правильное использование и отображение цитат; ясный стиль журналистского и академического письма. Студенты рассмотрят примеры хорошей академической и журналистской манеры письма, и подготовят свои собственные работы по каждому стилю. 

JMC2430.2 Исследование, чтение и письмо (2 кредита)

Данный предмет знакомит студентов с тем, как проводить исследования в научной среде. Некоторые из изучаемых тем: выявление, понимание и использование научных источников; правильное цитирование источников; документальное подтверждение исследований; выявление и избежание плагиата; подготовка аннотированной библиографии; базовая научно-исследовательская деятельность.

JMC2604 Компьютерный дизайн и редактирование (3 кредита)

Пререквизитынет

На этом предмете студенты узнают об основах компьютерного приложения, используемого в дизайне и редакции материала. Предмет дает студентам навыки, необходимые для редактирования материала и дизайна газетных/журнальных страниц. Изучаемые темы включают: схему рисунка, методы рисования и редактирования, рисование в иллюстрированных журналах, усвоение размеров, печати, рисования и основного 3D моделирования.

JMC2605 СМИ и Общество (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет рассматривают влияние медиа и СМИ на общество и его экономическое и политическое развитие. Предмет разработан с целью ознакомления студентов с теорией и исследованиями в сфере массовых коммуникаций. Предмет изучает отношения между индивидуумами и СМИ, и рассматривает роль и влияние СМИ на прогрессирующие социальные системы. Студентам, прошедшим GED2610 «Массовые коммуникации и общество» не стоит брать этот предмет. 

JMC 2607.4 Этические и правовые вопросы СМИ (4 кредита)

Пререквизитынет

Предмет предназначен для понимания журналистами и специалистами в области коммуникаций своих прав и обязанностей. Предмет исследует правовые и этические аспекты в прессе и в сфере общественных отношений Казахстана (местная практика) и других стран (международная практика). Этической часть предмета адресует новостные манипуляции, предвзятость, несправедливость, плагиат, фабрикацию, конфликт интересов. Правовая часть знакомит студентов с законом о печати и ключевыми понятиями казахстанской правовой системы, связанными с регулированием массовых и онлайн коммуникаций. 

JMC2608/GEN2812 Введение в связи с общественностью (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет предназначен для ознакомления студентов с теоретическими знаниями связей с общественностью и начальным практическим опытом. Предмет рассматривает основы процесса связей с общественностью и связанных с ним коммуникационных теорий. Предмет также знакомит студентов со стратегиями и тактиками связей с общественность, и изучает вопросы профессиональной этики связей с общественностью. Предмет предлагает студентам возможность использования некоторых стратегий и тактик, используемых для создания реальных кампаний по связям с общественностью для реальных клиентов. 

JMC2609 Психология в СМИ (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет рассматривает поведение и опыт журналиста или специалиста по связям с общественностью. Основные изучаемые темы включают личностные факторы, интеллект, восприятие, мотивацию, решение проблем, социальные отношения и межличностное общение. Студенты получат понимание важности этих факторов для специалистов СМИ. 

JMC2611 Введение в журналистику (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Предмет является введением в журналистику и изучает ее роль в обществе. Рассматриваемые темы включают: журналистику и демократическое общество, глобализацию и мировую направленность, профессиональный опыт. Студентов знакомят с ключевыми концепциями и вопросами этой области. 

JMC2612 Новые информационные технологии (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Этот практический предмет посвящен новым информационным технологиям и их влиянию на журналистику и связанные с ней области, а также на общество в целом. Студенты разовьют критическое понимание и практические навыки в области сетевых технологий цифровой информации. 

JMC2703 Фотожурналистика (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет охватывает ключевые понятия и навыки цифровой фотографии. Он объясняет композицию, экспозицию и освещение, а также такие передовые технологии, как работу с объектами для производства профессиональных портфолио и постпродакшн. Понимая традиции и существующие методы успешных фотографов, студенты учатся работать в качестве фотожурналистов, исследуя и разрабатывая свое собственное видение. Местные профессиональные фотографы посещают занятия для обеспечения реалистичных, стимулирующих фотографических навыков и возможностей. Этот практический курс относится к визуальной журналистике, как к основе для других важных категорий этой области, таких как коммерческая, пейзажная, художественная и портретная фотография. 

JMC2704 Увещевательные коммуникации (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет охватывает ключевые принципы, практику и контекст убеждений в нынешнюю эпоху изменения структуры массовой коммуникации в традиционных и онлайн сферах общения. База предмета — прикладная психология передачи сообщений. Мы охватим многие ключевые понятия убеждений, но в основном будем изучать практические способы убеждения. Большая часть предмета будет включать в себя обучение, критику, использование и практику основных передовых методов убеждения. Аналитическое и творческое мышление будет интегрировано в большинство проектов. Предмет также последовательно рассмотрит этические аспекты использования убеждений с точки зрения отдельных лиц, групп и обществ. 

JMC3201 Новостная Журналистика (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет делает упор на написание новостей и подготовку репортажей для печатных СМИ. Предмет изучает ценности написания новостей, основные навыки написания новостей, структуру истории новостей, стиля редактирования эй пи, грамматику и ее использование, а также основные навыки сообщения новостей. Студенты научатся писать газетные статьи по различным темам и вопросам. Предмет также изучает этические и правовые вопросы журналистской деятельности. 

JMC3211 Редактирование (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Заменяет BAIJ1603 Начальное редактирование

Данный предмет знакомит студентов с философией редактирования новостей и дает обширную практику в необходимых навыках. Предмет занимается вопросами значительного редактирования– хорошо ли подготовлена история, отсутствует ли информация, делающая историю неполной, является ли стиль истории подходящим или нет. Предмет также занимается незначительным редактированием — переход параграфов, грамматика, орфография, пунктуация и т.д. 

JMC3603 Новости бизнеса (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Предыдущее название предмета: Бизнес коммуникации

Данный предмет изучает то, каким образом журналисты пишут и редактируют бизнес статьи, и каким образом бизнесмены могут использовать свои знания в области практической журналистики для публикации статей о своих предприятиях. Рассматриваются такие важные статьи, как приобретение компаний, расширение или прекращение производства, административные изменения, новая продукция, счета прибылей и убытков и тому подобное. Также изучаются такие «истории» бизнеса, как инновационное исследование компаний, благотворительность компании и биографии интересных руководителей компаний. 

JMC3605 Политические коммуникации (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет изучает развитие и методы современных политических коммуникаций. Рассматривается то, каким образом политики и официальные лица правительства могут выражать идеи, получая согласие других официальных лиц и общественности в отношении этих идей. Предмет также рассматривает важность коммуникаций в политической кампании и то, как наилучшим образом взаимодействовать для получения или сохранения места. Так как основное искусство политических коммуникаций основано на голосовании, предмет рассматривает процесс проведения политического голосования и его важность. 

JMC3608 Журналистика Казахстана и СНГ (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Цель предмета – рассмотреть средства информации в Казахстане и других странах СНГ, включая региональные проблемы, имеющие отношение к журналистике. Предмет изучает возможные варианты использования СМИ в Казахстане, рассматривает их специфику и представляет новые способы. 

JMC3609 Основы медиа менеджмента (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет знакомит студентов с основными принципами медиа менеджмента. Рассматривается организация радио, телевизионных, журнальных и газетных предприятий. Предмет также рассматривает конкретные ситуации медиа организаций. 

JMC3611 Практика (3 кредита)

Пререквизиты: JMC 2605 СМИ и общество

Этот предмет помогает студентам развить рыночные навыки, которые в последствии студент может применить в профессиональной обстановке и начать поиск карьеры. Кафедра, совместно с руководителем практики, оценивает достижения студента. С разрешения кафедры предмет может быть пройден повторно с получением кредита. 

JMC3612 Практика 2 (3 кредита)

Пререквизиты: JMC 2605 СМИ и общество 

Данный предмет предлагает дополнительную подготовку в области, выбранной студентом. Студенты могут продолжить изучение предыдущей области или выбрать новую область изучения. Предмет разработан с целью предоставления практического знания области и возможности новых профессиональных знакомств. 

JMC3615.2 Написание новостей для русскоязычных СМИ (2 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет разработан с целью содействия студентам применить их навыки написания новостей в русскоязычных СМИ.  Студенты изучают язык СМИ и имеют доступ к русскоязычным СМИ. Материал предмета включает: понимание тем и словарный запас СМИ, применение принципов западных СМИ при написании новостей на русском языке. Предмет делает упор на подготовке заданий, нацеленных на развитие способности студентов в профессиональном написании новостей на русском языке для подготовки к работе в местной сфере СМИ.

JMC3616.2 Написание новостей для казахоязычных СМИ

Пререквизиты: нет 

Данный предмет разработан с целью содействия студентам применить их навыки написания новостей в казахоязычных СМИ.  Студенты изучают язык СМИ и имеют доступ к казахоязычным СМИ. Материал предмета включает: понимание тем и словарный запас СМИ, применение принципов западных СМИ при написании новостей на казахском языке. Предмет делает упор на подготовке заданий, нацеленных на развитие способности студентов в профессиональном написании новостей на казахском языке для подготовки к работе в местной сфере СМИ. 

JMC3622 Печатная журналистика (3 кредита)

Пререквизиты: JMC3201 Написание новостей

Данный предмет изучает написание статей в газетах и журналах. Предмет знакомит студентов с написанием статей, редактированием, внешним видом и производством журналов и газет. Предмет также учит студентов основам сбора новостей, написанию новостей, методам проведения интервью, методам редактирования новостей и дизайна.

JMC3623 Вещательная журналистика (3 кредита)

Пререквизиты: JMC3201 Написание новостей

Данный предмет наделяет студентов теоретическими и практическими знаниями телевизионного производства. Рассматривается сбор, оценка, подготовка и передача новости. Упор делается на написание вещательных новостей. Студенты учатся писать новости точным, ясным, красивым и лаконичным образом.

JMC3707 Вещательная журналистика на русском языке (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет принято брать после «Вещательной журналистики» для того, чтобы (1) продолжить развивать основные видео технические навыки и навыки вещательной журналистики, и (2) лучше подготовить студентов к потенциальной работе, в частности в доминирующей русскоязычной вещательной индустрии. Студентф будут продолжать развивать навыки работы перед камерой и за камерой, включая написание новостей/сценариев, редактирование видео и режиссуру. Они будут использовать свои навыки вещания в реальной среде, готовя новости и информационные программы.

JMC3708 Независимые исследования в сфере коммуникаций (3 кредита)

Пререквизитынет

По существу данный предмет позволяет студентам подготовить свой собственный силлабус, составив свои собственные цели обучения, деятельность и результаты. Данный вариант обучения дает студентам возможность изучать сферы и развить навыки, воспринимаемые ими как важные для их будущего. Для одних, такая работа как подготовка публикации может оказаться больше практической по своему характеру. Для других обучение может включать изучение тем, широко не охваченных на запланированных занятиях, таких как подготовка сценария к фильму или написание статей для журналов. Независимое обучение также может включать исследование материала,  необходимого для подготовки диссертационной работы. Тем не менее, студенты встречаются на семинарах, где каждый из них готовит обычные презентации по темам, относящимся к темам их независимого обучения, и принимают участие в обсуждениях.

JMC3709 Звукопроизводство (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет делает упор на развитие навыков производства аудио сегментов и сюжетов. Предмет знакомит с техническими аспектами цифрового аудио производства, а также методами аудио повествования. 

JMC4070.2 Дипломная работа (2 кредита)

Пререквизиты: JMC4701 Исследования в области коммуникаций

Студенту необходимо написать дипломную работу, проведя независимое исследование под руководством научного руководителя, который бы специализировался в потенциальной теме работы студента. Студенту необходимо сдать заявку на написание работы и получить письменное соглашение своего научного руководителя. 

JMC4080 Государственный экзамен (1 кредит)

Студенты сдают выпускной экзамен, оценивающий их компетенции в сфере СМИ и коммуникаций.

JMC4201 Написание новостей – продвинутый уровень (3 кредита)

Пререквизиты: JMC3201 Написание новостей

Данный предмет изучает усовершенствованные методы написания новостей для газет и журналов, что включает актуальные статьи, расследования и написание статей о правительстве, содержащих речи официальных лиц и встречи с представителями правительственных агентств. Студенты пишут о новостях происходящих за рамками Университета. 

JMC4209 Управление и стратегии связей с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты: JMC2608 Введение в связи с общественностью

Предмет изучает управленческие функции связей с общественностью, процесс исследования, планирования, коммуникаций и оценку сферы. Студенты будут обсуждать как реальные, так и гипотетические случаи в области связей с общественностью. Предмет предоставляет студентам знание и навыки для развития стратегических коммуникационных планов, используя методы и инструменты связей с общественностью. Предмет рассматривает специфики таких различных видов связей с общественностью, как деловые, некоммерческие и правительственные виды и т.д. 

JMC4601 Реклама и медиа продажи (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет изучает рекламу, рекламные принципы и их применение в медиа маркетинге. Также проводится анализ рекламных СМИ и подготовки рекламных кампаний. Будут изучаться конкретные случаи производства рекламы и студенты получат практический опыт. 

JMC4610 Выпуск новостей – продвинутый уровень (3 кредита)

Это практический курс редактирования новостей. Студенты научаться понимать процесс выпуска новостей, включая работу с текстом и работу с людьми. 

JMC4611.01 Профессиональный проект по связям с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты:  JMC4703 Защита репутации в кризисных ситуациях и JMC4209 JMC4209 Управление и стратегии связей с общественностью 

Студенты будут выполнять газетные, телевизионные/радио проекты и проекты по связям с общественностью под руководством преподавателей с кафедры журналистики и СМИ. Студенты должны обучаться на последнем курсе программы журналистики/средств массовой информации. 

JMC4611.02 Профессиональный проект по связям с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты:  JMC4703 Защита репутации в кризисных ситуациях и JMC4209 JMC4209 Управление и стратегии связей с общественностью 

Студенты подготовят проекты по связям с общественностью под руководством ППС кафедры журналистики и СМИ.

JMC4613.2 Онлайн журналистика 2: менеджмент онлайн публикаций (2 кредита)

Пререквизиты:  нет

Данный практический предмет знакомит студентов с планированием, разработкой, созданием и управлением комплексных новостей и информационных веб-сайтов, используя современную систему управлению содержимым. Студенты будут подготавливать онлайн публикации с мультимедийным содержанием. 

JMC4614 Медиа анализ (3 кредита)

Пререквизиты:  JMC 2605 СМИ и общество

Данный предмет показывает, каким образом и по какой причине необходимо анализировать широкий спектр медиа материалов. Студенты будут использовать разнообразное количество методов медийного анализа для разбора медийных посланий. 

JMC4615 Мультимедийные онлайн технологии (3 кредита)

Пререквизиты:  нет

Данный предмет знакомит студентов с интерактивными и мультимедийными технологиями онлайн, включая управление обучением, проведение конференций, обмен видео, социальные мультимедийные сети, создание и редакция видео материала и вирусный маркетинг. 

JMC4622 Подготовка рекламы, формат и стратегии (3 кредита)

Данный практический предмет посвящен эффективной презентации и формату. Предмет применим к рекламе и другим видам коммуникаций.

JMC4690 Особые темы в журналистике и СМИ

Пререквизиты: нет 

Обычно преподаваемые в форме семинара, темы этого предмета, будут варьироваться в зависимости от опыта преподавателей, приоритетов кафедры и потребностей студентов. Предмет может быть пройден за кредит повторно, в случае изменения его темы. 

JMC4701.4 Исследования в области коммуникаций (4 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет уровня бакалавриата предназначен для ознакомления студентов с ключевыми областями исследований и пробелами в исследованиях; основными теориями исследований в области коммуникаций и базовыми методами исследования. Цель предмета – подготовить студентов к пониманию процесса исследования, научить интерпретировать научные доклады и готовить свои собственные несложные исследовательские проекты.

JMC4702 Взаимоотношения правительства и СМИ (3 кредита)

Пререквизитынет

На предмете рассматривается роль взаимоотношений между специалистами правительства и СМИ в организациях и обществе. Цель – подготовить студентов к работе в этих сферах. 

JMC4703 Защита репутации в кризисных ситуациях (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Студенты узнают, как связи с общественностью могут предотвратить организационный кризис, и как с ним справляться, если он все-таки произойдет. Этот предмет предназначен для подготовки будущих специалистов по связям с общественностью к управлению кризисной ситуацией в своей компании. Предмет знакомит студентов с динамикой кризиса связей с общественностью и основными методами его разрешения. Предмет культивирует способность будущих специалистов видеть признаки потенциальных кризисов и предотвращать их на первоначальной «предупреждающей» стадии. 

JMC4704 Управление брендом/имиджем (3 кредита)

Пререквизитынет

Предмет по управлению брендом и имиджем рассматривает основные компоненты создания сильного бренда и безупречного имиджа. Предмет помогает студентам научиться создавать, поддерживать и, возможно, возвращать соответствующий собственный имидж в глазах заинтересованных сторон. Студенты будут изучать теории и концепции, имеющие решающее значение для благополучия организации, включая надежность, идентичность, имидж и репутацию. Цель данного предмета – овладеть основополагающими принципами управления брендом и имиджем, и применить эти знания для повышения личного или организационного имиджа.

JMC4705 Введение в документальный фильм (3 кредита)

Пререквизиты: нет

 

Это факультативный курс предназначен для студентов бакалавриата. В течение первых трех недель будут рассмотрены основы визуального письма, различные типы/углы кадров, специфика вокального исполнения. Темы включают в себя разработку историй, интервью с записью; сообщение, написание, редактирование и эфир сценариев документального фильма. Результат работы — производство индивидуального документального фильма. Этот предмет служит прекрасной возможностью для создания оригинального произведения для будущего портфолио студента.

 

JMC4706 Творческая мастерская (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет предназначен для студентов, желающих разработать творческие проекты в сфере коммуникаций. Основные темы предмета будут варьироваться в зависимости от требований студентов и ППС. 

JMC4707 Производство и монтаж вещания (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет является элективным и предназначен для студентов бакалавриата факультета журналистики и СМИ. Цель предмета – познакомить студентов с основными и передовыми навыками аудио и видео монтажа, техники воспроизведения голоса, производства аудио и видео материалов. На предмете будут представлены лучшие примеры звука, изображения и монтажа данной сферы. Студенты получат возможность применить свои творческие способности и оригинальные интерпретации в производстве и монтаже вещательных СМИ.

JMC4708 Трансляция публичных выступлений (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет поможет студентам улучшить навыки публичного выступления. Он научит студентов тому, как улучшить произношение, вокальное исполнение, высоту, интонацию и колебание голоса. Предмет также охватит изучение риторических и стилистических правил написания для благоприятного восприятия на слух. Теория также подготовит студентов к эффективным публичным выступлениям в различных жанрах.

JMC4713 Убедительные визуальные коммуникации (3 кредита)

Данный предмет изучает роль символов в коммуникациях, рассматривает то, каким образом символы служат для передачи смысла и влияют на процесс общения.

Стипендии и гранты
Как казахстанским, так и иностранным студентам предоставляются различные гранты за академические заслуги. Во время обучения в Университете КИМЭП студенты также могут подать заявление на вакансию с неполной рабочей занятостью в Университете.

Контактные данные отдела Финансовой Поддержки.

Оплата за обучение

Возможности обучения за рубежом
Студентам предоставляется возможность открыть для себя мир, участвуя в программах обмена длительностью один-два семестра, проводимых совместно со многими вузами-партнерами Университета КИМЭП. Предметы, пройденные в рамках программы обмена, засчитываются при получении диплома КИМЭП.

А также:
• Уникальная атмосфера академической свободы, международных контактов и качественного
образования
• Прохождение практики в ведущих Казахстанских СМИ, международных организациях, государственных органах и PR-компаниях.

Мансаптық мүмкіндіктер

Жұмысқа орналасу және практикадан өту мүмкіндіктері

Біз студенттерімізді келесідей мансаптық салалар үшін даярлаймыз:

 • Сандық журналист
 • Әлеуметпен байланыстар менеджері
 • Коммуникациялар маманы
 • Редактор
 • Әлеуметтік желілеріндегі маркетинг маманы
 • Медиа-өнімдер маманы
 • Жаңалық хабарламалар жүргізушісі
 • Копиратйтер
 • Сандық продюсер
 • Іс-шаралар ұйымдастырушы менеджер, және тағы басқалары.

Оқуды бітруден кейін 6 айдағы 100 %-дық жұмысқа орналасу көрсеткішімен, бұл бағдарламамыз сіздерді алуан түрлі мансаптық жолдар үшін дайындауға едәуір икемді.

Журналистика саласын оқысаңыз, сіз, әрине, журналист мансабына даяр боласыз, бірақ, оған қоса әлеуметпен байланыстар мен медиа саласын жалпылай алсақ, сонда да қызмет істеуге дайын тұрасыз.

Dinara Pisareva rev pic for web (1)

Динара Писарева Ph.D. (on leave for AY 2022-23)

Динара Писарева Австралия ұлттық университетінде PhD дәрежесін алды. Оның қазіргі…

Толығырақ:

Динара Писарева Австралия ұлттық университетінде PhD дәрежесін алды. Оның қазіргі ғылыми қызығушылықтары қолданбалы саясаттану саласында. Ол демократиялық емес институционалдық жағдайларда тиімді саясат нәтижелеріне қол жеткізу мүмкіндігі мен шарттары бойынша эксперименталды зерттеулерге қызығушылық танытады. Оның зерттеулері авторитарлық зорлық-зомбылық, әлеуметтік қозғалыстар және демократияландыру тақырыптарын қамтиды.
Соңғы жұмыстар:

• Автократтар және бейбіт отставкаға кету: мәдениетке негізделген түсініктеме (алдын ала басып шығару)
• Писарева Д. және Ибадильдин Н. (2022 жылы күтілуде). Постколониалдық теорияның Қазақстанға қолданылуы: элита және психикалық отарлау. Пальграв Макмиллан


Reidhead_profile_aihe2

Джейкоб Ридхэд, PhD

Ассистант-профессор Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасы Уәлиханов ғимараты, № 327…

Толығырақ:

Ассистант-профессор
Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасы
Уәлиханов ғимараты, № 327 офис
Email: j.reidhead@kimep.kz

Ғылыми-зерттеу қықығушылықтары

Саяси әлеуметтану
Шығыс Азия саясаты мен қоғамы
Әлеуметтік желілер
Есептеулі әлеуметтану
Зерттеу әдістемелері

Жарияланымдар

Cook, K. and Reidhead, J. A. (scheduled for publication in 2021). Social Trust. In Melenovsky, C. (Ed.). Routledge Handbook of Philosophy, Politics and Economics. Routledge.
Reidhead, J. A. (2020). Nomination Patronage and Party Splitting: Comparing Intraparty Politics in South Korea and Taiwan [Doctoral dissertation, Stanford University].
Reidhead, J.A. (2018). Prisoner’s Dilemma of Movement Nationalization: North Korean Human Rights in South Korea, 1990-2016. In Yeo, A. and Chubb, D. (Eds.). North Korean Human Rights: Activists and Networks. Cambridge University Press.

Білімі

Ғылым докторы (Ph.D), әлеуметтану, Стэнфорд университеті
Гуманитарлық ғылымдар магистрі, әлеуметтану,  Вашингтон университеті
Нақты ғылымдар магистрі, статистика, Огайо штатының университеті
Нақты ғылымдар бакалавры, математика, Аризона штатының университеті

Жұмыс тәжірибесі

Корея стартаптар мен кәсіпкерлікті дамыту институтының (KISED) және Сеул қаржылық-техникалық зертханасының кеңесшісі, «Plug & Play Korea», Сеул, Оңтүстік Корея
«Airbnb» жобасының зерттеушісі, Әлеуметтік ғылымдар зерттеу институты, Стэнфорд
Зерттеуші-талдаушы, «SMS Research», Гонолулу, Гавай
Азықтық жәрдемдесу бағдарламасының аға офицері, «Mercy Corps & USAID», Синыйджу, Солтүстік Корея
Кеңесші-талдаушы, статистикалық қеңес беру қызметі, Огайо штатының университеті

КИМЭП Университетіндегі оқытатын пәндер

GEN2501 Әлеуметтік ғылымдарға кіріспе –  Moodle, силлабус

Басқа жоо-ларда оқытатын пәндер

Есептеулі әлеуметтану, оқытушы, Стэнфорд университеті
Шығыс Азиянынң саяси экономиясы, оқытушы ассистенті, Шанхайдағы Нью-Йорк университеті
Кешенді жүйелер бойынша семинар, оқытушы, Стэнфорд университеті
Деректерді талдауға кіріспе, оқытуш ассистенті, Стэнфорд университеті

Жекебасылық ақпараты

Веб-сайты: seouljake.com
LinkedIn: Jacob Reidhead


Aslan Tanekenov

(English) Aslan Tanekenov

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын…

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Dennis Soltys (7)

(English) Dennis Soltys, Ph. D. in Political Science

Adjunct Professor,
Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Milen Nikolaev Filipov (3)

Milen Nikolaev Filipov, Ph. D. in Public Communications and Information Sciences

(English) Assistant Professor, Department of Media and Communication/College of Social Sciences

Толығырақ:

Research and Publications:

Filipov. M. et. al. (2017).  Do Bulgarian Schools Effectively Communicate with Their School Communities? Journal of School Public Relations,  37(2):163-202.

Filipov. M. (2016). Media Release – A Basic Genre in Public Relations. Journal of Contemporary Humanitaristics, 2016(1): 7-18. (co-authorship with Galya Hristozova).


Bahtiyar Kurambayev (1)

Bahtiyar Kurambayev, Ph.D. Mass Communications

(English) Assistant Professor, Department of Media and Communication/College of Social Sciences

Толығырақ:

Research and Publications:

 • Kurambayev, B., & Issenov, S. (2020). Aspiring Journalists Share Practical Obstacles in Journalism Professionalism. Journalism Practice. Available at https://www.tandfonline.com/eprint/2FWXRWHEZHXNQVXX5UEF/full?target=10.1080/17512786.2020.1864224
 • Kurambayev, B., & Freedman, E. (2020). Publish or Perish? The Steep, Steep Path for Central Asia Journalism and Mass Communication Faculty. Journalism & Mass Communication Educator, Available at https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1077695820947259
 • Kurambayev, B., & Freedman, E. (2020). Ethics and Journalism in Central Asia: A Comparative Study of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Journal of Media Ethics, 35(1), 31-44.
 • Kurambayev, B. (2020). “The Causes and Consequences of Plagiarism by Journalists in Central Asia” Asian Studies Review, 44(4), 691-708
 • Kurambayev, B.; Sheffer, M.; & Stepaniuc, E. (2019).”An Investigation of Job Satisfaction of Journalists in Central Asian Kyrgyz Republic.” Central Asian Affairs, 6(1), 47-67.
 • Kurambayev, B., & Chen, G. M. (2017). Offline Political Engagement Leads to Online Political Voice among Kyrgyzstan Bloggers. Media Asia, 44(3-4), 161-174.


Aigerim Kalybay (2)

(English) Aigerim Kalybay, Ph. D.

(English) Assistant Professor, Department of Economics/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Kudaibergenov Kanat Zhanzakovich (1)

(English) Kanat Kudaibergenov, Doctor of Science

(English) Adjunct Professor, Department of Economics/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Kristopher White (5)

Кристофер Д. Уайт (on leave for Fall 2022)

(English) Associate Professor, Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Faculty Profile

 1. Kristopher D. White
 1. Associate Professor
 1. D. Geography, (2002)  University of Connecticut

MA      Geography, (1996)  University of Connecticut

BA       Geography, (1992)  Clark University

 1. Teaching Experience: Has been at KIMEP since 2004

Stephen F. Austin State University (Nacogoches, Texas) (2001-2004)

University of Connecticut (Storrs, Connecticut) (1998-2001)

 1. Classes taught at KIMEP:

Globalization and Diversity

Population and Environment

Human Geography

The Aral Sea Crisis: A Geographical Perspective

Political Geography

Ecology and Sustainable Development

Oil Geopolitics (Graduate seminar)

Oil and Gas Policy

Introduction to Environmental Studies

Digital Photography

Photojournalism

Natural Resource Management and Economics

Research Reading and Writing

 1. Research Interests:

Geography of Central Asia, Kazakhstan.  Regional economy, Aral Sea region, Aral Sea crisis and contemporary socio-economic development in Aral Sea region.   .

 1. Selected Recent Publications

White, K.D. and Micklin, P.  2021.  Ecological restoration and economic recovery in Kazakhstan’s Northern Aral Sea region.  Focus on Geography 64: doi: 10.21690/foge/2021.64.4f.

White, K.D.  2021.  Population, Development, and Environment in Kazakhstan.  In: McNicol, B. ed.  Sustainable Planet: Issues and Solutions for Our Environment’s Future.  Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, pp. 29-37.

Micklin, P., Aladin, N.V., Chida, T., Boroffka, N., Plotnikov, I.S., Krivonogov, S., and White, K.  2020.  The Aral Sea: A story of devastation and partial recovery of a large lake. In: Mischke, S. ed.  Large Asian Lakes in a Changing World: Natural State and Human Impact.  Switzerland AG: Springer Nature, pp. 109-141.

White, K.D.  2019.  Environmental Issues in Kazakhstan.  In: Farazmand, A. ed.  Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (Switzerland: Springer Nature).

White, K.D.  2019.  Visualizing the languages of nature, society, power and politics in contemporary Kazakhstan.  In: Brunn, S.D and Kehrein, R. eds. Handbook of the Changing World Language Map (New York: Springer Nature).

White, K.D.  2018.  The snow leopard and cultural landscape in contemporary Kazakhstan.  Society and Animals 26: 1-23.

Koch, N.  and White, K.  2016.  Cowboys, gangsters, and rural bumpkins: Constructing the ‘other’ in Kazakhstan’s ‘Texas.’  In: Laruelle, M. ed.  Kazakhstan in the Making: Legitimacy, Symbols, and Social Changes.  Lanham: Lexington Books, pp. 181-207.

White, K.D.  2016.  Kazakhstan’s Northern Aral Sea today: Partial ecosystem restoration and economic recovery.  In: Freedman, E. and Neuzil, M. eds. Environmental Crises in Central Asia: From steppes to seas, from deserts to glaciers.  London and New York: Routledge, pp. 129-140.

White, K.D.  2014.  Nature and Economy in the Aral Sea Basin.  In: Micklin, P., Aladin, N., and Plotnikov, I. eds. The Aral Sea: The devastation and partial rehabilitation of a great lake.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 301-335.

White, K.D.  2013.  A geographical perspective on the Aral Sea crisis: Three interpretations of an image.  Bulletin of Geography Socio-economic Series 21: 125-132.

White, K.D.  2013.  Nature-Society Linkages in the Aral Sea Region.  Journal of Eurasian Studies 4(1): 18-33.


Nurtayeva_Aliya (8)

(English) Aliya Nurtaeva, Ph. D. in Chemistry

(English) Adjunct Professor, Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nurseit Niyazbekov (2)

(English) Nurseit Niyazbekov, Ph. D. Politics

(English) Assistant Professor, Department of International Relations and Regional Studies/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nadeem Naqvi (4)

(English) Nadeem Naqvi, Ph. D.

(English) Professor, Department of Economics/College of Social Sciences, College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


passportsize

(English) Gerald Pech, Doctorate of Economics

(English) Associate Professor, Department of Economics/College of Social Sciences
Dean, College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Francis Amagoh (2)

(English) Francis Amagoh, Ph. D. in Public Policy and Administration

(English) Professor, Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nygmet Ibadildin (2)

(English) Nygmet Ibadildin, Ph. D. in Political Science and International Relations

(English) Chair of the Department of International Relations and Regional Studies, Department of International Relations and Regional Studies/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Sholpan1

(English) Sholpan Kozhamkulova, Ph.D.

(English) Assistant Professor and Chair, Department of Media and Communications/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Saltanat

(English) Saltanat Kazhimuratova, M.A. in International Journalism

(English) Senior Lecturer, Department of Media and Communications, College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Alma Kudebayeva (4)

Алма Кудебаева

(English) Assistant Professor, Department of Economics/College of Social Sciences

Толығырақ:

Старший преподаватель-адъюнкт

Образование:

PhD, Университет Манчестера, Англия, 2015; Кандидат наук, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, 2000 г.

Биография:

Алма Кудебаева работает в КИМЭП с 2004 года. Ранее занимала должность заместителя декана факультета экономики и бизнеса, КазНУ (Казахстан), а также работала адъюнкт-доцентом в Международной академии бизнеса. В период с сентября 2003 г. по март 2004 г. по стипендии Фулбрайта участвовала в научно-исследовательской программе в Университете Индианы, США.

Помимо научно-педагогической деятельности предоставляет консультации и проводит исследования для Всемирного банка и ПРООН в Казахстане.

Преподаваемые в КИМЭП предметы:

Экономика Казахстана, Эконометрия, Введение в экономику, Введение в микроэкономику, Введение в макроэкономику, математические методы для бизнеса и социальных наук.

Научно-исследовательские интересы:

Экономический рост, бедность, неравенство.

Избранные публикации:

Electronic study guide on microeconomics, CD, KazGU 1999, 2000

Microeconomics. Methodical handbook, Publ, KazGu, 2001

Microeconomics. Multiple-choice questions, Publ, KazGu, 2001

Macroeconomics: methodical handbook, Publ, KazGu, 2001

Macroeconomics. Multiple-choice questions, Publ, KazGu, 2001

Economic Growth and Human Development, Publ, Central Asia Journal № 2, 2001

Application of CGEM for forecasting of macroeconomic indicators. Publ, II International Scientific-Practical Conference “Business and Education: vector of development” Алматы. 2002

Interrelationship  of economic growth and human development in Central Asia, Publ, Scientific-Theoretical Confernce of Young Scientists. Almaty, 2002.

Microeconomics. Methodical handbook, Publ, KazGU, 2002

Kazakhstan: Analysis of Trade and Investment Policy. Reading book of TASIS project (EDKZ9902) Ch#7, Publ, Astana-Almaty, 2002

Economic Growth and Poverty: Regional Profile, Publ, III International Scientific-Practical Conference in Honour of the 15th Anniversary of the International Academy of Business. Almaty 2003

Economic Growth and Poverty of the regions of Kazakhstan, Publ, Al-Pari. Economics journal #3-4, 2003

Economic growth and inequality in Kazakhstan, Publ, Materials of II International Congress Caucasus and Central Asia in the globalization Progress

Контактная информация:

Тел.: +7(727) 270-42-63, внут. 3046

Офис: 229/Зд. Валиханова

E-Mail: almak@kimep.kz


Eldar Madumarov (1)

(English) Eldar Madumarov, Doctorate in Economics

(English) Chair, Department of Economics/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Kabdiyeva Aliya (2)

(English) Aliya Kabdiyeva, MPhil

(English) Adjunct Assistant Professor, Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


no-photo

(English) Saule Emrich-Bakenova, Ph.D. in Public Policy

(English) Associate Professor, Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Azhar Baisakalova (2)

(English) Azhar Baisakalova, Ph. D.

(English) DBA, Adjunct
Assistant Professor, Department of Public Administration/College of Social Sciences

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Gulnara Dadabayeva (1)

(English) Gulnara Dadabayeva

(English) Associate Professor, Department of International Relations and Regional Studies
Phone: 270-42-79, 270-42-88 ext. 3077
Office:129 /ac
E-Mail: dgulnara@kimep.kz

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Aigul Adibayeva (2)

(English) Aigul Adibayeva

(English) Associate Dean, College of Social Sciences
Candidate of Science
Phone: 270-42-79, 270-42-88 ext. 3275
Office: 130/ac
E-Mail: aigula@kimep.kz

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nargis Kassenova (3)

Наргис Касенова (on leave for AY 2022-23)

(English) Ph.D., Associate Professor

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.