evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
jouralists

Журналистика бакалавры

BAJ бағдарламасы медиа және коммуникациялар саласындағы мамандарды даярлайды да, студенттерге Қазақстандық және жаһандық медиа ортасында жұмыс істеу үшін қажетті практикалық, техникалық және мультимедиалық дағдыларды, әрі сыни ойлау қабілетін дамытып тереңдетуге мүмкіндіктер береді. Бағдарламаның бірегейлігі – студенттер Батыстық журналистиканың ең үздік дәстүрлері мен құндылықтарымен бағыттылып, БАҚ және PR саласындағы сандық дәуірінің заманауи трендтерінің үздік практикаларын біріктіріп ағылшын тіліндегі біртума контентті шығарып дайындауға үйренеді.

Журналистика бағдарламасы пәндердің теңдестірілген жиынтығын ұсынады да, медиа және коммуникациялар саласындағы студенттерді теориялық та, практикалық та тұрғыларынан даярлауға қажетті назар аударады. Студенттер ағылшын тілінің медиа стилистикасын тереңдеп зерттеу ахуалына түсіп, мультимедиалық платформалар үшін жаңалық мәтіндер мен баспасөз релиздерін жазуға үйренеді, сандық технологиялар мен алгоритмдердің қоғамға тигізген әсерін талдайды, мемлекеттердің медиа, қоғам және саясатқа әсерін зерттейді, подкастар жасайды, Adobe Spark және Tilda платформаларында вебөсайттар құрастырады, теледидар сюжеттеріне продюсерлік қолдау жасайды және ағылшын телінде шағын деректі фильмдер түсіреді.

Студенттер өз дағдыларын университет БАҚ-дарында іс жүзінде қолданады, бұлар: The KIMEP Times газеті, KIMEP Pie журналы және KIMEP SWAG студенттік радио ұйымы.

Бағдарлама журналистика, бұқаралық қатынастар, жарнама, медиа-менеджмент және коммуникациялар салаларында кәсіпқой болуға жоспарлайтындардың барлығына арналып отыр.

Оқытушылар құрамы
Бағдарлама оқытушылары – ғылыми зерттеулерін белсенді жүргізетін Қазақстан, Еуропа және Солтүстік Американың медиа (БАҚ) салаларындағы жоғары білікті кәсіпқойлар. Штаттағы оқытушылардың барлығы өз жұмыстарын халықаралық басылымдарда жариялайды.

Ұлттық рейтинг және халықаралық аккредитация

 • Бағдарлама Іскерлік әкімшілдік бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу қорынан (FIBAA) халықаралық аккредитациясына ие.

ВАJ оқу жоспары 

** бакалавр дәрежесін алу үшін студент 146 КИМЭП кредитін / 240 ECTS алуы қажет.

КИМЭП кредиттері ECTS
Жалпы білімдік талаптар 36 56
Негізгі бағдарлама талаптары 68 112
Бағдарламаның міндетті пәндері 36 60
Қорытынды аттестация 6 12
Міндетті кредиттердің барлығы 146 240

Жалпы білімдік талаптар (36 КИМЭП кредиті/ 56 ECTS) 

Студенттер жалпы білімдік пәндерді академиялық кеңесшілерден кеңес алып таңдауы керек. Төменде ВАJ бағдарламасының студенттері үшін кейбір ұсыныстар көрсетілген.

Жалпы білімдік талаптар каталогтың «Жалпы білімдік талаптар» тарауында түсіндіріледі. 

Негізгі бағдарлама талаптары – (68 КИМЭП кредиті/ 112 ECTS) 

Бағдарламаның негізгі пәндері: (32 КИМЭП кредиті/ 5 ECTS) 

Пән коды Пән атауы Кредиттер ECTS Пререквизитер
ENG1110 Академиялық сөйлеу 3 5
ENG1121 Академиялық оқу және жазу II 3 5
JMC3616.2 or JMC3615.2 Орыс тіліндегі / қазақ тіліндегі БАҚ үшін жаңалық хабарлар жазу 3 5 None
JMC2615 Жаңалық хабарлар жазу 3 5 JMC2605
JMC 4614 Медиялық талдау 3 5 None
JMC2607 БАҚ және коммуникациялардың әдептік және құқықтық мәселелері 3 5 None
JMC2605 БАҚ және қоғам 3 5 None
JMC 2612 Интернет және қоғам
PAD2700.2 Әлеуметтану негіздері 2 3 ENG0004
POL1704.2 Саясаттану негіздері 2 3 ENG0004
GEN1704.2
/ECN1101.2
Экономикаға кіріспе 2 3
JMC3611 Практика I 3 5 JMC2605
Барлығы 32 52

Негізгі бағдарлама талаптары:

Таңдау бойынша пәндер (элективтер) – келесі электрондық поштаға: css_coordinator@kimep.kz. әлеуметтік ғылымдар факультеті бағдарламалар үйлестірушісімен хабарласуыңызды өтінеміз.

Специализации (Majors)

 • Цифровая журналистика (Digital Journalism)
 • Связи с общественностью (Public Relations)

И следующие дополнительные специализации (minors):

 • Коммуникации (Communications)
 • Средства массовой информации и политика (Media and Politics)

JMC1601.2 Английский язык в медиа коммуникациях 1 (2 кредита)

Пререквизитынет

На предмете развиваются навыки журналистского и академического письма. Охватываемые темы: должное цитирование материала (используя как методы журналистики, так и академический стиль); выявление и предотвращение плагиата; правильное использование и отображение цитат; ясный стиль журналистского и академического письма. Студенты рассмотрят примеры хорошей академической и журналистской манеры письма, и подготовят свои собственные работы по каждому стилю. 

JMC2430.2 Исследование, чтение и письмо (2 кредита)

Данный предмет знакомит студентов с тем, как проводить исследования в научной среде. Некоторые из изучаемых тем: выявление, понимание и использование научных источников; правильное цитирование источников; документальное подтверждение исследований; выявление и избежание плагиата; подготовка аннотированной библиографии; базовая научно-исследовательская деятельность.

JMC2604 Компьютерный дизайн и редактирование (3 кредита)

Пререквизитынет

На этом предмете студенты узнают об основах компьютерного приложения, используемого в дизайне и редакции материала. Предмет дает студентам навыки, необходимые для редактирования материала и дизайна газетных/журнальных страниц. Изучаемые темы включают: схему рисунка, методы рисования и редактирования, рисование в иллюстрированных журналах, усвоение размеров, печати, рисования и основного 3D моделирования.

JMC2605 СМИ и Общество (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет рассматривают влияние медиа и СМИ на общество и его экономическое и политическое развитие. Предмет разработан с целью ознакомления студентов с теорией и исследованиями в сфере массовых коммуникаций. Предмет изучает отношения между индивидуумами и СМИ, и рассматривает роль и влияние СМИ на прогрессирующие социальные системы. Студентам, прошедшим GED2610 «Массовые коммуникации и общество» не стоит брать этот предмет. 

JMC 2607.4 Этические и правовые вопросы СМИ (4 кредита)

Пререквизитынет

Предмет предназначен для понимания журналистами и специалистами в области коммуникаций своих прав и обязанностей. Предмет исследует правовые и этические аспекты в прессе и в сфере общественных отношений Казахстана (местная практика) и других стран (международная практика). Этической часть предмета адресует новостные манипуляции, предвзятость, несправедливость, плагиат, фабрикацию, конфликт интересов. Правовая часть знакомит студентов с законом о печати и ключевыми понятиями казахстанской правовой системы, связанными с регулированием массовых и онлайн коммуникаций. 

JMC2608/GEN2812 Введение в связи с общественностью (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет предназначен для ознакомления студентов с теоретическими знаниями связей с общественностью и начальным практическим опытом. Предмет рассматривает основы процесса связей с общественностью и связанных с ним коммуникационных теорий. Предмет также знакомит студентов со стратегиями и тактиками связей с общественность, и изучает вопросы профессиональной этики связей с общественностью. Предмет предлагает студентам возможность использования некоторых стратегий и тактик, используемых для создания реальных кампаний по связям с общественностью для реальных клиентов. 

JMC2609 Психология в СМИ (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет рассматривает поведение и опыт журналиста или специалиста по связям с общественностью. Основные изучаемые темы включают личностные факторы, интеллект, восприятие, мотивацию, решение проблем, социальные отношения и межличностное общение. Студенты получат понимание важности этих факторов для специалистов СМИ. 

JMC2611 Введение в журналистику (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Предмет является введением в журналистику и изучает ее роль в обществе. Рассматриваемые темы включают: журналистику и демократическое общество, глобализацию и мировую направленность, профессиональный опыт. Студентов знакомят с ключевыми концепциями и вопросами этой области. 

JMC2612 Новые информационные технологии (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Этот практический предмет посвящен новым информационным технологиям и их влиянию на журналистику и связанные с ней области, а также на общество в целом. Студенты разовьют критическое понимание и практические навыки в области сетевых технологий цифровой информации. 

JMC2703 Фотожурналистика (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет охватывает ключевые понятия и навыки цифровой фотографии. Он объясняет композицию, экспозицию и освещение, а также такие передовые технологии, как работу с объектами для производства профессиональных портфолио и постпродакшн. Понимая традиции и существующие методы успешных фотографов, студенты учатся работать в качестве фотожурналистов, исследуя и разрабатывая свое собственное видение. Местные профессиональные фотографы посещают занятия для обеспечения реалистичных, стимулирующих фотографических навыков и возможностей. Этот практический курс относится к визуальной журналистике, как к основе для других важных категорий этой области, таких как коммерческая, пейзажная, художественная и портретная фотография. 

JMC2704 Увещевательные коммуникации (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет охватывает ключевые принципы, практику и контекст убеждений в нынешнюю эпоху изменения структуры массовой коммуникации в традиционных и онлайн сферах общения. База предмета — прикладная психология передачи сообщений. Мы охватим многие ключевые понятия убеждений, но в основном будем изучать практические способы убеждения. Большая часть предмета будет включать в себя обучение, критику, использование и практику основных передовых методов убеждения. Аналитическое и творческое мышление будет интегрировано в большинство проектов. Предмет также последовательно рассмотрит этические аспекты использования убеждений с точки зрения отдельных лиц, групп и обществ. 

JMC3201 Новостная Журналистика (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет делает упор на написание новостей и подготовку репортажей для печатных СМИ. Предмет изучает ценности написания новостей, основные навыки написания новостей, структуру истории новостей, стиля редактирования эй пи, грамматику и ее использование, а также основные навыки сообщения новостей. Студенты научатся писать газетные статьи по различным темам и вопросам. Предмет также изучает этические и правовые вопросы журналистской деятельности. 

JMC3211 Редактирование (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Заменяет BAIJ1603 Начальное редактирование

Данный предмет знакомит студентов с философией редактирования новостей и дает обширную практику в необходимых навыках. Предмет занимается вопросами значительного редактирования– хорошо ли подготовлена история, отсутствует ли информация, делающая историю неполной, является ли стиль истории подходящим или нет. Предмет также занимается незначительным редактированием — переход параграфов, грамматика, орфография, пунктуация и т.д. 

JMC3603 Новости бизнеса (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Предыдущее название предмета: Бизнес коммуникации

Данный предмет изучает то, каким образом журналисты пишут и редактируют бизнес статьи, и каким образом бизнесмены могут использовать свои знания в области практической журналистики для публикации статей о своих предприятиях. Рассматриваются такие важные статьи, как приобретение компаний, расширение или прекращение производства, административные изменения, новая продукция, счета прибылей и убытков и тому подобное. Также изучаются такие «истории» бизнеса, как инновационное исследование компаний, благотворительность компании и биографии интересных руководителей компаний. 

JMC3605 Политические коммуникации (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет изучает развитие и методы современных политических коммуникаций. Рассматривается то, каким образом политики и официальные лица правительства могут выражать идеи, получая согласие других официальных лиц и общественности в отношении этих идей. Предмет также рассматривает важность коммуникаций в политической кампании и то, как наилучшим образом взаимодействовать для получения или сохранения места. Так как основное искусство политических коммуникаций основано на голосовании, предмет рассматривает процесс проведения политического голосования и его важность. 

JMC3608 Журналистика Казахстана и СНГ (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Цель предмета – рассмотреть средства информации в Казахстане и других странах СНГ, включая региональные проблемы, имеющие отношение к журналистике. Предмет изучает возможные варианты использования СМИ в Казахстане, рассматривает их специфику и представляет новые способы. 

JMC3609 Основы медиа менеджмента (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет знакомит студентов с основными принципами медиа менеджмента. Рассматривается организация радио, телевизионных, журнальных и газетных предприятий. Предмет также рассматривает конкретные ситуации медиа организаций. 

JMC3611 Практика (3 кредита)

Пререквизиты: JMC 2605 СМИ и общество

Этот предмет помогает студентам развить рыночные навыки, которые в последствии студент может применить в профессиональной обстановке и начать поиск карьеры. Кафедра, совместно с руководителем практики, оценивает достижения студента. С разрешения кафедры предмет может быть пройден повторно с получением кредита. 

JMC3612 Практика 2 (3 кредита)

Пререквизиты: JMC 2605 СМИ и общество 

Данный предмет предлагает дополнительную подготовку в области, выбранной студентом. Студенты могут продолжить изучение предыдущей области или выбрать новую область изучения. Предмет разработан с целью предоставления практического знания области и возможности новых профессиональных знакомств. 

JMC3615.2 Написание новостей для русскоязычных СМИ (2 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет разработан с целью содействия студентам применить их навыки написания новостей в русскоязычных СМИ.  Студенты изучают язык СМИ и имеют доступ к русскоязычным СМИ. Материал предмета включает: понимание тем и словарный запас СМИ, применение принципов западных СМИ при написании новостей на русском языке. Предмет делает упор на подготовке заданий, нацеленных на развитие способности студентов в профессиональном написании новостей на русском языке для подготовки к работе в местной сфере СМИ.

JMC3616.2 Написание новостей для казахоязычных СМИ

Пререквизиты: нет 

Данный предмет разработан с целью содействия студентам применить их навыки написания новостей в казахоязычных СМИ.  Студенты изучают язык СМИ и имеют доступ к казахоязычным СМИ. Материал предмета включает: понимание тем и словарный запас СМИ, применение принципов западных СМИ при написании новостей на казахском языке. Предмет делает упор на подготовке заданий, нацеленных на развитие способности студентов в профессиональном написании новостей на казахском языке для подготовки к работе в местной сфере СМИ. 

JMC3622 Печатная журналистика (3 кредита)

Пререквизиты: JMC3201 Написание новостей

Данный предмет изучает написание статей в газетах и журналах. Предмет знакомит студентов с написанием статей, редактированием, внешним видом и производством журналов и газет. Предмет также учит студентов основам сбора новостей, написанию новостей, методам проведения интервью, методам редактирования новостей и дизайна.

JMC3623 Вещательная журналистика (3 кредита)

Пререквизиты: JMC3201 Написание новостей

Данный предмет наделяет студентов теоретическими и практическими знаниями телевизионного производства. Рассматривается сбор, оценка, подготовка и передача новости. Упор делается на написание вещательных новостей. Студенты учатся писать новости точным, ясным, красивым и лаконичным образом.

JMC3707 Вещательная журналистика на русском языке (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет принято брать после «Вещательной журналистики» для того, чтобы (1) продолжить развивать основные видео технические навыки и навыки вещательной журналистики, и (2) лучше подготовить студентов к потенциальной работе, в частности в доминирующей русскоязычной вещательной индустрии. Студентф будут продолжать развивать навыки работы перед камерой и за камерой, включая написание новостей/сценариев, редактирование видео и режиссуру. Они будут использовать свои навыки вещания в реальной среде, готовя новости и информационные программы.

JMC3708 Независимые исследования в сфере коммуникаций (3 кредита)

Пререквизитынет

По существу данный предмет позволяет студентам подготовить свой собственный силлабус, составив свои собственные цели обучения, деятельность и результаты. Данный вариант обучения дает студентам возможность изучать сферы и развить навыки, воспринимаемые ими как важные для их будущего. Для одних, такая работа как подготовка публикации может оказаться больше практической по своему характеру. Для других обучение может включать изучение тем, широко не охваченных на запланированных занятиях, таких как подготовка сценария к фильму или написание статей для журналов. Независимое обучение также может включать исследование материала,  необходимого для подготовки диссертационной работы. Тем не менее, студенты встречаются на семинарах, где каждый из них готовит обычные презентации по темам, относящимся к темам их независимого обучения, и принимают участие в обсуждениях.

JMC3709 Звукопроизводство (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет делает упор на развитие навыков производства аудио сегментов и сюжетов. Предмет знакомит с техническими аспектами цифрового аудио производства, а также методами аудио повествования. 

JMC4070.2 Дипломная работа (2 кредита)

Пререквизиты: JMC4701 Исследования в области коммуникаций

Студенту необходимо написать дипломную работу, проведя независимое исследование под руководством научного руководителя, который бы специализировался в потенциальной теме работы студента. Студенту необходимо сдать заявку на написание работы и получить письменное соглашение своего научного руководителя. 

JMC4080 Государственный экзамен (1 кредит)

Студенты сдают выпускной экзамен, оценивающий их компетенции в сфере СМИ и коммуникаций.

JMC4201 Написание новостей – продвинутый уровень (3 кредита)

Пререквизиты: JMC3201 Написание новостей

Данный предмет изучает усовершенствованные методы написания новостей для газет и журналов, что включает актуальные статьи, расследования и написание статей о правительстве, содержащих речи официальных лиц и встречи с представителями правительственных агентств. Студенты пишут о новостях происходящих за рамками Университета. 

JMC4209 Управление и стратегии связей с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты: JMC2608 Введение в связи с общественностью

Предмет изучает управленческие функции связей с общественностью, процесс исследования, планирования, коммуникаций и оценку сферы. Студенты будут обсуждать как реальные, так и гипотетические случаи в области связей с общественностью. Предмет предоставляет студентам знание и навыки для развития стратегических коммуникационных планов, используя методы и инструменты связей с общественностью. Предмет рассматривает специфики таких различных видов связей с общественностью, как деловые, некоммерческие и правительственные виды и т.д. 

JMC4601 Реклама и медиа продажи (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Данный предмет изучает рекламу, рекламные принципы и их применение в медиа маркетинге. Также проводится анализ рекламных СМИ и подготовки рекламных кампаний. Будут изучаться конкретные случаи производства рекламы и студенты получат практический опыт. 

JMC4610 Выпуск новостей – продвинутый уровень (3 кредита)

Это практический курс редактирования новостей. Студенты научаться понимать процесс выпуска новостей, включая работу с текстом и работу с людьми. 

JMC4611.01 Профессиональный проект по связям с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты:  JMC4703 Защита репутации в кризисных ситуациях и JMC4209 JMC4209 Управление и стратегии связей с общественностью 

Студенты будут выполнять газетные, телевизионные/радио проекты и проекты по связям с общественностью под руководством преподавателей с кафедры журналистики и СМИ. Студенты должны обучаться на последнем курсе программы журналистики/средств массовой информации. 

JMC4611.02 Профессиональный проект по связям с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты:  JMC4703 Защита репутации в кризисных ситуациях и JMC4209 JMC4209 Управление и стратегии связей с общественностью 

Студенты подготовят проекты по связям с общественностью под руководством ППС кафедры журналистики и СМИ.

JMC4613.2 Онлайн журналистика 2: менеджмент онлайн публикаций (2 кредита)

Пререквизиты:  нет

Данный практический предмет знакомит студентов с планированием, разработкой, созданием и управлением комплексных новостей и информационных веб-сайтов, используя современную систему управлению содержимым. Студенты будут подготавливать онлайн публикации с мультимедийным содержанием. 

JMC4614 Медиа анализ (3 кредита)

Пререквизиты:  JMC 2605 СМИ и общество

Данный предмет показывает, каким образом и по какой причине необходимо анализировать широкий спектр медиа материалов. Студенты будут использовать разнообразное количество методов медийного анализа для разбора медийных посланий. 

JMC4615 Мультимедийные онлайн технологии (3 кредита)

Пререквизиты:  нет

Данный предмет знакомит студентов с интерактивными и мультимедийными технологиями онлайн, включая управление обучением, проведение конференций, обмен видео, социальные мультимедийные сети, создание и редакция видео материала и вирусный маркетинг. 

JMC4622 Подготовка рекламы, формат и стратегии (3 кредита)

Данный практический предмет посвящен эффективной презентации и формату. Предмет применим к рекламе и другим видам коммуникаций.

JMC4690 Особые темы в журналистике и СМИ

Пререквизиты: нет 

Обычно преподаваемые в форме семинара, темы этого предмета, будут варьироваться в зависимости от опыта преподавателей, приоритетов кафедры и потребностей студентов. Предмет может быть пройден за кредит повторно, в случае изменения его темы. 

JMC4701.4 Исследования в области коммуникаций (4 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет уровня бакалавриата предназначен для ознакомления студентов с ключевыми областями исследований и пробелами в исследованиях; основными теориями исследований в области коммуникаций и базовыми методами исследования. Цель предмета – подготовить студентов к пониманию процесса исследования, научить интерпретировать научные доклады и готовить свои собственные несложные исследовательские проекты.

JMC4702 Взаимоотношения правительства и СМИ (3 кредита)

Пререквизитынет

На предмете рассматривается роль взаимоотношений между специалистами правительства и СМИ в организациях и обществе. Цель – подготовить студентов к работе в этих сферах. 

JMC4703 Защита репутации в кризисных ситуациях (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Студенты узнают, как связи с общественностью могут предотвратить организационный кризис, и как с ним справляться, если он все-таки произойдет. Этот предмет предназначен для подготовки будущих специалистов по связям с общественностью к управлению кризисной ситуацией в своей компании. Предмет знакомит студентов с динамикой кризиса связей с общественностью и основными методами его разрешения. Предмет культивирует способность будущих специалистов видеть признаки потенциальных кризисов и предотвращать их на первоначальной «предупреждающей» стадии. 

JMC4704 Управление брендом/имиджем (3 кредита)

Пререквизитынет

Предмет по управлению брендом и имиджем рассматривает основные компоненты создания сильного бренда и безупречного имиджа. Предмет помогает студентам научиться создавать, поддерживать и, возможно, возвращать соответствующий собственный имидж в глазах заинтересованных сторон. Студенты будут изучать теории и концепции, имеющие решающее значение для благополучия организации, включая надежность, идентичность, имидж и репутацию. Цель данного предмета – овладеть основополагающими принципами управления брендом и имиджем, и применить эти знания для повышения личного или организационного имиджа.

JMC4705 Введение в документальный фильм (3 кредита)

Пререквизиты: нет

 

Это факультативный курс предназначен для студентов бакалавриата. В течение первых трех недель будут рассмотрены основы визуального письма, различные типы/углы кадров, специфика вокального исполнения. Темы включают в себя разработку историй, интервью с записью; сообщение, написание, редактирование и эфир сценариев документального фильма. Результат работы — производство индивидуального документального фильма. Этот предмет служит прекрасной возможностью для создания оригинального произведения для будущего портфолио студента.

 

JMC4706 Творческая мастерская (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет предназначен для студентов, желающих разработать творческие проекты в сфере коммуникаций. Основные темы предмета будут варьироваться в зависимости от требований студентов и ППС. 

JMC4707 Производство и монтаж вещания (3 кредита)

Пререквизитынет

Данный предмет является элективным и предназначен для студентов бакалавриата факультета журналистики и СМИ. Цель предмета – познакомить студентов с основными и передовыми навыками аудио и видео монтажа, техники воспроизведения голоса, производства аудио и видео материалов. На предмете будут представлены лучшие примеры звука, изображения и монтажа данной сферы. Студенты получат возможность применить свои творческие способности и оригинальные интерпретации в производстве и монтаже вещательных СМИ.

JMC4708 Трансляция публичных выступлений (3 кредита)

Пререквизиты: нет 

Этот предмет поможет студентам улучшить навыки публичного выступления. Он научит студентов тому, как улучшить произношение, вокальное исполнение, высоту, интонацию и колебание голоса. Предмет также охватит изучение риторических и стилистических правил написания для благоприятного восприятия на слух. Теория также подготовит студентов к эффективным публичным выступлениям в различных жанрах.

JMC4713 Убедительные визуальные коммуникации (3 кредита)

Данный предмет изучает роль символов в коммуникациях, рассматривает то, каким образом символы служат для передачи смысла и влияют на процесс общения.

Стипендии и гранты
Как казахстанским, так и иностранным студентам предоставляются различные гранты за академические заслуги. Во время обучения в Университете КИМЭП студенты также могут подать заявление на вакансию с неполной рабочей занятостью в Университете.

Контактные данные отдела Финансовой Поддержки.

Оплата за обучение

Возможности обучения за рубежом
Студентам предоставляется возможность открыть для себя мир, участвуя в программах обмена длительностью один-два семестра, проводимых совместно со многими вузами-партнерами Университета КИМЭП. Предметы, пройденные в рамках программы обмена, засчитываются при получении диплома КИМЭП.

А также:
• Уникальная атмосфера академической свободы, международных контактов и качественного
образования
• Прохождение практики в ведущих Казахстанских СМИ, международных организациях, государственных органах и PR-компаниях.

Мансаптық мүмкіндіктер

Жұмысқа орналасу және практикадан өту мүмкіндіктері

Біз студенттерімізді келесідей мансаптық салалар үшін даярлаймыз:

 • Сандық журналист
 • Әлеуметпен байланыстар менеджері
 • Коммуникациялар маманы
 • Редактор
 • Әлеуметтік желілеріндегі маркетинг маманы
 • Медиа-өнімдер маманы
 • Жаңалық хабарламалар жүргізушісі
 • Копиратйтер
 • Сандық продюсер
 • Іс-шаралар ұйымдастырушы менеджер, және тағы басқалары.

Оқуды бітруден кейін 6 айдағы 100 %-дық жұмысқа орналасу көрсеткішімен, бұл бағдарламамыз сіздерді алуан түрлі мансаптық жолдар үшін дайындауға едәуір икемді.

Журналистика саласын оқысаңыз, сіз, әрине, журналист мансабына даяр боласыз, бірақ, оған қоса әлеуметпен байланыстар мен медиа саласын жалпылай алсақ, сонда да қызмет істеуге дайын тұрасыз.

photo_Zhang Xiaotong

Сяотун Чжан

Халықаралық қатынастар және аймақтық зерттеулер кафедрасының доценті / әлеуметтік ғылымдар колледжі және Қытай мен Орталық Азияны зерттеу орталығының директоры (CCASC – www.ccasc.kz)

Толығырақ:

Білім денгейі:

Ph.D., саясаттану бойынша, Брюссельдің еркін университеті – Université Libre de Bruxelles

Соңғы 5 жылдағы ең маңызды басылымдар:

 1. Чжан Сяотун, Колин Флинт, ” АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы себептері мен салдары: Шындыққа жанаспайтын “тұзақтар”, түсініктеме ретінде саяси Географияны басып алу”, (2021), 55, Journal of World Trade, 2 шығарылым, 335-358 ББ
 2. Колин Флинт және Чжан Сяотун,” Қытайдың тарихи-геосаяси контексттері және сыртқы саясатының өзгеруі”, Қытай халықаралық саясат журналы, 2019, 1-38.
 3. “Байлықтан билікке: Қытайдың жаңа экономикалық мемлекеттік басқармасы”, The Washington Quarterly, көктемгі шығарылым, 2017 ж

 

Доктор Чжанның кейбір фактілері мен жұмыс тарихы

Профессор, “Белдеу және Жол” бастамасы жәнe жаһандық басқару институты, Фудан университеті, Шанхай, Қытай, 2020-

Профессор, Ухань университетінің саясаттану және мемлекеттік басқару факультеті, Ухань, Қытай, 2016-2020 жж

Доцент, Ухань университетінің саясаттану және мемлекеттік басқару кафедрасы  Ухань, Қытай, 2012-2016 жж

Деканының орынбасары, Ухань университетінің халықаралық зерттеулер институт, Ухань, Қытай, 2017-2020 жж

Атқарушы директоры, Ухань университетінің экономикалық дипломатия орталығы, Ухань, Қытай, 2013-2020 жж

Атқарушы директоры, Ухань университеті мен Вест-Индия университетінің біріккен Кариб теңізін зерттеу орталығы – Сент-Августин кампусы, 2015-2020 жж

Директорының орынбасары, Қытай сауда министрлігінің АҚШ бөлімі, 2010-2012 жж


Photo_Dilara Orynbassarova

Dilara Orynbassarova

Әлеуметтік ғылымдар факультеті халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының ассистенті

Толығырақ:

Доктор Дилара Орынбасарова PhD дәрежесін Назарбаев Университетінің Жоғары Педагогика Мектебінде үздік дипломмен алды. BSS және MPA дәрежесін КИМЭП Университетінде үздік дипломмен алды.
Назарбаев Университетінде, Пенсильвания университетінде (АҚШ), КИМЭП университетінде және Еуразиялық зерттеу институтында академиялық және ғылыми қызметпен айналысқан. Сондай-ақ Білім беру сапасын қамтамасыз ету тәуелсіз агенттігінде талдау және сапа бөлімін басқарды, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінде, Ақпараттық-талдау орталығының бөлімінде (тәжірибе) және Ғылыми-консультациялық орталықта жұмыс істеді.
Доктор Орынбасарова ҚМЭБИ-де «Әлеуметтік ғылымдарға кіріспе» курсынан сабақ береді. Бірлесіп оқытылатын және басқа жерде қолдау көрсетілетін курстарға коммуникация және қоғам, дүниежүзілік тарих, кәсіптік сәйкестік, жұмысты үйрену, докторанттарға арналған академиялық жазу және зерттеуге арналған ағылшын тілі кіреді.
Оның қазіргі ғылыми қызығушылықтары жоғары білім беру жүйесіндегі инновациялар мен саясатты, көп мүдделі тараптар мен сектораралық серіктестіктерді және әлеуметтік желілерді талдауды қамтиды.
Электрондық поштасы: d.orynbassarova@kimep.kz
Жарияланымдар
1. “Delivering Environmental Education in Kazakhstan Through Civic Action: second-wave values and governmental responses,” Environmental Values, 1, (2013), 101-122, with Dennis Soltys, UK, Harris

2. “Family Medicine as a Model of Primary Health Services Delivery: A Pilot Study in Almaty, Kazakhstan”, Central Asian Journal of Global Health, 4 (1), (2015), USA, University of Pittsburgh Press (Master Thesis Publication, USA, University of Pittsburgh) (Indexed in PubMed and Emerging Sources Citation Index (ESCI) of the Web of Science)

3. “Entrepreneurial University Perspective: Tracking Labor Force Capacity to Support Industrialization Processes in the Emerging Markets, Evidence from Kazakhstan Data”. EMAJ: Emerging Markets Journal 6(2), (2016), 5-11. USA, University of Pittsburgh Press. (Indexed in DOAJ, WorldCat)

4. “Teacher Education Research in Central Asia: An Analysis of Journal Publications (2006-2016), The Case of Kazakhstan”. Eurasian Research Journal, 2(1), (2020), 81-95.

Конференция материалдары

5. “Developing University-Industry-Government Research Partnerships in Republic of Kazakhstan: factors enhancing and constraining”. Jun 15, (2020).The Proceedings of the 18th Triple Helix Conference. Future of innovation and Innovation for future online. Finland, Tampere University, 21-23.

6. “Modernization of Teacher Education in Kazakhstan: Experience of Finland”. Asyavrupa, 4 (46), (2019), 71-77.

7. “Teacher Education in the Context of Transformation Processes in Kazakhstan: Challenges and Perspectives”, Sep 19, (2017). The Collection of the International Conference on Institutionalization of Innovative Education Environment of High Pedagogic School, Kazakhstan, Pavlodar, Ministry of Education and Science of Kazakhstan and National Pedagogic Institute of Pavlodar.

8. “Policy Reception of Cascade In-Service Teacher Education Model in Kazakhstan through the Lens of Policy Borrowing Theory”, Jun 15-16, (2017), 340 (142), 79-84 The Collection of IV International Scientific-Practical Conference on Science and Education in Globalization Processes, Russian Federation

9. “Developing Research Competence Through a Student-Run Peer-Review Journal at Higher Education Institutions of Kazakhstan”, May 19-20, (2017), The Collection of the II-nd Annual Conference on Academic Integrity and University Governance, Kazakhstan, Astana, with Philip Montgomery, Anna CohenMiller and Kamila Kozhabayeva, KAZGUU University and Nazarbayev University.

10. “Guidelines for Writing a Book Review: Through the Lens of a First-Year Doctoral Student”. NUGSE Research in Education Journal, 2 (1), (2017), 43-44, Nazarbayev University, Editorial.

11. “A Comparative Study of Teacher Attitudes toward Inclusion in Kazakhstan and Turkey: A Literature Review”, (2017),2-16, Preprints of the Eurasian Research Institute for Social and Cultural Studies, Eurasian Research Institute, ERI Working Papers.

12. “New Methods and Approaches in Modernizing the Continuous Professional Development of Teachers in the World’s Practice: the case of Finland”, Feb 23, (2017), 15-20, The Collection of the International Scientific-Practical Conference on Continuous Professional Development of Teacher: From High School To Post-Graduate Education, Kazakhstan, Petropavl, National Centre for Professional Development ‘Orleu’ in the North-Kazakhstan region and Institute of Increasing Teachers’ Qualifications and Professional Skills.

13. “Putting inclusive principles into practice: teacher attitude and education as factors impacting inclusive education development”, Vol.1, No. 94 (Nov-20, 2015), p 234, The Collection of the II-nd International Scientific and Practical Conference: “Innovations in Education: Research and Solutions”, Kazakhstan, Astana, published by Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan, National Academy of Education named after Y.Altynsarin and Ural State Pedagogical University.


Ulzhan Kazybekova

Ұлжан Қазыбекова

PhD докторы, Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының ассистенті

Толығырақ:

Білімі:

Әлеуметтану бойынша PhD дәрежесі, Ноттингем университеті, Ұлыбритания, 2017 ж

Мемлекеттік басқару магистрі, Ноттингем университеті, Ұлыбритания, 2009 Мемлекеттік басқару бакалавры, ҚМЭБИ, Қазақстан, 2008 ж.

ҚМЭБИ-де оқытылатын курстар:

Әлеуметтік ғылымдарға кіріспе; Қазіргі әлемдегі тамақтану

Басқа университеттерде оқытылатын курстар

Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Әлеуметтік саясат саласындағы зерттеулерді жобалау, Жастар саясатын басқарушылық қолдау, Менеджмент психологиясы

Ғылыми қызығушылықтары:

Гендерлік теңсіздік, Көшбасшылық, Мотивация, Білім беру саясаты

Жарияланымдар:

 • Бұғытаева, С. және Қазыбекова, У. (2022). АҚШ президенттерінің доктринасындағы оңтүстіккореялық компонент (1945-2022). Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет журналы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы. № 3 (82).
 • Положенцева, Ю., Қазыбекова, У., Субалова, М. және Гхош, А. (2022). Біз немесе мен? Аман қалу және сәттілік қиындықтары Jokeasses. Emerald Emerging Markets Case Studies, Vol. 12 №1.
 • Қазыбекова У. (2014). «4D зерттеулері: жобалаудың, талқылаудың, жүргізудің және таратудың алғашқы тәжірибелері» 7-ші сауалнама конференциясында «Жұмыс істейтін аналардың мемлекеттік зейнетақымен қамтамасыз етуден мемлекеттік емес зейнетақымен қамсыздандыруға ауысуы туралы түсінігі» (Конференция ағыны: Зерттеу қатысушыларының келіссөздері) тақырыбындағы баяндамасын ұсынды. Әлеуметтік зерттеулер», Ноттингем университеті, Әлеуметтану және әлеуметтік саясат мектебі, 14 қараша 2014 ж.
 • Қазыбекова У. (2013). Ноттингем университеті, Әлеуметтану және әлеуметтік саясат мектебі, 2013 жылғы 10-11 қыркүйектегі «Белгісіз әлемдегі қалыпты жағдай» 6-шы сауалнама конференциясында «Мемлекеттік зейнетақымен қамтамасыз етуден жеке зейнетақымен қамтамасыз етуге ауысудың жұмыс істейтін аналарды түсінуі» тақырыбындағы баяндамасын ұсынды.
 • Қазыбекова У. (2012). Білім беру жүйесіндегі педагог тұлғасының жаңа моделі. Республикалық ғылыми конференция материалдарының жинағы. «Білім-ғылым-инновация триадындағы рухани-адамгершілік компонент», Алматы, 18 мамыр 2012 ж., Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.

Байланыс ақпараты:

Кабинет: № 231 Уәлиханов ғимараты

E-mail: u.kazybekova@kimep.kz


David Porter 1

Дэвид Портер

Дэвид Портер – экономика кафедрасының ассистент-профессорі. АҚШ-тың Джорджия университетінде экономика…

Толығырақ:

Дэвид Портер – экономика кафедрасының ассистент-профессорі. АҚШ-тың Джорджия университетінде экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесін алды.

2021 жылдың қаңтарында ол Форт-Майерс, Флоридадағы Флорида шығанағы жағалауы университетіне (FGCU) қосылды және қонақ нұсқаушы ретінде 600-ден астам студенттерге жеке және онлайн режимінде микроэкономикадан сабақ берді. 1999 жылдан бастап доктор Портер энергетика саласында электр қуатын болжаушы, тарифтерді болжаушы (Enron Energy Services), нақты уақыттағы электр энергиясының трейдері (Enron және Nextera), қаржылық трейдер (Nextera) және көптеген фирмалар үшін жеке алыпсатарлық трейдер ретінде жұмыс істеді. Оның қаржылық экономика және монетарлық экономика саласында валюталық айырбас, опциондық баға белгілеу, своптар, коллерлар және деривативтер бойынша үлкен тәжірибесі бар.

Доктор Портер КИМЭП Университетіне 2023 жылдың көктемгі семестрінен бастап қосылды. Қазіргі уақытта ол валюталық экономика, ақша және банк ісі және қаржы менеджменті институттарында курстар береді.

Рецензияланатын журналдарда жарияланған ғылыми зерттеулер

The Demand for residential, industrial and total electricity, 1973-1998.  Kamerchen, D.R. and Porter, D.V., Energy Economics, 26 (1), p.87-100, Jan 2004

Market Structure in the US Electricity industry: A long-term perspective. Kamerschen, D.R., Klein, P.G. and Porter, D.V., Energy Economics, 27 (5), p.731-751, Sep 2005

 

Байланыс ақпараты: d.porter@kimep.kz


23549985_1765253530435818_3156671428196390949_o

Ален Асқар

Ален Асқар Назарбаев Университетінде еуразиялық зерттеулер бойынша PhD докторанты. 1950-1960…

Толығырақ:

Ален Асқар Назарбаев Университетінде еуразиялық зерттеулер бойынша PhD докторанты. 1950-1960 жылдардағы Целиноград тарихы бойынша идеалды социалистік қала салу жағдайында
диссертацияны аяқтау. Оның ғылыми қызығушылықтары 20 ғасырдың басындағы Ресей империясының мұсылман халқының тарихы, жады мен тарихи саясатты зерттеуге бағытталған.
Ален Асқар ғылыми-зерттеу қызметінен басқа, КИМЭП Университетінде Қазақстан тарихы курстарынан сабақ береді. Ол ҚМЭБИ командасына 2023 жылдың көктемінде аға оқытушы ретінде қосылды.
Егер сіз онымен хабарласқыңыз келсе, a.askar@kimep.kz электрондық поштасы арқылы хабарласуыңызға болады.


DSC_3899-_1_

Аслан Тәнекенов

Әлеуметтік ғылымдар факультетінің мемлекеттік басқару кафедрасының ассистент-профессоры

Толығырақ:

Dr. Тәнекенов PhD дәрежесін Ұлыбританияның Гериот-Уатт университетінде және Глазго университетінде (Ұлыбритания) MPhil дәрежесін алды. Оның ғылыми қызығушылықтары халықаралық азаматтық қоғам ұйымдары; әлеуметтік кәсіпкерлік, әлеуметтік осал адамдардың құқықтарын кеңейту; салааралық серіктестік; волонтерлік, қайырымдылық, үкіметтік емес ұйымдарды басқару.


Dennis Soltys (7)

Dennis Soltys

Профессор, мемлекеттік басқару кафедрасы / Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Профессор Деннис Солтис Торонто университетінің саясаттану кафедрасында PhD дәрежесін алды.

Ол КИМЭП-тің көптеген комитеттерінде қызмет етті, әсіресе аккредиттеу және сапаны қамтамасыз ету мәселелері бойынша, қазіргі уақытта Мемлекеттік басқару және халықаралық даму департаментінің төрағасы.

Доктор Солтыс КИМЭП-тегі 15 жыл ішінде зерттеу әдістері мен дипломдық жұмыстарды жазу, Қазақстанның мемлекеттік саясаты, салыстырмалы білім беру саясаты және ұйымдастыру теориясы бойынша магистратура курстарын қоса алғанда, көптеген пәндерден сабақ берді. Оның «Journal of Central Asia», «Comparative Education», «International Journal (Канада)» және «Foreign Policy» (АҚШ) сияқты беделді халықаралық журналдарда жарияланымдары бар, олар Қазақстанда жарияланған көптеген конференциялық мақалалармен толықтырылған.

Негізгі ғылыми қызығушылықтары дамыған және өтпелі елдердегі халықтық білім берудің мәдени негіздері мен жүйелік дизайнын, өтпелі елдердегі азаматтық қоғамның дамуын және Қазақстанның мемлекеттік саясатын қамтиды.

Электрондық поштасы: dsoltys@kimep.kz

Тел. (727) 270-4303

Зерттеулер мен жарияланымдар:

Солтыс, Д. (2017). 2004 және 2014 жылдардағы Украинадағы қақтығыстарды болдырмау арқылы әлеуметтік трансформация. Посткеңестік істер, АҚШ, (берілген, қыркүйек, 2017 ж.).

Солтыс, Д. (2017). Экономикалық инновацияларды қуаттандырудағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар білімінің орталық рөлі. Вчени запыский (Ғылыми жазбалар), Киев, (алдағы, 2017 жылдың шілдесі).


Milen Nikolaev Filipov (3)

Милен Филипов

Ассистент-профессор, БАҚ және коммуникация кафедрасы / Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • M. et. al. (2017).  Do Bulgarian Schools Effectively Communicate with Their School Communities? Journal of School Public Relations,  37(2):163-202.
 • M. (2016). Media Release – A Basic Genre in Public Relations. Journal of Contemporary Humanitaristics, 2016(1): 7-18. (co-authorship with Galya Hristozova).


Aigerim Kalybay (2)

Әйгерім Қалыбай

Экономика кафедрасының профессоры/Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Білімі:

PhD. Математика ғылымдарының докторы, Лулеа технологиялық университеті, Швеция, 2006 ж.

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2002 ж.

Диплом, Еуразия ұлттық университеті. Гумилева Л.Н., Астана, 1998 (Мамандығы: математика және информатика)

Өмірбаяны:

1998 жылы Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін бітіріп, Ғылым академиясының Математика институтының қызметкері болдым. Мен осы институтта алты жыл жұмыс істедім. 2004 жылы мен Швецияның Лулеа технологиялық университетінде екі жыл аспирантураға Швеция Корольдік Ғылым академиясының грантын жеңіп алдым. Бұл гранттың нәтижесінде менің Ph.D. 2006 жылы маусымда «Никольский-Лизоркин және Харди типіндегі теңсіздіктердің қосымшаларымен жаңа дамуы» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 2006 жылдың тамыз айында мен ҚМЭБИ-ге қосылдым.

ҚМЭБИ-де оқытылатын курстар:

Бизнес және әлеуметтік ғылымдар үшін математикалық әдістер, есептеулер, статистикалық талдауға кіріспе

Ғылыми қызығушылықтары:

Функция кеңістіктері (енгізу теоремалары, кірістірулердің жинақтылығы, Пуанкаре типіндегі теңсіздіктер және т.б.); Функциялық кеңістіктерді дифференциалдық теңдеулерге қолдану (шектік есептер, априорлық бағалаулар және т.б.); Қолданбаларымен өлшенген теңсіздіктер (дифференциалдық және интегралдық операторлардың шектелгендігі және жинақтылығы).

Жарияланымдар:

 • Kalybay A.A. and Oinarov R., “Some properties of spaces with multiweighted derivatives” // Progress in Analysis. World Scientific. Singapore. 2003. P. 1-13.
 • Kalybay A.A., “A Generalized Multiparameter Weighted Nikol’skii–Lizorkin Inequality” // Doklady Mathematics. Vol. 68. # 1. 2003. P. 121-128 (Translated from Doklady Akademii Nauk).
 • Kalybay A.A., “A Generalization of the Weighted Hardy Inequality for One Class of Integral Operators” // Siberian Mathematical Journal. Vol. 45, iss. 1. 2004. P. 100-112 (Kluwer Academic Publishers).
 • Kalybay A.A., “On one generalization of Kufner’s problem” // Proceeding of Conference ‘Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis.’ 2005. P. 123-133.
 • Kalybay A.A. and Baiarystanov A., “The problem with initial data at singular point for a class of ordinary differential equations” (in Russian) // Mathematical Journal. 2005. Vol. 5. # 2(16). P. 22-29.
 • Kalybay A.A. and Persson L.-E., “Three weights higher order Hardy type inequalities” // Function Spaces and Applications. Vol. 4. # 2. 2006. P. 63-191.
 • Kalybay A.A. and Persson L.-E., “On a generalization of weighted Hardy inequality in integral form” (in Russian) // Bulletin of Karaganda State University. 2006. Vol. 42. # 2. P. 3-15.
 • Kalybay A.A., Oinarov R. and Persson L.-E., “Spectral properties of a class of singular differential operators” // Journal of Mathematical Inequalities. 2007. Vol. 1. # 3. P. 355-376.
 • Oinarov R. and Kalybay A.A., “Three-parameter weighted Hardy type inequalities” // Banach Journal of Mathematical Analysis. Vol. 2. # 2. P. 85-93.
 • Abdikalikova Z. and  Kalybay A.A., “Summability of a Tchebysheff System of Functions” // Journal of Function Spaces and Applications. 2010. Vol. 8. # 1. P. 87-102.
 • Kalybay A.A., Oinarov R. and Temirkhanova A. “Boundedness of n-Multiple Discrete Hardy Operators with Weights for 1 < q

http://dx.doi.org/10.1155/2013/121767

Байланыс ақпараты:

Телефон: +7 (727) 270-43-04, ішкі. 3022

Кеңсе: Уәлиханов ғимараты, 233

E-mail: kalybay@kimep.kz


Kudaibergenov Kanat Zhanzakovich (1)

Қанат Құдайбергенов

Экономика кафедрасының адъюнкт профессоры/Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

Kudaibergenov, K., (2016). On model-theoretic properties in the sense of Peretyat’kin, o-minimality, and mutually interpretable theories. Siberian Advances in Mathematics. ISSN: 1055-1344,  vol. 26, No. 3,  190 – 195.

Kudaibergenov, K. (2017). The small index property and the cofinality of the automorphism group. Siberian Advances in Mathematics. ISSN: 1055-1344, vol. 27, No. 1, 1 – 15.


Kristopher White (5)

Кристофер Д. Уайт

Мемлекеттік басқару кафедрасының профессоры/Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Білімі:

PhD, География, (2002) Коннектикут университеті

География магистрі, (1996) Коннектикут университеті

География бакалавры, (1992) Кларк университеті

Оқыту тәжірибесі:

2004 жылдан бастап ҚМЭБИ-де.

Стивен Ф. Остин мемлекеттік университеті (Накогочес, Техас) (2001–2004)

Коннектикут университеті (Сторрс, CT) (1998–2001)

ҚМЭБИ-де оқытылатын сабақтар:

Жаһандану және әртүрлілік; Халық және қоршаған орта; Адам географиясы; Арал дағдарысы: географиялық перспектива; Саяси география; Экология және тұрақты даму; Мұнай геосаясаты (аспирантура); Мұнай және газ саясаты; Қоршаған ортаны зерттеуге кіріспе; Сандық фотосурет; Фотожурналистика; Табиғи ресурстарды басқару және экономика; Оқу; Оқу және жазу.

Ғылыми қызығушылықтары:

Орта Азия, Қазақстан географиясы. Аудан экономикасы, Арал ауданы, Арал дағдарысы және Арал ауданының қазіргі әлеуметтік-экономикалық дамуы.

Жарияланымдар:

 • White, K.D. and Micklin, P.  2021.  Ecological restoration and economic recovery in Kazakhstan’s Northern Aral Sea region.  Focus on Geography64: doi: 10.21690/foge/2021.64.4f.
 • White, K.D.  2021.  Population, Development, and Environment in Kazakhstan.  In: McNicol, B. ed.  Sustainable Planet: Issues and Solutions for Our Environment’s Future.  Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, pp. 29-37.
 • Micklin, P., Aladin, N.V., Chida, T., Boroffka, N., Plotnikov, I.S., Krivonogov, S., and White, K.  2020.  The Aral Sea: A story of devastation and partial recovery of a large lake. In: Mischke, S. ed.  Large Asian Lakes in a Changing World: Natural State and Human Impact.  Switzerland AG: Springer Nature, pp. 109-141.
 • White, K.D.  2019.  Environmental Issues in Kazakhstan.  In: Farazmand, A. ed.  Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (Switzerland: Springer Nature).
 • White, K.D.  2019.  Visualizing the languages of nature, society, power and politics in contemporary Kazakhstan.  In: Brunn, S.D and Kehrein, R. eds. Handbook of the Changing World Language Map(New York: Springer Nature).
 • White, K.D.  2018.  The snow leopard and cultural landscape in contemporary Kazakhstan.  Society and Animals26: 1-23.
 • Koch, N.  and White, K.  2016.  Cowboys, gangsters, and rural bumpkins: Constructing the ‘other’ in Kazakhstan’s ‘Texas.’  In: Laruelle, M. ed.  Kazakhstan in the Making: Legitimacy, Symbols, and Social Changes.Lanham: Lexington Books, pp. 181-207.
 • White, K.D.  2016.  Kazakhstan’s Northern Aral Sea today: Partial ecosystem restoration and economic recovery.  In: Freedman, E. and Neuzil, M. eds. Environmental Crises in Central Asia: From steppes to seas, from deserts to glaciers. London and New York: Routledge, pp. 129-140.
 • White, K.D.  2014.  Nature and Economy in the Aral Sea Basin.  In: Micklin, P., Aladin, N., and Plotnikov, I. eds. The Aral Sea: The devastation and partial rehabilitation of a great lake. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 301-335.
 • White, K.D.  2013.  A geographical perspective on the Aral Sea crisis: Three interpretations of an image.  Bulletin of Geography Socio-economic Series21: 125-132.
 • White, K.D.  2013.  Nature-Society Linkages in the Aral Sea Region.  Journal of Eurasian Studies4(1): 18-33.


Nurtayeva_Aliya (8)

Әлия Нұртаева

Әлеуметтік ғылымдар факультеті мемлекеттік басқару кафедрасының адъюнкт-профессоры

Толығырақ:

Білімі:

Химия саласындағы PhD докторы: Оклахома мемлекеттік университеті, Стиллуотер, Оклахома, АҚШ

PhD: Мәскеу мемлекеттік университеті, Мәскеу, КСРО

Химия мамандығы бойынша диплом (магистр дәрежесіне тең): Мәскеу мемлекеттік университеті, Мәскеу, КСРО.

Жұмыс тәжірибесі:

 • Математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша доцент/координатор, ҚМЭБИ, 2008 ж. ақпан – қазіргі уақытқа дейін.
 • ҚМЭБИ жалпы білім беретін мектебі деканының м.а., 2009-2010 ж.
 • Қарулы Күштердің Радиобиология ғылыми-зерттеу институтының радиациялық дозиметрия бойынша ғылыми қызметкері. Ұлттық теңіз медициналық орталығы, Бетезда, Мэриленд, АҚШ, 2005 жылдың ақпаны – 2007 жылдың тамызы.
 • Оңтүстік Нью-Гэмпшир университетінің доценті, Манчестер, Нью-Гэмпшир, АҚШ, 2003-2004 оқу жылы.
 • Бедфордтағы АҚШ жеке корпорациясының ғылыми-зерттеу және әзірлеу жөніндегі вице-президенті, NH, АҚШ, 1999 жылдың маусымы – 2005 жылдың ақпаны.
 • «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ өнеркәсіптік жобалар бойынша кеңесші 2003-2007 жж.
 • Нью-Гэмпшир техникалық факультетінің доценті, Манчестер, NH, АҚШ, 2002-2003 оқу жылы.
 • Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, Алматы, Қазақстан, 1979 – 1996 ж.

Қысқаша өмірбаяны:

Доктор Нұртаева Қазақстан, Астана қаласының тумасы. КСРО Мәскеу мемлекеттік университетінің (1974) үздік дипломы және химия ғылымының кандидаты (1979) дәрежесі бар. Кейінірек ол PhD дәрежесін алды. Оклахома мемлекеттік университетінің химия бакалавры (1999).

Қазақстан (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ) және АҚШ (Оклахома мемлекеттік университеті, Нью-Гэмпшир техникалық факультеті, Оңтүстік Нью-Гэмпшир университеті) университеттерінде 30 жылдан астам жаратылыстану-математика пәндерін ағылшын/орыс/қазақ тілдерінде оқыту желіде.

Химия/технология/радиациялық дозиметрия саласындағы 30 жылдан астам ғылыми жұмыс тәжірибесі: Қазақ мемлекеттік университеті, Мәскеу мемлекеттік университеті, Оклахома мемлекеттік университеті, Ұлттық әскери-теңіз медициналық орталығындағы Қарулы Күштердің Радиобиология ғылыми-зерттеу институты (Бетесда, АҚШ).

80-нен астам жарияланымдар, соның ішінде белгілі рецензияланған журналдардағы мақалалар: Analytical Chemistry, Journal of Inorganic Chemistry, Applied Biochemistry and Microbiology, Journal of Chemical Crystallography, Acta Crystallographica, J. AOAC International, Factory Laboratory, Хабаршы Мәскеу университеті.

Сирек, түсті металдар және ілеспе О-құрамды аниондар технологиясы саласындағы КСРО мен Қазақстанның 17 патенті. Құрама Штаттардағы зияткерлік меншік/патент беру тәжірибесі.

Кәсіпкерлік және өнеркәсіптік ҒЗТКЖ тәжірибесі: Қазақстандағы және Нью-Гэмпширдегі, АҚШ-тағы ҒЗТКЖ бас менеджері.

Ғылыми қызығушылықтары:

 • Суды тазарту және тұзсыздандыру технологиялары
 • Сирек жер және түсті металдарды өндіру, бөлу, тазарту
 • Мұнай-газ өнеркәсібінде күкіртті пайдалану
 • Радиациялық дозиметрия
 • Жаңа люминесцентті кешендердің рентгендік кристаллографиясы
 • Өнеркәсіптегі аналитикалық химия
 • Наноматериалдар – синтез және қасиеттері Наноматериалдар – синтез және қасиеттері
 • Жаратылыстану пәндерін оқыту әдістемесі

Оқытылатын пәндер:

 • Қоршаған ортаны зерттеуге кіріспе (ҚМЭБИ)
 • Бизнес және экономика үшін математика (КИМЭП)
 • Денсаулық, тамақтану және өмір салты (КИМЭП)
 • Ақырғы математика (Оңтүстік Нью-Гэмпшир университеті)
 • Бастауыш статистика (Нью-Гэмпшир техникалық факультеті)
 • Физикалық химия (Оклахома мемлекеттік университеті)
 • Жалпы химия (Оклахома мемлекеттік университеті)
 • Аналитикалық химия (Қазақ мемлекеттік университеті)
 • Бөлу, алу және шоғырландыру (Қазақ мемлекеттік университеті)
 • Сирек элементтер химиясы Аналитикалық химия (Қазақ мемлекеттік университеті)
 • Бөлу, алу және шоғырландыру (Қазақ мемлекеттік университеті)
 • Метрология және аналитикалық бақылау (Қазақ мемлекеттік университеті)

Таңдалған басылымдар:

 • A.Zhubanova, A.K.Nurtaeva etc. Creation of biological methods to mitigate adverse impact of oil extraction on the environment (using the oil waste polygon Zhanazhol (Aktobe oblast)”. State Registration #0112PK00435. Scientific Report to the Ministry of Education and Science of RK (Program 055 “Scientific / technical activity”), Almaty, Dec 2012.
 • Торегожина Ж.Р1,Танашева М.Р1., Нуртаева А.К2. Complex processing of phosphorus- and boron-containing industrial waste in the chemical ameliorants. Proceedings of International Research Conference «Contemporary Problems Of Ecology And Use Of Natural Resources», Russian University of People’s Friendship (RUDN), Moscow, 18-20 April, 2012, p.501-507.
 • M.Rozhkova, A.S.Sereda, N.V.Tsurikova, A.K.Nurtaeva, and A.P.Sinitsyn. Creation of Heterologous Gen Expression System on the basis of ASPERGILLUS AWAMORIrecombinant strain. Appl. Biochem. Microbiol., 2011, vol. 47, No. 3, pp. 279-287.
 • А.М. Рожкова, А.С. Середа, Н.В. Цурикова,А.К. Нуртаева and А.П. Синицын.
 • Создание системы экспресии гетерологичных генов на основе рекомбинантного штамма гриба aspergillus awamori. Журнал Прикладной Биохимии и Микробиологии, 2011, 47, №3, с.308-317.
 • P. Vinetsky, N. V. Tsurikova, A. K. Nurtaeva, and A. P. Sinitsyn. Increase in Glucoamylase Productivity of Aspergillus awamori Strain by Combination of Radiation Mutagenesis and Plasmid Transformation Methods. Appl. Biochem. Microbiol., 2010, vol. 46, No. 6, pp. 633–640.
 • Ю.П. Винецкий, Н.В. Цурикова,А.К. Нуртаева, И.Н.Зоров, А.П. Синицын.
 • Изучение продуктивности глюкоамилазы штамма aspergillus awamoriкомбинацией методов радиационного мутагенеза и плазмидной трансформации.
 • Журнал Прикладной Биохимии и Микробиологии, 2010, 46, №6, с.685-692.
 • Jandosov, Z. Mansurov, Z. Ismagilov, A. Nurtaeva.Honeycomb Composites based on Carbonized Rice Husk for Adsorption. Materials of The Annual World Conference “Carbon 2012”, June 17-22, 2012, Krakow, Poland.
 • A. Mansurov,  J.M. Jandosov, A.K. Nurtaeva, M.A. Biisenbayev. Synthesis of Nanostructured Carbon Materials from husk rice and apricot stones by H3PO4- activation. Abstracts Book of International Symposium on Advanced Ceramics, Composites and Nanostructured Materials (ISACCNM2011), Vallabh Vidyanagar, India, February 17-18, 2011, p.2.
 • M.Jandosov, Z.A. Mansurov, Z.R.Ismagilov, A.K.Nurtaeva. Mesoporous Composite Materials from Activated Rice Husk Carbon and Montmorillonite. Abstracts Book of International Symposium on Advanced Ceramics, Composites and Nanostructured Materials (ISACCNM2011), Vallabh Vidyanagar, India, February 17-18, 2011, p.9.
 • Nikolaeva E.S., Kurbatov A.P., Kamysbaev D.Kh., Nurtaeva A.K.SILVER NANOCLUSTERS FORMATION IN POLIIMID MATRIX. Proceedings of IX International Scientific Practical Conference “Research, Development and Application of High Technologies in Industry”. S-Petersburg , May, 2010. V.3, p.339-341.
 • K.Nurtaeva. Role Of Internet Technologies In Teaching Environmental Science. Materials of International Conference on Innovative Methods in Ecological Education. May 28-29, 2009, Almaty, p.147-149.
 • А.К. Нуртаева, V.Nagy. Dose rate fractionation effects in Radiation Dosimetry. 15th Annual Council on Ionizing Radiation Measurements and Standards (CIRMS). Book of materials, p. 13-17. 2006, Gaithersburg, MD.
 • Aliya Nurtaeva, Ziad El Rassi. High Perfomance Liquid Phase Separation of Flucosides.IV.Analytycal and Micropreparative HPLC for generating a glucosinolate library. J. AOAC Int. (2003), 88, 1115-1127.
 • Nurtaeva, E. M. Holt. Triaquocalcium(18-Crown-6)-, Triaquostrontium(18-Crown-6)-, Triaquozinc(18-Crown-6) Cu5I7. A. (2002). J. Chem. Crystallography, 32(9), 337-346.
 • Cu2I4-2rhombohedra with alkali & alkaline earth complexed crown ethers: Correlation of structure and solid state emission. Nurtaeva A.K., Holt E.M. Book of abtracts, 217th ACS National Meeting, Anaheim, CA, 1999.
 • Cesium-, Potassium-, and Rubidium (15-crown-5) Dicopper(I) Triiodides. Nurtaeva, E.M.Holt. Acta Cryst.(1998), C54, 594-597.
 • Tetraethylammonium and Potassium (18-crown-6) Dicopper(I) Triiodides. A.Nurtaeva, E.M.Holt. Acta Cryst.(1998), C54, 597-600.
 • Blue Emitting Copper(I) Iodide Complexes. Aliya Nurtaeva and E.M.Holt. Book of abstracts, 215thACS National Meeting, Dallas, 1998.
 • Methodological concise texts on analytical chemistry (in Russian and Kazakh). Part I, II. Qualitative & Quantitative analyses.  Nurtaeva A.K. Almaty, KazGU, 1991 (30, 33, 1, 29 p.).
 • Extraction X-Ray analysis of MeCr2Se4 semiconductor materials. Nurtaeva A.K., Gladyshev V.P. Zavodskaya laboratoria (1985), 51(2), p.18-20.
 • Extraction of europium(III) ions by stearic acid. Nurtaeva A.K., Andreeva N.N. Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981), 26(1), 209-214.
 • Extraction of rare earth elements by 1-phenyl-3-methyl-4-benzoilpyrazolone-5. Nurtaeva A.K., Efimov I.P. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seria 2: Khimia (1978), 19(6), p.735-739.

Соңғы патенттер:

 • K. Nurtaeva. Innovative patent of the Republic of Kazakhstan №26577.
 • SELF-CLEANING EVAPORATIVE DEVICE FOR SOLAR WATER DESALINATION SYSTEM. Reg.number #20120410.1, priority date: 09.04.2012. Registered in state register of inventions 25.12.2012.
 • Patent owners: Nurtaeva A.K., KIMEP University.
 • Nurtaeva A.K., et al. METHOD AND APPARATUS OF LIQUIDATION OF OIL SLICKS IN AQUATORIA. Patent application of the Republic of Kazakhstan №00150, from January 18, 2013.
 • Patent application is filed in collaboration and co-authorship with KING, Kazakh Institute of Oil and Gas, KazMunaiGas. Approval from July 5, 2013.
 • Nurtaeva A.K., Priimak D.D., Nurtaeva G.K., Kulekeev Zh.A.
 • APPARATUS FOR LIQUIDATION OF CONSEQUENCES OF OIL SPILLS IN AQUATORIA.Patent application EURASIAN PATENT AGENCY # 14002, filed April 30, 2013.
 • Patent application was filed in collaboration and co-authorship with KING, Kazakh Institute of Oil and Gas, KazMunaiGas.

Таңдалған патенттер 1984–2002:

 • Autonomic Liquid (Water) Purification System. Patent of Kazakstan #33050, 2002.
 • Sample preparation method for oxygen-containing anions. Patent of Kazakstan # 11020, 1996.
 • Method of analysis of oxygen-containing anions. Inventor’s Certificate of Kazakstan # 7529, 1995.
 • Method of analysis for oleic and linolic acids. Patent of Kazakstan # 2970, 1994.
 • Electrochemical method of analysis of oleic and linolic acids. Inventor’s Certificate of the USSR # 1821723, 1992.
 • Method of analysis of cadmium in the presence of cadmium selenide. Inventor’s Certificate of the USSR # 1718103, 1991.
 • Method of extraction of arsenic from acidic solutions. Inventor’s Certificate of the USSR # 1507732, 1989.
 • Method of sample preparation for X-ray fluorescent analysis. Inventor’s Certificate of the USSR # 1422074, 1988.
 • Method of semiconductor analysis. Inventor’s Certificate of the USSR #1294083, 1986.
 • Method of purification of chromium (III). Inventor’s Certificate of the USSR # 1102192, 1984.

Байланыс ақпараты:

Телефон: +7(727) 270-42-43, ішкі. 3237

Кабинет: №507, Уәлиханов ғимараты

E-mail: anurtaeva@kimep.kz


Nurseit Niyazbekov (2)

Нұрсейіт Ниязбеков

Ассистент-профессор, халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасы/әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Нұрсейіт Ниязбеков – Алматы қаласындағы КИМЭП Университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті, Қазақстан. Ол посткоммунистік ауысулар, демократияландыру, Орталық Азиядағы мемлекеттік құрылыс және наразылықтарды жұмылдыру салаларында әртүрлі халықаралық БАҚ пен сараптамалық орталықтарды зерттеп, кеңес береді. Ол Мичиган университетінде және SciencePO-да ғылыми қызметкер болды. Ол Оксфорд университетінде саясат және әлеуметтану бойынша PhD және магистр дәрежесін алды.


Nadeem Naqvi (4)

Надим Накви

Профессор, Экономика кафедрасы/Әлеуметтік ғылымдар факультеті, Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • Naqvi, N., & Egbert, H. (2015). Market-Dependent Domestic Production Set.  Journal of Economics and Finance Education, 14 (1),31-40
 • Naqvi, N. (2017).  Production Possibility Frontier: New Concepts for Post-Crisis Economics Textbooks in Ploehn, Juergen and George Chobanov (Eds.), Sustainability and Welfare Policy in European Market Economies, Peter Lang, pp 11-12.


passportsize

Джеральд Пек

Экономика кафедрасының профессоры/Әлеуметтік ғылымдар факультеті / Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы

Толығырақ:

Джеральд Пек Бохум және Дортмунд жоғары мектебінде, Сент-Эндрюс университетінде, Голуэйдегі Ирландияның Ұлттық университетінде, Болгариядағы Америка университетінде және Майнц Йоханнес-Гутенберг университетінде оқытушылық және ғылыми қызметтерді атқарды. Оның мамандығы ойын теориясы, қоғамдық экономика және институттардың экономикалық талдауы.


Francis Amagoh (2)

Фрэнсис Амаго

Профессор, Мемлекеттік басқару кафедрасы/Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • Amagoh, F. (2017). Healthcare in Kazakhstan in The Future of Healthcare in Developing Countries in Asia( Eds. C. Aspalter and K. Pribadi).  London: Routledge/Taylor & Francis.
 • Amagoh, F., & Rahman, T. (2016). Tapping into the Potential of Academic Diaspora for Homeland Development: The Case of Nigeria. Journal of International Migration and Integration . 17 No. 1, 35-53.


Nygmet Ibadildin (2)

Нығмет Ибадильдин

Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының, Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының/Әлеуметтік ғылымдар факультетінің төрағасы

Толығырақ:

Нығмет Ибадильдин 1995 жылы Қазақ мемлекеттік университетін философия мамандығы бойынша бітірген. Ол Фреснодағы Калифорния мемлекеттік университетінде халықаралық қатынастар бойынша өнер магистрі дәрежесін алды. 2011 жылы Тампере университетінде, Менеджмент мектебінде кандидаттық диссертация қорғады. Диссертация тақырыбы Қазақстандағы ресурстық қарғыспен күресудегі жаңа және ескі институционалдық негіздердің рөлі». Диссертациялық жұмыстың бағасы жоғары бағаға ие.

1999-2002 жылдары «Қазақстан энергиясы» журналында және «Время по» газетінде редактор және журналист болды.

Қазақстанда және шетелде әртүрлі мектептерде жұмыс істеді.

Ғылыми қызығушылықтары табиғи ресурстардың саяси экономиясы, институционалдық даму, посткеңестік институттар және дискурстық талдау.

Қазіргі уақытта КИМЭП Университетінде сабақ береді, Алматы, Қазақстан.

 

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • Ibadildin, N. (2012). Role of institutions in Kazakhstan in combating the resource curse: Transition from the Soviet legacy to something else.London: Lambert Academic Publishing.
 • Ibadildin, N. (2009). Oil and Authoritarianism in Kazakhstan, in Ostrov, B. (Ed.) From Silk Road to Oil Slick: Kazakhstan Reemergence to Modernity. Norwalk: EastBridge.

 

Жарияланымдар тізімі:

 • Charles McGrath, Nygmet Ibadildin. Kazakh Famine 1928-1932. Publication date.2018/5. Journal Ukrainian Policymaker, Volume 2, 2018: 12-19 DOI: 10.29202/up/2/2
 • Ken Harvey and Nygmet Ibadildin. Handbook of Research on Human Social Interaction in the Age of Mobile Devices, scheduled for publication in 2016 by IGI Global, Chapter Mobile Impacting All Phases of Business IGI Global 2016
 • Ken Harvey and Nygmet Ibadildin. Business and mobile: Rapid restructure required June 2016 DOI: 10.4018/978-1-5225-0469-6.ch014
 • Нефть и политика. Мировой опыт и Казахстан. Казакпарат: Алматы 2015 in Russian
 • Role Of New And Old Institutional Framework In Combating The Resource Curse In Kazakhstan. Acta Universitatis Tamperensis 1600, Tampere 2011
 • Role of institutions in Kazakhstan in combating the resource curse
 • Transition from the Soviet legacy to something else, 2011, LAP Lambert Academic Publishing, 292 p
 • Oil and Authoritarianism in Kazakhstan, Chapter for the book From Silk Road to Oil Slick: Kazakhstan Reemergence to Modernity, Edited by Ben Ostrov. Norwalk: EastBridge 2009
 • Resource Curse avoidance policies in Kazakhstan: issues, debates, difficulties in implementation in The Exploitation Of The Landscape Of Central And Inner Asia: Past, Present And Future Edited by Michael Gervers, Uradyn E. Bulag, Gillian Long, Toronto Studies in Central and Inner Asia, No. 9  Asian Institute, University of Toronto
 • Toronto, 2008
 • Article for the RoutledgeEncyclopedia of adolescence, 2007
 • “Concepts of Political Development and Modernization”, Poisk, Research journal of  the Ministry of education and science 2003, 4 (Part II)
 • “Concepts of Political Development and Modernization”, Poisk, Research journal of  the Ministry of education and science 2003, 4 (Part I)
 • “Historical and Country Lessons in Oil Development”,  Poisk, Research journal of  the Ministry of education and science 2002 , 4
 • “Interdependence Of Oil And Politics In Kazakhstan”,  Poisk, Research journal of  the Ministry of education and science 2002 , 3
 • “The Great Game. History and today”,  Vestnik Vishei Shkoly Kazakhstana, 2002, 1, Almaty
 • “World Best Practice for Petroleum Fund and Kazakhstan’s Variant”,  Poisk, Research journal of  the Ministry of education and science 1,2002, p.152-156
 • “Some Positive and Negative Aspects of Oil Development in Kazakhstan”,  Poisk, Research Journal of  the Ministry of Education and Science №6, 2001, p.215-218
 • “International aspects of oil production in Kazakhstan”, Kazakhstan and World Community: Collection of the Articles, edited by M. Zholdasbekov Almaty: Dyke-press, 2000. p.134-143
 • “What are the Price Determinants for Oil Markets” Materials of the International Conference held by Diplomatic Academy, Astana, January 18-19, 2001 TACIS, FINEK.
 • “Some Implications of the Recent Constitutional Changes in Kazakhstan”, Working Papers. Symposium: Politics, Economics and Ideology in Kazakhstan, Research Center Almaty, Kazakhstan, KIMEP, 1999, pp. 130-134
 • “Philosophy and Idealism” Poisk, Research Journal of  the Ministry of Education and Science 1999, 1, p.194-199, Almaty,
 • “Realist, Interdependent and World Systems theories as Explanatory Models of International Relations” Higher Education in Kazakhstan. 1999, 1, pp.119-124, Almaty
 • “The Economic Miracle and Its Rational Explanations” Poisk, Research Journal of the Ministry of Education and Science. 1998, 3, pp.198-201, Almaty,
 • “Philosophy as an Apophatic Phenomenon of the Consciousness” Mysl, Republican journal on social and political issues 1998, 6, pp.18-23, Almaty,
 • “Liberalization in Kazakhstan. Part 1.”, Vestnik Vishei Shkoly Kazakhstana,1998, 4, pp.135-141, Almaty
 • “Liberalization in Kazakhstan. Part 2.”, Vestnik Vishei Shkoly Kazakhstana1998, 5, pp.94-106, Almaty
 • “Truth. Beauty and Common Good”, Mysl, Republican journal on social and political issues
 • 1998, 6, pp.36-38, Almaty,
 • “Some Peculiarities of Philosophical Discourse”, Poisk, Research Journal of  the Ministry of Education and Science 1998, 3, pp.191-192, Almaty,
 • “Relationship between Political and Military Elites in Russia”, Vestnik Vishei shkoly Kazakhstana, 1996, 4, pp. 65-70, Almaty
 • “Kataphatic Definition of Philosophy”, Methodical RecommendationsAlmaty, “Kazakh Universiteti”, 1997 pp.3-17
 • “Economic and Political relations of Kazakhstan with Russia, China and United States”, Vestnik Vishei Shkoly Kazakhstana, 1997, 4, pp.75-82, Almaty
 • “Sino-American Relations” Materials of the First International Scientific Conference on the Role of Sociology, October 23-24 1996, pp.158-167, Almaty, 1997
 • “Kataphatic Definition of Philosophy” Vestnik Vishei Shkoly Kazakhstana, 1996, 5, pp.114-124, Almaty
 • “Apophatic Definition of Philosophy”, Vestnik Vishei Shkoly Kazakhstana1996, 4, pp. 71-81, Almaty

 

Патенттер:

 

АҚШ патенті PCT/US 2013/049188 Ұңғыма қаптамаларына арналған бентонит колонкалары Крейг Бенсон, Иван Корниенко, Нығмет Ибадильдин – АҚШ патенті қолданбасы. 13/542,390, 2012 WO 2014008325 A1 Америка Құрама Штаттары патенті US009080419B2 (12) (10) Патент №: АҚШ 9,080,419 Патент күні: 14 шілде, 2015 ж.

Патент нөмірі: 30703. Корпусты құрастыру және қаптама мен ұңғыманың қабырғасы арасындағы саңылауларды оқшаулау әдісі.. Жарияланған: 15.12.2015 ж. Авторлары: Бенсон Крейг Х., Ибадильдин Нығмет Амангелдіұлы, Корниенко Иван Викторович

IPC: E21B 43/10, C09K 3/18, E21B 17/01

Қазақстан патенті No16322, E21B 33/14, 14.10.2005 Сушко Сергей Михайлович, Бегун Анатолий Данилович, Ибадильдин Нығмет Амангендинович, Корниенко Иван Викторович. Технологиялық ұңғымаларды аяқтау әдісі және қоршау шынысының дизайны

Қазақстан патенті №15117, 15.12.2004 Цирельсон Людмила Екимовна, Ибадильдин Нығмет Амангендинович Диареялық ауруларды емдеу әдісі

Қазақстан патенті № 14313, 05.05.2004 Цирельсон Людмила Екимовна, Ибадильдин Нығмет Амангендинович Коллоидты саздан адсорбент алу әдісі

Қазақстан патенті № 13071, 15.05.2003 Бухман Михаил Александрович, Ибадильдин Нығмет Амангендинович Бүріккіш кептіргіш


Sholpan1

Шолпан Қожамқұлова

Ассистент-профессор және кафедра меңгерушісі, БАҚ және коммуникациялар кафедрасы/Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Қазіргі уақытта Шолпан Мэриленд университетінде журналистика саласындағы PhD докторантурада оқу үшін демалыста. Шолпан Қожамқұлова 2000 жылы ҚазҰУ-ді журналистика бакалавры дәрежесімен бітірді. 2002 жылы Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде аударма теориясы мамандығы бойынша магистр, 2004 жылы Вашингтондағы Америка университетінде журналистика және қоғаммен байланыс магистрі және PhD докторы дәрежесін алды. 2008 жылы ҚазҰУ-дың Саяси коммуникациялар факультетінде. Оның еңбек жолы «Айқос» газетінде редакторлық және Абылай хан университеті мен ҚазҰУ-да оқытушылық қызметтерді қамтиды.


Saltanat

Салтанат Қажымұратова

Әлеуметтік ғылымдар факультетінің БАҚ және коммуникациялар кафедрасының аға оқытушысы

Толығырақ:

Кәсіби журналист, тәжірибелі нұсқаушы, КИМЭП Университетінде 2003 жылдан бері жұмыс істейді. Мичиган университетінің (АҚШ) және Лунд университетінің (Швеция) оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасын бітірген. Томсон қорының редакторлар бағдарламасының мүшесі, Кардифф, Ұлыбритания. Германияда, Венгрияда, Түркияда, Малайзияда, Испанияда өткен халықаралық конференцияларда баяндамашы. Еуропалық коммуникациялық зерттеулер және білім беру қауымдастығының (ECREA) мүшесі. ЮНЕСКО-ның журналистік білім беру сессиясында сарапшы ретінде таныстырылды. КИМЭП университетінде журналистика пәнінен сабақ берудегі оң тәжірибесімен бөлісті және Қазақстандағы журналистика білімінің жаһандану үдерістері туралы айтты. АҚШ-та журналистер үшін тағылымдамадан өтті, ABC News, The Washington Post, Discovery телеарнасы және басқа да АҚШ БАҚ жұмысымен танысты.

Журналистика және бұқаралық коммуникациялар бойынша дәрістер оқиды, студенттердің тағылымдамадан өтуіне жетекшілік етеді және кафедраның кәсіби қауымдастықтармен байланысын үйлестіреді. Жаңа курстарды әзірледі, мысалы, Сән және өмір салты журналистикасы. Студенттер үшін тәжірибелік зертхана құрылды, онда тәжірибеші журналистер, PR мамандары және басқа БАҚ мамандары үнемі тренингтер мен шеберлік сабақтарын өткізеді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ы.Алтынсарин атындағы төс белгісімен марапатталған. ЖОО оқытушыларына арналған медиасауаттылық бойынша Қазақстандағы тұңғыш оқулықтың бір тарауының авторы. «2016-2017 жылғы үздік факультет» марапаты.

Facebook: https://www.facebook.com/saltanat.kazhimuratova/

Портфолио: https://newreporter.org/author/saltanat/

E-mail: saltanat@kimep.kz

Телефон.: +7 (727) 270-42-96


Alma Kudebayeva (4)

Алма Кудебаева

PhD, профессор, экономика кафедрасы/әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Білімі:

Манчестер университетінің (Ұлыбритания) даму экономикасы бойынша PhD дәрежесі; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың математика ғылымдарының кандидаты (Қазақстан).

Тәжірибе (оқытушылық/кәсіби):

 • 2020 – қазіргі КИМЭП Университеті Әлеуметтік ғылымдар факультетінің ғылыми директоры
 • 2004 ж. – қазіргі КИМЭП университетінің ассистенті.
 • 2015 ж. Университетінің Даму саясаты және менеджменті институтының ассистенті
 • 2010-2011 Эразмус Мундус бағдарламасы бойынша Германияның Экономикалық зерттеулер институтының (DIW) ғылыми қызметкері
 • 2003 – 2004 Фулбрайт бағдарламасының ғылыми қызметкері, Индиана университеті
 • 2001 – 2003 Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті (ҚазҰУ) Экономика және бизнес факультетінің деканының орынбасары, Қазақстан
 • 2001-2003 жж. доцент (сырттай), Халықаралық бизнес академиясы (Алматы қ.)
 • 1995-2001 ҚазҰУ аға оқытушысы
 • 1992-1995 ҚазҰУ оқытушысы

Сабақтар оқытылды:

Микроэкономика принциптері, макроэкономика принциптері, эконометрикалық әдістер, озық эконометрика, қаржылық эконометрика, экономикадағы сандық әдістер, басқару экономикасы, математикалық экономика, Қазақстан экономикасы, бакалавриат студенттері мен магистранттарына арналған практика, Ғылыми семинар, экономика бойынша арнайы тақырып, дипломдық жұмыс семинары , зерттеу әдістері мен әдістемесі.

Ғылыми қызығушылығы:

Кедейлік, теңсіздік, әл-ауқат, еңбек экономикасы, BRI, Орталық Азия.

Соңғы/үздік жарияланымдар (белсенді сілтемелері бар):


Eldar Madumarov (1)

Эльдар Мадумаров

Экономика кафедрасының меңгерушісі/Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • Alimbekov, A.,  Madumarov, E., &  Pech, G. (2017). Sequencing in Customs Union Formation: Theory and Application to the Eurasian Economic Union. Journal of Economic Integration 32.
 • Madumarov, E. (2008) External Factors of Economic Growth: Transition Economies of the Baltics and Central Asia. VDM Verlag, Saarbrücken, August 2008. (Book).


Kabdiyeva Aliya (2)

Әлия Қабдиева

Мемлекеттік басқару кафедрасының/Әлеуметтік ғылымдар факультетінің адъюнкт ассистент-профессоры

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • Kabdiyeva, A. (2015). Development of NGOs in Kazakhstan. European Journal of Business and Social Sciences 4 (2), pp. 159-169.
 • Dixon, J., Kabdiyeva A. (2014). Collaboration between the State and NGOs in Kazakhstan. International Journal of Community and Cooperative Studies 1(1), pp. 27-41.


Azhar Baisakalova (2)

Ажар Байсақалова

DBA, адъюнкт ассистент-профессор, Мемлекеттік басқару кафедрасы / Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Толығырақ:

Зерттеулер мен жарияланымдар:

 • Baisakalova A.B. (2015).Grounded Action Research: Systems Thinking Approach to Promoting CSR in Kazakhstan. Abstracts of the Papers Presented at the ISSS2015 International Conference “Governing the Anthropocene: The greatest challenge for systems thinking in practice?” pp.131-132. Humboldt University, Berlin, Germany, 2-7 August, 2015, ISBN: 978-1-906740-13-9.
 • Baisakalova A.B. (2016). Responsible Business and Social Entrepreneurship in Kazakhstan. Chapter in the book: The World Guide to Sustainable Enterprise (ed. Wayne Visser), v. 2, 78-83. Greenleaf Publishing. ISBN-13: 978-1-78353-462-3.


Gulnara Dadabayeva (1)

Гүлнар Дадабаева

Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының профессоры
Телефон: 270-42-79, 270-42-88 ішкі. 3077
Кеңсе: 129 /ac
E-mail: dgulnara@kimep.kz

Толығырақ:

Білімі:

Д.ғ.к. (Тарих ғылымдары), әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан

 

Жұмыс тәжірибесі:

 

2005 – қазіргі уақытқа дейін, ҚМЭБИ, Саясаттану және халықаралық қатынастар кафедрасының ассистенті, Қазақстан

 

1987 – 2005, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих кафедрасының оқытушысы, Қазақстан

 

Бастапқы оқыту бағыттары және педагогикалық тәжірибе:

Қазақстан тарихы, «Кеңес Одағының Азия Республикаларындағы ұлттық мемлекеттік құрылыс» «Орталық Азиядағы үкімет және саясат», «Орта Азия – Ресей қатынастары», «Дипломатия тарихы 1648-1815 жж.», «Дипломатия тарихы 1815-1815 жж. 1945»

 

Ғылыми қызығушылықтары:

Қазіргі Орталық Азиядағы ұлтшылдық және ұлттық мемлекет құру процестері.

 

Таңдалған басылымдар:

 

Мақалалар

 • Post-Soviet Kazakhstan: Nationalism and Language Issues. The Soviet and Post-Soviet Review, vol. 37 no. 2 2010, Brill The Netherland, ISSN 1075-1262, e-ISSN 1876-3324 (co-author A. Adibayeva)
 • Kazakh Nationalism in Eurasian Context. History Research, vol.2, Number 7, July 2012. USA, David Publishing Company, ISSN 2159-550X, ISSN 2159-5518.
 • El Nasionalismo Kazajo en el Contexto Eurasia Tico, Eurasiatica Revista Online Sobre Asia Central, 2011, 2
 • Post-Crisis World: The Chinese Factor in The Transformation of Kazakhstan” , co-author A. Adibayeva (submitted for publication by Journal of South Asian and Middle Eastern Studies (USA)
 • Problems of Refugees from Central Asia as Consequences of Stalin’s Modernization [Проблема Беженцев из Центральной Азии, как Последствия Сталинской Модернизации], Vestnik KazNU, Seriya Istoricheskaya, 2009, 2 (31): С. 11-18
 • Nationalism in Modern Kazakhstan Language Policy, Otan Tarihy, 2009, 2: 54-63
 • The Peculiarities of “Russification Processes” in SovietRepublics and Kazakh Language Problems [Особенности Процесса «Русификации» в Советских Республиках и Проблемы Казахского Языка], Аlash, 2009, 1 (22): 104 – 111
 • Kazakhstan – Russian relations in 2000-s geopolitical context (p. 21-27)// Kazakh civilization, # 3, 2012.
 • “Great Powers Politics in Central Asia in 2000-s: The New “Great Game”? // KazNU Herald [Вест. КазНУ, сер ист.] – 2013 – №3 (70).- с. 96-103.

 

Кітап тараулары

 • “Mackinder’s legacy today: new challenges for Kazakhstan and Central Asia” in Central Asia in International Relations, ed. by Nick Megoran & Sevara Sharapova, Hirst and Co, London, 2013. (co–author A. Adibayeva)
 • Государственная языковая политика в независимом Казахстане: внешне- и внутриполитические факторы.(с. 270-282) –/ Центральная Азия. Традиции и современность. Под ред. А.О. Чубарьяна. Институт всеобщей истории РАН РК.- Москва, 2011.- 330 с. ISBN 978-5-94067-326-2.
 • Нациестроительство в Центральной Азии: от советских наций к постсоветским нациям-государствам.(с. 295-317)  /Центральная Азия. Традиции и современность. Под ред. А.О. Чубарьяна. Институт всеобщей истории РАН РК.- Москва, 2011.- 330 с. ISBN 978-5-94067-326-2.
 • Kazakhstan during civil war [Казахстан в годы гражданской войны] //History of Kazakhstan  since ancient times to nowadays [История Казахстана с древнейших времен до наших дней (курс лекций)]. – Алматы: Уш Киян, 2003. – С. 360-382.

 

Оқулықтар

 • The Modern History of the World [Новейшая История Мира (Учебник для 9 классов 12-летних Школ)], (with G. Kokebayeva, M.Baisymakova), Mektep, Almaty, 2011
 • The Modern History of the World (Reading Materials Collection), [Новейшая История Мира] (Хрестоматия для 12-летних Школ), (with G. Kokebayeva, M.Baisymakova), Mektep, Almaty, 2011

 

Конференция презентациялары

Ресей мен Қазақстан: 2000 жылдардағы жаңа серіктестік іздеу, Айдаһар мен аю: Қытай мен Ресейдің стратегиялық таңдауы, 11-ші Алексантери конференциясы, Хельсинки, Финляндия, қараша 2011 ж.

Еуразиялық контексттегі қазақ ұлтшылдығы, CESS XII жыл сайынғы конференциясы, Огайо мемлекеттік университеті, АҚШ, қыркүйек 2011 ж.

Қазіргі Қазақстанның тіл саясатындағы ұлтшылдық мәселелері, ICCEES XIII Дүниежүзілік конгресі, Стокгольм, Швеция, 2010 ж.

Қазақстанның тіл саясатындағы ұлтшылдық мәселелері, Основните Проблемы на Современна Наука, Халықаралық конференция, София, Болгария, 2009: 29-34

Тәуелсіз Қазақстанда мемлекеттік ұлтшылдықтың орнығуы, Strategiczne Pytania Awiatowej Nauki, Халықаралық конференция, Пржемысль, Польша, 2009: 72-78

 

Академиялық және кәсіптік бірлестіктерге қатысу:

«Қазақстан тарихшылары» қауымдастығының мүшесі.

Орталық Еуразиялық зерттеулер қоғамының (АҚШ) мүшесі.

 

Байланыс ақпараты:

Телефон: 270 42 79/88, ішкі 3077

Кеңсе: Уәлиханов көш., 129.

E-mail: dgulnara@kimep.kz

 

Application for the academic rank of professor


Aigul Adibayeva (2)

Айгуль Адибаева

Әлеуметтік ғылымдар факультеті деканының орынбасары, ғылым кандидаты
Телефон: 270-42-79, 270-42-88 ішкі. 3275
Кеңсе: 130/ac
E-mail: aigula@kimep.kz

Толығырақ:

Білімі:

Саясаттану ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, Қазақстан, 2009 ж

 

Бастапқы оқыту бағыттары және педагогикалық тәжірибе:

Бағыттар: Саясаттану, Халықаралық қатынастар

Педагогикалық өтілі: 12 жыл

 

ҚМЭБИ-де оқытылатын курстар:

 • Саясаттанудың негіздері
 • Қазақстанның сыртқы саясаты
 • Ресей-Орталық Азия қатынастары
 • Халықаралық қатынастардағы этика.
 • Халықаралық ұйымдарды басқару

 

Ғылыми қызығушылықтары:

Зерттеу тәжірибесі келесі бағыттарды қамтиды: Орталық Азия интеграциясы, Қазақстанның сыртқы саясатындағы мәселелер, Түркіменстандағы, Каспий аймағындағы саяси және экономикалық жағдай.

 

2012-2014 жж. мамыр айында Норвегияның Білім саласындағы ынтымақтастық орталығының (SIU) қолдауымен Агдер университетімен (Норвегия) «Жаһандық бизнес және халықаралық қатынастар бойынша оқытудағы үздігі» бірлескен ғылыми-зерттеу және оқу жоспарын әзірлеу жобасы; оқу бағдарламаларын әзірлеу және «ӘЭ-дегі этика» курсын оқыту.

 

Таңдалған басылымдар:

 • Adibayeva, D. Saari, A. Tleuzhanova (2016). To the Question of Legal Regulations of International Trade in the Context of Multi-dimensional Diplomacy. International Economic Law, issue 1, Moscow, November, 2016.
 • Melich, A. Adibayeva. Nation-building and Cultural Policy in Kazakhstan. European Scientific Journal, ISSN: 1857 – 7431, December 2013, special edition, vol. 2, pp.265-279.
 • Dadabayeva, A. Adibayeva: A Post-Crisis World: The Chinese Factor in the Transformation of Kazakhstan. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Villanova University, Villanova PA, issue XXXVII no. 2, 2013.
 • “Kazakhstani-Turkmenistan Relations at Modern Stage”, chapter in the edited book Historical Dictionary of Kazakhstan. Scarecrow Press Inc. Lanham, Toronto, 2012.
 • Adibayeva (co-authored with G. Dadabayeva). “H. Mackinder’s Legacy Today: New Challenges for Kazakhstan and Central Asia”, – a chapter in the edited book:  Mackinder and the International Relations in Central Asia(Editor: Nick Megoran)//Published by: C Hurst & Co Publishers Ltd., London, ISBN-13: 978-1849042437/ December 2012.
 • Adibayeva, (co-authored with G. Dadabayeva)Post-Soviet Kazakhstan: Nationalism and Language Issues, published in peer-reviewed journal The Soviet and Post-Soviet Review, volume 37, No.2, 2010, p. 127-141. – BRILL, the Netherland.

 

Байланыс ақпараты:

Телефон +7(727) 270-43-12 (ішкі 3189)

Кеңсе: Уәлиханов к-сі, 205 А.

E-mail: aigula@kimep.kz

 


Ryzhkov V.

Владимир Рыжков

Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының ғылыми-зерттеу бөлімінің профессоры

Толығырақ:

Тарих ғылымдарының кандидаты, Солтүстік-Батыс Басқару институты – Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік басқару академиясының филиалы.

 

Докторлық диссертация – «1990 жылдардағы Ресейдің саяси режимі мен институттары». Диссертация «Төртінші республика» (2000) кітабында жарияланған.

1987 жылдан бастап Ресейдегі демократиялық қозғалыстың қоғамдық-саяси қызметіне қатысады. Жаңа демократиялық әкімшілікте Алтай өлкесінің вице-губернаторы қызметін атқарды.

1994 – 2007 жылдары Ресей Мемлекеттік Думасының 1-4 шақырылымдарының депутаты болды.

2000 жылдың көктемінен бастап доктор Рыжков Владимир Путиннің саясатына қарсы болды. Ол Борис Немцов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров және т.б.

2007 жылдан бастап Рыжков «Эхо Москвы» тәуелсіз радиосы мен «Мәскеу Таймс» газетінің шолушысы және бірнеше бағдарламалардың жүргізушісі болды.

2007 жылдан – Ұлттық зерттеу университетінің Экономика жоғары мектебінің профессоры, еуропалық интеграцияның тарихы мен теориясы және еуроатлантикалық аймақты зерттеу бойынша курстарды жүргізеді.

«Төртінші республика» (2000), «Демократия сыйы» (2006) сияқты бірқатар кітаптардың, Екінші дүниежүзілік соғыс тарихына арналған 6 кітаптың және Алтай туралы екі үлкен томдықтың авторы.

 

Байланыс ақпараты: Уәлиханов ғимараты, №127 кабинет


Assylzat

Асылзат Қарабаева

Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының ассистент-профессорі

Толығырақ:

Философия докторы (PhD) халықаралық қатынастар, Жапония халықаралық университеті, Жапония.

Халықаралық құқық және экономика магистрі, Дүниежүзілік сауда институты, Берн университеті, Швейцария

Халықаралық қатынастар бакалавры, Сулейман Демирел университеті, Қазақстан

 

Джордж Вашингтон университетінің Еуропа, Ресей және Еуразиялық зерттеулер институтының шақырылған ғылыми қызметкері

 

ҚМЭБИ-де оқытылатын пәндер: «Халықаралық қатынастардағы этика»; «Халықаралық қатынастар теориясы» және «Салыстырмалы сыртқы саясат»

 

Ғылыми қызығушылығы: Еуразиядағы аймақтық құрылыс процестерін шектеуде де, күшейтуде де нормалардың (идеялар, сәйкестілік және мәдениет) рөлі.

 

Байланыс ақпараты: Уәлиханов ғимараты, №117 кабинет


Scott Burgess

Скотт Берджесс

БАҚ және коммуникациялар кафедрасының ассистент-профессорі

Толығырақ:

Скотт Бурджесс мырза оқытады: Жетілдірілген медиа жазу; Өңдеу; Коммуникация саласындағы зерттеулер.

 

Білімі:

Уэйн мемлекеттік университетінің PhD докторанты, АҚШ

Магистратура, Уэйн мемлекеттік университеті, Детройт, АҚШ

Калифорния университетінің бакалавр дәрежесі, Лос-Анджелес, АҚШ.

 

Ғылыми қызығушылықтары: БАҚ-тағы қабылдаудың бұрмалануы, соның ішінде дұшпандық медиа эффектісі және үшінші тұлға әсері және БАҚ бұл әсерлерді қалай күшейте алады. Ол сондай-ақ жаңа журналистердің мансабының басында қандай қиындықтарға тап болатынын білуге мүдделі.

 

Скотт Берджесс – 30 жылдан астам тәжірибесі бар бұрынғы журналист. Үлкенді-кішілі газеттерде тілші, редактор болып жұмыс істеді. Ол Босния, Косово, Ирак және Ауғанстандағы қақтығыстарды қамтитын Stars & Stripes Таяу Шығыс бюросының басшысы болды. Ол The Detroit News үшін автосыншы және Motor Trend үшін Детройт редакторы болды.

 

Байланыс ақпараты: №511 кабинет, Уәлиханов ғимараты